zhuàng zhì nán chóu 1 / 5 

lèi xíng :
zhuàng zhì nán chóu  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

 zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng    zhī 

sòng dài xīn   

zuì  tiǎo dēng kàn jiàn ,mèng huí chuī jiǎo lián yíng 。 bǎi  fēn huī xià zhì , shí xián fān sài wài shēng ,shā chǎng qiū diǎn bīng 。
 zuò   fēi kuài ,gōng    xián jīng 。liǎo què jūn wáng tiān xià shì ,yíng de shēng qián shēn hòu míng 。 lián bái  shēng !
背诵 赏析 注释 译文

xiǎo chóng shān ·zuó  hán qióng  zhù míng 

sòng dài yuè fēi 

zuó  hán qióng  zhù míng 。jīng huí qiān  mèng , sān gēng 。 lái   rào jiē xíng 。rén qiāo qiāo ,lián wài yuè lóng míng 。
bái shǒu wèi gōng míng 。jiù shān sōng zhú lǎo , guī chéng 。 jiāng xīn shì  yáo qín 。zhī yīn shǎo ,xián duàn yǒu shuí tīng ?
背诵 赏析 注释 译文

bìng  shū 怀huái 

sòng dài  yóu 

bìng  zhī  shā mào kuān , chén wàn   jiāng gān 。
wèi bēi wèi gǎn wàng yōu guó ,shì dìng yóu  dài  guān 。
tiān  shén líng  miào shè ,jīng huá  lǎo wàng  luán 。
chū shī  biǎo tōng jīn  , bàn tiǎo dēng gèng  kàn 。
背诵 赏析 注释 译文

 jiǎn méi ·zhōng qiū yuán yuè 

sòng dài xīn   

 duì zhōng qiū dān guì cóng ,huā  bēi zhōng ,yuè  bēi zhōng 。jīn xiāo lóu shàng  zūn tóng ,yún 湿shī shā chuāng , 湿shī shā chuāng 。(yuè  bēi zhōng   zuò :yuè zài bēi zhōng )
hún  chéng fēng wèn huà gōng ,  nán tōng ,xìn  nán tōng 。mǎn táng wéi yǒu zhú huā hóng , qiě cóng róng ,bēi qiě cóng róng 。
背诵 赏析 注释 译文

西 jiāng yuè ·qiǎn xìng 

sòng dài xīn   

zuì  qiě tān huān xiào ,yào chóu  de gōng  。jìn lái shǐ jué  rén shū ,xìn zhe quán  shì chù 。
zuó  sōng biān zuì dào ,wèn sōng  zuì   。zhǐ  sōng dòng yào lái  , shǒu tuī sōng yuē  。
背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·yǒu  kǎi rán tán gōng míng yīn zhuī niàn shào nián shí shì  zuò 

sòng dài xīn   

zhuàng suì jīng  yōng wàn  ,jǐn chān    jiāng chū 。yàn bīng  chuò yín  䩮,hàn jiàn cháo fēi jīn   。
zhuī wǎng shì ,tàn jīn  ,chūn fēng  rǎn bái   。què jiāng wàn  píng róng  ,huàn  dōng jiā zhòng shù shū 。
背诵 赏析 注释 译文

qīng píng  · 宿  shān wáng shì ān 

sòng dài xīn   

rào chuáng  shǔ ,biān  fān dēng  。 shàng sōng fēng chuī   , zhǐ chuāng jiān   。
píng shēng sài běi jiāng nán ,guī lái huá  cāng yán 。 bèi qiū xiāo mèng jué ,yǎn qián wàn  jiāng shān 。
背诵 赏析 注释 译文

shēng zhā  · yóu  yán 

sòng dài xīn   

 biān zhào yǐng xíng ,tiān zài qīng   。tiān shàng yǒu xíng yún ,rén zài háng yún  。
gāo  shuí   ,kōng  qīng yīn  。fēi guǐ  fēi xiān ,  táo huā shuǐ 。
背诵 赏析 注释 译文

luò yáng  

táng dài  bái 

bái  shuí jiā láng ,huí chē  tiān jīn 。
kàn huā dōng  shàng ,jīng dòng luò yáng rén 。
背诵 赏析 注释 译文

qìn yuán chūn ·mèng  ruò 

sòng dài liú  zhuāng 

 chǔ xiāng féng ,dēng bǎo chāi lóu ,访fǎng tóng què tái 。huàn chú rén zhuó jiù ,dōng míng jīng kuài , rén chéng  ,西  lóng méi 。tiān xià yīng xióng ,使shǐ jūn  cāo , zi shuí kān gòng jiǔ bēi 。chē qiān shèng ,zài yàn nán zhào běi ,jiàn   cái 。
yǐn hān huà   léi 。shuí xìn bèi chén  qīng huàn huí 。tàn nián guāng guò jǐn ,gōng míng wèi  ,shū shēng lǎo  , huì fāng lái 。使shǐ  jiāng jūn , gāo huáng  ,wàn  hòu   dào zāi 。   ,dàn  liáng gǎn jiù ,kāng kǎi shēng āi 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  wáng ān shí  hán   ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  liú zhǎng qīng  wēn tíng yún  liǔ yǒng     zhāng   cáo zhí  wáng chāng líng  jiǎo rán  mèng jiāo  guàn xiū   hún  luó yǐn   guī méng  zhāng   yáng wàn   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   lún   xún   zhōu bāng yàn  yuè fēi   yuán  qián   yàn  dào  hán     xiū   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn  qín guān   jiào   zhì yuǎn  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān  zhào zhǎng qīng   zhù  zhāng jiǔ líng  dài shū lún  zhuō wén jūn  zhōu dūn     qiān  zhāng shuō  zhāng yán  chéng gāi 

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽