mèng 1 / 3 

lèi xíng :
 mèng  xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén   shī shí jiǔ shǒu  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí    mèng 

sòng dài  shì 

shí nián shēng  liǎng máng máng ,  liang , nán wàng 。qiān   fén , chǔ huà  liáng 。zòng 使shǐ xiāng féng yīng  shí ,chén mǎn miàn ,bìn  shuāng 。
 lái yōu mèng  huán xiāng ,xiǎo xuān chuāng ,zhèng shū zhuāng 。xiāng   yán ,wéi yǒu lèi qiān xíng 。liào  nián nián cháng duàn chù ,míng yuè  ,duǎn sōng gāng 。(cháng duàn   zuò :duàn cháng )
背诵 赏析 注释 译文

mèng yóu tiān  yín liú bié  / mèng yóu tiān  shān bié dōng  zhū gōng 

táng dài  bái 

hǎi  tán yíng zhōu ,yān tāo wēi máng xìn nán qiú ;
yuè rén  tiān  ,yún xiá míng miè huò   。
tiān  lián tiān xiàng tiān héng ,shì   yuè yǎn chì chéng 。
tiān tāi  wàn  qiān zhàng ,duì   dào dōng nán qīng 。

  yīn zhī mèng  yuè ,  fēi  jìng  yuè 。
 yuè zhào  yǐng ,sòng  zhì shàn  。
xiè gōng 宿 chù jīn shàng zài , shuǐ dàng yàng qīng yuán  。
jiǎo zhe xiè gōng  ,shēn dēng qīng yún  。
bàn  jiàn hǎi  ,kōng zhōng wén tiān  。
qiān yán wàn zhuǎn   dìng , huā  shí   míng 。
xióng páo lóng yín yīn yán quán , shēn lín  jīng céng diān 。
yún qīng qīng    ,shuǐ dàn dàn  shēng yān 。
liè quē   ,qiū luán bēng cuī 。
dòng tiān shí fēi ,hōng rán zhōng kāi 。
qīng míng hào dàng  jiàn  , yuè zhào 耀yào jīn yín tái 。
 wèi   fēng wèi  ,yún zhī jūn  fēn fēn ér lái xià 。
    luán huí chē ,xiān zhī rén  liè   。
 hún    dòng ,huǎng jīng  ér zhǎng jiē 。
wéi jué shí zhī zhěn  ,shī xiàng lái zhī yān xiá 。

shì jiān xíng     , lái wàn shì dōng liú shuǐ 。
bié jūn    shí hái ?qiě fàng bái 鹿 qīng  jiān , xíng   访fǎng míng shān 。
ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì ,使shǐ    kāi xīn yán ?

背诵 赏析 注释 译文

 jiāng nán ·duō shǎo hèn 

 dài   

duō shǎo hèn ,zuó  mèng hún zhōng 。hái shì jiù shí yóu shàng yuàn ,chē  liú shuǐ   lóng 。huā yuè zhèng chūn fēng 。
背诵 赏析 注释 译文

mèng  bái èr shǒu · èr 

táng dài   

 yún zhōng  xíng ,yóu  jiǔ  zhì 。
sān  pín mèng jūn ,qíng qīn jiàn jūn  。
gào guī cháng   , dào lái   。
jiāng  duō fēng  ,zhōu  kǒng shī zhuì 。
chū mén sāo bái shǒu ,ruò  píng shēng zhì 。
guān gài mǎn jīng huá , rén  qiáo cuì 。
shú yún wǎng huī huī ,jiāng lǎo shēn fǎn lèi 。
qiān qiū wàn suì míng ,  shēn hòu shì 。
背诵 赏析 注释 译文

  ·lái shì kōng yán  jué zōng 

táng dài  shāng yǐn 

lái shì kōng yán  jué zōng ,yuè xié lóu shàng  gēng zhōng 。
mèng wèi yuǎn bié  nán huàn ,shū bèi cuī chéng  wèi nóng 。
 zhào bàn lóng jīn fěi cuì ,shè xūn wēi  xiù  róng 。
liú láng  hèn péng shān yuǎn ,gèng  péng shān  wàn zhòng !
背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·yuán  yǒu suǒ mèng 

sòng dài jiāng kuí 

féi shuǐ dōng liú  jìn  。dāng chū   zhǒng xiāng  。mèng zhōng wèi  dān qīng jiàn ,àn   jīng shān niǎo  。
chūn wèi 绿 ,bìn xiān  。rén jiān bié jiǔ  chéng bēi 。shuí jiào suì suì hóng lián  ,liǎng chù chén yín   zhī 。(chén  tóng :chén )
背诵 赏析 注释 译文

 suō xíng · miǎn dōng lái dīng wèi yuán  zhì jīn líng jiāng shàng gǎn mèng ér zuò 

sòng dài jiāng kuí 

yàn yàn qīng yíng ,yīng yīng jiāo ruǎn ,fēn míng yòu xiàng huá  jiàn 。 zhǎng zhēng de  qíng zhī ?chūn chū zǎo bèi xiāng  rǎn 。
bié hòu shū  ,bié shí zhēn 线xiàn , hún àn zhú láng xíng yuǎn 。huái nán hào yuè lěng qiān shān ,míng míng guī   rén guǎn 。

背诵 赏析 注释 译文

西 jiāng yuè ·xīn qiū xiě xìng 

sòng dài liú chén wēng 

tiān shàng  áng shì jiù ,rén jiān ér  chéng kuáng 。 lái chǔ chù shì xīn zhuāng 。què shì rén jiān tiān shàng 。
 jué xīn liáng shì shuǐ ,xiāng  liǎng bìn  shuāng 。mèng cóng hǎi  kuà  sāng 。yuè jǐn yín  fēng làng 。
背诵 赏析 注释 译文

làng táo shā ·xiě mèng 

qīng dài gōng  zhēn 

hǎo mèng zuì nán liú ,chuī guò xiān zhōu 。xún   yàng dào xīn tóu 。   zōng xún  guàn , héng hóng lóu 。
zhōng yǒu huà chóu móu ,dēng huǒ lián gōu 。shì xiān shì huàn shì wēn róu 。   liáng hái  qiǎn , zhì  chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù yóu 

sòng dài  wén yīng 

mén  huā shēn mèng jiù yóu 。 yáng   yàn guī chóu 。 xiān xiāng dòng xiǎo lián gōu 。
luò   shēng chūn duò lèi ,xíng yún yǒu yǐng yuè hán xiū 。dōng fēng lín  lěng  qiū 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽