bié 1 / 33 

lèi xíng :
 bié  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

 lín líng ·hán chán  qiè 

sòng dài liǔ yǒng 

hán chán  qiè ,duì cháng tíng wǎn ,zhòu  chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn   ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī  。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng   níng  。niàn   ,qiān  yān  , ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng   shāng  bié ,gèng  kān ,lěng luò qīng qiū jié !jīn xiāo jiǔ xǐng  chǔ ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。  jīng nián ,yìng shì liáng chén hǎo jǐng  shè 。便biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng   rén shuō ?(hǎo jǐng   zuò :měi jǐng )
背诵 赏析 注释 译文

 róng lóu sòng xīn jiàn 

táng dài wáng chāng líng 

hán  lián jiāng    ,píng míng sòng  chǔ shān  。
luò yáng qīn yǒu  xiāng wèn , piàn bīng xīn zài   。
背诵 赏析 注释 译文

sòng yǒu rén 

táng dài  bái 

qīng shān héng běi guō ,bái shuǐ rào dōng chéng 。
   wèi bié , péng wàn  zhēng 。
 yún yóu   ,luò   rén qíng 。
huī shǒu    ,xiāo xiāo bān  míng 。
背诵 赏析 注释 译文

cǎo  /    yuán cǎo sòng bié 

táng dài bái   

  yuán shàng cǎo , suì   róng 。
 huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。
yuǎn fāng qīn  dào ,qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn  ,  mǎn bié qíng 。
背诵 赏析 注释 译文

lán tíng    / lán tíng  

wèi jìn wáng  zhī 

  yǒng  jiǔ nián ,suì zài guǐ chǒu , chūn zhī chū ,huì  kuài  shān yīn zhī lán tíng ,xiū  shì  。qún xián  zhì ,shào zhǎng xián  。  yǒu chóng shān jùn lǐng ,mào lín xiū zhú ;yòu yǒu qīng liú  tuān ,yìng dài zuǒ yòu ,yǐn  wéi liú shāng  shuǐ ,liè zuò   。suī   zhú guǎn xián zhī shèng , shāng  yǒng ,   chàng  yōu qíng 。

  shì   ,tiān lǎng  qīng ,huì fēng  chàng ,yǎng guān  zhòu zhī  , chá pǐn lèi zhī shèng ,suǒ  yóu  chěng 怀huái ,   shì tīng zhī  ,xìn    。

   rén zhī xiāng  , yǎng  shì ,huò  zhū 怀huái bào , yán  shì zhī nèi ;huò yīn  suǒ tuō ,fàng làng xíng hái zhī wài 。suī  shě wàn shū ,jìng zào  tóng ,dāng  xīn  suǒ  ,zàn    ,kuài rán   , zhī lǎo zhī jiāng zhì 。  suǒ zhī  juàn ,qíng suí shì qiān ,gǎn kǎi  zhī  。xiàng zhī suǒ xīn , yǎng zhī jiān , wèi chén  ,yóu  néng   zhī xìng 怀huái 。kuàng xiū duǎn suí huà ,zhōng   jǐn 。 rén yún :“ shēng    。”  tòng zāi !( zhī lǎo zhī jiāng zhì   zuò :céng  zhī lǎo zhī jiāng zhì )

  měi lǎn  rén xìng gǎn zhī yóu ,ruò    ,wèi cháng  lín wén jiē dào , néng  zhī  怀huái 。 zhī   shēng wèi  dàn , péng shāng wèi wàng zuò 。hòu zhī shì jīn , yóu jīn zhī shì  。bēi  ! liè  shí rén ,  suǒ shù ,suī shì shū shì  ,suǒ  xìng 怀huái , zhì   。hòu zhī lǎn zhě , jiāng yǒu gǎn   wén 。

背诵 赏析 注释 译文

xíng xíng chóng xíng xíng 

liǎng hàn  míng 

xíng xíng chóng xíng xíng , jūn shēng bié  。
xiāng  wàn   , zài tiān   。
dào   qiě zhǎng ,huì miàn ān  zhī ?
   běi fēng ,yuè niǎo cháo nán zhī 。
xiāng    yuǎn , dài   huǎn 。
 yún  bái  ,yóu    fǎn 。
 jūn lìng rén lǎo ,suì yuè   wǎn 。
 juān   dào ,  jiā cān fàn 。

背诵 赏析 注释 译文

sòng bié  / shān zhōng sòng bié 

táng dài wáng wéi 

shān zhōng xiāng sòng  ,  yǎn chái fēi 。
chūn cǎo míng nián 绿 ,wáng sūn guī  guī ?(míng nián   zuò :nián nián )
背诵 赏析 注释 译文

yáng guān  ·zhōng qiū yuè 

sòng dài  shì 

zhōng qiū zuò běn míng xiǎo qín wáng , qiāng  yáng guān  

 yún shōu jǐn  qīng hán ,yín hàn  shēng zhuǎn  pán 。
 shēng    zhǎng hǎo ,míng yuè míng nián  chǔ kàn 。

背诵 赏析 注释 译文

dié liàn huā ·yuè jǐn tiān   bié  

jìn xiàn dài wáng guó wéi 

yuè jǐn tiān   bié  , dào guī lái ,líng luò huā   。huā  xiāng kàn    ,绿 chuāng chūn  tiān   。(    zuò :  )
dài  xiāng  dēng xià  ,  xīn huān ,jiù hèn qiān qiān  。zuì shì rén jiān liú  zhù ,zhū yán  jìng huā  shù 。
背诵 赏析 注释 译文

zèng bié èr shǒu · èr 

táng dài   

duō qíng què shì zǒng  qíng ,wéi jué zūn qián xiào  chéng 。
 zhú yǒu xīn hái  bié , rén chuí lèi dào tiān míng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽