táng dài shī wén /

lèi xíng :
shī jīng  yuè   chǔ   sòng bié  quàn xué  biān sài  ér tóng  chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  bēi fèn  dào wáng  yǒng 怀huái  ài guó   xiāng  yǒng   ài qíng  tián yuán  mín   mín yáo  shān shuǐ  怀huái   yǒng shǐ  sǎn wén  guī yuàn  shū qíng  zàn měi  yǒng liǔ   shū  qiū   zhé    bié  méi huā   shì  xiě xuě  xiě jǐng  yuè liàng  cháng shī   zhì  zhàn zhēng   huā   huà  gǎn ēn  dòng   sǎn   gǎn 怀huái  yǐn jiǔ  luò huā  táo huā  xiě   qīng chūn  xiě shān  quàn xué  lùn shī  yóu xiān  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  tuō  yán zhì   wén guān zhǐ  sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu   shī shí jiǔ shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

qiāng jìn jiǔ 

 bái táng dài 〕

jūn  jiàn huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi   huí 。
jūn  jiàn gāo táng míng jìng bēi bái  ,cháo  qīng   chéng xuě 。
rén shēng de   jìn huān , 使shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。
tiān shēng  cái  yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái  lái 。
pēng yáng zǎi niú qiě wéi  ,huì   yǐn sān bǎi bēi 。
cén   ,dān qiū shēng ,qiāng jìn jiǔ ,bēi  tíng 。
 jūn    ,qǐng jūn wèi  qīng ěr tīng 。(qīng ěr tīng   zuò : ěr tīng )
zhōng  zhuàn    guì ,dàn yuàn cháng zuì  yuàn xǐng 。(  guì   zuò :  guì ; yuàn xǐng   zuò :  xǐng )
 lái shèng xián jiē   ,wéi yǒu yǐn zhě liú  míng 。( lái   zuò :  ;wéi  tōng :wéi )
chén wáng  shí yàn píng  ,dǒu jiǔ shí qiān  huān xuè 。
zhǔ rén  wéi yán shǎo qián ,jìng    duì jūn zhuó 。
 huā  、qiān jīn qiú , ér jiāng chū huàn měi jiǔ , ěr tóng xiāo wàn  chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

lòu shì míng 

liú   táng dài 〕

 shān  zài gāo ,yǒu xiān  míng 。shuǐ  zài shēn ,yǒu lóng  líng 。 shì lòu shì ,wéi   xīn 。tái hén shàng jiē 绿 ,cǎo   lián qīng 。tán xiào yǒu 鸿hóng  ,wǎng lái  bái dīng 。  diào  qín ,yuè jīn jīng 。  zhú zhī luàn ěr , àn  zhī láo xíng 。nán yáng zhū   ,西 shǔ zi yún tíng 。kǒng  yún : lòu zhī yǒu ?
背诵 赏析 注释 译文

cháng hèn  

bái   táng dài 〕

hàn huáng zhòng   qīng guó ,  duō nián qiú   。
yáng jiā yǒu  chū cháng chéng ,yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
tiān shēng  zhì nàn   , zhāo xuǎn zài jūn wáng  。
huí móu  xiào bǎi mèi shēng ,liù gōng fěn dài  yán  。
chūn hán   huá qīng chí ,wēn quán shuǐ huá  níng zhī 。
shì ér   jiāo   ,shǐ shì xīn chéng ēn  shí 。
yún bìn huā yán jīn  yáo , róng zhàng nuǎn  chūn xiāo 。
chūn xiāo  duǎn  gāo  ,cóng  jūn wáng  zǎo cháo 。
chéng huān shì yàn  xián xiá ,chūn cóng chūn yóu  zhuān  。
hòu gōng jiā  sān qiān rén ,sān qiān chǒng ài zài  shēn 。
jīn  zhuāng chéng jiāo shì  , lóu yàn  zuì  chūn 。
 mèi  xiōng jiē liè  , lián guāng cǎi shēng mén  。
suì lìng tiān xià   xīn , zhòng shēng nán zhòng shēng  。
 gōng gāo chù  qīng yún ,xiān  fēng piāo chǔ chù wén 。
huǎn  màn  níng  zhú ,jǐn  jūn wáng kàn   。

 yáng   dòng  lái ,jīng  《 cháng    》。
jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng ,qiān shèng wàn  西 nán xíng 。
cuì huá yáo yáo xíng  zhǐ ,西 chū dōu mén bǎi   。
liù jūn    nài  ,wǎn zhuǎn é méi  qián  。
huā diàn wěi   rén shōu ,cuì qiào jīn què  sāo tóu 。
jūn wáng yǎn miàn jiù   ,huí kàn xuè lèi xiāng  liú 。
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ ,yún zhàn yíng  dēng jiàn  。
é méi shān xià shǎo rén xíng ,jīng   guāng   báo 。
shǔ jiāng shuǐ  shǔ shān qīng ,shèng zhǔ zhāo zhāo   qíng 。
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn  ,  wén líng cháng duàn shēng 。
tiān xuán  zhuǎn huí lóng  ,dào  chóu chú  néng  。( zhuǎn   zuò : zhuàn )
 wéi  xià   zhōng , jiàn  yán kōng  chù 。
jūn chén xiāng  jǐn zhān  ,dōng wàng  mén xìn  guī 。
guī lái chí yuàn jiē  jiù ,tài   róng wèi yāng liǔ 。
 róng  miàn liǔ  méi ,duì     lèi chuí ?
chūn fēng táo  huā kāi  ,qiū   tóng  luò shí 。(huā kāi    zuò :huā kāi  )
西 gōng nán nèi duō qiū cǎo ,luò  mǎn jiē hóng  sǎo 。(nán nèi   zuò :nán yuàn )
 yuán   bái  xīn ,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
 殿diàn yíng fēi  qiǎo rán , dēng tiāo jǐn wèi chéng mián 。
chí chí zhōng  chū cháng  ,gěng gěng xīng   shǔ tiān 。
yuān yāng  lěng shuāng huá zhòng ,fěi cuì qīn hán shuí  gòng ?
yōu yōu shēng  bié jīng nián ,hún   céng lái  mèng 。

lín qióng dào shì 鸿hóng dōu  ,néng  jīng chéng zhì hún  。
wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn  ,suì jiào fāng shì yīn qín  。
pái kōng   bēn  diàn ,shēng tiān   qiú zhī biàn 。
shàng qióng   xià huáng quán ,liǎng chù máng máng jiē  jiàn 。
 wén hǎi shàng yǒu xiān shān ,shān zài   piāo miǎo jiān 。
lóu  líng lóng  yún  , zhōng chuò yuē duō xiān  。
zhōng yǒu  rén  tài zhēn ,xuě  huā mào cēn  shì 。
jīn quē 西 xiāng kòu  jiōng ,zhuǎn jiào xiǎo  bào shuāng chéng 。
wén dào hàn jiā tiān  使shǐ ,jiǔ huá zhàng  mèng hún jīng 。
lǎn  tuī zhěn  pái huái ,zhū  yín píng   kāi 。
yún bìn bàn piān xīn shuì jiào ,huā guān  zhěng xià táng lái 。

fēng chuī xiān mèi piāo yáo  ,yóu shì  cháng    。(piāo yáo   zuò :piāo piāo )
 róng   lèi lán gān , huā  zhī chūn dài  。(lán  tōng :lán )
hán qíng níng  xiè jūn wáng , bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
zhāo yáng 殿diàn  ēn ài jué ,péng lái gōng zhōng  yuè zhǎng 。
huí tóu xià wàng rén huán chù , jiàn cháng ān jiàn chén  。
wéi jiāng jiù  biǎo shēn qíng ,diàn  jīn chāi  jiāng  。
chāi liú     shàn ,chāi bāi huáng jīn  fēn diàn 。
dàn lìng xīn shì jīn diàn jiān ,tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。(dàn lìng   zuò :dàn jiào )

lín bié yīn qín zhòng   , zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
 yuè   cháng shēng 殿diàn , bàn  rén   shí 。
zài tiān yuàn zuò   niǎo ,zài  yuàn wèi lián  zhī 。
tiān cháng  jiǔ yǒu shí jǐn , hèn mián mián  jué  。

背诵 赏析 注释 译文

chūn jiāng huā yuè  

zhāng ruò  táng dài 〕

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。
yàn yàn suí  qiān wàn  , chǔ chūn jiāng  yuè míng !
jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē shì sǎn 。
kōng  liú shuāng  jué fēi ,tīng shàng bái shā kàn  jiàn 。
jiāng tiān    xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng  yuè lún 。
jiāng pàn  rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè  nián chū zhào rén ?
rén shēng dài dài  qióng  ,jiāng yuè nián nián wàng xiāng  。(wàng xiāng    zuò :zhǐ xiāng  )
 zhī jiāng yuè dài  rén ,dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ 。
bái yún  piàn  yōu yōu ,qīng fēng  shàng  shèng chóu 。
shuí jiā jīn  biǎn zhōu  ? chǔ xiāng  míng yuè lóu ?
 lián lóu shàng yuè pái huái ,yīng zhào  rén zhuāng jìng tái 。(pái huái   zuò :péi huí )
  lián zhōng juǎn   ,dǎo  zhēn shàng  hái lái 。
 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。
鸿hóng yàn zhǎng fēi guāng   , lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。
zuó  xián tán mèng luò huā , lián chūn bàn  huán jiā 。
jiāng shuǐ liú chūn   jǐn ,jiāng tán luò yuè  西 xié 。
xié yuè chén chén cáng hǎi  ,jié shí xiāo xiāng  xiàn  。
 zhī chéng yuè  rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。(luò yuè   zuò :luò huā )
背诵 赏析 注释 译文

chūn wàng 

  táng dài 〕

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。

背诵 赏析 注释 译文

téng wáng   

wáng  táng dài 〕

  zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  。xīng fēn  zhěn , jiē héng  。jīn sān jiāng ér dài   ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。 huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī  ;rén jié  líng ,  xià chén fān zhī  。xióng zhōu  liè ,jùn cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn  xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jǐn dōng nán zhī měi 。 du yán gōng zhī  wàng ,  yáo lín ; wén xīn zhōu zhī  fàn ,chān wéi zàn zhù 。shí xún xiū jià ,shèng yǒu  yún ;qiān  féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。téng jiāo  fèng ,mèng xué shì zhī  zōng ; diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jūn zhī   。jiā jūn zuò zǎi , chū míng  ;tóng   zhī ,gōng féng shèng jiàn 。( zhāng  jùn   zuò :nán chāng  jùn ;qīng shuāng   zuò :qīng shuāng )

 shí wéi jiǔ yuè , shǔ sān qiū 。lǎo shuǐ jǐn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér  shān  。yǎn cān fēi  shàng  ,访fǎng fēng jǐng  chóng ā 。lín  zi zhī cháng zhōu , tiān rén zhī jiù guǎn 。céng luán sǒng cuì ,shàng chū chóng xiāo ;fēi  liú dān ,xià lín   。 tīng  zhǔ ,qióng dǎo 屿 zhī yíng huí ;guì 殿diàn lán gōng , gāng luán zhī  shì 。(céng luán   zuò :céng tái ; gāng   zuò :liè gāng ;fēi  liú dān   zuò :fēi  xiáng dān )

  xiù  , diāo méng ,shān yuán kuàng  yíng shì ,chuān    hài zhǔ 。 yán   ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ; jiàn  jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhú 。yún xiāo   ,cǎi chè  míng 。luò xiá     fēi ,qiū shuǐ gòng cháng tiān   。 zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng  zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī  。(zhóu  tōng :zhú ; jīn   zuò : jīn ;yún xiāo   ,cǎi chè  míng   zuò :hóng xiāo   ,cǎi chè yún  )

 yáo jīn  chàng , xìng chuán fēi 。shuǎng lài  ér qīng fēng shēng ,xiān  níng ér bái yún è 。suī yuán 绿 zhú , líng péng  zhī zūn ; shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī  。 měi  ,èr nán bìng 。qióng  miǎn  zhōng tiān ,  yóu  xiá  。tiān gāo  jiǒng ,jué  zhòu zhī  qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng  zhī yǒu shù 。wàng cháng ān   xià ,  huì  yún jiān 。 shì  ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī  zhī rén ;píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì  xiāng zhī  。怀huái  hūn ér  jiàn ,fèng xuān shì   nián ?(yáo jīn  chàng   zuò :yáo yín  chàng )

 jiē  !shí yùn   ,mìng  duō chuǎn 。féng táng  lǎo , 广guǎng nán fēng 。 jiǎ   cháng shā ,fēi  shèng zhǔ ;cuàn liáng 鸿hóng  hǎi  ,  míng shí ?suǒ lài jūn  jiàn  , rén zhī mìng 。lǎo dāng  zhuàng ,níng  bái shǒu zhī xīn ?qióng qiě  jiān , zhuì qīng yún zhī zhì 。zhuó tān quán ér jué shuǎng ,chù  zhé  yóu huān 。běi hǎi suī shē , yáo  jiē ;dōng   shì ,sāng  fēi wǎn 。mèng cháng gāo jié ,kòng  bào guó zhī qíng ;ruǎn  chāng kuáng , xiào qióng  zhī  !(jiàn    zuò :ān pín ; yóu huān   zuò :ér xiāng huān )

  ,sān chǐ wēi mìng , jiè shū shēng 。  qǐng yīng ,děng zhōng jūn zhī ruò guàn ;yǒu 怀huái tóu  , zōng què zhī cháng fēng 。shě zān   bǎi líng ,fèng chén hūn  wàn  。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。   tíng ,dāo péi  duì ;jīn  pěng mèi , tuō lóng mén 。yáng   féng , líng yún ér   ;zhōng    ,zòu liú shuǐ   cán ?

   !shèng   cháng ,shèng yán nán zài ;lán tíng   ,  qiū  。lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn  wěi jiàn ;dēng gāo zuò  ,shì suǒ wàng  qún gōng 。gǎn jié  怀huái ,gōng shū duǎn yǐn ; yán jūn  , yùn  chéng 。qǐng  pān jiāng , qīng  hǎi yún ěr :
 téng wáng gāo  lín jiāng zhǔ ,pèi  míng luán    。
 huà dòng cháo fēi nán  yún ,zhū lián  juǎn 西 shān  。
 xián yún tán yǐng  yōu yōu , huàn xīng    qiū 。
  zhōng  zi jīn  zài ?kǎn wài cháng jiāng kōng  liú 。

背诵 赏析 注释 译文

xíng  nán ·  

 bái táng dài 〕

jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān , pán zhēn xiū zhí wàn qián 。(xiū  tóng :xiū ;zhí  tóng :zhí )
tíng bēi tóu zhù  néng shí , jiàn   xīn máng rán 。
  huáng  bīng sāi chuān ,jiāng dēng tài xíng xuě mǎn shān 。(xuě mǎn shān   zuò :xuě àn tiān )
xián lái chuí diào   shàng ,  chéng zhōu mèng  biān 。(   zuò :zuò )
xíng  nán ,xíng  nán ,duō   ,jīn ān zài ?
cháng fēng  làng huì yǒu shí ,zhí guà yún fān  cāng hǎi 。

背诵 赏析 注释 译文

shǔ dào nán 

 bái táng dài 〕

   ,wēi  gāo zāi !
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān !
cán cóng    ,kāi guó  máng rán !
ěr lái  wàn  qiān suì ,  qín sāi tōng rén yān 。
西 dāng tài bái yǒu niǎo dào ,  héng jué é méi diān 。
 bēng shān cuī zhuàng shì  ,rán hòu tiān  shí zhàn xiāng gōu lián 。
shàng yǒu liù lóng huí  zhī gāo biāo ,xià yǒu chōng   zhé zhī huí chuān 。
huáng  zhī fēi shàng   guò ,yuán náo   chóu pān yuán 。
qīng   pán pán ,bǎi  jiǔ zhé yíng yán luán 。
mén shēn  jǐng yǎng xié  , shǒu  yīng zuò cháng tàn 。

wèn jūn 西 yóu  shí hái ?wèi  chán yán   pān 。
dàn jiàn bēi niǎo hào   ,xióng fēi  cóng rào lín jiān 。
yòu wén  guī   yuè ,chóu kōng shān 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān ,使shǐ rén tīng  diāo zhū yán !
lián fēng  tiān  yíng chǐ , sōng dào guà  jué  。
fēi tuān bào liú zhēng xuān huī ,pīng  zhuǎn shí wàn  léi 。
 xiǎn    ,jiē ěr yuǎn dào zhī rén  wéi  lái zāi !(     zuò : ruò  )

jiàn  zhēng róng ér cuī wéi ,  dāng guān ,wàn   kāi 。
suǒ shǒu huò fěi qīn ,huà wéi láng  chái 。
cháo  měng  ,  cháng shé ,  shǔn xuè ,shā rén   。
jǐn chéng suī yún  ,  zǎo huán jiā 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān , shēn 西 wàng zhǎng  jiē !

背诵 赏析 注释 译文

  xíng bìng   /   yǐn 

bái   táng dài 〕

yuán  shí nián , zuǒ qiān jiǔ jiāng jùn   。míng nián qiū ,sòng  pén  kǒu ,wén zhōu zhōng  dàn   zhě ,tīng  yīn ,zhēng zhēng rán yǒu jīng  shēng 。wèn  rén ,běn cháng ān chàng  ,cháng xué     、cáo èr shàn cái ,nián zhǎng  shuāi ,wěi shēn wéi  rén  。suì mìng jiǔ ,使shǐ kuài dàn shù  。  mǐn rán ,  shào xiǎo shí huān  shì ,jīn piào lún qiáo cuì ,zhuǎn   jiāng  jiān 。 chū guān èr nián ,tián rán  ān ,gǎn  rén yán ,shì  shǐ jué yǒu qiān zhé  。yīn wèi cháng  ,  zèng zhī ,fán liù bǎi  shí liù yán ,mìng yuē 《  xíng 》。

xún yáng jiāng tóu  sòng  ,fēng   huā qiū   。
zhǔ rén xià   zài chuán , jiǔ  yǐn  guǎn xián 。
zuì  chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

 wén shuǐ shàng   shēng ,zhǔ rén wàng guī    。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ,  shēng tíng   chí 。
 chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。
qiān  wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào   bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu  xián sān liǎng shēng ,wèi chéng  diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn  shēng shēng  ,shì  píng shēng   zhì 。
 méi xìn shǒu   dàn ,shuō jìn xīn zhōng  xiàn shì 。
qīng lǒng màn niǎn   tiāo ,chū wèi 《 cháng 》hòu 《liù yāo 》。(liù yāo   zuò :绿 yāo )
 xián cáo cáo    ,xiǎo xián qiē qiē    。
cáo cáo qiē qiē cuò  dàn , zhū xiǎo zhū luò  pán 。
jiān guān yīng  huā  huá ,yōu  quán liú bīng xià nán 。
bīng quán lěng  xián níng jué ,níng jué  tōng shēng zàn xiē 。(zàn xiē   zuò :jiàn xiē )
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , shí  shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà  shuǐ jiāng bèng ,tiě   chū dāo qiāng míng 。
 zhōng shōu  dāng xīn huà , xián  shēng  liè  。
dōng chuán 西 fǎng qiāo  yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

chén yín fàng  chā xián zhōng ,zhěng dùn  shang  liǎn róng 。
 yán běn shì jīng chéng  ,jiā zài  ma líng xià zhù 。
shí sān xué    chéng ,míng shǔ jiào fāng    。
  céng jiào shàn cái  ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng  。(   zuò : )
 líng nián shào zhēng chán tóu ,  hóng xiāo  zhī shù 。
diàn tóu yín   jié suì ,xuè  luó qún fān jiǔ  。(yín    zuò :yún  )
jīn nián huān xiào  míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián  。
 zǒu cóng jūn ā   ,  zhāo lái yán   。
mén qián lěng luò ān   ,lǎo  jià zuò shāng rén  。
shāng rén zhòng  qīng bié  ,qián yuè  liáng mǎi chá  。
 lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
 shēn  mèng shào nián shì ,mèng  zhuāng lèi hóng lán gān 。

 wén    tàn  ,yòu wén   zhòng   。
tóng shì tiān  lún luò rén ,xiāng féng   céng xiāng shí !
 cóng  nián   jīng ,zhé   bìng xún yáng chéng 。
xún yáng    yīn yuè ,zhōng suì  wén  zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng   湿shī ,huáng   zhú rào zhái shēng 。
 jiān dàn  wén   ? juān  xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè  ,wǎng wǎng  jiǔ hái  qīng 。
  shān   cūn  ,ǒu  zhāo zhā nán wéi tīng 。
jīn  wén jūn    , tīng xiān  ěr zàn míng 。
  gèng zuò dàn   ,wèi jūn fān zuò 《  xíng 》。

gǎn   yán liáng jiǔ  ,què zuò  xián xián zhuǎn  。
   shì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn  。
zuò zhōng  xià shuí zuì duō ?jiāng zhōu   qīng shān 湿shī 。

背诵 赏析 注释 译文

máo  wèi qiū fēng suǒ   

  táng dài 〕

 yuè qiū gāo fēng  háo ,juǎn   shàng sān chóng máo 。máo fēi  jiāng  jiāng jiāo ,gāo zhě guà juàn cháng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。
nán cūn qún tóng   lǎo   ,rěn néng duì miàn wèi dào zéi 。gōng rán bào máo  zhú  ,chún jiāo kǒu zào    ,guī lái  zhàng  tàn  。
é qǐng fēng dìng yún   ,qiū tiān   xiàng hūn hēi 。 qīn duō nián lěng shì tiě ,jiāo ér è    liè 。chuáng tóu  lòu  gān chù , jiǎo   wèi duàn jué 。 jīng sāng luàn shǎo shuì mián ,cháng  zhān 湿shī  yóu chè !
ān  广guǎng shà qiān wàn jiān ,  tiān xià hán shì  huān yán !fēng   dòng ān  shān 。  ! shí yǎn qián   jiàn   ,    shòu dòng    !(     zuò :   )
qiāng jìn jiǔ ( bái ) lòu shì míng (liú   ) cháng hèn  (bái   ) chūn jiāng huā yuè  (zhāng ruò  ) chūn wàng (  ) téng wáng   (wáng  ) xíng  nán ·  ( bái ) shǔ dào nán ( bái )   xíng bìng   /   (bái   ) máo  wèi qiū fēng suǒ   (  ) xiǎo shí tán  (liǔ zōng yuán ) sān   yán  / qiū fēng  ( bái ) dēng gāo (  ) bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng (cén shēn ) shān  qiū míng (wáng wéi ) jìng   ( bái ) qián táng  chūn xíng (bái   )   ( shāng yǐn ) chūn    (  ) huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng ( bái ) qīng míng (  ) jǐn  ( shāng yǐn ) wàng yuè (  ) 使shǐ zhì sāi shàng (wáng wéi )  róng lóu sòng xīn jiàn (wáng chāng líng ) jiāng xuě (liǔ zōng yuán ) yǒng liǔ  / liǔ zhī  ( zhī zhāng ) sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu  /(wáng  ) shī shuō (hán  ) wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu ( bái ) wàng  shān   ( bái )    běi ( shāng yǐn ) qiū  èr shǒu ·  (liú   ) huáng  lóu (cuī hào ) chóu  tiān yáng zhōu chū féng  shàng jiàn (liú   ) jué  (  ) yuè xià  zhuó  shǒu ·  ( bái ) sòng yǒu rén ( bái )  běi  shān xià (wáng wān ) xuān zhōu xiè tiǎo lóu jiàn bié jiào shū shū ( bái ) yóu  yín (mèng jiāo ) cháng é ( shāng yǐn )  jīng mén sòng bié ( bái ) liáng zhōu  (wáng hàn ) jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  (wáng wéi ) zèng wāng lún ( bái ) ē páng gōng  (  ) qiū  (  ) wén guān jūn shōu  nán  běi (  ) wàng tiān mén shān ( bái ) mèng yóu tiān  yín liú bié  / ( bái ) sòng yuán èr 使shǐ ān 西 (wáng wéi ) guò  rén zhuāng (mèng hào rán ) zhú  guǎn (wáng wéi ) cǎo  /    yuán cǎo sòng (bái   ) chū sài (wáng chāng líng ) qīng píng diào ·  ( bái ) xiá  xíng ( bái )  qín huái (  )    shǒu ·  (yuán zhěn ) jiāng nán chūn (  ) dēng guàn què lóu (wáng zhī huàn ) mài tàn wēng (bái   ) chì  (  ) niǎo míng jiàn (wáng wéi ) wàng yuè 怀huái yuǎn  / wàng yuè 怀huái (zhāng jiǔ líng ) yàn mén tài shǒu xíng (  ) zǎo  bái  chéng  / bái  ( bái ) shǔ xiàng (  ) yuè   shè  (  ) liáng zhōu  èr shǒu ·  (wáng zhī huàn )  lǎng yuè xíng ( bái ) chūn  luò chéng wén   / chūn ( bái )   ·zuó  xīng chén zuó  fēng ( shāng yǐn )  jiāng nán (bái   ) shān xíng (  ) 鹿 chái (wáng wéi ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) fēng qiáo   (zhāng  ) dēng yōu zhōu tái  (chén  áng ) chūn xiǎo (mèng hào rán ) shí háo  (  ) zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (hán  ) chú zhōu 西 jiàn (wéi yìng  ) é méi shān yuè  ( bái ) jiāng nán féng  guī nián (  )  shuō (hán  ) shān zhōng (wáng wéi ) huà (wáng wéi ) chūn xuě (hán  ) jiāng pàn   xún huā (  )  wàng (wáng  ) xiāng  (wáng wéi ) dēng jīn líng fèng huáng tái ( bái ) dēng yuè yáng lóu (  ) guān shān yuè ( bái )  zuò jìng tíng shān ( bái ) wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng  /(mèng hào rán ) 宿 jiàn  jiāng (mèng hào rán )  lín  táo huā (bái   ) qiū  (zhāng  )  jiāng yín (bái   )  宿 shān  ( bái ) wàng dòng tíng (liú   ) huí xiāng ǒu shū ( zhī zhāng ) yuè   /  yuè (liú fāng píng ) jué  èr shǒu (  ) làng táo shā ·  (liú   ) fēng ( jiào ) féng  jīng 使shǐ (cén shēn ) shāng shān zǎo xíng (wēn tíng yún )  jiāng nán  sān shǒu (bái   )    ·西 sài shān qián bái  (zhāng zhì  )   xiàng (liú   ) guān  mài (bái   ) hán shí (hán hóng ) wèn liú shí jiǔ (bái   )     ·qiū  ( bái )  yóu yuán  / dēng  yóu yuán ( shāng yǐn )   shū 怀huái (  )   shān  hòu chán yuàn (cháng jiàn )  zhōng xíng  /  zhōng zuò ( bái ) shàng  yōng ( bái ) zhōng nán bié   / chū zhì shān (wáng wéi ) féng xuě 宿  róng shān zhǔ rén (liú zhǎng qīng ) xún yǐn zhě    / sūn  (jiǎ dǎo ) zhú zhī  èr shǒu ·  (liú   ) qiū xìng  shǒu ·  (  )   chéng nán zhuāng (cuī  ) chūn  yàn cóng  táo huā yuán   ( bái ) nán    èr shǒu  / xīn (wēn tíng yún ) chí shàng (bái   ) zuǒ qiān zhì lán guān shì zhí sūn xiāng (hán  ) jiāng pàn   xún huā ·  (  )   mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng (wēn tíng yún ) zhǎng xiàng  ·  ( bái )  jiǔ wèn yuè · rén jiǎ chún lìng ( bái ) yǒng 怀huái    shǒu · sān (  ) quàn xué (yán zhēn qīng )   mán · èr (wéi zhuāng ) fēng (luó yǐn )  shī sān shǒu · èr (wáng wéi ) shí   wàng yuè (wáng jiàn ) zèng huā qīng (  ) xián yáng chéng dōng lóu  / xián yáng ( hún ) jiǎ shēng ( shāng yǐn )  píng kōng hóu yǐn (  ) bié dǒng  èr shǒu (gāo shì )   níng yōu  (jiǎ dǎo ) yǒng é (luò bīn wáng )  huā (yuán zhěn ) dēng  hòu (mèng jiāo ) xiǎo ér chuí diào ( lìng néng ) xíng  nán sān shǒu ( bái )  qín é ·xiāo shēng yàn ( bái ) cóng jūn xíng (yáng jiǒng ) wǎn chūn (hán  )  yáng zhōu hán chuò pàn guān (  ) nán líng bié ér tóng  jīng ( bái ) huā fēi huā (bái   ) sāi xià  ( lún ) sòng bié  / shān zhōng sòng bié (wáng wéi )  shī èr shí sān shǒu ·  (  ) jīn   ( qiū niáng ) cǎi lián  (wáng chāng líng ) cóng jūn xíng · èr ( bái )   hòu    /  huā (huáng cháo )  zhèn  (  ) zèng wèi  chǔ shì (  ) mèng wēi zhī (bái   )  shàng shòu xiáng chéng wén  (  ) xià  shān zhōng ( bái ) chán ( shì nán )  zhì (  ) yuè  (  ) shān zhōng (wáng  )   mán ·píng lín   yān  ( bái )  hàn jiāng (sòng zhī wèn ) xíng gōng (yuán zhěn ) mǐn nóng èr shǒu ( shēn ) shuāng yuè ( shāng yǐn ) wàng jiāng nán ·shū   (wēn tíng yún ) nán yuán shí sān shǒu ·  (  )   ·zhòng wéi shēn xià  chóu táng ( shāng yǐn ) yān  xíng bìng  (gāo shì ) zhǎng xiàng  ·biàn shuǐ liú (bái   ) bīng chē xíng (  ) qīng píng diào · èr ( bái ) zèng bié èr shǒu ·  (  ) yuè xià  zhuó  shǒu ( bái )  shān yáo   shì   zhōu ( bái ) jiàn tài zōng shí  shū (wèi zhēng ) nán  bié (bái   ) shān tíng xià  (gāo pián ) sòng chái shì  (wáng chāng líng )  wéi · èr ( shāng yǐn ) zèng bié èr shǒu · èr (  )   (bái   ) guān liè (wáng wéi ) shào nián xíng  shǒu (wáng wéi )

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽