yuán dài shī wén 1 / 100 

lèi xíng :
xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·qiū  

yuán dài  zhì yuǎn 

 téng lǎo shù hūn  ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā , dào 西 fēng shòu  。 yáng 西 xià ,duàn cháng rén zài tiān  。
背诵 赏析 注释 译文

 méi 

yuán dài wáng miǎn 

 jiā  yàn chí tóu shù ,duǒ duǒ huā kāi dàn  hén 。( jiā   zuò : jiā ;duǒ duǒ   zuò :  )
 yào rén kuā hǎo yán  ,zhǐ liú qīng  mǎn qián kūn 。(hǎo yán    zuò :yán  hǎo )

背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·qiū 

yuán dài bái  

 cūn luò  cán xiá ,qīng yān lǎo shù hán  , diǎn fēi 鸿hóng yǐng xià 。qīng shān 绿 shuǐ ,bái cǎo hóng  huáng huā 。
背诵 赏析 注释 译文

shān  yáng ·tóng guān 怀huái  

yuán dài zhāng yǎng hào 

fēng luán   , tāo   ,shān  biǎo  tóng guān  。wàng 西 dōu , chóu chú 。(chóu chú   zuò :chí chú )
shāng xīn qín hàn jīng xíng chǔ ,gōng què wàn jiān dōu zuò le  。xìng ,bǎi xìng  ;wáng ,bǎi xìng  。
背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·chūn 

yuán dài bái  

chūn shān nuǎn   fēng ,lán gān lóu  lián lóng ,yáng liǔ qiū qiān yuàn zhōng 。 yīng  yàn ,xiǎo qiáo liú shuǐ fēi hóng 。
背诵 赏析 注释 译文

zhé guì lìng ·chūn qíng 

yuán dài  zài  

píng shēng  huì xiāng  ,cái huì xiāng  ,便biàn hài xiāng  。
shēn shì  yún ,xīn  fēi  , ruò yóu  。
kōng    xiāng zài  ,pàn qiān jīn yóu   zhī 。
zhèng hòu lái shí ,zhèng shì  shí ?dēng bàn hūn shí ,yuè bàn míng shí 。

背诵 赏析 注释 译文

 lóng yáng xiàn qīng cǎo  

yuán dài táng gǒng 

西 fēng chuī lǎo dòng tíng  ,  xiāng jūn bái  duō 。
zuì hòu  zhī tiān zài shuǐ ,mǎn chuán qīng mèng  xīng  。
背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·xià 

yuán dài bái  

yún shōu  guò  tiān ,lóu gāo shuǐ lěng guā tián ,绿 shù yīn chuí huà yán 。shā chú téng diàn , rén luó shàn qīng jiān 。
背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·dōng 

yuán dài bái  

 shēng huà jiǎo qiáo mén ,bàn tíng xīn yuè huáng hūn ,xuě  shān qián shuǐ bīn 。zhú  máo shè ,dàn yān shuāi cǎo  cūn 。
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ xiān  ·  

yuán dài  zài  

 shēng    shēng qiū , diǎn  jiāo  diǎn chóu ,sān gēng guī mèng sān gēng hòu 。luò dēng huā , wèi shōu ,tàn xīn fēng   yān liú 。zhěn shàng shí nián shì ,jiāng nán èr lǎo yōu ,dōu dào xīn tóu 。(  yān liú   zuò : guǎn rén liú )

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  wáng ān shí  hán   ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  liú zhǎng qīng  wēn tíng yún  liǔ yǒng     zhāng   cáo zhí  wáng chāng líng  jiǎo rán  mèng jiāo  guàn xiū   hún  luó yǐn   guī méng  zhāng   yáng wàn   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   lún   xún   zhōu bāng yàn  yuè fēi   yuán  qián   yàn  dào  hán     xiū   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn  qín guān   jiào   zhì yuǎn  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān  zhào zhǎng qīng   zhù  zhāng jiǔ líng  dài shū lún  zhuō wén jūn  zhōu dūn     qiān  zhāng shuō  zhāng yán  chéng gāi 

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽