yán zhì 1 / 7 

lèi xíng :
yán zhì  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

qìn yuán chūn ·xuě 

jìn xiàn dài máo  dōng 

běi guó fēng guāng ,qiān  bīng fēng ,wàn  xuě piāo 。
wàng cháng chéng nèi wài ,wéi  mǎng mǎng ;  shàng xià ,dùn shī tāo tāo 。(  tōng : )
shān  yín shé ,yuán chí  xiàng ,  tiān gōng shì  gāo 。(yuán chí  yuán zuò :yuán  )
 qíng  ,kàn hóng zhuāng  guǒ ,fèn wài yāo ráo 。(hóng zhuāng   zuò :yín zhuāng )
jiāng shān   duō jiāo ,yǐn  shù yīng xióng jìng zhé yāo 。
 qín huáng hàn  ,lüè shū wén cǎi ;táng zōng sòng  ,shāo xùn fēng sāo 。
 dài tiān jiāo ,chéng   hán ,zhǐ shí wān gōng shè  diāo 。
 wǎng  ,shù fēng liú rén  ,hái kàn jīn zhāo 。
背诵 赏析 注释 译文

 suàn  ·yǒng méi 

sòng dài  yóu 

驿 wài duàn qiáo biān ,  kāi  zhǔ 。 shì huáng hūn   chóu ,gèng zhe fēng   。(zhe  tóng :zhe ) 
   zhēng chūn , rèn qún fāng  。líng luò chéng  niǎn zuò chén ,zhǐ yǒu xiāng   。
背诵 赏析 注释 译文

dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   shēng 

sòng dài  shì 

sān yuè   ,shā  dào zhōng   ,  xiān  ,tóng háng jiē láng bèi ,   jué 。 ér suì qíng , zuò   。

 tīng 穿chuān lín   shēng , fáng yín xiào qiě  xíng 。zhú zhàng máng xié qīng shèng  ,shuí  ? suō yān  rèn píng shēng 。
liào qiào chūn fēng chuī jiǔ xǐng ,wēi lěng ,shān tóu xié zhào què xiāng yíng 。huí shǒu xiàng lái xiāo  chù ,guī  ,  fēng    qíng 。

背诵 赏析 注释 译文

jiāng chéng  · zhōu chū liè 

sòng dài  shì 

lǎo  liáo  shào nián kuáng ,zuǒ qiān huáng ,yòu qíng cāng ,jǐn mào diāo qiú ,qiān  juǎn píng gāng 。wèi bào qīng chéng suí tài shǒu ,qīn shè  ,kàn sūn láng 。
jiǔ hān xiōng dǎn shàng kāi zhāng 。bìn wēi shuāng ,yòu  fáng !chí jié yún zhōng ,  qiǎn féng táng ?huì wǎn diāo gōng  mǎn yuè ,西 běi wàng ,shè tiān láng 。

背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·yóu  shuǐ qīng quán  

sòng dài  shì 

yóu  shuǐ qīng quán  , lín lán  , shuǐ 西 liú 。

shān xià lán  duǎn jìn  ,sōng jiān shā  jìng   ,xiāo xiāo    guī  。(xiāo xiāo   zuò :xiāo xiāo )
shuí dào rén shēng  zài shǎo ?mén qián liú shuǐ shàng néng 西 !xiū jiāng bái  chàng huáng  。

背诵 赏析 注释 译文

 jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo  

sòng dài  qīng zhào 

tiān jiē yún tāo lián xiǎo  ,xīng   zhuǎn qiān fān  。仿fǎng  mèng hún guī  suǒ 。wén tiān  ,yīn qín wèn  guī  chǔ 。
 bào  cháng jiē   ,xué shī mán yǒu jīng rén  。jiǔ wàn  fēng péng zhèng  。fēng xiū zhù ,péng zhōu chuī  sān shān  !
背诵 赏析 注释 译文

 méi 

yuán dài wáng miǎn 

 jiā  yàn chí tóu shù ,duǒ duǒ huā kāi dàn  hén 。( jiā   zuò : jiā ;duǒ duǒ   zuò :  )
 yào rén kuā hǎo yán  ,zhǐ liú qīng  mǎn qián kūn 。(hǎo yán    zuò :yán  hǎo )

背诵 赏析 注释 译文

shí huī yín 

míng dài  qiān 

qiān chuí wàn záo chū shēn shān ,liè huǒ fén shāo ruò děng xián 。(wàn záo   zuò :wàn  )
fěn  suì shēn hún   ,yào liú qīng bái zài rén jiān 。(hún     zuò :quán   )

背诵 赏析 注释 译文

hán   / huà  

sòng dài zhèng  xiào 

huā kāi  bìng bǎi huā cóng ,  shū   wèi qióng 。
nìng  zhī tóu bào xiāng  , zēng chuī luò běi fēng zhōng 。
背诵 赏析 注释 译文

mǎn jiāng hóng ·xiǎo zhù jīng huá 

jìn xiàn dài qiū jǐn 

xiǎo zhù jīng huá ,zǎo yòu shì zhōng qiū jiā jié 。wèi  xià huáng huā kāi biàn ,qiū róng  shì 。 miàn  cán zhōng  chǔ , nián fēng wèi   zhè 。 jiāng nóng qiáng pài zuò é méi ,shū wèi xiè !(  zhè   zuò :  zhè ,é méi   zuò :é méi )
shēn   ,nán ér liè ,xīn què  ,nán ér liè 。suàn píng shēng gān dǎn ,yīn rén cháng  。  xiōng jīn shuí shí  ?yīng xióng   dāng  zhé 。mǎng hóng chén  chǔ  zhī yīn ?qīng shān 湿shī !(    zuò :  , zhé   zuò :zhé  )

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽