qíng 1 / 11 

lèi xíng :
 qíng  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

 lín líng ·hán chán  qiè 

sòng dài liǔ yǒng 

hán chán  qiè ,duì cháng tíng wǎn ,zhòu  chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn   ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī  。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng   níng  。niàn   ,qiān  yān  , ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng   shāng  bié ,gèng  kān ,lěng luò qīng qiū jié !jīn xiāo jiǔ xǐng  chǔ ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。  jīng nián ,yìng shì liáng chén hǎo jǐng  shè 。便biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng   rén shuō ?(hǎo jǐng   zuò :měi jǐng )
背诵 赏析 注释 译文

 jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū 

sòng dài  qīng zhào 

hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū 。qīng jiě luó shang , shàng lán zhōu 。yún zhōng shuí  jǐn shū lái ?yàn  huí shí ,yuè mǎn 西 lóu 。
huā  piāo líng shuǐ  liú 。 zhǒng xiāng  ,liǎng chù xián chóu 。 qíng    xiāo chú ,cái xià méi tóu ,què shàng xīn tóu 。
背诵 赏析 注释 译文

dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán   

sòng dài yàn shū 

kǎn  chóu yān lán   ,luó  qīng hán ,yàn zi shuāng fēi  。míng yuè  ān  hèn  ,xié guāng dào xiǎo 穿chuān zhū  。(shuāng fēi    zuò :shuāng lái  ; hèn    zuò : bié  )
zuó  西 fēng diāo  shù , shàng gāo lóu ,wàng jǐn tiān   。  cǎi jiān jiān chǐ  ,shān cháng shuǐ kuò zhī  chǔ ?

背诵 赏析 注释 译文

 shēng gān zhōu ·duì xiāo xiāo    jiāng tiān 

sòng dài liǔ yǒng 

duì xiāo xiāo    jiāng tiān , fān  qīng qiū 。jiàn shuāng fēng  jǐn ,guān  lěng luò ,cán zhào dāng lóu 。shì chù hóng shuāi cuì jiǎn ,rǎn rǎn  huá xiū 。wéi yǒu cháng jiāng shuǐ ,  dōng liú 。( jǐn   zuò : cǎn )
 rěn dēng gāo lín yuǎn ,wàng  xiāng miǎo miǎo ,guī  nán shōu 。tàn nián lái zōng  , shì  yān liú 。xiǎng jiā rén zhuāng lóu yóng wàng ,  huí 、tiān  shí guī zhōu 。zhēng zhī  , lán gān chù ,zhèng nèn níng chóu !(lán   zuò :lán )

背诵 赏析 注释 译文

 lóu chūn ·zūn qián   guī  shuō 

sòng dài ōu yáng xiū 

zūn qián   guī  shuō ,  chūn róng xiān cǎn yàn 。rén shēng  shì yǒu qíng chī , hèn  guān fēng  yuè 。
  qiě  fān xīn què ,  néng jiào cháng cùn jié 。zhí  kàn jǐn luò chéng huā ,shǐ gòng chūn fēng róng  bié 。
背诵 赏析 注释 译文

 qín é ·xiāo shēng yàn 

táng dài  bái 

xiāo shēng yàn ,qín é mèng duàn qín lóu yuè 。qín lóu yuè ,nián nián liǔ  , líng shāng bié 。
 yóu yuán shàng qīng qiū jié ,xián yáng  dào yīn chén jué 。yīn chén jué ,西 fēng cán zhào ,hàn jiā líng quē 。
背诵 赏析 注释 译文

wàng jiāng nán ·shū   

táng dài wēn tíng yún 

shū   ,  wàng jiāng lóu 。guò jǐn qiān fān jiē  shì ,xié huī   shuǐ yōu yōu 。cháng duàn bái píng zhōu 。
背诵 赏析 注释 译文

 lóu chūn ·chūn hèn 

sòng dài yàn shū 

绿 yáng fāng cǎo cháng tíng  。nián shào pāo rén róng   。lóu tóu cán mèng  gēng zhōng ,huā   chóu sān yuè  。( chóu   zuò : qíng )
 qíng  shì duō qíng  。 cùn hái chéng qiān wàn  。tiān   jiǎo yǒu qióng shí ,zhǐ yǒu xiāng   jìn chù 。
背诵 赏析 注释 译文

 suō xíng ·hòu guǎn méi cán 

sòng dài ōu yáng xiū 

hòu guǎn méi cán , qiáo liǔ  。cǎo xūn fēng nuǎn yáo zhēng pèi 。 chóu jiàn yuǎn jiàn  qióng ,tiáo tiáo  duàn  chūn shuǐ 。
cùn cùn róu cháng ,yíng yíng fěn lèi 。lóu gāo  jìn wēi lán  。píng  jǐn chù shì chūn shān ,xíng rén gèng zài chūn shān wài 。
背诵 赏析 注释 译文

jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn róu 

sòng dài qín guān 

西 chéng yáng liǔ nòng chūn róu ,dòng  yōu ,lèi nán shōu 。yóu  duō qíng 、céng wèi  guī zhōu 。  zhū qiáo dāng  shì ,rén  jiàn ,shuǐ kōng liú 。
sháo huá  wéi shào nián liú ,hèn yōu yōu , shí xiū ?fēi  luò huā shí hòu 、 dēng lóu 。便biàn zuò chūn jiāng  shì lèi ,liú  jìn , duō chóu 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  wáng ān shí  hán   ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  liú zhǎng qīng  wēn tíng yún  liǔ yǒng     zhāng   cáo zhí  wáng chāng líng  jiǎo rán  mèng jiāo  guàn xiū   hún  luó yǐn   guī méng  zhāng   yáng wàn   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   lún   xún   zhōu bāng yàn  yuè fēi   yuán  qián   yàn  dào  hán     xiū   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn  qín guān   jiào   zhì yuǎn  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān  zhào zhǎng qīng   zhù  zhāng jiǔ líng  dài shū lún  zhuō wén jūn  zhōu dūn     qiān  zhāng shuō  zhāng yán  chéng gāi 

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽