shāng 怀huái 1 / 20 

lèi xíng :
shāng 怀huái  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

 měi rén ·tīng  

sòng dài jiǎng jié 

shào nián tīng   lóu shàng ,hóng zhú hūn luó zhàng 。zhuàng nián tīng   zhōu zhōng ,jiāng kuò yún  、duàn yàn jiào 西 fēng 。
ér jīn tīng  sēng  xià ,bìn  xīng xīng  。bēi huān   zǒng  qíng , rèn jiē qián 、diǎn  dào tiān míng 。
背诵 赏析 注释 译文

zhǎng xiàng  ·  

táng dài  bái 

zhǎng xiàng  ,zài cháng ān 。
luò wěi qiū  jīn jǐng lán ,wēi shuāng   diàn  hán 。
 dēng  míng   jué ,juǎn wéi wàng yuè kōng cháng tàn 。
měi rén  huā  yún duān !
shàng yǒu qīng míng zhī cháng tiān ,xià yǒu  shuǐ zhī  lán 。(cháng tiān   zuò :gāo tiān )
tiān cháng  yuǎn hún fēi  ,mèng hún  dào guān shān nán 。
zhǎng xiàng  ,cuī xīn gān !
背诵 赏析 注释 译文

qīng píng  ·nián nián xuě  

sòng dài  qīng zhào 

nián nián xuě  ,cháng chā méi huā zuì 。ruá jǐn méi huā  hǎo  ,yíng de mǎn  qīng lèi 。
jīn nián hǎi jiǎo tiān  ,xiāo xiāo liǎng bìn shēng huá 。kàn  wǎn lái fēng shì , yīng nán kàn méi huā 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·cán xuě níng huī lěng huà píng 

qīng dài  lán xìng  

cán xuě níng huī lěng huà píng ,luò méi héng   sān gēng ,gèng  rén chù yuè lóng míng 。
 shì rén jiān chóu chàng  ,zhī jūn  shì lèi zòng héng ,duàn cháng shēng   píng shēng 。
背诵 赏析 注释 译文

 jìn líng  chéng zǎo chūn yóu wàng 

táng dài  shěn yán 

 yǒu huàn yóu rén ,piān jīng  hòu xīn 。
yún xiá chū hǎi shǔ ,méi liǔ  jiāng chūn 。
shū  cuī huáng niǎo ,qíng guāng zhuǎn 绿 píng 。
 wén   diào ,guī   zhān jīn 。
背诵 赏析 注释 译文

yuàn láng shī 

liǎng hàn zhuō wén jūn 

 zhāo bié hòu ,èr  xiāng xuán 。
zhǐ shuō shì sān  yuè ,yòu shéi zhī  liù nián ?
 xián qín  xīn dàn , háng shū   chuán 。
jiǔ lián huán cóng zhōng zhé duàn ,shí  cháng tíng wàng yǎn  穿chuān 。
bǎi  xiǎng ,qiān  niàn ,wàn bān  nài  láng yuàn 。
wàn  qiān yán shuō  wán ,bǎi  liáo lài ,shí  lán gān 。
chóng jiǔ dēng gāo kàn  yàn , yuè zhòng qiū yuè yuán rén  yuán 。
 yuè bàn ,bǐng zhú shāo xiāng wèn cāng tiān ,
liù yuè sān  tiān ,rén rén yáo shàn  xīn hán 。
 yuè shí liú hóng shì huǒ ,piān  zhèn zhèn lěng  jiāo huā duān 。
 yuè   wèi huáng ,  duì jìng xīn  luàn 。
 cōng cōng ,sān yuè táo huā suí shuǐ zhuǎn 。
piāo líng líng ,èr yuè fēng zhēng 线xiàn ér duàn 。
 ,láng ya láng ,   xià  shì , wèi  lái  zuò nán 。

背诵 赏析 注释 译文

què  zhī ·liù  lán gān wēi  shù 

 dài féng yán  

liù  lán gān wēi  shù ,yáng liǔ fēng qīng ,zhǎn jǐn huáng jīn  。shuí  diàn zhēng   zhù ,穿chuān lián hǎi yàn shuāng fēi  。(shuāng fēi   zuò :liàng fēi )
mǎn yǎn yóu  jiān luò  ,hóng xìng kāi shí , shà qīng míng  。nóng shuì jiào lái yīng luàn  ,jīng cán hǎo mèng  xún chù 。
背诵 赏析 注释 译文

xíng xiāng  ·tiān  qiū guāng 

sòng dài  qīng zhào 

tiān  qiū guāng ,zhuǎn zhuǎn qíng shāng ,tàn jīn yīng zhī jìn chóng yáng 。báo  chū shì ,绿  xīn cháng ,jiàn  fān fēng , fān  , fān liáng 。
huáng hūn yuàn luò ,  huáng huáng ,jiǔ xǐng shí wǎng shì chóu cháng 。 kān yǒng  ,míng yuè kōng chuáng 。wén zhēn shēng dǎo ,qióng shēng  ,lòu shēng zhǎng 。
背诵 赏析 注释 译文

qīng míng  duì jiǔ 

sòng dài gāo zhù 

nán běi shān tóu duō  tián ,qīng míng  sǎo  fēn rán 。
zhǐ huī fēi zuò bái  dié ,lèi xuè rǎn chéng hóng  juān 。
 luò   mián zhǒng shàng , guī ér  xiào dēng qián 。
rén shēng yǒu jiǔ  dāng zuì ,   zēng dào jiǔ quán 。
背诵 赏析 注释 译文

  yǒng lóu 

sòng dài  qīng zhào 

qiān  fēng liú  yǒng lóu ,jiāng shān liú  hòu rén chóu 。
shuǐ tōng nán guó sān qiān  ,  jiāng chéng shí  zhōu 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽