tuī jiàn shī wén /

lèi xíng :
shī jīng  yuè   chǔ   sòng bié  quàn xué  biān sài  ér tóng  chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  bēi fèn  dào wáng  yǒng 怀huái  ài guó   xiāng  yǒng   ài qíng  tián yuán  mín   mín yáo  shān shuǐ  怀huái   yǒng shǐ  sǎn wén  guī yuàn  shū qíng  zàn měi  yǒng liǔ   shū  qiū   zhé    bié  méi huā   shì  xiě xuě  xiě jǐng  yuè liàng  cháng shī   zhì  zhàn zhēng   huā   huà  gǎn ēn  dòng   sǎn   gǎn 怀huái  yǐn jiǔ  luò huā  táo huā  xiě   qīng chūn  xiě shān  quàn xué  lùn shī  yóu xiān  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  tuō  yán zhì   wén guān zhǐ  sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu   shī shí jiǔ shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

  mán ·méi xuě 

zhōu bāng yàn sòng dài 〕

yín  wǎn zhuǎn sān qiān  。  fēi  chéng  绿 。 chǔ shì guī zhōu 。 yáng jiāng shàng lóu 。
tiān zēng méi làng  。 xià fēng zhī xuě 。shēn yuàn juàn lián kàn 。yīng lián jiāng shàng hán 。
背诵 赏析 注释 译文

guī guó yáo ·shuāng liǎn 

wēn tíng yún táng dài 〕

shuāng liǎn ,xiǎo fèng zhàn  jīn zhǎn yàn 。    fēng liǎn ,ǒu  qiū  rǎn 。
jǐn zhàng xiù wéi xié yǎn , zhū qīng xiǎo diàn ,fěn xīn huáng ruǐ huā  ,dài méi shān liǎng diǎn 。
背诵 赏析 注释 译文

 dān 

liǔ hún táng dài 〕

jìn lái  nài  dān  ,shù shí qiān qián mǎi   。
jīn zhāo shǐ  fēn míng jiàn , gòng róng kuí  xiào duō 。
背诵 赏析 注释 译文

 běi  shān xià 

wáng wān táng dài 〕

  qīng shān wài ,xíng zhōu 绿 shuǐ qián 。(qīng shān wài   zuò :qīng shān xià )
cháo píng liǎng àn kuò ,fēng zhèng  fān xuán 。
hǎi  shēng cán  ,jiāng chūn  jiù nián 。
xiāng shū  chǔ  ?guī yàn luò yáng biān 。
背诵 赏析 注释 译文

shǒu suì 

 shì mín táng dài 〕

 jǐng xié fāng 殿diàn ,nián huá   gōng 。
hán   dōng xuě ,nuǎn dài  chūn fēng 。
jiē  shū méi  ,pán huā juǎn zhú hóng 。
gòng huān xīn  suì ,yíng sòng  xiāo zhōng 。

背诵 赏析 注释 译文

 sòng zhī wèn hán shí  lín jiāng 驿 

 hào táng dài 〕

wén dào shān yīn huì ,réng wèi huǒ  chén 。 zhōng gān   ,jiāng shàng  shāng chūn 。
liú shuǐ fān cuī lèi ,hán huī gèng bàn rén 。dān xīn zhōng  gǎi ,bái  wèi shuí xīn 。
背诵 赏析 注释 译文

guǎn yàn liè zhuàn 

  qiān liǎng hàn 〕

 guǎn zhòng   zhě ,yǐng shàng rén  。shǎo shí cháng  bào shū  yóu ,bào shū zhī  xián 。guǎn zhòng pín kùn ,cháng  bào shū ,bào shū zhōng shàn  zhī ,  wéi yán 。 ér bào shū shì  gōng  xiǎo bái ,guǎn zhòng shì gōng  jiū 。 xiǎo bái  wèi huán gōng ,gōng  jiū  ,guǎn zhòng qiú yān 。bào shū suì jìn guǎn zhòng 。guǎn zhòng  yòng ,rèn zhèng   , huán gōng   ,jiǔ  zhū hóu , kuāng tiān xià ,guǎn zhòng zhī móu  。

 guǎn zhòng yuē :“ shǐ kùn shí ,cháng  bào shū jiǎ ,fēn cái  duō   ,bào shū    wèi tān ,zhī  pín  。 cháng wèi bào shū móu shì ér gèng qióng kùn ,bào shū    wèi  ,zhī shí yǒu     。 cháng sān shì sān jiàn zhú  jūn ,bào shū    wèi  xiào ,zhī    shí 。 cháng sān zhàn sān zǒu ,bào shū    qiè ,zhī  yǒu lǎo   。gōng  jiū bài ,zhào   zhī , yōu qiú shòu  ,bào shū    wèi  chǐ ,zhī   xiū xiǎo jié ér chǐ gōng míng  xiǎn  tiān xià  。shēng  zhě   ,zhī  zhě bào zi  。”

 bào shū  jìn guǎn zhòng , shēn xià zhī 。 sūn shì    ,yǒu fēng  zhě shí  shì ,cháng wéi míng dài  。tiān xià  duō guǎn zhòng zhī xián ér duō bào shū néng zhī rén  。

 guǎn zhòng 

  rèn zhèng xiāng  ,   zhī  zài hǎi bīn ,tōng huò  cái , guó qiáng bīng ,  tóng hào  。  chēng yuē :“cāng lǐn shí ér zhī  jié , shí  ér zhī róng  ,shàng    liù qīn  。 wéi  zhāng ,guó nǎi miè wáng 。xià lìng  liú shuǐ zhī yuán ,lìng shùn mín xīn 。” lùn bēi ér  xíng 。 zhī suǒ  ,yīn ér  zhī ; zhī suǒ fǒu ,yīn ér  zhī 。

  wéi zhèng  ,shàn yīn huò ér wèi  ,zhuǎn bài ér wèi gōng 。guì qīng zhòng ,shèn quán héng 。huán gōng shí  shǎo  ,nán  cài ,guǎn zhòng yīn ér  chǔ , bāo máo   gòng  zhōu shì 。huán gōng shí běi zhēng shān róng ,ér guǎn zhòng yīn ér lìng yàn xiū zhào gōng zhī zhèng 。  zhī huì ,huán gōng  bèi cáo  zhī yuē ,guǎn zhòng yīn ér xìn zhī ,zhū hóu yóu shì guī  。 yuē :“zhī  zhī wèi  ,zhèng zhī bǎo  。”

 guǎn zhòng    gōng shì ,yǒu sān guī 、fǎn diàn , rén   wéi chǐ 。guǎn zhòng  , guó zūn  zhèng ,cháng qiáng  zhū hóu 。hòu bǎi  nián ér yǒu yàn  yān 。

 yàn  

 yàn píng zhòng yīng zhě ,lái zhī  wéi rén  。shì  líng gōng 、zhuāng gōng 、jǐng gōng , jié jiǎn  xíng zhòng   。 xiāng  ,shí  zhòng ròu ,qiè    。 zài cháo ,jūn   zhī , wēi yán ;   zhī , wēi xíng 。guó yǒu dào , shùn mìng ; dào , héng mìng 。  sān shì xiǎn míng  zhū hóu 。

 yuè shí  xián ,zài léi xiè zhōng 。yàn  chū ,zāo zhī  ,jiě zuǒ cān shú zhī ,zài guī 。 xiè , guī 。jiǔ zhī ,yuè shí  qǐng jué 。yàn   rán ,shè  guān xiè yuē :“yīng suī  rén ,miǎn zi    zi qiú jué zhī   ?”shí  yuē :“ rán 。 wén jūn     zhī  ér xìn  zhī  zhě 。fāng  zài léi xiè zhōng ,  zhī   。    gǎn  ér shú  ,shì zhī  ;zhī  ér   ,   zài léi xiè zhī zhōng 。”yàn   shì yán  wèi shàng  。

 wèi  xiāng ,chū ,  zhī  cóng mén jiān ér kuī   。  wèi xiāng  ,yōng  gài ,   ,  yáng yáng shén  de  。 ér guī ,  qǐng  。 wèn   。 yuē :“yàn  zhǎng  mǎn liù chǐ ,shēn xiāng  guó ,míng xiǎn zhū hóu 。jīn zhě qiè guān  chū ,zhì niàn shēn  ,cháng yǒu   xià zhě 。jīn  cháng  chǐ ,nǎi wéi rén   ,rán zi zhī    wéi  ,qiè shì  qiú   。” hòu    sǔn 。yàn  guài ér wèn zhī ,  shí duì 。yàn  jiàn  wéi dài  。

 tài shǐ gōng yuē :  guǎn shì  mín 、shān gāo 、chéng  、qīng zhòng 、jiǔ  , yàn  chūn qīu ,xiáng zāi  yán zhī  。 jiàn  zhù shū , guān  xíng shì ,   chuán 。zhì  shū ,shì duō yǒu zhī ,shì   lùn ,lùn   shì 。

 guǎn zhòng shì suǒ wèi xián chén ,rán kǒng  xiǎo zhī 。  wéi zhōu dào shuāi wēi ,huán gōng  xián ,ér  miǎn zhī zhì wáng ,nǎi chēng  zāi ? yuē “jiāng shùn  měi ,kuāng jiù  è , shàng xià néng xiāng qīn  ”。 guǎn zhòng zhī wèi  ?

 fāng yàn   zhuāng gōng shī  zhī ,chéng  rán hòu  , suǒ wèi “jiàn   wéi  yǒng ”zhě xié ?zhì  jiàn shuō ,fàn jūn zhī yán , suǒ wèi “jìn  jìn zhōng ,退tuì   guò ”zhě zāi !jiǎ lìng yàn  ér zài , suī wèi zhī zhí biān ,suǒ xīn  yān 。

背诵 赏析 注释 译文

chūn  bié yǒu rén èr shǒu · èr 

chén  áng táng dài 〕

 sāi bái yún duàn ,qīng chūn míng yuè chū 。
duì  fāng zūn  , yōu chàng yǒu  。
qīng lěng huā  mǎn ,  yán   。
怀huái jūn   zèng ,yuàn shàng  chén shū 。
背诵 赏析 注释 译文

xián  chū xià  shuì  ·  

yáng wàn  sòng dài 〕

méi  liú suān ruǎn 齿chǐ  , jiāo fēn 绿  chuāng shā 。
 zhǎng shuì   qíng  ,xián kàn ér tóng zhuō liǔ huā 。

背诵 赏析 注释 译文

cóng jūn shī  shǒu · sān 

wáng càn liǎng hàn 〕

cóng jūn zhēng xiá  ,tǎo  dōng nán  。
fāng zhōu shùn 广guǎng chuān ,  wèi ān chí 。
bái  bàn 西 shān ,sāng  yǒu  huī 。
 shuài jiā àn míng , niǎo piān piān fēi 。
zhēng  xīn duō 怀huái , chuàng lìng  bēi 。
xià chuán dēng gāo fáng ,cǎo  zhān   。
huí shēn  chuáng qǐn , chóu dāng gào shuí 。
shēn  gān  shì ,  niàn suǒ  。
 róng yǒu shòu mìng ,    wéi 。

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽