shī wén  / zuò zhě  /    1 / 100 
陆游

 yóu 

 yóu (1125—1210),  guān ,hào fàng wēng 。hàn  ,yuè zhōu shān yīn (jīn zhè jiāng shào xīng )rén ,nán sòng zhù míng shī rén 。shǎo shí shòu jiā tíng ài guó  xiǎng xūn táo ,gāo zōng shí yīng   shì ,wèi qín huì suǒ chù 。xiào zōng shí  jìn shì chū shēn 。zhōng nián  shǔ ,tóu shēn jūn  shēng huó ,guān zhì bǎo zhāng  dài zhì 。wǎn nián 退tuì  jiā xiāng 。chuàng zuò shī  jīn cún jiǔ qiān duō shǒu ,nèi róng  wéi fēng  。zhe yǒu 《jiàn nán shī 稿gǎo 》、《wèi nán wén  》、《nán táng shū 》、《lǎo xué ān   》děng 。► 10456piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

 suàn  ·yǒng méi 

sòng dài   yóu 

驿 wài duàn qiáo biān ,  kāi  zhǔ 。 shì huáng hūn   chóu ,gèng zhe fēng   。(zhe  tóng :zhe ) 
   zhēng chūn , rèn qún fāng  。líng luò chéng  niǎn zuò chén ,zhǐ yǒu xiāng   。
背诵 赏析 注释 译文

yóu shān 西 cūn 

sòng dài   yóu 

 xiào nóng jiā  jiǔ hún ,fēng nián liú    tún 。
shān zhòng shuǐ     ,liǔ àn huā míng yòu  cūn 。
xiāo  zhuī suí chūn shè jìn , guān jiǎn piáo  fēng cún 。
cóng jīn ruò  xián chéng yuè ,zhǔ zhàng  shí  kòu mén 。

背诵 赏析 注释 译文

chāi tóu fèng ·hóng  shǒu 

sòng dài   yóu 

hóng  shǒu ,huáng téng jiǔ ,mǎn chéng chūn  gōng qiáng liǔ 。dōng fēng è ,huān qíng báo 。 怀huái chóu  , nián  suǒ 。cuò 、cuò 、cuò 。
chūn  jiù ,rén kōng shòu ,lèi hén hóng  jiāo xiāo tòu 。táo huā luò ,xián chí  。shān méng suī zài ,jǐn shū nán tuō 。 、 、 !
背诵 赏析 注释 译文

shì ér 

sòng dài   yóu 

  yuán zhī wàn shì kōng ,dàn bēi  jiàn jiǔ zhōu tóng 。
wáng shī běi dìng zhōng yuán  ,jiā   wàng gào nǎi wēng 。

背诵 赏析 注释 译文

dōng   shū shì zi  

sòng dài   yóu 

 rén xué wèn    ,shào zhuàng gōng  lǎo shǐ chéng 。
zhǐ shàng de lái zhōng jué qiǎn ,jué zhī  shì yào gōng xíng 。
背诵 赏析 注释 译文

shí  yuè   fēng   zuò èr shǒu 

sòng dài   yóu 

fēng juǎn jiāng   àn cūn , shān shēng zuò hǎi tāo fān 。
 chái huō ruǎn mán zhān nuǎn ,     chū mén 。

jiāng   cūn   āi ,shàng  wèi guó shù lún tái 。
 lán  tīng fēng chuī  ,tiě  bīng   mèng lái 。

背诵 赏析 注释 译文

shū fèn 

sòng dài   yóu 

zǎo suì  zhī shì shì jiān ,zhōng yuán běi wàng   shān 。
lóu chuán  xuě guā zhōu  ,tiě  qiū fēng  sàn guān 。
sāi shàng cháng chéng kōng   ,jìng zhōng shuāi bìn  xiān bān 。
chū shī  biǎo zhēn míng shì ,qiān zǎi shuí kān  zhòng jiān !
背诵 赏析 注释 译文

 zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng hóu 

sòng dài   yóu 

dāng nián wàn   fēng hóu ,  shù liáng zhōu 。guān  mèng duàn  chǔ ?chén àn jiù diāo qiú 。
 wèi miè ,bìn xiān qiū ,lèi kōng liú 。 shēng shuí liào ,xīn zài tiān shān ,shēn lǎo cāng zhōu 。
背诵 赏析 注释 译文

lín ān chūn  chū  

sòng dài   yóu 

shì wèi nián lái báo shì shā ,shuí lìng    jīng huá 。
xiǎo lóu   tīng chūn  ,shēn xiàng míng cháo mài xìng huā 。
ǎi zhǐ xié xíng xián zuò cǎo ,qíng chuāng    fēn chá 。
    fēng chén tàn ,yóu  qīng míng  dào jiā 。

背诵 赏析 注释 译文

qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu gǎn èr shǒu 

sòng dài   yóu 

tiáo tiáo tiān hàn 西 nán luò ,  lín   zài míng 。
zhuàng zhì bìng lái xiāo  jǐn ,chū mén sāo shǒu chuàng píng shēng 。

sān wàn   dōng  hǎi , qiān rèn yuè shàng  tiān 。
 mín lèi jǐn  chén  ,nán wàng wáng shī yòu  nián 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽