shū 怀huái 1 / 81 

lèi xíng :
shū 怀huái  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

niàn  jiāo ·chì  怀huái  

sòng dài  shì 

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。(穿chuān kōng   zuò :bēng yún )
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。

yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。(qiáng    zuò :qiáng  )
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。(rén shēng   zuò :rén jiān ;zūn  tóng :zūn )

背诵 赏析 注释 译文

ài lián shuō 

sòng dài zhōu dūn  

  shuǐ  cǎo  zhī huā , ài zhě shén fān 。jìn táo yuān míng  ài  。  táng lái ,shì rén shén ài  dān 。  ài lián zhī chū   ér  rǎn ,zhuó qīng lián ér  yāo ,zhōng tōng wài zhí , màn  zhī ,xiāng yuǎn  qīng ,tíng tíng jìng zhí , yuǎn guān ér   xiè wán yān 。(shén ài   zuò :shèng ài )

   wèi  ,huā zhī yǐn  zhě  ; dān ,huā zhī  guì zhě  ;lián ,huā zhī jūn  zhě  。 ! zhī ài ,táo hòu xiān yǒu wén 。lián zhī ài ,tóng  zhě  rén ? dān zhī ài ,  zhòng  。

背诵 赏析 注释 译文

qīng  àn ·yuán  

sòng dài xīn   

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,gèng chuī luò ,xīng   。bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,xiào  yíng yíng àn xiāng  。zhòng  xún  qiān bǎi  , rán huí shǒu , rén què zài ,dēng huǒ lán shān chù 。
背诵 赏析 注释 译文

duǎn  xíng 

liǎng hàn cáo cāo 

duì jiǔ dāng  ,rén shēng   !
  zhāo  ,   duō 。
kǎi dāng  kāng ,yōu  nán wàng 。
  jiě yōu ?wéi yǒu  kāng 。
qīng qīng  jīn ,yōu yōu  xīn 。
dàn wèi jūn  ,chén yín zhì jīn 。
yōu yōu 鹿 míng ,shí  zhī píng 。
 yǒu jiā bīn ,  chuī shēng 。
míng míng  yuè , shí  duō ?(míng míng   zuò :jiǎo jiǎo )
yōu cóng zhōng lái ,  duàn jué 。
yuè   qiān ,wǎng yòng xiāng cún 。
 kuò tán 䜩,xīn niàn jiù ēn 。(tán 䜩  zuò :tán yàn )
yuè míng xīng  , què nán fēi 。
rào shù sān  , zhī   ?
shān  yàn gāo ,hǎi  yàn shēn 。
zhōu gōng   ,tiān xià guī xīn 。
背诵 赏析 注释 译文

qìn yuán chūn ·cháng shā 

jìn xiàn dài máo  dōng 

  hán qiū ,xiāng jiāng běi  ,  zhōu tóu 。
kàn wàn shān hóng biàn ,céng lín jǐn rǎn ;màn jiāng  tòu ,bǎi  zhēng liú 。
yīng  cháng kōng , xiáng qiǎn  ,wàn lèi shuāng tiān jìng  yóu 。
chàng liáo kuò ,wèn cāng máng   ,shuí zhǔ chén  ?

xié lái bǎi  céng yóu , wǎng  zhēng róng suì yuè chóu 。
qià tóng xué shào nián ,fēng huá zhèng mào ;shū shēng   ,huī chì fāng qiú 。
zhǐ diǎn jiāng shān , yáng wén  ,fèn  dāng nián wàn  hòu 。
céng  fǒu ,dào zhōng liú  shuǐ ,làng è fēi zhōu ?

背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·  xīn  jiǔ  bēi 

sòng dài yàn shū 

  xīn  jiǔ  bēi , nián tiān  jiù tíng tái 。 yáng 西 xià  shí huí ?
  nài  huā luò  , céng xiāng shí yàn guī lái 。xiǎo yuán xiāng jìng  pái huái 。
背诵 赏析 注释 译文

yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái  

sòng dài xīn   

qiān  jiāng shān ,yīng xióng   sūn zhòng móu chù 。 xiè  tái ,fēng liú zǒng bèi ,  fēng chuī  。xié yáng cǎo shù ,xún cháng xiàng  ,rén dào   céng zhù 。xiǎng dāng nián ,jīn  tiě  , tūn wàn    。
yuán jiā cǎo cǎo ,fēng láng   ,yíng de cāng huáng běi  。 shí sān nián ,wàng zhōng yóu  ,fēng huǒ yáng zhōu  。 kān huí shǒu ,   xià , piàn shén  shè  。píng shuí wèn :lián  lǎo  ,shàng néng fàn fǒu ?
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·yóu  shuǐ qīng quán  

sòng dài  shì 

yóu  shuǐ qīng quán  , lín lán  , shuǐ 西 liú 。

shān xià lán  duǎn jìn  ,sōng jiān shā  jìng   ,xiāo xiāo    guī  。(xiāo xiāo   zuò :xiāo xiāo )
shuí dào rén shēng  zài shǎo ?mén qián liú shuǐ shàng néng 西 !xiū jiāng bái  chàng huáng  。

背诵 赏析 注释 译文

chóu  tiān yáng zhōu chū féng  shàng jiàn zèng 

táng dài liú   

 shān chǔ shuǐ  liáng  ,èr shí sān nián  zhì shēn 。
怀huái jiù kōng yín wén   ,dào xiāng fān shì làn  rén 。
chén zhōu  pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tou wàn  chūn 。
jīn  tīng jūn    ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。
背诵 赏析 注释 译文

chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  

sòng dài xīn   

shào nián  shí chóu  wèi ,ài shàng céng lóu 。ài shàng céng lóu ,wèi  xīn  qiáng shuō chóu 。
ér jīn shí jǐn chóu  wèi , shuō hái xiū 。 shuō hái xiū ,què dào “tiān liáng hǎo  qiū ”!

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽