xiāng cūn 1 / 3 

lèi xíng :
xiāng cūn  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

yóu shān 西 cūn 

sòng dài  yóu 

 xiào nóng jiā  jiǔ hún ,fēng nián liú    tún 。
shān zhòng shuǐ     ,liǔ àn huā míng yòu  cūn 。
xiāo  zhuī suí chūn shè jìn , guān jiǎn piáo  fēng cún 。
cóng jīn ruò  xián chéng yuè ,zhǔ zhàng  shí  kòu mén 。

背诵 赏析 注释 译文

qīng píng  ·cūn  

sòng dài xīn   

máo yán  xiǎo , shàng qīng qīng cǎo 。zuì   yīn xiāng mèi hǎo ,bái  shuí jiā wēng ǎo ?
 ér chú dòu  dōng ,zhōng ér zhèng zhī  lóng 。zuì  xiǎo ér wáng lài , tóu   lián péng 。(wáng  tóng : )

背诵 赏析 注释 译文

cūn  

qīng dài gāo dǐng 

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān ,  yáng liǔ zuì chūn yān 。
ér tóng sàn xué guī lái zǎo ,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 。
背诵 赏析 注释 译文

xiāng cūn  yuè 

sòng dài wēng juǎn 

绿 biàn shān yuán bái mǎn chuān , guī shēng    yān 。
xiāng cūn  yuè xián rén shǎo ,cái le cán sāng yòu chā tián 。
背诵 赏析 注释 译文

xíng xiāng  ·shù rào cūn zhuāng 

sòng dài qín guān 

shù rào cūn zhuāng ,shuǐ mǎn bēi táng 。 dōng fēng ,háo xìng cháng yáng 。xiǎo yuán   ,shōu jǐn chūn guāng 。yǒu táo huā hóng , huā bái ,cài huā huáng 。
yuǎn yuǎn wéi qiáng ,yǐn yǐn máo táng 。yáng qīng  ,liú shuǐ qiáo páng 。ǒu rán chéng xìng , guò dōng gāng 。zhèng yīng ér  ,yàn ér  ,dié ér máng 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·   jīn luò zǎo huā 

sòng dài  shì 

 mén shí tán xiè  ,dào shàng zuò  shǒu 。tán zài chéng dōng èr shí  ,cháng   shuǐ zēng jiǎn qīng zhuó xiāng yìng 。

   jīn luò zǎo huā ,cūn nán cūn běi xiǎng qiāo chē ,niú   liǔ mài huáng guā 。(qiāo  tōng :sāo )
jiǔ kùn  cháng wéi  shuì , gāo rén  màn  chá 。qiāo mén shì wèn  rén jiā 。

背诵 赏析 注释 译文

cūn  

táng dài bái   

shuāng cǎo cāng cāng chóng qiē qiē ,cūn nán cūn běi xíng rén jué 。
 chū mén qián wàng  tián ,yuè míng qiáo mài huā  xuě 。(mén qián   zuò :qián mén )
背诵 赏析 注释 译文

guī yuán tián  · èr 

wèi jìn táo yuān míng 

 wài hǎn rén shì ,qióng xiàng guǎ lún yāng 。
bái  yǎn jīng fēi , shì jué chén xiǎng 。
shí    zhōng , cǎo gòng lái wǎng 。(  zhōng   zuò :  rén )
xiāng jiàn   yán ,dàn dào sāng  zhǎng 。
sāng    zhǎng ,    广guǎng 。
cháng kǒng shuāng sǎn zhì ,líng luò tóng cǎo mǎng 。
背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān · shàng róu sāng  nèn  

sòng dài xīn   

 shàng róu sāng  nèn  ,dōng lín cán zhǒng  shēng xiē 。píng gāng  cǎo míng huáng  ,xié  hán lín diǎn   。
shān yuǎn jìn , héng xié ,qīng   jiǔ yǒu rén jiā 。chéng zhōng táo  chóu fēng  ,chūn zài  tóu  cài huā 。
背诵 赏析 注释 译文

jiāng cūn  shì 

táng dài  kōng shǔ 

diào  guī lái   chuán ,jiāng cūn yuè luò zhèng kān mián 。
zòng rán   fēng chuī  ,zhī zài  huā qiǎn shuǐ biān 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽