sòng dài shī wén 1 / 100 

lèi xíng :
xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 

sòng dài  shì 

bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn  dàn , zuì ,zuò  piān ,jiān 怀huái zi yóu 。

míng yuè  shí yǒu ? jiǔ wèn qīng tiān 。 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián 。  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,gāo chù  shèng hán 。  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān 。(    zuò : shí ;yòu kǒng   zuò :wéi  / wéi kǒng )
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē , shì  nán quán 。dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。(zhǎng xiàng   zuò :piān xiàng )

背诵 赏析 注释 译文

yuè yáng lóu  

sòng dài fàn zhòng yān 

 qìng   nián chūn ,téng  jīng zhé shǒu  líng jùn 。yuè míng nián ,zhèng tōng rén  ,bǎi fèi  xīng ,nǎi chóng xiū yuè yáng lóu ,zēng  jiù zhì , táng xián jīn rén shī    shàng ,shǔ  zuò wén   zhī 。(  tōng : )

  guān   líng shèng zhuàng ,zài dòng tíng   。xián yuǎn shān ,tūn cháng jiāng ,hào hào shāng shāng ,héng    ,zhāo huī  yīn , xiàng wàn qiān ,  yuè yáng lóu zhī  guān  ,qián rén zhī shù bèi  。rán  běi tōng  xiá ,nán  xiāo xiāng ,qiān  sāo rén ,duō huì   ,lǎn  zhī qíng ,    ?

 ruò  yín  fēi fēi ,lián yuè  kāi ,yīn fēng  háo ,zhuó làng pái kōng , xīng yǐn yào ,shān yuè qián xíng ,shāng   xíng ,qiáng qīng  cuī ,  míng míng , xiào yuán  。dēng  lóu  , yǒu  guó 怀huái xiāng ,yōu chán wèi  ,mǎn  xiāo rán ,gǎn  ér bēi zhě  。(yǐn yào   zuò :yǐn 耀yào ;yín   tōng :yín  )

 zhì ruò chūn  jǐng míng , lán  jīng ,shàng xià tiān guāng ,  wàn qǐng ,shā ōu xiáng  ,jǐn lín yóu yǒng ,àn zhǐ tīng lán ,  qīng qīng 。ér huò cháng yān  kōng ,hào yuè qiān  , guāng yuè jīn ,jing ying chen bi ,    ,    !dēng  lóu  , yǒu xīn kuàng shēn  ,chǒng  xié wàng , jiǔ lín fēng ,  yáng yáng zhě  。

 jiē  ! cháng qiú  rén rén zhī xīn ,huò  èr zhě zhī wèi , zāi ?    ,   bēi , miào táng zhī gāo  yōu  mín ,chù jiāng  zhī yuǎn  yōu  jūn 。shì jìn  yōu ,退tuì  yōu 。rán   shí ér   ?  yuē “xiān tiān xià zhī yōu ér yōu ,hòu tiān xià zhī  ér  ” ! !wēi  rén , shuí  guī ?shí liù nián jiǔ yuè shí   。

背诵 赏析 注释 译文

niàn  jiāo ·chì  怀huái  

sòng dài  shì 

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。(穿chuān kōng   zuò :bēng yún )
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。

yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。(qiáng    zuò :qiáng  )
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。(rén shēng   zuò :rén jiān ;zūn  tóng :zūn )

背诵 赏析 注释 译文

ài lián shuō 

sòng dài zhōu dūn  

 shuǐ  cǎo  zhī huā , ài zhě shén fān 。jìn táo yuān míng  ài  。  táng lái ,shì rén shén ài  dān 。  ài lián zhī chū   ér  rǎn ,zhuó qīng lián ér  yāo ,zhōng tōng wài zhí , màn  zhī ,xiāng yuǎn  qīng ,tíng tíng jìng zhí , yuǎn guān ér   xiè wán yān 。(shén ài   zuò :shèng ài )

  wèi  ,huā zhī yǐn  zhě  ; dān ,huā zhī  guì zhě  ;lián ,huā zhī jūn  zhě  。 ! zhī ài ,táo hòu xiān yǒu wén 。lián zhī ài ,tóng  zhě  rén ? dān zhī ài ,  zhòng  。

背诵 赏析 注释 译文

mǎn jiāng hóng ·xiě 怀huái 

sòng dài yuè fēi 

  chōng guān ,píng lán chù 、xiāo xiāo  xiē 。tái wàng yǎn ,yǎng tiān cháng xiào ,zhuàng 怀huái  liè 。sān shí gōng míng chén   , qiān   yún  yuè 。 děng xián ,bái le shào nián tóu ,kōng bēi qiè !(lán  tōng :lán )
jìng kāng chǐ ,yóu wèi xuě 。chén  hèn , shí miè !jià cháng chē ,   lán shān quē 。zhuàng zhì  cān   ròu ,xiào tán  yǐn xiōng  xuè 。dài cóng tóu 、shōu shí jiù shān  ,cháo tiān què 。(zhuàng zhì   zuò :zhuàng shì ;lán shān quē   zuò :lán shān quē )

背诵 赏析 注释 译文

jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí    mèng 

sòng dài  shì 

shí nián shēng  liǎng máng máng ,  liang , nán wàng 。qiān   fén , chǔ huà  liáng 。zòng 使shǐ xiāng féng yīng  shí ,chén mǎn miàn ,bìn  shuāng 。
 lái yōu mèng  huán xiāng ,xiǎo xuān chuāng ,zhèng shū zhuāng 。xiāng   yán ,wéi yǒu lèi qiān xíng 。liào  nián nián cháng duàn chù ,míng yuè  ,duǎn sōng gāng 。(cháng duàn   zuò :duàn cháng )
背诵 赏析 注释 译文

qīng  àn ·yuán  

sòng dài xīn   

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,gèng chuī luò ,xīng   。bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,xiào  yíng yíng àn xiāng  。zhòng  xún  qiān bǎi  , rán huí shǒu , rén què zài ,dēng huǒ lán shān chù 。
背诵 赏析 注释 译文

shēng shēng màn ·xún xún   

sòng dài  qīng zhào 

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  !yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  ,qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ! tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !(shǒu zhe chuāng ér   zuò :shǒu zhe chuāng ér )

背诵 赏析 注释 译文

yuán  

sòng dài wáng ān shí 

bào zhú shēng zhōng  suì chú ,chūn fēng sòng nuǎn    。
qiān mén wàn  tóng tóng  ,zǒng  xīn táo huàn jiù  。

背诵 赏析 注释 译文

zuì wēng tíng  

sòng dài ōu yáng xiū 

 huán chú jiē shān  。 西 nán zhū fēng ,lín  yóu měi ,wàng zhī wèi rán ér shēn xiù zhě ,láng   。shān xíng liù   ,jiàn wén shuǐ shēng chán chán ,ér xiè chū  liǎng fēng zhī jiān zhě ,niàng quán  。fēng huí  zhuǎn ,yǒu tíng  rán lín  quán shàng zhě ,zuì wēng tíng  。zuò tíng zhě shuí ?shān zhī sēng zhì xiān  。míng zhī zhě shuí ?tài shǒu  wèi  。tài shǒu   lái yǐn   ,yǐn shǎo zhé zuì ,ér nián yòu zuì gāo ,  hào yuē zuì wēng  。zuì wēng zhī   zài jiǔ ,zài hu shān shuǐ zhī jiān  。shān shuǐ zhī  , zhī xīn ér  zhī jiǔ  。

 ruò   chū ér lín fēi kāi ,yún guī ér yán xué míng ,huì míng biàn huà zhě ,shān jiān zhī zhāo   。 fāng  ér yōu xiāng ,jiā  xiù ér fán yīn ,fēng shuāng gāo jié ,shuǐ luò ér shí chū zhě ,shān jiān zhī  shí  。cháo ér wǎng , ér guī , shí zhī jǐng  tóng ,ér    qióng  。

 zhì   zhě    ,xíng zhě xiū  shù ,qián zhě  ,hòu zhě yīng ,   xié ,wǎng lái ér  jué zhě ,chú rén yóu  。lín  ér  , shēn ér  féi ,niàng quán wèi jiǔ ,quán xiāng ér jiǔ liè ,shān yáo   , rán ér qián chén zhě ,tài shǒu yàn  。yàn hān zhī  ,fēi  fēi zhú ,shè zhě zhōng , zhě shèng ,gōng chóu jiāo cuò , zuò ér xuān huá zhě ,zhòng bīn huān  。cāng yán bái  ,tuí rán   jiān zhě ,tài shǒu zuì  。

  ér  yáng zài shān ,rén yǐng sǎn luàn ,tài shǒu guī ér bīn  cóng  。shù lín yīn  ,míng shēng shàng xià ,yóu rén  ér qín niǎo   。rán ér qín niǎo zhī shān lín zhī  ,ér  zhī rén zhī  ;rén zhī cóng tài shǒu yóu ér  ,ér  zhī tài shǒu zhī     。zuì néng tóng   ,xǐng néng shù  wén zhě ,tài shǒu  。tài shǒu wèi shuí ? líng ōu yáng xiū  。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽