bēi fèn 1 / 3 

lèi xíng :
bēi fèn  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

bié yún jiān 

míng dài xià wán chún 

sān nián    ,jīn  yòu nán guān 。
 xiàn shān  lèi ,shuí yán tiān  kuān 。(shān    zuò : shān )
 zhī quán  jìn , bié  xiāng nán 。
  guī lái  ,líng  kōng  kàn 。
背诵 赏析 注释 译文

guān shān yuè 

sòng dài  yóu 

 róng zhào xià shí  nián ,jiāng jūn  zhàn kōng lín biān 。
zhū mén chén chén àn   ,jiù  féi  gōng duàn xián 。
shù lóu diāo dǒu cuī luò yuè ,sān shí cóng jūn jīn bái  。
  shéi zhī zhuàng shì xīn ,shā tóu kōng zhào zhēng rén  。
zhōng yuán gān    wén , yǒu   chuán  sūn !
 mín rěn  wàng huī  , chù jīn xiāo chuí lèi hén 。
背诵 赏析 注释 译文

 shù  

nán běi cháo  xìn 

  yīn zhòng wén fēng liú   ,hǎi nèi zhī míng 。shì  shí  ,chū wèi dōng yáng tài shǒu 。cháng     , tíng huái ér tàn yuē :“ shù  suō ,shēng  jǐn  !”。

  zhì  bái 鹿 zhēn sōng ,qīng niú wén  。gēn  pán  ,shān  biǎo  。guì  shì ér xiāo wáng ,tóng  wéi ér bàn  ? zhī sān   zhí ,jiǔ wǎn  gēn 。kāi huā jiàn shǐ zhī 殿diàn ,luò shí suī yáng zhī yuán 。shēng hán xiè  , bào 《yún mén 》。jiāng chú  fèng ,  cháo yuān 。lín fēng tíng ér   ,duì yuè xiá ér yín yuán 。nǎi yǒu quán  yōng zhǒng ,pán ào fǎn  。xióng biāo  pàn , lóng   。jié shù shān lián ,wén héng shuǐ  。jiàng shí jīng shì ,gōng shū xuàn  。diāo juān shǐ jiù , jué réng jiā 。píng lín chǎn jiǎ ,luò jiǎo cuī  。chóng chóng suì jǐn ,piàn piàn zhēn huā 。fēn  cǎo shù ,sǎn luàn yān xiá 。

  ruò  sōng  、  、píng zhòng 、jūn qiān ,sēn shāo bǎi qǐng ,chá niè qiān nián 。qín  dài  shòu zhí ,hàn  jiāng jūn zuò yān 。  tái mái jūn  ,niǎo  chóng 穿chuān 。huò  chuí  shuāng  ,huò hàn dùn  fēng yān 。dōng hǎi yǒu bái  zhī miào ,西  yǒu  sāng zhī shè ,běi   yáng  wèi guān ,nán líng  méi gēn zuò  。xiǎo shān  cóng guì liú rén , fēng  cháng sōng   。  chéng lín  liǔ zhī shàng ,sāi luò táo lín zhī xià 。

  ruò nǎi shān   jué ,piāo líng  bié 。 běn chuí lèi ,shāng gēn  xuè 。huǒ  kōng xīn ,gāo liú duàn jié 。héng dòng kǒu ér   ,dùn shān yāo ér bàn shé ,wén xié zhě bǎi wéi bīng suì , zhèng zhě qiān xún  liè 。zài yǐng xián liú ,cáng 穿chuān bào xué , mèi shǎn shì ,shān jīng yāo niè 。

  kuàng  fēng yún  gǎn ,   guī 。wèi néng cǎi  ,hái chéng shí wēi 。chén lún qióng xiàng , méi jīng fēi , shāng yáo luò , jiē biàn shuāi 。《huái nán  》yún :“  luò ,cháng nián bēi 。” zhī wèi  。nǎi  yuē :”jiàn zhāng sān yuè huǒ ,huáng  wàn  chá 。ruò fēi jīn  mǎn yuán shù , shì  yáng  xiàn huā 。“huán    wén ér tàn yuē :“ nián zhǒng liǔ ,  hàn nán 。jīn kàn yáo luò , chuàng jiāng tán 。shù yóu   ,rén   kān !”

背诵 赏析 注释 译文

lǒng tóu yín 

táng dài wáng wéi 

cháng ān shào nián yóu xiá  , shàng shù lóu kàn tài bái 。
lǒng tóu míng yuè jiǒng lín guān ,lǒng shàng xíng rén  chuī  。
guān 西 lǎo jiàng  shèng chóu ,zhù  tīng zhī shuāng lèi liú 。
shēn jīng  xiǎo bǎi  zhàn ,huī xià piān  wàn  hòu 。
  cái wèi diǎn shǔ guó ,jié máo kōng jǐn hǎi 西 tóu 。
背诵 赏析 注释 译文

jiǎn   lán huā ·huái shān yǐn yǐn 

sòng dài huái shàng  

huái shān yǐn yǐn ,qiān  yún fēng qiān  hèn 。huái shuǐ yōu yōu ,wàn qǐng yān  wàn qǐng chóu 。
shān cháng shuǐ yuǎn ,zhē duàn xíng rén dōng wàng yǎn 。hèn jiù chóu xīn ,yǒu lèi  yán duì wǎn chūn 。
背诵 赏析 注释 译文

shāng chūn 

sòng dài chén   

miào táng    píng róng ,zuò 使shǐ gān quán zhào  fēng 。
chū guài shàng dōu wén zhàn  , zhī qióng hǎi kàn fēi lóng 。
 chén shuāng  sān qiān zhàng ,měi suì yān huā  wàn zhòng 。
shāo  cháng shā xiàng yán  , bīng gǎn fàn quǎn yáng fēng 。

背诵 赏析 注释 译文

fēng qiū zuò 

táng dài gāo shì 

fēng qiū zuò 
 běn  qiáo mèng zhū  , shēng  shì yōu yōu zhě 。
zhà  kuáng  cǎo  zhōng ,níng kān zuò  fēng chén xià ?
zhǐ yán xiǎo   suǒ wéi ,gōng mén bǎi shì jiē yǒu  。
bài yíng zhǎng guān xīn  suì ,biān   shù lìng rén bēi 。
guī lái xiàng jiā wèn   , jiā jǐn xiào jīn   。
shēng shì yīng  nán  tián ,shì qíng jìn  dōng liú shuǐ 。
mèng xiǎng jiù shān ān zài zāi ,wèi xián jūn mìng qiě chí huí 。
nǎi zhī méi   wèi ěr ,zhuǎn  táo qián guī  lái 。(bǎn běn  )

fēng qiū xiàn 
 běn  qiáo mèng zhū  , shēng  shì yōu yōu zhě 。
zhà  kuáng  cǎo  zhōng ,níng kān zuò  fēng chén xià ?
zhǐ yán xiǎo   suǒ wéi ,gōng mén bǎi shì jiē yǒu  。
bài yíng zhǎng guān xīn   ,biān   shù lìng rén bēi 。
bēi lái xiàng jiā wèn   , jiā jǐn xiào jīn   。
shēng shì yīng  nán  tián ,shì qíng jìn  dōng liú shuǐ 。
mèng xiǎng jiù shān ān zài zāi ,wèi xián jūn mìng  chí huí 。
nǎi zhī méi   wèi ěr ,zhuǎn  táo qián guī  lái 。(bǎn běn èr )

背诵 赏析 注释 译文

shí zhōu màn · yǒu qiū  xīng zhōu zhōng zuò 

sòng dài zhāng yuán gàn 

  yún fēi ,jīng sàn   ,wēi nòng liáng yuè 。shuí jiā shū liǔ   , diǎn liú yíng míng miè 。 fān fēng shǐ ,mǎn  yān shuǐ cāng máng ,  líng luàn qiū shēng yàn 。mèng duàn jiǔ xǐng shí , wēi qiáng qīng jué 。
xīn zhé 。cháng gēng guāng  ,qún dào zòng héng ,  chāng jué 。 wǎn tiān  ,  zhōng yuán gāo xuè 。liǎng gōng  chǔ ,sāi yuán zhī  cháng jiāng ,tuò  kōng  bēi  quē 。wàn  xiǎng lóng shā ,  chén  yuè 。
背诵 赏析 注释 译文

   jìn péi  lái xiāng kàn shuō  zéi děng níng  chí shàng zuò yīn yuè gòng fèng rén děng  shēng 便biàn  shí lèi xià  chéng kǒu hào sòng shì péi  

táng dài wáng wéi 

wàn  shāng xīn shēng  yān ,bǎi liáo   gèng cháo tiān 。(gèng   zuò :zài )
qiū huái  luò kōng gōng  ,níng  chí tóu zòu guǎn xián 。
背诵 赏析 注释 译文

niàn  jiāo ·西   rén yùn 

sòng dài xīn   

wǎn fēng chuī  ,zhàn xīn  、shēng luàn míng zhū cāng  。shuí  xiāng lián shōu bǎo jìng ,yún jǐn hóng hán   。fēi niǎo fān kōng ,yóu  chuī làng ,guàn chèn shēng   。zuò zhōng háo  ,kàn gōng  yǐn qiān dàn 。
yáo xiǎng chǔ shì fēng liú , suí rén  ,lǎo zuò fēi xiān  。máo shè shū  jīn zài fǒu ,sōng zhú  fēi chóu  。 shuō dāng nián ,wàng  lóu xià ,shuǐ  yún kuān zhǎi 。zuì zhōng xiū wèn ,duàn cháng táo  xiāo  。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽