xiě huā 1 / 23 

lèi xíng :
xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

jiāng pàn   xún huā 

táng dài   

huáng  niáng jiā huā mǎn  ,qiān duǒ wàn duǒ  zhī  。
liú lián  dié shí shí  , zài jiāo yīng qià qià  。
背诵 赏析 注释 译文

 lín  táo huā 

táng dài bái   

rén jiān  yuè fāng fēi jǐn ,shān  táo huā shǐ shèng kāi 。
cháng hèn chūn guī   chù , zhī zhuǎn   zhōng lái 。
背诵 赏析 注释 译文

xiāng jiàn huān ·lín huā xiè le chūn hóng 

 dài   

lín huā xiè le chūn hóng ,tài cōng cōng 。 nài zhāo lái hán  wǎn lái fēng 。
yān zhī lèi ,xiāng liú zuì , shí zhòng 。 shì rén shēng cháng hèn shuǐ zhǎng dōng 。(xiāng liú   zuò :liú rén )
背诵 赏析 注释 译文

hán   / huà  

sòng dài zhèng  xiào 

huā kāi  bìng bǎi huā cóng ,  shū   wèi qióng 。
nìng  zhī tóu bào xiāng  , zēng chuī luò běi fēng zhōng 。
背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·guì huā 

sòng dài  qīng zhào 

àn dàn qīng huáng  xìng róu ,qíng shū  yuǎn zhǐ xiāng liú 。  qiǎn  shēn hóng  , shì huā zhōng   liú 。(shēn   zuò :qīng )
méi dìng  , yīng xiū ,huà lán kāi chù guān zhōng qiū 。sāo rén  shā  qíng  , shì dāng nián  jiàn shōu 。(lán  tōng :lán )
背诵 赏析 注释 译文

hǎi táng 

sòng dài  shì 

dōng fēng niǎo niǎo fàn chóng guāng ,xiāng  kōng méng yuè zhuǎn láng 。
zhǐ kǒng  shēn huā shuì  , shāo gāo zhú zhào hóng zhuāng 。
背诵 赏析 注释 译文

tíng zhōng yǒu  shù 

liǎng hàn  míng 

tíng zhōng yǒu  shù ,绿   huá  。
pān tiáo zhé  róng ,jiāng   suǒ  。
xīn xiāng yíng 怀huái xiù , yuǎn  zhì zhī 。
    guì ?dàn gǎn bié jīng shí 。

背诵 赏析 注释 译文

shǎng  dān 

táng dài liú   

tíng qián sháo yào yāo   ,chí shàng   jìng shǎo qíng 。
wéi yǒu  dān zhēn guó  ,huā kāi shí jié dòng jīng chéng 。
背诵 赏析 注释 译文

dài bēi bái tóu wēng 

táng dài liú   

luò yáng chéng dōng táo  huā ,fēi lái fēi  luò shuí jiā ?
luò yáng  ér  yán  ,zuò jiàn luò huā cháng tàn  。
jīn nián huā luò yán  gǎi ,míng nián huā kāi  shuí zài ?
 jiàn sōng bǎi cuī wèi xīn ,gèng wén sāng tián biàn chéng hǎi 。
 rén   luò chéng dōng ,jīn rén hái duì luò huā fēng 。
nián nián suì suì huā xiāng  ,suì suì nián nián rén  tóng 。
 yán quán shèng hóng yán zi ,yīng lián bàn  bái tóu wēng 。
 wēng bái tóu zhēn  lián ,  hóng yán měi shào nián 。
gōng  wáng sūn fāng shù xià ,qīng  miào  luò huā qián 。
guāng  chí tái wén jǐn xiù ,jiāng jūn lóu  huà shén xiān 。
 zhāo  bìng  xiāng shí ,sān chūn xíng  zài shuí biān ?
wǎn zhuǎn é méi néng  shí ?    luàn   。
dàn kàn  lái    ,wéi yǒu huáng hūn niǎo què bēi 。
背诵 赏析 注释 译文

qīng píng diào ·míng huā qīng guó liǎng xiāng huān 

táng dài  bái 

míng huā qīng guó liǎng xiāng huān ,zhǎng de jūn wáng dài xiào kàn 。
jiě shì chūn fēng  xiàn hèn ,chén xiāng tíng běi  lán gān 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽