gǎn  1 / 1 

lèi xíng :
gǎn   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

 guā 

xiān qín  míng 

tóu    guā ,bào zhī  qióng  。fěi bào  ,yǒng  wéi hǎo  !
tóu    táo ,bào zhī  qióng yáo 。fěi bào  ,yǒng  wéi hǎo  !
tóu     ,bào zhī  qióng jiǔ 。fěi bào  ,yǒng  wéi hǎo  !
背诵 赏析 注释 译文

qiāng cūn sān shǒu · sān 

táng dài   

qún  zhèng luàn jiào , zhì  dòu zhēng 。
  shàng shù  ,shǐ wén kòu chái jīng 。
 lǎo   rén ,wèn  jiǔ yuǎn xíng 。
shǒu zhōng  yǒu xié ,qīng  zhuó  qīng 。
  jiǔ wèi báo ,shǔ   rén gēng 。
bīng   wèi  ,ér tóng jǐn dōng zhēng 。
qǐng wèi  lǎo  :jiān nán kuì shēn qíng !
  yǎng tiān tàn , zuò lèi zòng héng 。
背诵 赏析 注释 译文

xiè shū 

táng dài  shāng yǐn 

wēi   zēng yǒu  háo ,kōng xié  yàn fèng lóng tāo 。
 méng bàn  chuán  hòu , xiàn wáng xiáng  pèi dāo 。
背诵 赏析 注释 译文

liǎo xiāo 

xiān qín  míng 

liǎo  xiāo  ,líng    。 jiàn jūn  , xīn xiě  。yàn xiào   ,shì  yǒu  chù  。
liǎo  xiāo  ,líng  ráng ráng 。 jiàn jūn  ,wèi lóng wèi guāng 。   shuǎng ,寿shòu kǎo  wàng 。
liǎo  xiāo  ,líng    。 jiàn jūn  ,kǒng yàn   。 xiōng   ,lìng  寿shòu  。
liǎo  xiāo  ,líng  nóng nóng 。 jiàn jūn  ,tiáo  chōng chōng 。 luán yōng yōng ,wàn  yōu tóng 。

背诵 赏析 注释 译文

chāng   shū shì  tóng 

táng dài   

chóng xiǎng dēng guāng báo ,xiāo hán yào  nóng 。
jūn lián chuí chì  ,xīn  shàng xiāng cóng 。
背诵 赏析 注释 译文

rén     huáng  shí 

táng dài   

 rén    nǎi hán ,zōng rén dài zhái huāng jué yuán 。
héng tíng shǔ jìng kōng   ,chū   zǎo chuí zhū cán 。
ān dìng měi rén jié huáng shòu ,tuō luò yīng  míng cháo jiǔ 。
huán jiā bái  wèi shàng tou ,使shǐ  qīng shēng luò rén hòu 。
wǎng  chēng zhī fàn jūn yǎn ,pái yǐn cái shēng qiáng huán duàn 。
luò fēng sòng   zhǎng guān , shàn wèi kāi féng  quǎn 。
 zhī jiān dōu xiāng cǎo cǎo , zhěn yōu dān kàn chūn lǎo 。
guī lái  báo miàn  gāo ,  chōng tóu bìn jīng shǎo 。
 diāo xiǎo shuō gàn tiān guān ,zōng sūn  tiáo wèi shuí lián ?
míng cháo xià yuán  西 dào ,kōng tóng  bié zhǎng  tiān 。
背诵 赏析 注释 译文

zèng  jìn  yáng wáng èr shí yùn 

táng dài   

 jìn qún gōng biǎo ,tiān rén   shēng 。shuāng  qiān  jùn ,fēng  jiǔ xiāo péng 。
  qiú háo  ,wéi zhōng wàng qǐn xìng 。shèng qíng cháng yǒu juàn ,cháo 退tuì ruò  píng 。
xiān  lái   , máo huò  yīng 。qīng guān chén   ,zhōng 使shǐ  xiāng chéng 。
wǎn jié  yóu jiǎn ,píng  xiào  chēng 。 duō qīn  è ,shuí gǎn wèn shān líng 。
xué  chún   , huá zhé jiàng néng 。 fēi luán sǒng  ,zhāng  fèng xiān téng 。
jīng  tōng tán xiào ,wàng xíng xiàng yǒu péng 。cùn cháng kān qiǎn quǎn , nuò  jiāo jīn 。
 tiǎn guī cáo zhí , zhī duì  yīng 。zhāo yào ēn  zhì ,chóng zhòng  nán shèng 。
  chū huān  ,gāo qiū shuǎng  chéng 。zūn léi lín   , yàn 宿 zhāng dēng 。
huā yuè qióng yóu yàn ,yán tiān   zhēng 。yán hán jīn jǐng shuǐ ,yán dòng   bīng 。
piáo yǐn wéi sān jìng ,yán  zài bǎi céng 。qiě chí   hǎi ,kuàng  jiǔ  miǎn 。
鸿hóng bǎo níng quán  ,dān  shù  líng 。huái wáng mén yǒu  ,zhōng  kuì sūn dēng 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·xuě  cān zhān  xìng  

sòng dài  shì 

xuě  cān zhān  xìng  ,使shǐ jūn zài jiǔ wèi huí chē 。tiān hán jiǔ  zhuǎn tóu  。
jiàn shì  wén fēi è biǎo ,bào ēn yīng  yòng shé zhū 。zuì zhōng hái  lǎn huán  。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽