shū qíng 1 / 100 

lèi xíng :
shū qíng  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

qiāng jìn jiǔ 

táng dài  bái 

jūn  jiàn ,huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi   huí 。
jūn  jiàn ,gāo táng míng jìng bēi bái  ,cháo  qīng   chéng xuě 。
rén shēng de   jìn huān , 使shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。
tiān shēng  cái  yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái  lái 。
pēng yáng zǎi niú qiě wéi  ,huì   yǐn sān bǎi bēi 。
cén   ,dān qiū shēng ,qiāng jìn jiǔ ,bēi  tíng 。
 jūn    ,qǐng jūn wèi  qīng ěr tīng 。(qīng ěr tīng   zuò : ěr tīng )
zhōng  zhuàn    guì ,dàn yuàn cháng zuì  yuàn xǐng 。(  guì   zuò :  guì ; yuàn xǐng   zuò :  xǐng )
 lái shèng xián jiē   ,wéi yǒu yǐn zhě liú  míng 。( lái   zuò :  ;wéi  tōng :wéi )
chén wáng  shí yàn píng  ,dǒu jiǔ shí qiān  huān xuè 。
zhǔ rén  wéi yán shǎo qián ,jìng    duì jūn zhuó 。
 huā  、qiān jīn qiú , ér jiāng chū huàn měi jiǔ , ěr tóng xiāo wàn  chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

qìn yuán chūn ·xuě 

jìn xiàn dài máo  dōng 

běi guó fēng guāng ,qiān  bīng fēng ,wàn  xuě piāo 。
wàng cháng chéng nèi wài ,wéi  mǎng mǎng ;  shàng xià ,dùn shī tāo tāo 。(  tōng : )
shān  yín shé ,yuán chí  xiàng ,  tiān gōng shì  gāo 。(yuán chí  yuán zuò :yuán  )
 qíng  ,kàn hóng zhuāng  guǒ ,fèn wài yāo ráo 。(hóng zhuāng   zuò :yín zhuāng )
jiāng shān   duō jiāo ,yǐn  shù yīng xióng jìng zhé yāo 。
 qín huáng hàn  ,lüè shū wén cǎi ;táng zōng sòng  ,shāo xùn fēng sāo 。
 dài tiān jiāo ,chéng   hán ,zhǐ shí wān gōng shè  diāo 。
 wǎng  ,shù fēng liú rén  ,hái kàn jīn zhāo 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè yáng lóu  

sòng dài fàn zhòng yān 

 qìng   nián chūn ,téng  jīng zhé shǒu  líng jùn 。yuè míng nián ,zhèng tōng rén  ,bǎi fèi  xīng ,nǎi chóng xiū yuè yáng lóu ,zēng  jiù zhì , táng xián jīn rén shī    shàng ,shǔ  zuò wén   zhī 。(  tōng : )

  guān   líng shèng zhuàng ,zài dòng tíng   。xián yuǎn shān ,tūn cháng jiāng ,hào hào shāng shāng ,héng    ,zhāo huī  yīn , xiàng wàn qiān ,  yuè yáng lóu zhī  guān  ,qián rén zhī shù bèi  。rán  běi tōng  xiá ,nán  xiāo xiāng ,qiān  sāo rén ,duō huì   ,lǎn  zhī qíng ,    ?

 ruò  yín  fēi fēi ,lián yuè  kāi ,yīn fēng  háo ,zhuó làng pái kōng , xīng yǐn yào ,shān yuè qián xíng ,shāng   xíng ,qiáng qīng  cuī ,  míng míng , xiào yuán  。dēng  lóu  , yǒu  guó 怀huái xiāng ,yōu chán wèi  ,mǎn  xiāo rán ,gǎn  ér bēi zhě  。(yǐn yào   zuò :yǐn 耀yào ;yín   tōng :yín  )

 zhì ruò chūn  jǐng míng , lán  jīng ,shàng xià tiān guāng ,  wàn qǐng ,shā ōu xiáng  ,jǐn lín yóu yǒng ,àn zhǐ tīng lán ,  qīng qīng 。ér huò cháng yān  kōng ,hào yuè qiān  , guāng yuè jīn ,jing ying chen bi ,    ,    !dēng  lóu  , yǒu xīn kuàng shēn  ,chǒng  xié wàng , jiǔ lín fēng ,  yáng yáng zhě  。

 jiē  ! cháng qiú  rén rén zhī xīn ,huò  èr zhě zhī wèi , zāi ?    ,   bēi , miào táng zhī gāo  yōu  mín ,chù jiāng  zhī yuǎn  yōu  jūn 。shì jìn  yōu ,退tuì  yōu 。rán   shí ér   ?  yuē “xiān tiān xià zhī yōu ér yōu ,hòu tiān xià zhī  ér  ” ! !wēi  rén , shuí  guī ?shí liù nián jiǔ yuè shí   。

背诵 赏析 注释 译文

zuì wēng tíng  

sòng dài ōu yáng xiū 

 huán chú jiē shān  。 西 nán zhū fēng ,lín  yóu měi ,wàng zhī wèi rán ér shēn xiù zhě ,láng   。shān xíng liù   ,jiàn wén shuǐ shēng chán chán ,ér xiè chū  liǎng fēng zhī jiān zhě ,niàng quán  。fēng huí  zhuǎn ,yǒu tíng  rán lín  quán shàng zhě ,zuì wēng tíng  。zuò tíng zhě shuí ?shān zhī sēng zhì xiān  。míng zhī zhě shuí ?tài shǒu  wèi  。tài shǒu   lái yǐn   ,yǐn shǎo zhé zuì ,ér nián yòu zuì gāo ,  hào yuē zuì wēng  。zuì wēng zhī   zài jiǔ ,zài hu shān shuǐ zhī jiān  。shān shuǐ zhī  , zhī xīn ér  zhī jiǔ  。

 ruò   chū ér lín fēi kāi ,yún guī ér yán xué míng ,huì míng biàn huà zhě ,shān jiān zhī zhāo   。 fāng  ér yōu xiāng ,jiā  xiù ér fán yīn ,fēng shuāng gāo jié ,shuǐ luò ér shí chū zhě ,shān jiān zhī  shí  。cháo ér wǎng , ér guī , shí zhī jǐng  tóng ,ér    qióng  。

 zhì   zhě    ,xíng zhě xiū  shù ,qián zhě  ,hòu zhě yīng ,   xié ,wǎng lái ér  jué zhě ,chú rén yóu  。lín  ér  , shēn ér  féi ,niàng quán wèi jiǔ ,quán xiāng ér jiǔ liè ,shān yáo   , rán ér qián chén zhě ,tài shǒu yàn  。yàn hān zhī  ,fēi  fēi zhú ,shè zhě zhōng , zhě shèng ,gōng chóu jiāo cuò , zuò ér xuān huá zhě ,zhòng bīn huān  。cāng yán bái  ,tuí rán   jiān zhě ,tài shǒu zuì  。

  ér  yáng zài shān ,rén yǐng sǎn luàn ,tài shǒu guī ér bīn  cóng  。shù lín yīn  ,míng shēng shàng xià ,yóu rén  ér qín niǎo   。rán ér qín niǎo zhī shān lín zhī  ,ér  zhī rén zhī  ;rén zhī cóng tài shǒu yóu ér  ,ér  zhī tài shǒu zhī     。zuì néng tóng   ,xǐng néng shù  wén zhě ,tài shǒu  。tài shǒu wèi shuí ? líng ōu yáng xiū  。

背诵 赏析 注释 译文

téng wáng   

táng dài wáng  

  zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  。xīng fēn  zhěn , jiē héng  。jīn sān jiāng ér dài   ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。 huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī  ;rén jié  líng ,  xià chén fān zhī  。xióng zhōu  liè ,jùn cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn  xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jǐn dōng nán zhī měi 。 du yán gōng zhī  wàng ,  yáo lín ; wén xīn zhōu zhī  fàn ,chān wéi zàn zhù 。shí xún xiū jià ,shèng yǒu  yún ;qiān  féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。téng jiāo  fèng ,mèng xué shì zhī  zōng ; diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jūn zhī   。jiā jūn zuò zǎi , chū míng  ;tóng   zhī ,gōng féng shèng jiàn 。( zhāng  jùn   zuò :nán chāng  jùn ;qīng shuāng   zuò :qīng shuāng )

 shí wéi jiǔ yuè , shǔ sān qiū 。lǎo shuǐ jǐn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér  shān  。yǎn cān fēi  shàng  ,访fǎng fēng jǐng  chóng ā 。lín  zi zhī cháng zhōu , tiān rén zhī jiù guǎn 。céng luán sǒng cuì ,shàng chū chóng xiāo ;fēi  liú dān ,xià lín   。 tīng  zhǔ ,qióng dǎo 屿 zhī yíng huí ;guì 殿diàn lán gōng , gāng luán zhī  shì 。(céng luán   zuò :céng tái ; gāng   zuò :liè gāng ;fēi  liú dān   zuò :fēi  xiáng dān )

  xiù  , diāo méng ,shān yuán kuàng  yíng shì ,chuān    hài zhǔ 。 yán   ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ; jiàn  jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhú 。yún xiāo   ,cǎi chè  míng 。luò xiá     fēi ,qiū shuǐ gòng cháng tiān   。 zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng  zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī  。(zhóu  tōng :zhú ; jīn   zuò : jīn ;yún xiāo   ,cǎi chè  míng   zuò :hóng xiāo   ,cǎi chè yún  )

 yáo jīn  chàng , xìng chuán fēi 。shuǎng lài  ér qīng fēng shēng ,xiān  níng ér bái yún è 。suī yuán 绿 zhú , líng péng  zhī zūn ; shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī  。 měi  ,èr nán bìng 。qióng  miǎn  zhōng tiān ,  yóu  xiá  。tiān gāo  jiǒng ,jué  zhòu zhī  qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng  zhī yǒu shù 。wàng cháng ān   xià ,  huì  yún jiān 。 shì  ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī  zhī rén ;píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì  xiāng zhī  。怀huái  hūn ér  jiàn ,fèng xuān shì   nián ?(yáo jīn  chàng   zuò :yáo yín  chàng )

 jiē  !shí yùn   ,mìng  duō chuǎn 。féng táng  lǎo , 广guǎng nán fēng 。 jiǎ   cháng shā ,fēi  shèng zhǔ ;cuàn liáng 鸿hóng  hǎi  ,  míng shí ?suǒ lài jūn  jiàn  , rén zhī mìng 。lǎo dāng  zhuàng ,níng  bái shǒu zhī xīn ?qióng qiě  jiān , zhuì qīng yún zhī zhì 。zhuó tān quán ér jué shuǎng ,chù  zhé  yóu huān 。běi hǎi suī shē , yáo  jiē ;dōng   shì ,sāng  fēi wǎn 。mèng cháng gāo jié ,kòng  bào guó zhī qíng ;ruǎn  chāng kuáng , xiào qióng  zhī  !(jiàn    zuò :ān pín ; yóu huān   zuò :ér xiāng huān )

  ,sān chǐ wēi mìng , jiè shū shēng 。  qǐng yīng ,děng zhōng jūn zhī ruò guàn ;yǒu 怀huái tóu  , zōng què zhī cháng fēng 。shě zān   bǎi líng ,fèng chén hūn  wàn  。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。   tíng ,dāo péi  duì ;jīn  pěng mèi , tuō lóng mén 。yáng   féng , líng yún ér   ;zhōng    ,zòu liú shuǐ   cán ?

   !shèng   cháng ,shèng yán nán zài ;lán tíng   ,  qiū  。lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn  wěi jiàn ;dēng gāo zuò  ,shì suǒ wàng  qún gōng 。gǎn jié  怀huái ,gōng shū duǎn yǐn ; yán jūn  , yùn  chéng 。qǐng  pān jiāng , qīng  hǎi yún ěr :
 téng wáng gāo  lín jiāng zhǔ ,pèi  míng luán    。
 huà dòng cháo fēi nán  yún ,zhū lián  juǎn 西 shān  。
 xián yún tán yǐng  yōu yōu , huàn xīng    qiū 。
  zhōng  zi jīn  zài ?kǎn wài cháng jiāng kōng  liú 。

背诵 赏析 注释 译文

shǔ dào nán 

táng dài  bái 

   ,wēi  gāo zāi !
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān !
cán cóng    ,kāi guó  máng rán !
ěr lái  wàn  qiān suì ,  qín sāi tōng rén yān 。
西 dāng tài bái yǒu niǎo dào ,  héng jué é méi diān 。
 bēng shān cuī zhuàng shì  ,rán hòu tiān  shí zhàn xiāng gōu lián 。
shàng yǒu liù lóng huí  zhī gāo biāo ,xià yǒu chōng   zhé zhī huí chuān 。
huáng  zhī fēi shàng   guò ,yuán náo   chóu pān yuán 。
qīng   pán pán ,bǎi  jiǔ zhé yíng yán luán 。
mén shēn  jǐng yǎng xié  , shǒu  yīng zuò cháng tàn 。

wèn jūn 西 yóu  shí hái ?wèi  chán yán   pān 。
dàn jiàn bēi niǎo hào   ,xióng fēi  cóng rào lín jiān 。
yòu wén  guī   yuè ,chóu kōng shān 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān ,使shǐ rén tīng  diāo zhū yán !
lián fēng  tiān  yíng chǐ , sōng dào guà  jué  。
fēi tuān bào liú zhēng xuān huī ,pīng  zhuǎn shí wàn  léi 。
 xiǎn    ,jiē ěr yuǎn dào zhī rén  wéi  lái zāi !(     zuò : ruò  )

jiàn  zhēng róng ér cuī wéi ,  dāng guān ,wàn   kāi 。
suǒ shǒu huò fěi qīn ,huà wéi láng  chái 。
cháo  měng  ,  cháng shé ,  shǔn xuè ,shā rén   。
jǐn chéng suī yún  ,  zǎo huán jiā 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān , shēn 西 wàng zhǎng  jiē !

背诵 赏析 注释 译文

 zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng    zhī 

sòng dài xīn   

zuì  tiǎo dēng kàn jiàn ,mèng huí chuī jiǎo lián yíng 。 bǎi  fēn huī xià zhì , shí xián fān sài wài shēng ,shā chǎng qiū diǎn bīng 。
 zuò   fēi kuài ,gōng    xián jīng 。liǎo què jūn wáng tiān xià shì ,yíng de shēng qián shēn hòu míng 。 lián bái  shēng !
背诵 赏析 注释 译文

guān cāng hǎi 

liǎng hàn cáo cāo 

dōng lín jié shí , guān cāng hǎi 。
shuǐ  dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì 。
shù  cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。
qiū fēng xiāo  ,hóng  yǒng  。
 yuè zhī xíng ,ruò chū  zhōng ;
xīng hàn càn làn ,ruò chū   。
xìng shèn zhì zāi ,  yǒng zhì 。

背诵 赏析 注释 译文

sān   yán  / qiū fēng  

táng dài  bái 

qiū fēng qīng ,qiū yuè míng ,
luò   hái sàn ,hán    jīng 。
xiāng  xiāng jiàn zhī   ? shí   nán wéi qíng !
  xiāng  mén ,zhī  xiāng   ,
zhǎng xiàng   zhǎng xiàng  ,duǎn xiāng    qióng  ,
zǎo zhī   bàn rén xīn ,  dāng chū  xiāng shí 。
背诵 赏析 注释 译文

dēng gāo 

táng dài   

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽