1 / 14 

lèi xíng :
   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

tiān jìng shā ·qiū  

yuán dài  zhì yuǎn 

 téng lǎo shù hūn  ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā , dào 西 fēng shòu  。 yáng 西 xià ,duàn cháng rén zài tiān  。
背诵 赏析 注释 译文

  zhē ·怀huái jiù 

sòng dài fàn zhòng yān 

 yún tiān ,huáng   ,qiū  lián  , shàng hán yān cuì 。shān yìng xié yáng tiān jiē shuǐ ,fāng cǎo  qíng ,gèng zài xié yáng wài 。
àn xiāng hún ,zhuī   ,  chú fēi ,hǎo mèng liú rén shuì 。míng yuè lóu gāo xiū   ,jiǔ  chóu cháng ,huà zuò xiāng  lèi 。(liú rén shuì   zuò :liú rén zuì )
背诵 赏析 注释 译文

宿 jiàn  jiāng 

táng dài mèng hào rán 

 zhōu  yān zhǔ ,   chóu xīn 。
 kuàng tiān  shù ,jiāng qīng yuè jìn rén 。
背诵 赏析 注释 译文

  mán · èr 

táng dài wéi zhuāng 

rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo ,yóu rén zhǐ  jiāng nán lǎo 。chūn shuǐ   tiān ,huà chuán tīng  mián 。
 biān rén shì yuè ,hào wàn níng shuāng xuě 。wèi lǎo  huán xiāng ,huán xiāng  duàn cháng 。
背诵 赏析 注释 译文

 jiǎn méi ·zhōu guò  jiāng 

sòng dài jiǎng jié 

 piàn chūn chóu dài jiǔ jiāo 。jiāng shàng zhōu yáo ,lóu shàng lián zhāo 。qiū niáng   tài niáng qiáo ,fēng yòu piāo piāo , yòu xiāo xiāo 。(   zuò : 。qiáo   zuò :jiāo )
  guī jiā   páo ?yín  shēng diào ,xīn  xiāng shāo 。liú guāng róng   rén pāo ,hóng le yīng táo ,绿 le  jiāo 。
背诵 赏析 注释 译文

 suō xíng ·chēn zhōu  shè 

sòng dài qín guān 

 shī lóu tái ,yuè  jīn  。táo yuán wàng duàn  xún chù 。 kān  guǎn  chūn hán , juān shēng  xié yáng  。
驿  méi huā , chuán chǐ  。 chéng  hèn  chóng shù 。chēn jiāng xìng  rào chēn shān ,wèi shuí liú xià xiāo xiāng  。
背诵 赏析 注释 译文

zhōng qiū yuè 

sòng dài yàn shū 

shí lún shuāng yǐng zhuǎn tíng  ,   rén  xiàng  。
wèi   é  chàng hèn , chán qīng lěng guì huā  。
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ xiān  ·  

yuán dài  zài  

 shēng    shēng qiū , diǎn  jiāo  diǎn chóu ,sān gēng guī mèng sān gēng hòu 。luò dēng huā , wèi shōu ,tàn xīn fēng   yān liú 。zhěn shàng shí nián shì ,jiāng nán èr lǎo yōu ,dōu dào xīn tóu 。(  yān liú   zuò : guǎn rén liú )

背诵 赏析 注释 译文

  dié ·wàng chù  shōu yún duàn 

sòng dài liǔ yǒng 

wàng chù  shōu yún duàn ,píng lán qiāo qiāo , sòng qiū guāng 。wǎn jǐng xiāo shū ,kān dòng sòng  bēi liáng 。shuǐ fēng qīng ,píng huā jiàn lǎo ,yuè  lěng 、  piāo huáng 。qiǎn qíng shāng 。 rén  zài ,yān shuǐ máng máng 。
nán wàng ,wén  jiǔ huì ,  fēng yuè , biàn xīng shuāng 。hǎi kuò shān yáo ,wèi zhī  chǔ shì xiāo xiāng 。niàn shuāng yàn 、nán píng yuǎn xìn ,zhǐ  tiān 、kōng shí guī háng 。àn xiāng wàng 。duàn 鸿hóng shēng  , jǐn xié yáng 。
背诵 赏析 注释 译文

táng duō lìng · bié 

sòng dài  wén yīng 

 chǔ  chéng chóu 。 rén xīn shàng qiū 。zòng  jiāo 、   sōu sōu 。dōu dào wǎn liáng tiān  hǎo ,yǒu míng yuè 、 dēng lóu 。
nián shì mèng zhōng xiū 。huā kōng yān shuǐ liú 。yàn  guī 、 shàng yān liú 。chuí liǔ  yíng qún dài zhù 。màn cháng shì 、 xíng zhōu 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  wáng ān shí  hán   ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  liú zhǎng qīng  wēn tíng yún  liǔ yǒng     zhāng   cáo zhí  wáng chāng líng  jiǎo rán  mèng jiāo  guàn xiū   hún  luó yǐn   guī méng  zhāng   yáng wàn   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   lún   xún   zhōu bāng yàn  yuè fēi   yuán  qián   yàn  dào  hán     xiū   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn  qín guān   jiào   zhì yuǎn  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān  zhào zhǎng qīng   zhù  zhāng jiǔ líng  dài shū lún  zhuō wén jūn  zhōu dūn     qiān  zhāng shuō  zhāng yán  chéng gāi 

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽