chūn tiān 1 / 47 

lèi xíng :
xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

chūn jiāng huā yuè  

táng dài zhāng ruò  

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。
yàn yàn suí  qiān wàn  , chǔ chūn jiāng  yuè míng !
jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē shì sǎn 。
kōng  liú shuāng  jué fēi ,tīng shàng bái shā kàn  jiàn 。
jiāng tiān    xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng  yuè lún 。
jiāng pàn  rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè  nián chū zhào rén ?
rén shēng dài dài  qióng  ,jiāng yuè nián nián wàng xiāng  。(wàng xiāng    zuò :zhǐ xiāng  )
 zhī jiāng yuè dài  rén ,dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ 。
bái yún  piàn  yōu yōu ,qīng fēng  shàng  shèng chóu 。
shuí jiā jīn  biǎn zhōu  ? chǔ xiāng  míng yuè lóu ?
 lián lóu shàng yuè péi huí ,yīng zhào  rén zhuāng jìng tái 。(péi huí   zuò :pái huái )
  lián zhōng juǎn   ,dǎo  zhēn shàng  hái lái 。
 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。
鸿hóng yàn zhǎng fēi guāng   , lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。
zuó  xián tán mèng luò huā , lián chūn bàn  huán jiā 。
jiāng shuǐ liú chūn   jǐn ,jiāng tán luò yuè  西 xié 。
xié yuè chén chén cáng hǎi  ,jié shí xiāo xiāng  xiàn  。
 zhī chéng yuè  rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。(luò yuè   zuò :luò huā )
背诵 赏析 注释 译文

dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   shēng 

sòng dài  shì 

sān yuè   ,shā  dào zhōng   ,  xiān  ,tóng háng jiē láng bèi ,   jué 。 ér suì qíng , zuò   。

 tīng 穿chuān lín   shēng , fáng yín xiào qiě  xíng 。zhú zhàng máng xié qīng shèng  ,shuí  ? suō yān  rèn píng shēng 。
liào qiào chūn fēng chuī jiǔ xǐng ,wēi lěng ,shān tóu xié zhào què xiāng yíng 。huí shǒu xiàng lái xiāo  chù ,guī  ,  fēng    qíng 。

背诵 赏析 注释 译文

qián táng  chūn xíng 

táng dài bái   

 shān  běi jiǎ tíng 西 ,shuǐ miàn chū píng yún jiǎo  。
 chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù ,shuí jiā xīn yàn zhuó chūn  。
luàn huā jiàn   rén yǎn ,qiǎn cǎo cái néng méi   。
zuì ài  dōng xíng   ,绿 yáng yīn  bái shā  。
背诵 赏析 注释 译文

chūn  

sòng dài zhū  

shèng  xún fāng  shuǐ bīn , biān guāng jǐng  shí xīn 。
děng xián shí de dōng fēng miàn ,wàn  qiān hóng zǒng shì chūn 。
背诵 赏析 注释 译文

chūn    

táng dài   

hǎo  zhī shí jié ,dāng chūn nǎi  shēng 。
suí fēng qián   ,rùn    shēng 。
 jìng yún  hēi ,jiāng chuán huǒ  míng 。
xiǎo kàn hóng 湿shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng 。
背诵 赏析 注释 译文

yǒng liǔ  / liǔ zhī  

táng dài  zhī zhāng 

  zhuāng chéng  shù gāo ,wàn tiáo chuí xià 绿  tāo 。
 zhī   shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng shì jiǎn dāo 。
背诵 赏析 注释 译文

dié liàn huā ·chūn jǐng 

sòng dài  shì 

huā tuì cán hóng qīng xìng xiǎo 。yàn zi fēi shí ,绿 shuǐ rén jiā rào 。zhī shàng liǔ mián chuī yòu shǎo ,tiān   chǔ  fāng cǎo 。
qiáng  qiū qiān qiáng wài dào 。qiáng wài háng rén ,qiáng  jiā rén xiào 。xiào jiàn  wén shēng jiàn qiāo ,duō qíng què bèi  qíng nǎo 。
背诵 赏析 注释 译文

jiāng nán chūn 

táng dài   

qiān  yīng  绿 yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ  fēng 。
nán cháo  bǎi  shí  ,duō shǎo lóu tái yān  zhōng 。
背诵 赏析 注释 译文

niǎo míng jiàn 

táng dài wáng wéi 

rén xián guì huā luò , jìng chūn shān kōng 。
yuè chū jīng shān niǎo ,shí míng chūn jiàn zhōng 。
背诵 赏析 注释 译文

zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài 

táng dài hán  

tiān jiē xiǎo  rùn   ,cǎo  yáo kàn jìn què  。
zuì shì  nián chūn hǎo chù ,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽