gǎn kǎi 1 / 43 

lèi xíng :
gǎn kǎi  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

 chéng tiān   yóu  /  chéng tiān  yóu 

sòng dài  shì 

  yuán fēng liù nián shí yuè shí èr   ,jiě   shuì ,yuè    ,xīn rán  xíng 。niàn   wéi  zhě ,suì zhì chéng tiān  xún zhāng 怀huái mín 。怀huái mín  wèi qǐn ,xiāng    zhōng tíng 。tíng xià   shuǐ kōng míng ,shuǐ zhōng zǎo 、xìng jiāo héng ,gài zhú bǎi yǐng  。   yuè ? chǔ  zhú bǎi ?dàn shǎo xián rén   liǎng rén zhě ěr 。

背诵 赏析 注释 译文

  mán ·shū jiāng 西 zào kǒu  

sòng dài xīn   

  tái xià qīng jiāng shuǐ ,zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi 。西 běi wàng cháng ān , lián  shù shān 。
qīng shān zhē  zhù , jìng dōng liú  。jiāng wǎn zhèng chóu  ,shān shēn wén zhè  。 (chóu    zuò :chóu  )
背诵 赏析 注释 译文

jiāng nán féng  guī nián 

táng dài   

 wáng zhái  xún cháng jiàn ,cuī jiǔ táng qián   wén 。
zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng ,luò huā shí jié yòu féng jūn 。
背诵 赏析 注释 译文

huí xiāng ǒu shū 

táng dài  zhī zhāng 

shào xiǎo  jiā lǎo  huí ,xiāng yīn  gǎi bìn máo shuāi 。
ér tóng xiāng jiàn  xiāng shí ,xiào wèn  cóng  chǔ lái 。
背诵 赏析 注释 译文

shān  yáng ·tóng guān 怀huái  

yuán dài zhāng yǎng hào 

fēng luán   , tāo   ,shān  biǎo  tóng guān  。wàng 西 dōu , chóu chú 。(chóu chú   zuò :chí chú )
shāng xīn qín hàn jīng xíng chǔ ,gōng què wàn jiān dōu zuò le  。xìng ,bǎi xìng  ;wáng ,bǎi xìng  。
背诵 赏析 注释 译文

lín ān chūn  chū  

sòng dài  yóu 

shì wèi nián lái báo shì shā ,shuí lìng    jīng huá 。
xiǎo lóu   tīng chūn  ,shēn xiàng míng cháo mài xìng huā 。
ǎi zhǐ xié xíng xián zuò cǎo ,qíng chuāng    fēn chá 。
    fēng chén tàn ,yóu  qīng míng  dào jiā 。

背诵 赏析 注释 译文

xián yáng chéng dōng lóu  / xián yáng chéng 西 lóu wǎn tiào 

táng dài  hún 

 shàng gāo chéng wàn  chóu ,jiān jiā yáng liǔ shì tīng zhōu 。
 yún chū   chén  ,shān   lái fēng mǎn lóu 。
niǎo xià 绿  qín yuàn  ,chán míng huáng  hàn gōng qiū 。
xíng rén  wèn dāng nián shì , guó dōng lái wèi shuǐ liú 。
背诵 赏析 注释 译文

gāi xià  

xiān qín xiàng  

  shān   gài shì 。shí    zhuī  shì 。
zhuī  shì   nài  !    nài ruò  !
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā · xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn 

sòng dài yàn shū 

 xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn ,děng xián  bié  xiāo hún ,jiǔ yán     pín 。
mǎn  shān  kōng niàn yuǎn ,luò huā fēng  gèng shāng chūn ,  lián  yǎn qián rén 。
背诵 赏析 注释 译文

xíng xiāng  ·qiū  

sòng dài  shì 

zuó  shuāng fēng 。xiān   tóng 。hún  chǔ 、huí  shuāi róng 。wèn gōng  shì ,  shū kōng 。dàn  huí zuì , huí bìng , huí yōng ;
zhāo lái tíng xià ,guāng yīn  jiàn ,shì  yán 、yǒu  shāng nóng 。dōu jiāng wàn shì ,  qiān zhōng 。rèn jiǔ huā bái ,yǎn huā luàn ,zhú huā hóng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  wáng ān shí  hán   ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  liú zhǎng qīng  wēn tíng yún  liǔ yǒng     zhāng   cáo zhí  wáng chāng líng  jiǎo rán  mèng jiāo  guàn xiū   hún  luó yǐn   guī méng  zhāng   yáng wàn   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   lún   xún   zhōu bāng yàn  yuè fēi   yuán  qián   yàn  dào  hán     xiū   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn  qín guān   jiào   zhì yuǎn  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān  zhào zhǎng qīng   zhù  zhāng jiǔ líng  dài shū lún  zhuō wén jūn  zhōu dūn     qiān  zhāng shuō  zhāng yán  chéng gāi 

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽