sòng dài shī wén /

lèi xíng :
shī jīng  yuè   chǔ   sòng bié  quàn xué  biān sài  ér tóng  chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  bēi fèn  dào wáng  yǒng 怀huái  ài guó   xiāng  yǒng   ài qíng  tián yuán  mín   mín yáo  shān shuǐ  怀huái   yǒng shǐ  sǎn wén  guī yuàn  shū qíng  zàn měi  yǒng liǔ   shū  qiū   zhé    bié  méi huā   shì  xiě xuě  xiě jǐng  yuè liàng  cháng shī   zhì  zhàn zhēng   huā   huà  gǎn ēn  dòng   sǎn   gǎn 怀huái  yǐn jiǔ  luò huā  táo huā  xiě   qīng chūn  xiě shān  quàn xué  lùn shī  yóu xiān  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  tuō  yán zhì   wén guān zhǐ  sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu   shī shí jiǔ shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 

 shì sòng dài 〕

bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn  dàn , zuì ,zuò  piān ,jiān 怀huái zi yóu 。

míng yuè  shí yǒu ? jiǔ wèn qīng tiān 。 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián 。  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,gāo chù  shèng hán 。  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān 。(    zuò : shí ;yòu kǒng   zuò :wéi  / wéi kǒng )
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē , shì  nán quán 。dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。(zhǎng xiàng   zuò :piān xiàng )

背诵 赏析 注释 译文

niàn  jiāo ·chì  怀huái  

 shì sòng dài 〕

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。(穿chuān kōng   zuò :bēng yún )
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。

yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。(qiáng    zuò :qiáng  )
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。(rén shēng   zuò :rén jiān ;zūn  tóng :zūn )

背诵 赏析 注释 译文

yuè yáng lóu  

fàn zhòng yān sòng dài 〕

 qìng   nián chūn ,téng  jīng zhé shǒu  líng jùn 。yuè míng nián ,zhèng tōng rén  ,bǎi fèi  xīng ,nǎi chóng xiū yuè yáng lóu ,zēng  jiù zhì , táng xián jīn rén shī    shàng ,shǔ  zuò wén   zhī 。(  tōng : )

  guān   líng shèng zhuàng ,zài dòng tíng   。xián yuǎn shān ,tūn cháng jiāng ,hào hào shāng shāng ,héng    ,zhāo huī  yīn , xiàng wàn qiān ,  yuè yáng lóu zhī  guān  ,qián rén zhī shù bèi  。rán  běi tōng  xiá ,nán  xiāo xiāng ,qiān  sāo rén ,duō huì   ,lǎn  zhī qíng ,    ?

 ruò  yín  fēi fēi ,lián yuè  kāi ,yīn fēng  háo ,zhuó làng pái kōng , xīng yǐn yào ,shān yuè qián xíng ,shāng   xíng ,qiáng qīng  cuī ,  míng míng , xiào yuán  。dēng  lóu  , yǒu  guó 怀huái xiāng ,yōu chán wèi  ,mǎn  xiāo rán ,gǎn  ér bēi zhě  。(yǐn yào   zuò :yǐn 耀yào ;yín   tōng :yín  )

 zhì ruò chūn  jǐng míng , lán  jīng ,shàng xià tiān guāng ,  wàn qǐng ,shā ōu xiáng  ,jǐn lín yóu yǒng ,àn zhǐ tīng lán ,  qīng qīng 。ér huò cháng yān  kōng ,hào yuè qiān  , guāng yuè jīn ,jing ying chen bi ,    ,    !dēng  lóu  , yǒu xīn kuàng shēn  ,chǒng  xié wàng , jiǔ lín fēng ,  yáng yáng zhě  。

 jiē  ! cháng qiú  rén rén zhī xīn ,huò  èr zhě zhī wèi , zāi ?    ,   bēi , miào táng zhī gāo  yōu  mín ,chù jiāng  zhī yuǎn  yōu  jūn 。shì jìn  yōu ,退tuì  yōu 。rán   shí ér   ?  yuē “xiān tiān xià zhī yōu ér yōu ,hòu tiān xià zhī  ér  ” ! !wēi  rén , shuí  guī ?shí liù nián jiǔ yuè shí   。

背诵 赏析 注释 译文

mǎn jiāng hóng ·xiě 怀huái 

yuè fēi sòng dài 〕

  chōng guān ,píng lán chù 、xiāo xiāo  xiē 。tái wàng yǎn ,yǎng tiān cháng xiào ,zhuàng 怀huái  liè 。sān shí gōng míng chén   , qiān   yún  yuè 。 děng xián ,bái le shào nián tóu ,kōng bēi qiè !(lán  tōng :lán )
jìng kāng chǐ ,yóu wèi xuě 。chén  hèn , shí miè !jià cháng chē ,   lán shān quē 。zhuàng zhì  cān   ròu ,xiào tán  yǐn xiōng  xuè 。dài cóng tóu 、shōu shí jiù shān  ,cháo tiān què 。(zhuàng zhì   zuò :zhuàng shì ;shān quē   zuò :shān quē )

背诵 赏析 注释 译文

ài lián shuō 

zhōu dūn  sòng dài 〕

 shuǐ  cǎo  zhī huā , ài zhě shén fān 。jìn táo yuān míng  ài  。  táng lái ,shì rén shén ài  dān 。  ài lián zhī chū   ér  rǎn ,zhuó qīng lián ér  yāo ,zhōng tōng wài zhí , màn  zhī ,xiāng yuǎn  qīng ,tíng tíng jìng zhí , yuǎn guān ér   xiè wán yān 。(shén ài   zuò :shèng ài )

  wèi  ,huā zhī yǐn  zhě  ; dān ,huā zhī  guì zhě  ;lián ,huā zhī jūn  zhě  。 ! zhī ài ,táo hòu xiān yǒu wén 。lián zhī ài ,tóng  zhě  rén ? dān zhī ài ,  zhòng  。

背诵 赏析 注释 译文

jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí    mèng 

 shì sòng dài 〕

shí nián shēng  liǎng máng máng ,  liang , nán wàng 。qiān   fén , chǔ huà  liáng 。zòng 使shǐ xiāng féng yīng  shí ,chén mǎn miàn ,bìn  shuāng 。
 lái yōu mèng  huán xiāng ,xiǎo xuān chuāng ,zhèng shū zhuāng 。xiāng   yán ,wéi yǒu lèi qiān xíng 。liào  nián nián cháng duàn chù ,míng yuè  ,duǎn sōng gāng 。(cháng duàn   zuò :duàn cháng )
背诵 赏析 注释 译文

qīng  àn ·yuán  

xīn   sòng dài 〕

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,gèng chuī luò 、xīng   。bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,xiào  yíng yíng àn xiāng  。zhòng  xún  qiān bǎi  , rán huí shǒu , rén què zài ,dēng huǒ lán shān chù 。
背诵 赏析 注释 译文

shēng shēng màn ·xún xún   

 qīng zhào sòng dài 〕

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  !yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  ,qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ! tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !(shǒu zhe chuāng ér   zuò :shǒu zhe chuāng ér )

背诵 赏析 注释 译文

zuì wēng tíng  

ōu yáng xiū sòng dài 〕

 huán chú jiē shān  。 西 nán zhū fēng ,lín  yóu měi ,wàng zhī wèi rán ér shēn xiù zhě ,láng   。shān xíng liù   ,jiàn wén shuǐ shēng chán chán ,ér xiè chū  liǎng fēng zhī jiān zhě ,niàng quán  。fēng huí  zhuǎn ,yǒu tíng  rán lín  quán shàng zhě ,zuì wēng tíng  。zuò tíng zhě shuí ?shān zhī sēng zhì xiān  。míng zhī zhě shuí ?tài shǒu  wèi  。tài shǒu   lái yǐn   ,yǐn shǎo zhé zuì ,ér nián yòu zuì gāo ,  hào yuē zuì wēng  。zuì wēng zhī   zài jiǔ ,zài hu shān shuǐ zhī jiān  。shān shuǐ zhī  , zhī xīn ér  zhī jiǔ  。

 ruò   chū ér lín fēi kāi ,yún guī ér yán xué míng ,huì míng biàn huà zhě ,shān jiān zhī zhāo   。 fāng  ér yōu xiāng ,jiā  xiù ér fán yīn ,fēng shuāng gāo jié ,shuǐ luò ér shí chū zhě ,shān jiān zhī  shí  。cháo ér wǎng , ér guī , shí zhī jǐng  tóng ,ér    qióng  。

 zhì   zhě    ,xíng zhě xiū  shù ,qián zhě  ,hòu zhě yīng ,   xié ,wǎng lái ér  jué zhě ,chú rén yóu  。lín  ér  , shēn ér  féi ,niàng quán wèi jiǔ ,quán xiāng ér jiǔ liè ,shān yáo   , rán ér qián chén zhě ,tài shǒu yàn  。yàn hān zhī  ,fēi  fēi zhú ,shè zhě zhōng , zhě shèng ,gōng chóu jiāo cuò , zuò ér xuān huá zhě ,zhòng bīn huān  。cāng yán bái  ,tuí rán   jiān zhě ,tài shǒu zuì  。

  ér  yáng zài shān ,rén yǐng sǎn luàn ,tài shǒu guī ér bīn  cóng  。shù lín yīn  ,míng shēng shàng xià ,yóu rén  ér qín niǎo   。rán ér qín niǎo zhī shān lín zhī  ,ér  zhī rén zhī  ;rén zhī cóng tài shǒu yóu ér  ,ér  zhī tài shǒu zhī     。zuì néng tóng   ,xǐng néng shù  wén zhě ,tài shǒu  。tài shǒu wèi shuí ? líng ōu yáng xiū  。

背诵 赏析 注释 译文

yuán  

wáng ān shí sòng dài 〕

bào zhú shēng zhōng  suì chú ,chūn fēng sòng nuǎn    。
qiān mén wàn  tóng tóng  ,zǒng  xīn táo huàn jiù  。

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu ( shì ) niàn  jiāo ·chì  怀huái  ( shì ) yuè yáng lóu  (fàn zhòng yān ) mǎn jiāng hóng ·xiě 怀huái (yuè fēi ) ài lián shuō (zhōu dūn  ) jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí ( shì ) qīng  àn ·yuán  (xīn   ) shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào ) zuì wēng tíng  (ōu yáng xiū ) yuán  (wáng ān shí )  zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng (xīn   ) dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   ( shì )  lín líng ·hán chán  qiè (liǔ yǒng )  suàn  ·yǒng méi ( yóu ) jiāng chéng  · zhōu chū liè ( shì ) què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān ) chūn  (zhū  ) guò líng dīng yáng (wén tiān xiáng ) chì    / qián chì   ( shì ) 西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng (xīn   )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào ) yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái (xīn   ) huàn  shā ·  xīn  jiǔ  (yàn shū )  jiā ào ·qiū  (fàn zhòng yān ) yóu shān 西 cūn ( yóu ) xiǎo chí (yáng wàn  )  líng chūn ·chūn wǎn ( qīng zhào )  mèng lìng ·cháng   tíng   ( qīng zhào )  mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu ( qīng zhào ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) dié liàn huā ·chūn jǐng ( shì ) yǐn  shàng chū qíng hòu  ( shì ) huàn  shā ·yóu  shuǐ qīng quán  ( shì ) méi huā (wáng ān shí ) dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng  (liǔ yǒng ) chāi tóu fèng ·hóng  shǒu ( yóu )  西 lín  ( shì )  chéng tiān   yóu  /  ( shì ) nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng (xīn   ) xiǎo chū jìng   sòng lín zi fāng (yáng wàn  ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng ( qīng zhào ) qīng píng  ·cūn  (xīn   )  chuán guā zhōu (wáng ān shí ) shì ér ( yóu ) sūn quán quàn xué (  guāng  zhuàn ) xià  jué  ( qīng zhào )  jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo ( qīng zhào )  suàn  ·huáng zhōu dìng huì yuàn  ( shì )  suàn  · zhù cháng jiāng tóu ( zhī  )   zhē ·怀huái jiù (fàn zhòng yān ) lín jiāng xiān ·sòng qián   ( shì ) wàng jiāng nán ·chāo rán tái zuò ( shì ) 西 jiāng yuè ·shì shì  chǎng  mèng ( shì ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn  (ōu yáng xiū ) dōng   shū shì zi  ( yóu ) shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng (xīn   ) dēng fēi lái fēng (wáng ān shí ) shí  yuè   fēng   zuò èr ( yóu )   mán ·shū jiāng 西 zào kǒu  (xīn   ) xuě méi ( yuè ) shāng zhòng yǒng (wáng ān shí ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū ) huì chóng chūn jiāng wǎn jǐng èr shǒu  /( shì ) wàng hǎi cháo ·dōng nán xíng shèng (liǔ yǒng ) dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán  (yàn shū ) zèng liú jǐng wén ( shì ) lín jiāng xiān · guī lín gāo ( shì ) shū fèn ( yóu )  měi rén ·tīng  (jiǎng jié ) yóu yuán  zhí ( shào wēng )  suàn  ·sòng bào hào rán zhī zhè (wáng guān ) chāi tóu fèng ·shì qíng báo (táng wǎn ) chūn xiāo ( shì ) liù yuè èr shí   wàng  lóu zuì ( shì )  zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng ( yóu ) lín ān chūn  chū  ( yóu ) lín jiāng xiān ·mèng hòu lóu tái gāo suǒ (yàn  dào )  lín ān  (lín shēng )  shēng gān zhōu ·duì xiāo xiāo   (liǔ yǒng ) yuē  (zhào shī xiù ) yáng zhōu màn ·huái zuǒ míng dōu (jiāng kuí ) guān shū yǒu gǎn ·  (zhū  ) 宿 xīn shì  gōng diàn (yáng wàn  ) xiāng cūn  yuè (wēng juǎn )  shí tián yuán  xìng · èr shí (fàn chéng  ) dìng fēng  ·nán hǎi guī zèng wáng dìng ( shì ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng ( shì ) huàn  shā ·  xié fēng zuò xiǎo ( shì ) huàn  shā ·  qīng hán shàng xiǎo (qín guān )  zi yóu miǎn chí 怀huái jiù ( shì ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu ( yóu ) liù guó lùn ( xún )  huáng   (huáng tíng jiān )  lóu chūn ·zūn qián   guī  (ōu yáng xiū )  shū suǒ jiàn ( shào wēng ) hán   / huà  (zhèng  xiào ) làng táo shā · jiǔ zhù dōng fēng (ōu yáng xiū ) diǎn jiàng chún ·  qiū qiān ( qīng zhào ) mài yóu wēng (ōu yáng xiū ) jué  ·  yīn zhōng  duǎn péng (shì zhì nán ) zhè  tiān ·cǎi xiù yīn qín pěng  (yàn  dào ) qīng  àn ·líng   guò héng táng ( zhù )  jiǎn méi ·zhōu guò  jiāng (jiǎng jié ) quàn xué shī  / ǒu chéng (zhū  )   zhē ·liáo chén xiāng (zhōu bāng yàn ) qīng míng (wáng  chēng )  dǒng chuán liú bié ( shì )  suō xíng ·chēn zhōu  shè (qín guān ) shān yuán xiǎo méi èr shǒu (lín  ) zhè  tiān ·guì huā ( qīng zhào )  xīn láng ·shén   shuāi  (xīn   ) sān  dào zhōng (céng  )  zhèn zi ·chūn jǐng (yàn shū )  shí tián yuán  xìng · sān shí (fàn chéng  )   ér ·gèng néng xiāo  fān fēng (xīn   ) shū  yīn xiān shēng  èr shǒu (wáng ān shí ) zhèng   (wén tiān xiáng ) yóu bāo chán shān  (wáng ān shí ) tài cháng yǐn ·jiàn kāng zhōng qiū  wèi (xīn   ) jiāng shàng  zhě (fàn zhòng yān ) guì zhī xiāng ·jīn líng 怀huái  (wáng ān shí ) hǎi táng ( shì ) lín jiāng xiān · dēng xiǎo   luò (chén   ) yáng guān  ·zhōng qiū yuè ( shì ) xíng xiāng  ·shù rào cūn zhuāng (qín guān ) guò sōng yuán chén chuī  gōng diàn (yáng wàn  ) shuǐ diào  tóu ·huáng zhōu kuài zāi tíng ( shì ) qīng píng  ·chūn guī  chǔ (huáng tíng jiān )  chōng tiān ·huáng jīn bǎng shàng (liǔ yǒng ) xíng xiāng  ·shù 怀huái ( shì ) zhè  tiān ·sòng rén (xīn   ) qīng píng  ·nián nián xuě  ( qīng zhào )  lóu chūn ·chūn jǐng (sòng  ) huàn  shā · xiàng nián guāng yǒu xiàn (yàn shū ) táng duō lìng ·  mǎn tīng zhōu (liú guò ) hòu chì   ( shì ) huàn  shā ·   jīn luò zǎo ( shì ) shěn yuán èr shǒu ·  ( yóu ) zhè  tiān ·dài rén  (xīn   ) xiǎo chóng shān ·zuó  hán qióng  zhù (yuè fēi ) niàn  jiāo ·guò dòng tíng (zhāng xiào xiáng ) xíng xiāng  ·qiū  ( shì )  lóu chūn ·chūn hèn (yàn shū ) zhè  tiān ·lín duàn shān míng zhú yǐn ( shì )  yáo   / hán yáo   ( méng zhèng )  suō xíng ·hòu guǎn méi cán (ōu yáng xiū ) dōng lán  huā ( shì ) bìng  shū 怀huái ( yóu )   jīn shān huà xiàng ( shì ) jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn (qín guān ) xiāng jiàn huān ·jīn líng chéng shàng 西 lóu (zhū dūn  ) chú  xuě ( yóu ) zhōng qiū yuè (yàn shū ) mǎn tíng fāng ·shān  wēi yún (qín guān ) cǎi sāng  ·qīng zhōu duǎn zhào 西  (ōu yáng xiū )  jiǎn méi ·zhōng qiū yuán yuè (xīn   ) huì chóng chūn jiāng wǎn jǐng ( shì ) zhōu guò ān rén (yáng wàn  ) cūn wǎn (léi zhèn ) dēng kuài  (huáng tíng jiān ) tiān xiān  ·shuǐ diào shù shēng chí jiǔ (zhāng xiān ) 西 jiāng yuè ·qiǎn xìng (xīn   ) zhì  nòng bīng (yáng wàn  )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) yǒng   ·luò  róng jīn ( qīng zhào ) qīng píng  ·hóng jiān xiǎo  (yàn shū ) huàn  shā ·guī qíng ( qīng zhào ) huà méi niǎo (ōu yáng xiū ) qiū shēng  (ōu yáng xiū ) xián  chū xià  shuì  ·  (yáng wàn  ) huì zhōu  jué  / shí  zhī ( shì ) liù zhōu  tóu ·shào nián xiá  ( zhù ) guān cháo (zhōu  ) guān shū yǒu gǎn · èr (zhū  ) xíng xiāng  ·guò   lài ( shì )  shān shān xíng (méi yáo chén ) 西 jiāng yuè ·shì shì duǎn  chūn mèng (zhū dūn  ) chūn  ǒu chéng (chéng hào ) zhè  tiān ·西 dōu zuò (zhū dūn  ) cǎi sāng  ·shí guāng zhǐ jiě cuī rén (yàn shū ) jiàn mén dào zhōng  wēi  ( yóu )  qián sēng 绿 yún xuān ( shì ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān ) guān shān yuè ( yóu ) qīng míng (huáng tíng jiān ) méi huā jué  èr shǒu ·  ( yóu ) shū  yīn xiān shēng  (wáng ān shí ) zhè  tiān ·yǒu  kǎi rán tán gōng (xīn   ) xuě méi · èr ( yuè ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu ( yóu ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào ) qín shī ( shì ) dié liàn huā ·wǎn zhǐ chāng  guǎn  ( qīng zhào ) zhè  tiān ·zhòng guò chāng mén wàn shì ( zhù ) chūn  (qín guān ) jīn cuò dāo xíng ( yóu ) shào nián yóu ·cháng ān  dào  chí (liǔ yǒng ) nán xiāng  · yáng yuán  shí  ( shì )  xīn láng ·tóng  jiàn  zài yòng (xīn   ) mǎn tíng fāng · jiǎo  míng ( shì )

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽