xiě rén 1 / 80 

lèi xíng :
xiě rén  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

qīng  àn ·yuán  

sòng dài xīn   

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,gèng chuī luò ,xīng   。bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,xiào  yíng yíng àn xiāng  。zhòng  xún  qiān bǎi  , rán huí shǒu , rén què zài ,dēng huǒ lán shān chù 。
背诵 赏析 注释 译文

  xíng bìng   /   yǐn 

táng dài bái   

yuán  shí nián , zuǒ qiān jiǔ jiāng jùn   。míng nián qiū ,sòng  pén  kǒu ,wén zhōu zhōng  dàn   zhě ,tīng  yīn ,zhēng zhēng rán yǒu jīng  shēng 。wèn  rén ,běn cháng ān chàng  ,cháng xué     、cáo èr shàn cái ,nián zhǎng  shuāi ,wěi shēn wéi  rén  。suì mìng jiǔ ,使shǐ kuài dàn shù  。  mǐn rán ,  shào xiǎo shí huān  shì ,jīn piào lún qiáo cuì ,zhuǎn   jiāng  jiān 。 chū guān èr nián ,tián rán  ān ,gǎn  rén yán ,shì  shǐ jué yǒu qiān zhé  。yīn wèi cháng  ,  zèng zhī ,fán liù bǎi  shí liù yán ,mìng yuē 《  xíng 》。

xún yáng jiāng tóu  sòng  ,fēng   huā qiū   。
zhǔ rén xià   zài chuán , jiǔ  yǐn  guǎn xián 。
zuì  chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

 wén shuǐ shàng   shēng ,zhǔ rén wàng guī    。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ,  shēng tíng   chí 。
 chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。
qiān  wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào   bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu  xián sān liǎng shēng ,wèi chéng  diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn  shēng shēng  ,shì  píng shēng   zhì 。
 méi xìn shǒu   dàn ,shuō jìn xīn zhōng  xiàn shì 。
qīng lǒng màn niǎn   tiāo ,chū wèi 《 cháng 》hòu 《liù yāo 》。(liù yāo   zuò :绿 yāo )
 xián cáo cáo    ,xiǎo xián qiē qiē    。
cáo cáo qiē qiē cuò  dàn , zhū xiǎo zhū luò  pán 。
jiān guān yīng  huā  huá ,yōu  quán liú bīng xià nán 。
bīng quán lěng  xián níng jué ,níng jué  tōng shēng zàn xiē 。(zàn xiē   zuò :jiàn xiē )
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , shí  shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà  shuǐ jiāng bèng ,tiě   chū dāo qiāng míng 。
 zhōng shōu  dāng xīn huà , xián  shēng  liè  。
dōng chuán 西 fǎng qiāo  yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

chén yín fàng  chā xián zhōng ,zhěng dùn  shang  liǎn róng 。
 yán běn shì jīng chéng  ,jiā zài  ma líng xià zhù 。
shí sān xué    chéng ,míng shǔ jiào fāng    。
  céng jiào shàn cái  ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng  。(   zuò : )
 líng nián shào zhēng chán tóu ,  hóng xiāo  zhī shù 。
diàn tóu yín   jié suì ,xuè  luó qún fān jiǔ  。(yín    zuò :yún  )
jīn nián huān xiào  míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián  。
 zǒu cóng jūn ā   ,  zhāo lái yán   。
mén qián lěng luò ān   ,lǎo  jià zuò shāng rén  。
shāng rén zhòng  qīng bié  ,qián yuè  liáng mǎi chá  。
 lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
 shēn  mèng shào nián shì ,mèng  zhuāng lèi hóng lán gān 。

 wén    tàn  ,yòu wén   zhòng   。
tóng shì tiān  lún luò rén ,xiāng féng   céng xiāng shí !
 cóng  nián   jīng ,zhé   bìng xún yáng chéng 。
xún yáng    yīn yuè ,zhōng suì  wén  zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng   湿shī ,huáng   zhú rào zhái shēng 。
 jiān dàn  wén   ? juān  xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè  ,wǎng wǎng  jiǔ hái  qīng 。
  shān   cūn  ,ǒu  zhāo zhā nán wéi tīng 。
jīn  wén jūn    , tīng xiān  ěr zàn míng 。
  gèng zuò dàn   ,wèi jūn fān zuò 《  xíng 》。

gǎn   yán liáng jiǔ  ,què zuò  xián xián zhuǎn  。
   shì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn  。
zuò zhōng  xià shuí zuì duō ?jiāng zhōu   qīng shān 湿shī 。

背诵 赏析 注释 译文

 sāo 

xiān qín  yuán 

 gāo yáng zhī miáo   ,zhèn huáng kǎo yuē  yōng 。
shè  zhēn  mèng zōu  ,wéi gēng yín   jiàng 。
huáng lǎn kuí  chū   ,zhào    jiā míng :
míng  yuē zhèng   ,  yuē líng jūn 。
fēn   yǒu  nèi měi  ,yòu zhòng zhī  xiū néng 。
 jiāng    zhǐ  ,rèn qiū lán  wéi pèi 。
  ruò jiāng    ,kǒng nián suì zhī    。
cháo qiān  zhī  lán  , lǎn zhōu zhī 宿 mǎng 。
 yuè    yān  ,chūn  qiū  dài  。
wéi cǎo  zhī líng luò  ,kǒng měi rén zhī chí  。(wéi  tōng :wéi )
  zhuàng ér  huì  ,  gǎi    ?
chéng    chí chěng  ,lái  dào  xiān  !
 sān hòu zhī chún cuì  , zhòng fāng zhī suǒ zài 。
 shēn jiāo  jūn guì  , wéi rèn  huì chǎi !
 yáo 、shùn zhī gěng jiè  , zūn dào ér   。
 jié zhòu zhī chāng   , wéi jié jìng  jiǒng  。
wéi  dǎng rén zhī tōu   , yōu mèi  xiǎn ài 。
  shēn zhī dān yāng  ,kǒng huáng  zhī bài  !
 bēn zǒu  xiān hòu  , qián wáng zhī zhǒng  。
quán  chá  zhī zhōng qíng  ,fǎn xìn chán ér   。
  zhī jiǎn jiǎn zhī wéi huàn  ,rěn ér  néng shě  。
zhǐ jiǔ tiān  wéi zhèng  , wéi líng xiū zhī   。
yuē huáng hūn  wéi   ,qiāng zhōng dào ér gǎi  !
chū    chéng yán  ,hòu huǐ dùn ér yǒu  。
   nán   bié  ,shāng líng xiū zhī shù huà 。
   lán zhī jiǔ wǎn  ,yòu shù huì zhī bǎi  。
 liú   jiē chē  ,  héng  fāng zhǐ 。
 zhī  zhī jùn mào  ,yuàn  shí   jiāng  。
suī wēi jué    shāng  ,āi zhòng fāng zhī  huì 。
zhòng jiē jìng jìn  tān lán  ,píng  yàn  qiú suǒ 。
qiāng nèi shù   liàng rén  , xìng xīn ér   。
 chí   zhuī zhú  ,fēi  xīn zhī suǒ  。
lǎo rǎn rǎn  jiāng zhì  ,kǒng xiū míng zhī   。
cháo yǐn  lán zhī zhuì   , cān qiū  zhī luò yīng 。
gǒu  qíng  xìn kuā  liàn yào  ,zhǎng kǎn hàn   shāng 。
qiān  gēn  jié chǎi  ,guàn   zhī luò ruǐ 。
jiǎo jūn guì  rèn huì  ,suǒ  shéng zhī   。
jiǎn    qián xiū  ,fēi shì  zhī suǒ  。
suī  zhōu  jīn zhī rén  ,yuàn  péng xián zhī   。
zhǎng tài   yǎn   ,āi mín shēng zhī duō jiān 。
 suī hǎo xiū kuā     ,jiǎn cháo suì ér   。
    huì rǎng  ,yòu shēn zhī  lǎn chǎi 。
  xīn zhī suǒ shàn  ,suī jiǔ   yóu wèi huǐ 。
yuàn líng xiū zhī hào dàng  ,zhōng  chá  mín xīn 。
zhòng    zhī é méi  ,yáo zhuó wèi   shàn yín 。
 shí  zhī gōng qiǎo  ,miǎn guī  ér gǎi cuò 。
bèi shéng   zhuī   ,jìng zhōu róng  wéi  。
tún    chà chì  ,  qióng kùn   shí  。
níng    liú wáng  ,  rěn wèi  tài  。
zhì niǎo zhī  qún  , qián shì ér  rán 。
 fāng huán zhī néng zhōu  , shú  dào ér xiāng ān ?
 xīn ér  zhì  ,rěn yóu ér rǎng gòu 。
 qīng bái   zhí  , qián shèng zhī suǒ hòu 。
huǐ xiāng dào zhī  chá  ,yán zhù   jiāng fǎn 。
huí zhèn chē     , xíng  zhī wèi yuǎn 。
    lán gāo  ,chí jiāo qiū qiě yān zhǐ  。
jìn     yóu  ,退tuì jiāng  xiū  chū  。
zhì    wéi   ,  róng  wéi shang 。
  zhī     ,gǒu  qíng  xìn fāng 。
gāo  guān zhī    ,zhǎng  pèi zhī   。
fāng     róu  ,wéi zhāo zhì  yóu wèi kuī 。
 fǎn   yóu   ,jiāng wǎng guān   huāng 。
pèi bīn fēn  fán shì  ,fāng fēi fēi   zhāng 。
mín shēng  yǒu suǒ   ,  hǎo xiū  wéi cháng 。
suī  jiě  yóu wèi biàn  ,  xīn zhī  chéng 。
  zhī chán yuán  ,shēn shēn    ,yuē :
gǔn xìng zhí  wáng shēn  ,zhōng rán yāo   zhī  。
   jiǎn ér hǎo xiū  ,fēn  yǒu  kuā jié ?
  shī  yíng shì  ,pàn   ér   。
zhòng    shuō  ,shú yún chá  zhī zhōng qíng ?
shì bìng  ér hǎo péng  ,  qióng  ér   tīng ?
 qián shèng  jié zhōng  ,kuì píng xīn ér   。
 yuán 、xiāng  nán zhēng  ,jiù zhòng huá ér zhèn  :
 《jiǔ biàn 》 《jiǔ  》 ,xià kāng    zòng 。
  nán   hòu  ,  yòng shī  jiā xiàng 。
羿 yín yóu   tián  ,yòu hǎo shè  fēng  。
 luàn liú  xiān zhōng  ,zhuó yòu tān  jué jiā 。
jiāo shēn bèi  qiáng   ,zòng  ér  rěn 。
 kāng  ér  wàng  ,jué shǒu yòng  diān yǔn 。
xià jié zhī cháng wéi  ,nǎi suì yān ér féng yāng 。
hòu xīn zhī  hǎi  ,yīn zōng yòng ér  zhǎng 。
tāng 、 yǎn ér zhī jìng  ,zhōu lùn dào ér  chà 。
 xián cái ér shòu néng  ,xún shéng  ér   。
huáng tiān   ā  ,lǎn mín  yān cuò  。
 wéi shèng zhé  mào xíng  ,gǒu de yòng  xià  。
zhān qián ér  hòu  ,xiāng guān mín zhī   。
 shú fēi  ér  yòng  ?shú fēi shàn ér   ?
diàn  shēn ér wēi   ,lǎn  chū  yóu wèi huǐ 。
 liàng záo ér zhèng ruì  , qián xiū   hǎi 。
céng       ,āi zhèn shí zhī  dàng 。
lǎn  huì  yǎn   ,zhān  jīn zhī làng làng 。
guì  rèn  chén   ,gěng     zhōng zhèng 。
  qiú  chéng   , āi fēng  shàng zhēng 。
cháo  rèn  cāng   ,  zhì  xiàn  。
 shǎo liú  líng suǒ  ,    jiāng  。
 lìng    jié  ,wàng yān  ér   。
 màn màn  xiū yuǎn  , jiāng shàng xià ér qiú suǒ 。
yǐn    xián chí  ,zǒng  pèi   sāng 。
zhé ruò      ,liáo xiāo yáo  xiāng yáng 。
qián wàng shū 使shǐ xiān   ,hòu fēi lián 使shǐ bēn shǔ 。
luán huáng wèi  xiān jiè  ,léi shī gào   wèi  。
 lìng fèng niǎo fēi téng  , zhī    。
piāo fēng tún  xiāng   ,shuài yún  ér lái  。
fēn zǒng zǒng     ,bān    shàng xià 。
 lìng  hūn kāi guān  , chāng  ér wàng  。
shí ài ài  jiāng   ,jié yōu lán ér yán zhù 。
shì hùn zhuó ér  fēn  ,hǎo  měi ér   。
cháo  jiāng   bái shuǐ  ,dēng láng fēng ér xiè  。
 fǎn   liú   ,āi gāo qiū zhī   。
  yóu  chūn gōng  ,zhé qióng zhī   pèi 。
 róng huá zhī wèi luò  ,xiāng xià  zhī   。
 lìng fēng lóng chéng yún  ,qiú  fēi zhī suǒ zài 。
jiě pèi rǎng  jié yán  , lìng jiǎn xiū  wéi  。
fēn zǒng zǒng     , wěi huà  nán qiān 。
 guī   qióng shí  ,cháo zhuó   wěi pán 。
bǎo jué měi  jiāo ào  , kāng   yín yóu 。
suī xìn měi ér    ,lái wéi  ér gǎi qiú 。
lǎn xiāng guān     ,zhōu liú  tiān  nǎi xià 。
wàng yáo tái zhī yǎn jiǎn  ,jiàn yǒu sōng zhī   。
 lìng zhèn wèi méi  ,zhèn gào    hǎo 。
xióng jiū zhī míng shì  , yóu è  tiāo qiǎo 。
xīn yóu  ér    ,  shì ér   。
fèng huáng  shòu   ,kǒng gāo xīn zhī xiān  。
 yuǎn  ér  suǒ zhǐ  ,liáo  yóu  xiāo yáo 。
 shào kāng zhī wèi jiā  ,liú yǒu  zhī èr yáo 。
 ruò ér méi zhuō  ,kǒng dǎo yán zhī   。
shì hùn zhuó ér  xián  ,hǎo  měi ér chēng è 。
guī zhōng   suì yuǎn  ,zhé wáng yòu   。
怀huái zhèn qíng ér    , yān néng rěn ér   zhōng  ?
suǒ qióng máo  tíng 篿tuán  ,mìng líng fēn wèi  zhàn zhī 。
yuē :liǎng měi     ,shú xìn xiū ér  zhī ?
 jiǔ zhōu zhī    , wéi shì  yǒu  ?
yuē :miǎn yuǎn shì ér     ,shú qiú měi ér shì  ?
 suǒ   fāng cǎo  ,ěr  怀huái    ?
shì yōu mèi  xuàn yào  ,shú yún chá  zhī shàn è ?
mín hào    tóng  ,wéi  dǎng rén    !
  ài  yíng yào  ,wèi yōu lán    pèi 。
lǎn chá cǎo   yóu wèi   , chéng měi zhī néng dāng ?
 fèn rǎng  chōng   ,wèi shēn jiāo   fāng 。
 cóng líng fēn zhī  zhàn  ,xīn yóu  ér   。
 xián jiāng  jiàng  ,怀huái jiāo  ér yào zhī 。
bǎi shén   bèi jiàng  ,jiǔ  bīn  bìng yíng 。
huáng shàn shàn  yáng líng  ,gào     。
yuē :miǎn shēng jiàng  shàng xià  ,qiú  yuē zhī suǒ tóng 。
tāng 、 yǎn ér qiú   ,zhì 、jiù yáo ér néng diào 。
gǒu zhōng qíng  hǎo xiū  ,yòu   yòng  xíng méi ?
shuō cāo zhù   yán  , dīng yòng ér   。
 wàng zhī  dāo  ,zāo zhōu wén ér   。
níng  zhī ōu   , huán wén  gāi  。
 nián suì zhī wèi yàn  ,shí  yóu  wèi yāng 。
kǒng  jué zhī xiān míng  ,使shǐ  bǎi cǎo wèi zhī  fāng 。
 qióng pèi zhī yǎn jiǎn  ,zhòng ài rán ér  zhī 。
wéi  dǎng rén zhī  liàng  ,kǒng   ér zhé zhī 。
shí bīn fēn  biàn   ,yòu    yān liú ?
lán zhǐ biàn ér  fāng  ,quán huì huà ér wèi máo 。
   zhī fāng cǎo  ,jīn zhí wèi  xiāo ài  ?
  yǒu    , hǎo xiū zhī hài  !
  lán wèi  shì  ,qiāng  shí ér róng zhǎng 。
wěi jué měi  cóng   ,gǒu  liè  zhòng fāng 。
jiāo zhuān nìng  màn tāo  ,shā yòu  chōng  pèi wéi 。
 gàn jìn ér    ,yòu  fāng zhī néng zhī ?
 shí  zhī liú cóng  ,yòu shú néng  biàn huà ?
lǎn jiāo lán  ruò   ,yòu kuàng jiē chē  jiāng  ?
wéi  pèi zhī  guì  ,wěi jué měi ér   。
fāng fēi fēi ér nán kuī  ,fēn zhì jīn yóu wèi mèi 。
 diào      ,liáo  yóu ér qiú  。
  shì zhī fāng zhuàng  ,zhōu liú guān  shàng xià 。
líng fēn  gào    zhàn  ,     jiāng xíng 。
zhé qióng zhī  wéi xiū  ,jīng qióng   wéi zhāng 。
wèi  jià fēi lóng  , yáo xiàng  wéi chē 。
  xīn zhī  tóng  ? jiāng yuǎn shì   shū 。
zhān  dào  kūn lún  , xiū yuǎn  zhōu liú 。
yáng yún  zhī àn ǎi  ,míng  luán zhī jiū jiū 。
cháo  rèn  tiān jīn  ,  zhì  西  。
fèng huáng   chéng   ,gāo áo xiáng zhī   。
  xíng  liú shā  ,zūn chì shuǐ ér róng  。
huī jiāo lóng 使shǐ liáng jīn  ,zhào 西 huáng 使shǐ shè  。
 xiū yuǎn  duō jiān  ,téng zhòng chē 使shǐ jìng dài 。
  zhōu  zuǒ zhuǎn  ,zhǐ 西 hǎi  wéi  。
tún  chē  qiān shèng  ,  dài ér bìng chí 。
jià  lóng zhī wǎn wǎn  ,zài yún  zhī wēi  。
 zhì ér  jié  ,shén gāo chí zhī miǎo miǎo 。
zòu 《jiǔ  》ér  《sháo 》 ,liáo jià   tōu  。
zhì shēng huáng zhī    , lín   jiù xiāng 。
  bēi   怀huái  ,quán   ér  xíng 。
luàn yuē :  zāi !
guó  rén   zhī  ,yòu  怀huái    !
    wèi měi zhèng  , jiāng cóng péng xián zhī suǒ  !
背诵 赏析 注释 译文

chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  

sòng dài xīn   

shào nián  shí chóu  wèi ,ài shàng céng lóu 。ài shàng céng lóu ,wèi  xīn  qiáng shuō chóu 。
ér jīn shí jǐn chóu  wèi , shuō hái xiū 。 shuō hái xiū ,què dào “tiān liáng hǎo  qiū ”!
背诵 赏析 注释 译文

cháng é 

táng dài  shāng yǐn 

yún  píng fēng zhú yǐng shēn ,cháng  jiàn luò xiǎo xīng chén 。
cháng é yīng huǐ tōu líng yào , hǎi qīng tiān   xīn 。
背诵 赏析 注释 译文

mài tàn wēng 

táng dài bái   

mài tàn wēng , xīn shāo tàn nán shān zhōng 。
mǎn miàn chén huī yān huǒ  ,liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi 。
mài tàn  qián  suǒ yíng ?shēn shàng  shang kǒu zhōng shí 。
 lián shēn shàng  zhèng dān ,xīn yōu tàn jiàn yuàn tiān hán 。
 lái chéng wài  chǐ xuě ,xiǎo jià tàn chē niǎn bīng zhé 。
niú kùn rén    gāo ,shì nán mén wài  zhōng xiē 。
piān piān liǎng  lái shì shuí ?huáng  使shǐ zhě bái shān ér 。
shǒu  wén shū kǒu chēng chì ,huí chē chì niú qiān xiàng běi 。
 chē tàn ,qiān  jīn ,gōng 使shǐ  jiāng    。
bàn  hóng shā  zhàng líng , xiàng niú tóu chōng tàn zhí 。(hóng shā   zuò :hóng xiāo )

背诵 赏析 注释 译文

xiá  xíng 

táng dài  bái 

zhào  màn  yīng , gōu shuāng xuě míng 。
yín ān zhào bái  ,   liú xīng 。
shí  shā  rén ,qiān   liú xíng 。
shì le    ,shēn cáng shēn  míng 。
xián guò xìn líng yǐn ,tuō jiàn  qián héng 。
jiāng zhì dàn zhū hài ,chí shāng quàn hóu yíng 。
sān bēi  rán nuò , yuè dào wèi qīng 。
yǎn huā ěr  hòu ,    shēng 。
jiù zhào huī jīn chuí ,hán dān xiān zhèn jīng 。
qiān qiū èr zhuàng shì ,xuǎn   liáng chéng 。
zòng  xiá  xiāng , cán shì shàng yīng 。
shuí néng shū  xià ,bái shǒu tài xuán jīng 。
背诵 赏析 注释 译文

luò shén  

liǎng hàn cáo zhí 

  huáng chū sān nián , cháo jīng shī ,hái  luò chuān 。 rén yǒu yán : shuǐ zhī shén ,míng yuē  fēi 。gǎn sòng  duì chǔ wáng shén  zhī shì ,suì zuò   。  yuē :

   cóng jīng  ,yán guī dōng fān ,bèi  quē ,yuè huán yuán ,jīng tōng  ,líng jǐng shān 。  西 qīng ,chē dài  fán 。ěr nǎi shuì jià  héng gāo ,   zhī tián ,róng   yáng lín ,liú miǎn  luò chuān 。 shì jīng  shén hài , yān  sàn 。  wèi chá ,yǎng  shū guān 。   rén , yán zhī pàn 。nǎi yuán  zhě ér gào zhī yuē :“ěr yǒu    zhě  ?  rén  ,ruò  zhī yàn  !” zhě duì yuē :“chén wén  luò zhī shén ,míng yuē  fēi 。rán  jūn wáng zhī suǒ jiàn , nǎi shì  ! zhuàng ruò  ?chén yuàn wén zhī 。”

   gào zhī yuē : xíng  ,piān ruò jīng 鸿hóng ,wǎn ruò yóu lóng 。róng yào qiū  ,huá mào chūn sōng 。fǎng   ruò qīng yún zhī  yuè ,piāo yáo  ruò liú fēng zhī huí xuě 。yuǎn ér wàng zhī ,jiǎo ruò tài yáng shēng zhāo xiá ; ér chá zhī ,zhuó ruò   chū   。nóng xiān  zhōng ,xiū duǎn   。jiān ruò xuē chéng ,yāo  yuē  。yán jǐng xiù xiàng ,hào zhì chéng  。fāng   jiā ,qiān huá   。yún  é é ,xiū méi lián juān 。dān chún wài lǎng ,hào 齿chǐ nèi xiān 。míng móu shàn lài ,  chéng quán 。guī 姿 yàn  , jìng  xián 。róu qíng chuò tài ,mèi   yán 。  kuàng shì , xiàng yīng  。 luó  zhī cuǐ càn  ,ěr yáo  zhī huá  。dài jīn cuì zhī shǒu shì ,zhuì míng zhū  耀yào  。jiàn yuǎn yóu zhī wén  ,  xiāo zhī qīng  。wēi yōu lán zhī fāng ǎi  , chí chú  shān  。 shì  yān zòng  , áo   。zuǒ  cǎi máo ,yòu yīn guì  。rǎng hào wàn  shén   ,cǎi tuān lài zhī xuán zhī 。

   qíng yuè  shū měi  ,xīn zhèn dàng ér   。 liáng méi  jiē huān  ,tuō wēi  ér tōng  。yuàn chéng  zhī xiān   ,jiě  pèi  yào zhī 。jiē jiā rén zhī xìn xiū ,qiāng   ér míng shī 。kàng qióng      ,zhǐ qián yuān ér wéi  。zhí juàn juàn zhī kuǎn shí  ,  líng zhī   。gǎn jiāo  zhī  yán  ,chàng yóu  ér   。shōu  yán ér jìng zhì  ,shēn  fáng   chí 。

   shì luò líng gǎn yān ,  páng huáng 。shén guāng   ,zhà yīn zhà yáng 。sǒng qīng     ,ruò jiāng fēi ér wèi xiáng 。jiàn jiāo  zhī  liè , héng báo ér liú fāng 。chāo cháng yín  yǒng   ,shēng āi  ér  zhǎng 。ěr nǎi zhòng líng   ,mìng chóu xiào  。huò  qīng liú ,huò xiáng shén zhǔ ,huò cǎi míng zhū ,huò shí cuì  。cóng nán xiāng zhī èr fēi ,xié hàn bīn zhī yóu  。tàn páo guā zhī    ,yǒng qiān niú zhī  chǔ 。yáng qīng guī zhī    , xiū xiù  yán zhù 。 xùn fēi  ,piāo  ruò shén 。líng  wēi  ,luó  shēng chén 。dòng  cháng  ,ruò wēi ruò ān ;jìn zhǐ nán  ,ruò wǎng ruò hái 。zhuǎn miǎn liú jīng ,guāng rùn  yán 。hán  wèi  , ruò yōu lán 。huá róng ē nuó ,lìng  wàng cān 。

   shì píng  shōu fēng ,chuān hòu jìng  。féng  míng  ,  qīng  。téng wén   jǐng chéng ,míng  luán  xié shì 。liù lóng yǎn   shǒu ,zài yún chē zhī róng  。jīng  yǒng ér jiā  ,shuǐ qín xiáng ér wèi wèi 。 shì yuè běi zhǐ ,guò nán gāng ,  lǐng ,huí qīng yáng 。dòng zhū chún   yán ,chén jiāo jiē zhī  gāng 。hèn rén shén zhī dào shū  ,yuàn shèng nián zhī  dāng 。kàng luó mèi  yǎn   ,lèi liú jīn zhī làng làng 。dào liáng huì zhī yǒng jué  ,āi  shì ér  xiāng 。 wēi qíng  xiào ài  ,xiàn jiāng nán zhī míng dāng 。suī qián chǔ  tài yīn ,zhǎng  xīn  jūn wáng 。    suǒ shě ,chàng shén xiāo ér  guāng 。

   shì bèi xià líng gāo , wǎng shén liú 。 qíng xiǎng xiàng , wàng 怀huái chóu 。 líng  zhī  xíng , qīng zhōu ér shàng  。 cháng chuān ér wàng fǎn , mián mián ér zēng  。 gěng gěng ér  mèi ,zhān fán shuāng ér zhì shǔ 。mìng   ér jiù jià , jiāng guī  dōng  。lǎn fēi pèi  kàng  ,chàng pán huán ér  néng  。

背诵 赏析 注释 译文

shǔ xiàng 

táng dài   

chéng xiàng  táng  chǔ xún ?jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 。
yìng jiē  cǎo  chūn  ,  huáng  kōng hǎo yīn 。
sān  pín fán tiān xià  ,liǎng cháo kāi  lǎo chén xīn 。
chū shī wèi jié shēn xiān  ,zhǎng 使shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 。
背诵 赏析 注释 译文

 liǔ xiān shēng chuán 

wèi jìn táo yuān míng 

  xiān shēng  zhī   rén  ,  xiáng  xìng  ,zhái biān yǒu  liǔ shù ,yīn  wéi hào yān 。xián jìng shǎo yán ,  róng  。hǎo  shū , qiú shèn jiě ;měi yǒu huì  ,便biàn xīn rán wàng shí 。xìng shì jiǔ ,jiā pín  néng cháng  。qīn jiù zhī    ,huò zhì jiǔ ér zhāo zhī ;zào yǐn zhé jǐn , zài  zuì 。 zuì ér 退tuì ,céng  lìn qíng  liú 。huán  xiāo rán ,  fēng  ;duǎn  穿chuān jié ,dān piáo  kōng ,yàn   。cháng zhe wén zhāng   , shì  zhì 。wàng 怀huái  shī ,   zhōng 。

  zàn yuē :qián lóu zhī  yǒu yán :“    pín jiàn ,     guì 。” yán  ruò rén zhī chóu  ?xián shāng  shī ,   zhì , 怀huái shì zhī mín  ? tiān shì zhī mín  ?

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽