tián yuán 1 / 14 

lèi xíng :
tián yuán  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

shān  qiū míng 

táng dài wáng wéi 

kōng shān xīn  hòu ,tiān  wǎn lái qiū 。
míng yuè sōng jiān zhào ,qīng quán shí shàng liú 。
zhú xuān guī huàn  ,lián dòng xià  zhōu 。
suí  chūn fāng xiē ,wáng sūn   liú 。
背诵 赏析 注释 译文

yóu shān 西 cūn 

sòng dài  yóu 

 xiào nóng jiā  jiǔ hún ,fēng nián liú    tún 。
shān zhòng shuǐ     ,liǔ àn huā míng yòu  cūn 。
xiāo  zhuī suí chūn shè jìn , guān jiǎn piáo  fēng cún 。
cóng jīn ruò  xián chéng yuè ,zhǔ zhàng  shí  kòu mén 。

背诵 赏析 注释 译文

guò  rén zhuāng 

táng dài mèng hào rán 

 rén   shǔ ,yāo  zhì tián jiā 。
绿 shù cūn biān  ,qīng shān guō wài xié 。
kāi xuān miàn cháng  , jiǔ huà sāng  。
dài dào chóng yáng  ,hái lái jiù  huā 。
背诵 赏析 注释 译文

guī  lái   bìng  

wèi jìn táo yuān míng 

   jiā pín ,gēng zhí      。yòu zhì yíng shì ,píng  chǔ  ,shēng shēng suǒ  ,wèi jiàn  shù 。qīn  duō quàn  wèi zhǎng  ,tuō rán yǒu 怀huái ,qiú zhī   。huì yǒu  fāng zhī shì ,zhū hóu  huì ài wèi  ,jiā shū   pín  ,suì jiàn yòng  xiǎo  。 shí fēng  wèi jìng ,xīn dàn yuǎn  ,péng   jiā bǎi  ,gōng tián zhī  ,  wéi jiǔ 。 便biàn qiú zhī 。 shǎo  ,juàn rán yǒu guī  zhī qíng 。  ?zhì xìng  rán ,fēi jiǎo  suǒ de 。 dòng suī qiè ,wéi  jiāo bìng 。cháng cóng rén shì ,jiē kǒu    。 shì chàng rán kāng kǎi ,shēn kuì píng shēng zhī zhì 。yóu wàng  rěn ,dāng liǎn shang xiāo shì 。xún chéng shì mèi sàng   chāng ,qíng zài jùn bēn , miǎn  zhí 。zhòng qiū zhì dōng ,zài guān  shí   。yīn shì shùn xīn ,mìng piān yuē 《guī  lái  》。  suì shí  yuè  。

  guī  lái  ,tián yuán jiāng    guī ?   xīn wèi xíng  , chóu chàng ér  bēi ?  wǎng zhī  jiàn ,zhī lái zhě zhī  zhuī 。shí    wèi yuǎn ,jué jīn shì ér zuó fēi 。zhōu yáo yáo  qīng yáng ,fēng piāo piāo ér chuī  。wèn zhēng   qián  ,hèn chén guāng zhī  wēi 。

  nǎi zhān héng  ,zài xīn zài bēn 。tóng  huān yíng ,zhì  hòu mén 。sān jìng jiù huāng ,sōng  yóu cún 。xié yòu  shì ,yǒu jiǔ yíng zūn 。yǐn  shāng   zhuó ,miǎn tíng    yán 。 nán chuāng   ào ,shěn róng  zhī  ān 。yuán  shè  chéng  ,mén suī shè ér cháng guān 。  lǎo  liú  ,shí jiǎo shǒu ér xiá guān 。yún  xīn  chū xiù ,niǎo juàn fēi ér zhī hái 。jǐng    jiāng  ,  sōng ér pán huán 。

  guī  lái  ,qǐng  jiāo  jué yóu 。shì   ér xiāng wéi , jià yán  yān qiú ?yuè qīn  zhī qíng huà , qín shū  xiāo yōu 。nóng rén gào   chūn  ,jiāng yǒu shì  西 chóu 。huò mìng jīn chē ,huò zhào  zhōu 。 yǎo tiǎo  xún  ,   ér jīng qiū 。 xīn xīn  xiàng róng ,quán juān juān ér shǐ liú 。shàn wàn  zhī de shí ,gǎn  shēng zhī xíng xiū 。

     ! xíng  nèi   shí ?  wěi xīn rèn  liú ? wéi  huáng huáng   zhī ? guì fēi  yuàn , xiāng    。怀huái liáng chén   wǎng ,huò zhí zhàng ér yún  。dēng dōng gāo  shū xiào ,lín qīng liú ér  shī 。liáo chéng huà  guī jǐn ,  tiān mìng    !

背诵 赏析 注释 译文

guī yuán tián  ·  

wèi jìn táo yuān míng 

shǎo  shì  yùn ,xìng běn ài qiū shān 。
 luò chén wǎng zhōng ,  sān shí nián 。( luò   zuò :  )
 niǎo liàn jiù lín ,chí    yuān 。
kāi huāng nán   ,shǒu zhuō guī yuán tián 。
fāng zhái shí   ,cǎo   jiǔ jiān 。
 liǔ yīn hòu yán ,táo  luó táng qián 。
ài ài yuǎn rén cūn ,    yān 。
gǒu fèi shēn xiàng zhōng , míng sāng shù diān 。
 tíng  chén  , shì yǒu  xián 。
jiǔ zài fán lóng  ,  fǎn  rán 。
背诵 赏析 注释 译文

guī yuán tián  · sān 

wèi jìn táo yuān míng 

zhǒng dòu nán shān xià ,cǎo shèng dòu miáo  。
chén xīng  huāng huì ,dài yuè  chú guī 。
dào xiá cǎo  zhǎng ,  zhān   。
 zhān    ,dàn 使shǐ yuàn  wéi 。
背诵 赏析 注释 译文

 shí tián yuán  xìng · èr shí  

sòng dài fàn chéng  

méi  jīn huáng xìng  féi ,mài huā xuě bái cài huā  。
 zhǎng  luò  rén guò ,wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi 。(wéi  tōng :wéi )
背诵 赏析 注释 译文

zhōng nán bié   / chū zhì shān zhōng 

táng dài wáng wéi 

zhōng suì  hǎo dào ,wǎn jiā nán shān chuí 。
xìng lái měi  wǎng ,shèng shì kōng  zhī 。
xíng dào shuǐ qióng chù ,zuò kàn yún  shí 。
ǒu rán zhí lín sǒu ,tán xiào  hái  。
背诵 赏析 注释 译文

shū  yīn xiān shēng  èr shǒu 

sòng dài wáng ān shí 

máo yán zhǎng sǎo jìng  tái ,huā  chéng  shǒu  zāi 。
 shuǐ  tián jiāng 绿 rào ,liǎng shān pái  sòng qīng lái 。

sāng tiáo suǒ  liàn huā fán ,fēng liǎn  xiāng àn  yuán 。
huáng niǎo shù shēng cán  mèng ,shàng  shēn shǔ bàn shān yuán 。

背诵 赏析 注释 译文

  wǎng chuān zhuāng zuò  / qiū guī wǎng chuān zhuāng zuò 

táng dài wáng wéi 

  kōng lín yān huǒ chí ,zhēng  chuī shǔ xiǎng dōng zāi 。
  shuǐ tián fēi bái  ,yīn yīn xià  zhuàn huáng  。
shān zhōng  jìng guān cháo 槿jǐn ,sōng xià qīng zhāi zhé  kuí 。
 lǎo  rén zhēng   ,hǎi ōu  shì gèng xiāng  。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽