xiàn 1 / 100 

lèi xíng :
xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

qiāng jìn jiǔ 

táng dài  bái 

jūn  jiàn ,huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi   huí 。
jūn  jiàn ,gāo táng míng jìng bēi bái  ,cháo  qīng   chéng xuě 。
rén shēng de   jìn huān , 使shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。
tiān shēng  cái  yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái  lái 。
pēng yáng zǎi niú qiě wéi  ,huì   yǐn sān bǎi bēi 。
cén   ,dān qiū shēng ,qiāng jìn jiǔ ,bēi  tíng 。
 jūn    ,qǐng jūn wèi  qīng ěr tīng 。(qīng ěr tīng   zuò : ěr tīng )
zhōng  zhuàn    guì ,dàn yuàn cháng zuì  yuàn xǐng 。(  guì   zuò :  guì ; yuàn xǐng   zuò :  xǐng )
 lái shèng xián jiē   ,wéi yǒu yǐn zhě liú  míng 。( lái   zuò :  ;wéi  tōng :wéi )
chén wáng  shí yàn píng  ,dǒu jiǔ shí qiān  huān xuè 。
zhǔ rén  wéi yán shǎo qián ,jìng    duì jūn zhuó 。
 huā  、qiān jīn qiú , ér jiāng chū huàn měi jiǔ , ěr tóng xiāo wàn  chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 

sòng dài  shì 

bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn  dàn , zuì ,zuò  piān ,jiān 怀huái zi yóu 。

míng yuè  shí yǒu ? jiǔ wèn qīng tiān 。 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián 。  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,gāo chù  shèng hán 。  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān 。(    zuò : shí ;yòu kǒng   zuò :wéi  / wéi kǒng )
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē , shì  nán quán 。dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。(zhǎng xiàng   zuò :piān xiàng )

背诵 赏析 注释 译文

táo huā yuán  

wèi jìn táo yuān míng 

 jìn tài yuán zhōng , líng rén   wèi  。yuán  xíng ,wàng  zhī yuǎn jìn 。 féng táo huā lín ,jiā àn shù bǎi  ,zhōng   shù ,fāng cǎo xiān měi ,luò yīng bīn fēn 。 rén shén  zhī , qián xíng , qióng  lín 。

 lín jǐn shuǐ yuán ,便biàn   shān ,shān yǒu xiǎo kǒu ,仿fǎng  ruò yǒu guāng 。便biàn shě chuán ,cóng kǒu  。chū  xiá ,cái tōng rén 。 xíng shù shí  ,huò rán kāi lǎng 。  píng kuàng , shè yǎn rán ,yǒu liáng tián 、měi chí 、sāng zhú zhī shǔ 。qiān  jiāo tōng , quǎn xiāng wén 。 zhōng wǎng lái zhǒng zuò ,nán   zhuó ,  wài rén 。huáng  chuí tiáo ,bìng  rán   。

 jiàn  rén ,nǎi  jīng ,wèn suǒ cóng lái 。  zhī 。便biàn yào huán jiā ,shè jiǔ shā  zuò shí 。cūn zhōng wén yǒu  rén ,xián lái wèn xùn 。 yún xiān shì  qín shí luàn ,    rén lái  jué jìng ,  chū yān ,suì  wài rén jiàn  。wèn jīn shì  shì ,nǎi  zhī yǒu hàn , lùn wèi jìn 。 rén   wèi  yán suǒ wén ,jiē tàn wǎn 。 rén   yán zhì  jiā ,jiē chū jiǔ shí 。tíng shù  ,  。 zhōng rén  yún :“  wèi wài rén dào  。”(jiàn    zuò : jué )

  chū ,  chuán ,便biàn  xiàng  ,chǔ chù zhì zhī 。 jùn xià , tài shǒu ,shuō   。tài shǒu  qiǎn rén suí  wǎng ,xún xiàng suǒ zhì ,suì  ,    。

 nán yáng liú zi  ,gāo shàng shì  ,wén zhī ,xīn rán guī wǎng 。wèi guǒ ,xún bìng zhōng 。hòu suì  wèn jīn zhě 。

背诵 赏析 注释 译文

lòu shì míng 

táng dài liú   

 shān  zài gāo ,yǒu xiān  míng 。shuǐ  zài shēn ,yǒu lóng  líng 。 shì lòu shì ,wéi   xīn 。tái hén shàng jiē 绿 ,cǎo   lián qīng 。tán xiào yǒu 鸿hóng  ,wǎng lái  bái dīng 。  diào  qín ,yuè jīn jīng 。  zhú zhī luàn ěr , àn  zhī láo xíng 。nán yáng zhū   ,西 shǔ zi yún tíng 。kǒng  yún : lòu zhī yǒu ?
背诵 赏析 注释 译文

cháng hèn  

táng dài bái   

hàn huáng zhòng   qīng guó ,  duō nián qiú   。
yáng jiā yǒu  chū cháng chéng ,yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
tiān shēng  zhì nàn   , zhāo xuǎn zài jūn wáng  。
huí móu  xiào bǎi mèi shēng ,liù gōng fěn dài  yán  。
chūn hán   huá qīng chí ,wēn quán shuǐ huá  níng zhī 。
shì ér   jiāo   ,shǐ shì xīn chéng ēn  shí 。
yún bìn huā yán jīn  yáo , róng zhàng nuǎn  chūn xiāo 。
chūn xiāo  duǎn  gāo  ,cóng  jūn wáng  zǎo cháo 。
chéng huān shì yàn  xián xiá ,chūn cóng chūn yóu  zhuān  。
hòu gōng jiā  sān qiān rén ,sān qiān chǒng ài zài  shēn 。
jīn  zhuāng chéng jiāo shì  , lóu yàn  zuì  chūn 。
 mèi  xiōng jiē liè  , lián guāng cǎi shēng mén  。
suì lìng tiān xià   xīn , zhòng shēng nán zhòng shēng  。
 gōng gāo chù  qīng yún ,xiān  fēng piāo chǔ chù wén 。
huǎn  màn  níng  zhú ,jǐn  jūn wáng kàn   。

 yáng   dòng  lái ,jīng  《 cháng    》。
jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng ,qiān shèng wàn  西 nán xíng 。
cuì huá yáo yáo xíng  zhǐ ,西 chū dōu mén bǎi   。
liù jūn    nài  ,wǎn zhuǎn é méi  qián  。
huā diàn wěi   rén shōu ,cuì qiào jīn què  sāo tóu 。
jūn wáng yǎn miàn jiù   ,huí kàn xuè lèi xiāng  liú 。
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ ,yún zhàn yíng  dēng jiàn  。
é méi shān xià shǎo rén xíng ,jīng   guāng   báo 。
shǔ jiāng shuǐ  shǔ shān qīng ,shèng zhǔ zhāo zhāo   qíng 。
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn  ,  wén líng cháng duàn shēng 。
tiān xuán  zhuǎn huí lóng  ,dào  chóu chú  néng  。( zhuǎn   zuò : zhuàn )
 wéi  xià   zhōng , jiàn  yán kōng  chù 。
jūn chén xiāng  jǐn zhān  ,dōng wàng  mén xìn  guī 。
guī lái chí yuàn jiē  jiù ,tài   róng wèi yāng liǔ 。
 róng  miàn liǔ  méi ,duì     lèi chuí ?
chūn fēng táo  huā kāi  ,qiū   tóng  luò shí 。(huā kāi    zuò :huā kāi  )
西 gōng nán nèi duō qiū cǎo ,luò  mǎn jiē hóng  sǎo 。(nán nèi   zuò :nán yuàn )
 yuán   bái  xīn ,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
 殿diàn yíng fēi  qiǎo rán , dēng tiāo jǐn wèi chéng mián 。
chí chí zhōng  chū cháng  ,gěng gěng xīng   shǔ tiān 。
yuān yāng  lěng shuāng huá zhòng ,fěi cuì qīn hán shuí  gòng ?
yōu yōu shēng  bié jīng nián ,hún   céng lái  mèng 。

lín qióng dào shì 鸿hóng dōu  ,néng  jīng chéng zhì hún  。
wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn  ,suì jiào fāng shì yīn qín  。
pái kōng   bēn  diàn ,shēng tiān   qiú zhī biàn 。
shàng qióng   xià huáng quán ,liǎng chù máng máng jiē  jiàn 。
 wén hǎi shàng yǒu xiān shān ,shān zài   piāo miǎo jiān 。
lóu  líng lóng  yún  , zhōng chuò yuē duō xiān  。
zhōng yǒu  rén  tài zhēn ,xuě  huā mào cēn  shì 。
jīn quē 西 xiāng kòu  jiōng ,zhuǎn jiào xiǎo  bào shuāng chéng 。
wén dào hàn jiā tiān  使shǐ ,jiǔ huá zhàng  mèng hún jīng 。
lǎn  tuī zhěn  pái huái ,zhū  yín píng   kāi 。
yún bìn bàn piān xīn shuì jiào ,huā guān  zhěng xià táng lái 。

fēng chuī xiān mèi piāo yáo  ,yóu shì  cháng    。(piāo yáo   zuò :piāo piāo )
 róng   lèi lán gān , huā  zhī chūn dài  。(lán  tōng :lán )
hán qíng níng  xiè jūn wáng , bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
zhāo yáng 殿diàn  ēn ài jué ,péng lái gōng zhōng  yuè zhǎng 。
huí tóu xià wàng rén huán chù , jiàn cháng ān jiàn chén  。
wéi jiāng jiù  biǎo shēn qíng ,diàn  jīn chāi  jiāng  。
chāi liú     shàn ,chāi bāi huáng jīn  fēn diàn 。
dàn lìng xīn shì jīn diàn jiān ,tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。(dàn lìng   zuò :dàn jiào )

lín bié yīn qín zhòng   , zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
 yuè   cháng shēng 殿diàn , bàn  rén   shí 。
zài tiān yuàn zuò   niǎo ,zài  yuàn wèi lián  zhī 。
tiān cháng  jiǔ yǒu shí jǐn , hèn mián mián  jué  。

背诵 赏析 注释 译文

qìn yuán chūn ·xuě 

jìn xiàn dài máo  dōng 

běi guó fēng guāng ,qiān  bīng fēng ,wàn  xuě piāo 。
wàng cháng chéng nèi wài ,wéi  mǎng mǎng ;  shàng xià ,dùn shī tāo tāo 。(  tōng : )
shān  yín shé ,yuán chí  xiàng ,  tiān gōng shì  gāo 。(yuán chí  yuán zuò :yuán  )
 qíng  ,kàn hóng zhuāng  guǒ ,fèn wài yāo ráo 。(hóng zhuāng   zuò :yín zhuāng )
jiāng shān   duō jiāo ,yǐn  shù yīng xióng jìng zhé yāo 。
 qín huáng hàn  ,lüè shū wén cǎi ;táng zōng sòng  ,shāo xùn fēng sāo 。
 dài tiān jiāo ,chéng   hán ,zhǐ shí wān gōng shè  diāo 。
 wǎng  ,shù fēng liú rén  ,hái kàn jīn zhāo 。
背诵 赏析 注释 译文

guān  

xiān qín  míng 

guān guān  jiū ,zài  zhī zhōu 。yǎo tiǎo shū  ,jūn  hǎo qiú 。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu liú zhī 。yǎo tiǎo shū  , mèi qiú zhī 。
qiú zhī   , mèi   。yōu zāi yōu zāi ,zhǎn zhuǎn fǎn  。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu cǎi zhī 。yǎo tiǎo shū  ,qín  yǒu zhī 。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu mào zhī 。yǎo tiǎo shū  ,zhōng  yuè zhī 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè yáng lóu  

sòng dài fàn zhòng yān 

 qìng   nián chūn ,téng  jīng zhé shǒu  líng jùn 。yuè míng nián ,zhèng tōng rén  ,bǎi fèi  xīng ,nǎi chóng xiū yuè yáng lóu ,zēng  jiù zhì , táng xián jīn rén shī    shàng ,shǔ  zuò wén   zhī 。(  tōng : )

  guān   líng shèng zhuàng ,zài dòng tíng   。xián yuǎn shān ,tūn cháng jiāng ,hào hào shāng shāng ,héng    ,zhāo huī  yīn , xiàng wàn qiān ,  yuè yáng lóu zhī  guān  ,qián rén zhī shù bèi  。rán  běi tōng  xiá ,nán  xiāo xiāng ,qiān  sāo rén ,duō huì   ,lǎn  zhī qíng ,    ?

 ruò  yín  fēi fēi ,lián yuè  kāi ,yīn fēng  háo ,zhuó làng pái kōng , xīng yǐn yào ,shān yuè qián xíng ,shāng   xíng ,qiáng qīng  cuī ,  míng míng , xiào yuán  。dēng  lóu  , yǒu  guó 怀huái xiāng ,yōu chán wèi  ,mǎn  xiāo rán ,gǎn  ér bēi zhě  。(yǐn yào   zuò :yǐn 耀yào ;yín   tōng :yín  )

 zhì ruò chūn  jǐng míng , lán  jīng ,shàng xià tiān guāng ,  wàn qǐng ,shā ōu xiáng  ,jǐn lín yóu yǒng ,àn zhǐ tīng lán ,  qīng qīng 。ér huò cháng yān  kōng ,hào yuè qiān  , guāng yuè jīn ,jing ying chen bi ,    ,    !dēng  lóu  , yǒu xīn kuàng shēn  ,chǒng  xié wàng , jiǔ lín fēng ,  yáng yáng zhě  。

 jiē  ! cháng qiú  rén rén zhī xīn ,huò  èr zhě zhī wèi , zāi ?    ,   bēi , miào táng zhī gāo  yōu  mín ,chù jiāng  zhī yuǎn  yōu  jūn 。shì jìn  yōu ,退tuì  yōu 。rán   shí ér   ?  yuē “xiān tiān xià zhī yōu ér yōu ,hòu tiān xià zhī  ér  ” ! !wēi  rén , shuí  guī ?shí liù nián jiǔ yuè shí   。

背诵 赏析 注释 译文

niàn  jiāo ·chì  怀huái  

sòng dài  shì 

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。(穿chuān kōng   zuò :bēng yún )
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。

yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。(qiáng    zuò :qiáng  )
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。(rén shēng   zuò :rén jiān ;zūn  tóng :zūn )

背诵 赏析 注释 译文

ài lián shuō 

sòng dài zhōu dūn  

 shuǐ  cǎo  zhī huā , ài zhě shén fān 。jìn táo yuān míng  ài  。  táng lái ,shì rén shén ài  dān 。  ài lián zhī chū   ér  rǎn ,zhuó qīng lián ér  yāo ,zhōng tōng wài zhí , màn  zhī ,xiāng yuǎn  qīng ,tíng tíng jìng zhí , yuǎn guān ér   xiè wán yān 。(shén ài   zuò :shèng ài )

  wèi  ,huā zhī yǐn  zhě  ; dān ,huā zhī  guì zhě  ;lián ,huā zhī jūn  zhě  。 ! zhī ài ,táo hòu xiān yǒu wén 。lián zhī ài ,tóng  zhě  rén ? dān zhī ài ,  zhòng  。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽