shēng huó 1 / 49 

lèi xíng :
shēng huó  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

táo huā yuán  

wèi jìn táo yuān míng 

  jìn tài yuán zhōng , líng rén   wèi  。yuán  xíng ,wàng  zhī yuǎn jìn 。 féng táo huā lín ,jiā àn shù bǎi  ,zhōng   shù ,fāng cǎo xiān měi ,luò yīng bīn fēn 。 rén shén  zhī , qián xíng , qióng  lín 。

  lín jǐn shuǐ yuán ,便biàn   shān ,shān yǒu xiǎo kǒu ,仿fǎng  ruò yǒu guāng 。便biàn shě chuán ,cóng kǒu  。chū  xiá ,cái tōng rén 。 xíng shù shí  ,huò rán kāi lǎng 。  píng kuàng , shè yǎn rán ,yǒu liáng tián 、měi chí 、sāng zhú zhī shǔ 。qiān  jiāo tōng , quǎn xiāng wén 。 zhōng wǎng lái zhǒng zuò ,nán   zhuó ,  wài rén 。huáng  chuí tiáo ,bìng  rán   。

  jiàn  rén ,nǎi  jīng ,wèn suǒ cóng lái 。  zhī 。便biàn yào huán jiā ,shè jiǔ shā  zuò shí 。cūn zhōng wén yǒu  rén ,xián lái wèn xùn 。 yún xiān shì  qín shí luàn ,    rén lái  jué jìng ,  chū yān ,suì  wài rén jiàn  。wèn jīn shì  shì ,nǎi  zhī yǒu hàn , lùn wèi jìn 。 rén   wèi  yán suǒ wén ,jiē tàn wǎn 。 rén   yán zhì  jiā ,jiē chū jiǔ shí 。tíng shù  ,  。 zhōng rén  yún :“  wèi wài rén dào  。”(jiàn    zuò : jué )

   chū ,  chuán ,便biàn  xiàng  ,chǔ chù zhì zhī 。 jùn xià , tài shǒu ,shuō   。tài shǒu  qiǎn rén suí  wǎng ,xún xiàng suǒ zhì ,suì  ,    。

  nán yáng liú zi  ,gāo shàng shì  ,wén zhī ,xīn rán guī wǎng 。wèi guǒ ,xún bìng zhōng 。hòu suì  wèn jīn zhě 。

背诵 赏析 注释 译文

yóu shān 西 cūn 

sòng dài  yóu 

 xiào nóng jiā  jiǔ hún ,fēng nián liú    tún 。
shān zhòng shuǐ     ,liǔ àn huā míng yòu  cūn 。
xiāo  zhuī suí chūn shè jìn , guān jiǎn piáo  fēng cún 。
cóng jīn ruò  xián chéng yuè ,zhǔ zhàng  shí  kòu mén 。

背诵 赏析 注释 译文

yǐn jiǔ ·  

wèi jìn táo yuān míng 

jié  zài rén jìng ,ér  chē  xuān 。
wèn jūn  néng ěr ?xīn yuǎn   piān 。
cǎi  dōng  xià ,yōu rán jiàn nán shān 。
shān    jiā ,fēi niǎo xiāng  hái 。
 zhōng yǒu zhēn  , biàn  wàng yán 。
背诵 赏析 注释 译文

guò  rén zhuāng 

táng dài mèng hào rán 

 rén   shǔ ,yāo  zhì tián jiā 。
绿 shù cūn biān  ,qīng shān guō wài xié 。
kāi xuān miàn cháng  , jiǔ huà sāng  。
dài dào chóng yáng  ,hái lái jiù  huā 。
背诵 赏析 注释 译文

qīng píng  ·cūn  

sòng dài xīn   

máo yán  xiǎo , shàng qīng qīng cǎo 。zuì   yīn xiāng mèi hǎo ,bái  shuí jiā wēng ǎo ?
 ér chú dòu  dōng ,zhōng ér zhèng zhī  lóng 。zuì  xiǎo ér wáng lài , tóu   lián péng 。(wáng  tóng : )

背诵 赏析 注释 译文

zhú  guǎn 

táng dài wáng wéi 

 zuò yōu huáng  ,tán qín  cháng xiào 。
shēn lín rén  zhī ,míng yuè lái xiāng zhào 。
背诵 赏析 注释 译文

 dào zhī xíng  

liǎng hàn dài shèng 

   dào zhī xíng  ,tiān xià wéi gōng 。xuǎn xián  néng ,jiǎng xìn xiū  。 rén   qīn  qīn ,    zi ,使shǐ lǎo yǒu suǒ zhōng ,zhuàng yǒu suǒ yòng ,yòu yǒu suǒ zhǎng ,jīn 、guǎ 、 、 、fèi  zhě jiē yǒu suǒ yǎng ,nán yǒu fèn , yǒu guī 。huò è      ,  cáng   ; è   chū  shēn  ,  wèi  。shì  móu  ér  xīng ,dào qiè luàn zéi ér  zuò , wài  ér   。shì wèi  tóng 。(jīn  tóng :guān )
背诵 赏析 注释 译文

guī yuán tián  ·  

wèi jìn táo yuān míng 

shǎo  shì  yùn ,xìng běn ài qiū shān 。
 luò chén wǎng zhōng ,  sān shí nián 。( luò   zuò :  )
 niǎo liàn jiù lín ,chí    yuān 。
kāi huāng nán   ,shǒu zhuō guī yuán tián 。
fāng zhái shí   ,cǎo   jiǔ jiān 。
 liǔ yīn hòu yán ,táo  luó táng qián 。
ài ài yuǎn rén cūn ,    yān 。
gǒu fèi shēn xiàng zhōng , míng sāng shù diān 。
 tíng  chén  , shì yǒu  xián 。
jiǔ zài fán lóng  ,  fǎn  rán 。
背诵 赏析 注释 译文

guī yuán tián  · sān 

wèi jìn táo yuān míng 

zhǒng dòu nán shān xià ,cǎo shèng dòu miáo  。
chén xīng  huāng huì ,dài yuè  chú guī 。
dào xiá cǎo  zhǎng ,  zhān   。
 zhān    ,dàn 使shǐ yuàn  wéi 。
背诵 赏析 注释 译文

guān  mài 

táng dài bái   

tián jiā shǎo xián yuè , yuè rén bèi máng 。
 lái nán fēng  ,xiǎo mài  lǒng huáng 。
   dān shí ,tóng zhì xié  jiāng ,
xiāng suí xiǎng tián  ,dīng zhuàng zài nán gāng 。
 zhēng shǔ   ,bèi zhuó yán tiān guāng ,
 jìn  zhī  ,dàn  xià  zhǎng 。
 yǒu pín  rén ,bào zi zài  páng ,
yòu shǒu bǐng  suì ,zuǒ  xuán  kuāng 。
tīng  xiāng  yán ,wén zhě wèi bēi shāng 。
jiā tián shū shuì jǐn ,shí  chōng  cháng 。
jīn   gōng  ?céng  shì nóng sāng 。
  sān bǎi shí ,suì yàn yǒu  liáng ,
niàn    kuì ,jǐn   néng wàng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  wáng ān shí  hán   ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  liú zhǎng qīng  wēn tíng yún  liǔ yǒng     zhāng   cáo zhí  wáng chāng líng  jiǎo rán  mèng jiāo  guàn xiū   hún  luó yǐn   guī méng  zhāng   yáng wàn   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   lún   xún   zhōu bāng yàn  yuè fēi   yuán  qián   yàn  dào  hán     xiū   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn  qín guān   jiào   zhì yuǎn  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān  zhào zhǎng qīng   zhù  zhāng jiǔ líng  dài shū lún  zhuō wén jūn  zhōu dūn     qiān  zhāng shuō  zhāng yán  chéng gāi 

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽