tuī jiàn shī wén /

lèi xíng :
shī jīng  yuè   chǔ   sòng bié  quàn xué  biān sài  ér tóng  chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  bēi fèn  dào wáng  yǒng 怀huái  ài guó   xiāng  yǒng   ài qíng  tián yuán  mín   mín yáo  shān shuǐ  怀huái   yǒng shǐ  sǎn wén  guī yuàn  shū qíng  zàn měi  yǒng liǔ   shū  qiū   zhé    bié  méi huā   shì  xiě xuě  xiě jǐng  yuè liàng  cháng shī   zhì  zhàn zhēng   huā   huà  gǎn ēn  dòng   sǎn   gǎn 怀huái  yǐn jiǔ  luò huā  táo huā  xiě   qīng chūn  xiě shān  quàn xué  lùn shī  yóu xiān  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  tuō  yán zhì   wén guān zhǐ  sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu   shī shí jiǔ shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

  

 shāng yǐn táng dài 〕

xiǎo yuàn shì chūn  ,gāo lóu   huī 。
yāo táo wéi shì xiào , dié  kōng fēi 。
chì lǐng jiǔ  hào ,鸿hóng mén yóu  wéi 。
 jiā yuán jǐn  ,hán lèi zuò yuān  。
背诵 赏析 注释 译文

 zhuāng zhōng qiū 

yuán hào wèn jīn cháo 〕

qiáng fàn   shòu ,xiá  qiū  hán 。
ér tóng màn xiāng  ,xíng   zhī nán 。
   máo  , shēng xuān shí tān 。
shān zhōng  lái yuè ,dào xiǎo  céng kàn 。
背诵 赏析 注释 译文

  mán ·huí wén 

 shì sòng dài 〕

jiào nán jiāng qiǎn hóng méi xiǎo ,xiǎo méi hóng qiǎn jiāng nán jiào 。kuī  xiàng shū  , shū xiàng  kuī 。
lǎo rén xíng  dào ,dào  xíng rén lǎo 。 bié  cán zhī ,zhī cán  bié  。
背诵 赏析 注释 译文

shāng wēn    / shāng biān jiāng 

wēn tíng yún táng dài 〕

 nián róng  fàn  guān , bài lóng chéng   hái 。
hóu yìn  wén fēng  广guǎng , rén qiū lǒng shì tiān shān 。
背诵 赏析 注释 译文

shí zhōu màn · yǒu qiū  xīng zhōu zhōng zuò 

zhāng yuán gàn sòng dài 〕

  yún fēi ,jīng sàn   ,wēi nòng liáng yuè 。shuí jiā shū liǔ   , diǎn liú yíng míng miè 。 fān fēng shǐ ,mǎn  yān shuǐ cāng máng ,  líng luàn qiū shēng yàn 。mèng duàn jiǔ xǐng shí , wēi qiáng qīng jué 。
xīn zhé 。cháng gēng guāng  ,qún dào zòng héng ,  chāng jué 。 wǎn tiān  ,  zhōng yuán gāo xuè 。liǎng gōng  chǔ ,sāi yuán zhī  cháng jiāng ,tuò  kōng  bēi  quē 。wàn  xiǎng lóng shā ,  chén  yuè 。
背诵 赏析 注释 译文

lín zhōng shī 

kǒng róng wèi jìn 〕

yán duō lìng shì bài , lòu    。
 kuì  kǒng duān ,shān huài yóu yuán xué 。
juān juān jiāng hàn liú ,tiān chuāng tōng míng shì 。
chán xié hài gōng zhèng , yún  bái  。
   zhōng chéng ,huá fán jìng  shí 。
rén yǒu liǎng sān xīn ,ān néng  wéi  。
sān rén chéng shì  ,jìn  jiě jiāo  。
shēng cún duō suǒ  ,zhǎng qǐn wàn shì  。
背诵 赏析 注释 译文

nán xiāng  ·xīn yuè yòu  méi 

yàn  dào sòng dài 〕

xīn yuè yòu  méi 。cháng  shuí jiào yuè xià chuī 。lóu   yún chū jiàn yàn ,nán fēi 。màn dào héng rén yàn hòu guī 。
  mèng jiā  。mèng  guān shān   zhī 。què dài duǎn shū lái  hèn ,yīng chí 。hái shì liáng shēng  zhěn shí 。

背诵 赏析 注释 译文

mèng jiāng nán ·hūn  jǐn 

 lán xìng  qīng dài 〕

hūn  jǐn ,xiǎo  hèn yīn shuí ? xuě zhà fān xiāng   ,qīng fēng chuī dào dǎn píng méi ,xīn   chéng huī 。
背诵 赏析 注释 译文

 zhōng jiǔ huá shī 

 shì sòng dài 〕

 kǒu rén  zhèng chén  shí jiǔ fēng ,líng lóng wǎn zhuǎn ,ruò chuāng líng rán 。   bǎi jīn mǎi zhī , chóu chí shí wèi ǒu ,fāng nán qiān wèi xiá  。míng zhī yuē  zhōng wán huá ,qiě  shī  zhī 。

qīng  diàn zhuǎn shī yún fēng ,mèng  yóu jīng cuì sǎo kōng 。
 lǐng  chóu qiān zhàng wài ,jiǔ huá jīn zài   zhōng 。
tiān chí shuǐ luò céng céng jiàn ,  chuāng míng chǔ chù tōng 。
niàn  chóu chí tài  jué ,bǎi jīn guī mǎi  líng lóng 。

背诵 赏析 注释 译文

qiū   

zhāng zhòng  táng dài 〕

dīng dīng lòu shuǐ   zhǎng ,màn màn qīng yún  yuè guāng 。
qiū  àn chóng tōng  xiǎng ,zhēng  wèi   fēi shuāng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo 

扫码下载

古文岛客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽