qiū tiān 1 / 34 

lèi xíng :
xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

máo  wèi qiū fēng suǒ   

táng dài   

 yuè qiū gāo fēng  háo ,juǎn   shàng sān chóng máo 。máo fēi  jiāng  jiāng jiāo ,gāo zhě guà juàn cháng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。
nán cūn qún tóng   lǎo   ,rěn néng duì miàn wèi dào zéi 。gōng rán bào máo  zhú  ,chún jiāo kǒu zào    ,guī lái  zhàng  tàn  。
é qǐng fēng dìng yún   ,qiū tiān   xiàng hūn hēi 。 qīn duō nián lěng shì tiě ,jiāo ér è    liè 。chuáng tóu  lòu  gān chù , jiǎo   wèi duàn jué 。 jīng sāng luàn shǎo shuì mián ,cháng  zhān 湿shī  yóu chè !
ān  广guǎng shà qiān wàn jiān ,  tiān xià hán shì  huān yán !fēng   dòng ān  shān 。  ! shí yǎn qián   jiàn   ,    shòu dòng    !(     zuò :   )
背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·qiū  

yuán dài  zhì yuǎn 

 téng lǎo shù hūn  ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā , dào 西 fēng shòu  。 yáng 西 xià ,duàn cháng rén zài tiān  。
背诵 赏析 注释 译文

sān   yán  / qiū fēng  

táng dài  bái 

qiū fēng qīng ,qiū yuè míng ,
luò   hái sàn ,hán    jīng 。
xiāng  xiāng jiàn zhī   ? shí   nán wéi qíng !
  xiāng  mén ,zhī  xiāng   ,
zhǎng xiàng   zhǎng xiàng  ,duǎn xiāng    qióng  ,
zǎo zhī   bàn rén xīn ,  dāng chū  xiāng shí 。
背诵 赏析 注释 译文

dēng gāo 

táng dài   

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。
背诵 赏析 注释 译文

 jiā ào ·qiū  

sòng dài fàn zhòng yān 

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  ,qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   。qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  ,rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
背诵 赏析 注释 译文

qiū  èr shǒu ·  

táng dài liú   

  féng qiū bēi  liáo , yán qiū  shèng chūn cháo 。
qíng kōng   pái yún shàng ,便biàn yǐn shī qíng dào  xiāo 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè   shè  

táng dài   

shù  duàn rén xíng ,biān qiū  yàn shēng 。(biān qiū   zuò :qiū biān )
 cóng jīn  bái ,yuè shì  xiāng míng 。
yǒu  jiē fēn sǎn , jiā wèn  shēng 。
 shū zhǎng   ,kuàng nǎi wèi xiū bīng 。
背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·qiū 

yuán dài bái  

 cūn luò  cán xiá ,qīng yān lǎo shù hán  , diǎn fēi 鸿hóng yǐng xià 。qīng shān 绿 shuǐ ,bái cǎo hóng  huáng huā 。
背诵 赏析 注释 译文

  zhē ·怀huái jiù 

sòng dài fàn zhòng yān 

 yún tiān ,huáng   ,qiū  lián  , shàng hán yān cuì 。shān yìng xié yáng tiān jiē shuǐ ,fāng cǎo  qíng ,gèng zài xié yáng wài 。
àn xiāng hún ,zhuī   ,  chú fēi ,hǎo mèng liú rén shuì 。míng yuè lóu gāo xiū   ,jiǔ  chóu cháng ,huà zuò xiāng  lèi 。(liú rén shuì   zuò :liú rén zuì )
背诵 赏析 注释 译文

shān xíng 

táng dài   

yuǎn shàng hán shān shí jìng xié ,bái yún shēng chù yǒu rén jiā 。(shēng chù   zuò :shēn chù )
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn ,shuāng  hóng  èr yuè huā 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽