qīng dài shī wén /

lèi xíng :
shī jīng  yuè   chǔ   sòng bié  quàn xué  biān sài  ér tóng  chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  bēi fèn  dào wáng  yǒng 怀huái  ài guó   xiāng  yǒng   ài qíng  tián yuán  mín   mín yáo  shān shuǐ  怀huái   yǒng shǐ  sǎn wén  guī yuàn  shū qíng  zàn měi  yǒng liǔ   shū  qiū   zhé    bié  méi huā   shì  xiě xuě  xiě jǐng  yuè liàng  cháng shī   zhì  zhàn zhēng   huā   huà  gǎn ēn  dòng   sǎn   gǎn 怀huái  yǐn jiǔ  luò huā  táo huā  xiě   qīng chūn  xiě shān  quàn xué  lùn shī  yóu xiān  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  tuō  yán zhì   wén guān zhǐ  sòng  jīng xuǎn  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán wén  chū zhōng wén yán wén  gāo zhōng wén yán wén  táng shī sān bǎi shǒu   shī sān bǎi shǒu  sòng  sān bǎi shǒu   shī shí jiǔ shǒu 
展开
zuò zhě :
 bái      shì  wáng wéi      yóu     yuán zhěn  hán   cén shēn     jiǎ dǎo  liǔ yǒng  cáo cāo     cáo zhí  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán   hún  luó yǐn  guàn xiū  wéi zhuāng   yuán  wáng   zhāng   wáng jiàn  yàn shū  yuè fēi  yáo    lún  qín guān  qián   zhū   hán   gāo shì  fāng gàn   jiào  zhào    zhù  zhèng   zhèng xiè  zhāng shuō  zhāng yán  bái    xīn     qīng zhào  liú     shāng yǐn  táo yuān míng  mèng hào rán  liǔ zōng yuán  wáng ān shí  ōu yáng xiū  wéi yìng   wēn tíng yún  liú zhǎng qīng  wáng chāng líng  yáng wàn   zhū  liàng  fàn zhòng yān   guī méng  yàn  dào  zhōu bāng yàn   xún    wén yīng   zhì yuǎn    xiū  zuǒ qiū míng  zhāng jiǔ líng  quán    huáng tíng jiān    qiān  huáng  rǎn  zhuō wén jūn  wén tiān xiáng  liú chén wēng  chén  áng   lán xìng  
展开
背诵 赏析 注释 译文

 lán huā ·  jué jué  jiǎn yǒu 

 lán xìng  qīng dài 〕

rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn 。děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。( zuò :què dào  xīn rén  biàn )
 shān   qīng xiāo bàn ,lèi  lín líng zhōng  yuàn 。   xìng jǐn  láng ,  lián zhī dāng  yuàn 。( zuò :lèi  líng  /   lín )
背诵 赏析 注释 译文

zhǎng xiàng  

 lán xìng  qīng dài 〕

shān  chéng ,shuǐ  chéng ,shēn xiàng  guān  pàn xíng , shēn qiān zhàng dēng 。
fēng  gēng ,xuě  gēng ,guā suì xiāng xīn mèng  chéng , yuán   shēng 。
背诵 赏析 注释 译文

 hài  shī ·  

gōng  zhēn qīng dài 〕

hào dàng  chóu bái  xié ,yín biān dōng zhǐ  tiān  。
luò hóng  shì  qíng  ,huà zuò chūn  gèng  huā 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·shuí niàn 西 fēng   liáng 

 lán xìng  qīng dài 〕

shuí niàn 西 fēng   liáng ,xiāo xiāo huáng   shū chuāng ,chén  wǎng shì  cán yáng 。
bèi jiǔ  jīng chūn shuì zhòng , shū xiāo de  chá xiāng ,dāng shí zhī dào shì xún cháng 。
背诵 赏析 注释 译文

zhú shí 

zhèng xiè qīng dài 〕

yǎo dìng qīng shān  fàng sōng , gēn yuán zài  yán zhōng 。
qiān  wàn  hái jiān jìn ,rèn ěr dōng 西 nán běi fēng 。

背诵 赏析 注释 译文

cūn  

gāo dǐng qīng dài 〕

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān ,  yáng liǔ zuì chūn yān 。
ér tóng sàn xué guī lái zǎo ,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 。
背诵 赏析 注释 译文

kǒu  

lín  huán qīng dài 〕

  jīng zhōng yǒu shàn kǒu  zhě 。huì bīn   yàn , tīng shì zhī dōng běi jiǎo ,shī  chǐ píng zhàng ,kǒu  rén zuò píng zhàng zhōng , zhuō 、  、 shàn 、  chǐ ér  。zhòng bīn tuán zuò 。shǎo qǐng ,dàn wén píng zhàng zhōng  chǐ  xià ,mǎn zuò  rán , gǎn huā zhě 。

  yáo wén shēn xiàng zhōng quǎn fèi ,便biàn yǒu  rén jīng jué qiàn shēn ,    。 ér ér xǐng ,  。  xǐng 。  ér  ,ér hán   , pāi ér  zhī 。yòu   ér xǐng ,   zhǐ 。dàng shì shí , shǒu pāi ér shēng ,kǒu zhōng  shēng ,ér hán   shēng , ér chū xǐng shēng , chì  ér shēng , shí   ,zhòng miào  bèi 。mǎn zuò bīn    shēn jǐng ,  ,wēi xiào , tàn , wéi miào jué 。

  wèi  , hōu shēng  , pāi ér  jiàn pāi jiàn zhǐ 。wēi wén yǒu shǔ zuò zuò suǒ suǒ ,pén  qīng  , mèng zhōng  sòu 。bīn   shǎo shū ,shāo shāo zhèng zuò 。

    rén   :“huǒ  ”,    ,     。liǎng ér   。é ér bǎi qiān rén   ,bǎi qiān ér  ,bǎi qiān quǎn fèi 。zhōng jiān   bēng dǎo zhī shēng ,huǒ bào shēng ,  fēng shēng ,bǎi qiān  zuò ;yòu jiā bǎi qiān qiú jiù shēng ,    shēng ,qiǎng duó shēng , shuǐ shēng 。fán suǒ yīng yǒu , suǒ  yǒu 。suī rén yǒu bǎi shǒu ,shǒu yǒu bǎi zhǐ , néng zhǐ   duān ;rén yǒu bǎi kǒu ,kǒu yǒu bǎi shé , néng míng   chù  。 shì bīn    biàn    ,fèn xiù chū  ,liǎng  zhàn zhàn ,  xiān zǒu 。

   rán  chǐ  xià ,qún xiǎng  jué 。chè píng shì zhī , rén 、 zhuō 、  、 shàn 、  chǐ ér  。

背诵 赏析 注释 译文

 hài  shī 

gōng  zhēn qīng dài 〕

jiǔ zhōu shēng  shì fēng léi ,wàn   yīn jiū  āi 。
 quàn tiān gōng zhòng dǒu sǒu ,    jiàng rén cái 。(rén cái   zuò :rén cái )
背诵 赏析 注释 译文

huà táng chūn · shēng  dài  shuāng rén 

 lán xìng  qīng dài 〕

 shēng  dài  shuāng rén ,zhēng jiào liǎng chù xiāo hún 。xiāng  xiāng wàng  xiāng qīn ,tiān wèi shuí chūn ?
jiāng xiàng lán qiáo   ,yào chéng  hǎi nàn bēn 。ruò róng xiāng 访fǎng yǐn niú jīn ,xiāng duì wàng pín 。
背诵 赏析 注释 译文

suǒ jiàn 

yuán méi qīng dài 〕

 tóng  huáng niú , shēng zhèn lín yuè 。
   míng chán , rán  kǒu  。
 lán huā ·  jué jué  jiǎn ( lán xìng  ) zhǎng xiàng  ( lán xìng  )  hài  shī ·  (gōng  zhēn ) huàn  shā ·shuí niàn 西 fēng   ( lán xìng  ) zhú shí (zhèng xiè ) cūn  (gāo dǐng ) kǒu  (lín  huán )  hài  shī (gōng  zhēn ) huà táng chūn · shēng  dài  shuāng ( lán xìng  ) suǒ jiàn (yuán méi ) dié liàn huā ·chū sài ( lán xìng  ) zhōu  shū suǒ jiàn (chá shèn xíng )  zhōng shí shòu ( yún ) huàn  shā ·cán xuě níng huī lěng huà ( lán xìng  ) lín jiāng xiān ·hán liǔ ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·ér jīn cái dào dāng shí ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·míng yuè duō qíng yīng xiào ( lán xìng  )  怀huái shí liù shǒu · shí  (huáng jǐng rén ) tái (yuán méi ) huàn  shā ·shēn xiàng yún shān  pàn ( lán xìng  ) zàng huā yín (cáo xuě qín ) dié liàn huā ·xīn  zuì lián tiān shàng ( lán xìng  )  zhōng   (tán  tóng ) lùn shī  shǒu · èr (zhào  ) láng sān  ( sōng líng ) zhōng shēn  (cáo xuě qín ) tóng guān (tán  tóng ) cǎi sāng  ·shuí fān yuè   liáng ( lán xìng  ) tóng  (shěn  )  qiū jiāng  diào  (wáng shì zhēn ) wéi xiàn shǔ zhōng huà zhú chéng nián  bāo (zhèng xiè )  shù dēng chéng kǒu zhàn shì jiā rén èr (lín   ) shān zhōng xuě hòu (zhèng xiè )  wéi (yuán méi ) dēng tài shān  (yáo nài ) lín jiāng xiān ·liǔ  (cáo xuě qín ) chū sài (  lín )  měi rén · lán shēn chù zhòng xiāng ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·sāi shàng yǒng xuě huā ( lán xìng  )  gǎn (huáng jǐng rén ) hǎo le  (cáo xuě qín )  měi rén ·yín chuáng   qīng  ( lán xìng  ) bié lǎo  (huáng jǐng rén ) xīn zhú (zhèng xiè )   shī (chén hàng ) xīn léi (zhāng wéi píng ) láng ( sōng líng ) jīn   èr shǒu ·  ( zhēn guān ) shān huā  ·fēng  piāo cán  huà ( lán xìng  ) hǎo le  zhù (cáo xuě qín ) màn gǎn (gōng  zhēn )  mèng lìng ·wàn zhàng qióng  rén zuì ( lán xìng  ) zēng guó fān jiè  shū (zēng guó fān ) suì  dào jiā  / suì  dào (jiǎng shì quán ) wéi xué  shǒu shì  zhí (péng duān shū ) shān shì ( sōng líng ) hóng dòu  (cáo xuě qín ) shì  liáng māo ( jūn ) chūn fēng (yuán méi ) táng duō lìng ·liǔ  (cáo xuě qín ) jīn   ·wáng    yǒu gǎn ( lán xìng  ) shí èr yuè shí   (yuán méi ) qìn yuán chūn ·hèn (zhèng xiè ) huàn  shā ·shuí dào piāo líng   ( lán xìng  ) dài bié  ·qiū chuāng fēng   (cáo xuě qín ) yuán yuán  ( wěi  ) chì zǎo  ·fēng   ( lán xìng  ) chūn chóu (qiū féng jiǎ ) guì 殿diàn qiū · wǎng shì (zhū  zūn ) cǎi sāng  ·jiǔ  ( lán xìng  ) jīn   ·zèng liáng fén ( lán xìng  )  mèng lìng ·zhèng shì   jīn jǐng ( lán xìng  ) wǎng níng méi (cáo xuě qín ) xià   shī (chén wén shù ) huàn  shā ·  cháo hán chóu  ( lán xìng  ) lùn shī  shǒu (zhào  )  zuò èr shǒu (gōng  zhēn ) bìng méi guǎn  (gōng  zhēn )   shū (lín jué mín )  zhī ( sōng líng ) yǒng  jiāo (zhèng xiè )  huà lán (zhèng xiè )   xiān ·zhōng qiū ( lán xìng  ) nán xiāng  ·wèi wáng   zhào ( lán xìng  ) yǒng shǐ (gōng  zhēn )   mán ·wèn jūn  shì qīng  ( lán xìng  )   mán · chuāng hán duì yáo tiān ( lán xìng  ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·cùn cùn ( shuāng qīng ) chǒu  ér lìng ·chén  shí  nián (gōng  zhēn )  měi rén ·chūn qíng zhǐ dào  huā ( lán xìng  ) huáng shēng jiè shū shuō (yuán méi ) qiǎn xìng (yuán méi ) làng táo shā ·  zuò chéng qiū ( lán xìng  ) qīng píng  ·fēng huán  bìn ( lán xìng  )  háng zhōu   shī (huáng zēng ) xiǎo chuāng (wèi yuán ) nán xiāng  ·yān nuǎn  chū shōu ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·xiè jiā tíng yuàn cán gèng ( lán xìng  ) lín jiāng xiān ·diǎn   jiāo xīn  ( lán xìng  )   mán ·shuò fēng chuī sàn sān gēng ( lán xìng  ) bìn yún sōng lìng ·zhěn hán xiāng ( lán xìng  ) xìng lián zài wàng (cáo xuě qín ) làng táo shā ·xiě mèng (gōng  zhēn ) yǒng  (cáo xuě qín )  shū yǒu suǒ jiàn zuò (xiāo lūn wèi ) mèng jiāng nán ·hūn  jǐn ( lán xìng  ) yǒng xuě (zhèng xiè ) xiāng jiàn huān ·nián nián  què huā  (zhāng huì yán ) jīn    èr shǒu · èr ( zhēn guān )  shào nián ·fēi huā shí jié (zhū  zūn ) lùn shī  shǒu · sān (zhào  )  chūn zhì yán líng shān shuǐ shèn jiā ( yún ) shào nián yóu ·suàn lái hǎo jǐng zhī  ( lán xìng  ) cōng míng lèi (cáo xuě qín )  yǒu rén shū (jié xuǎn )( yán  ) cǎi sāng  ·lěng xiāng yíng biàn hóng qiáo ( lán xìng  ) shēng zhā  ·chóu chàng cǎi yún fēi ( lán xìng  ) cǎi sāng  · néng   fāng fēi ( lán xìng  ) shān huā  ·lín xià huāng tái dào yùn ( lán xìng  ) jiǎn   lán huā ·xiāng féng   ( lán xìng  )   (zhào  ) nán xiāng  ·qiū  cūn  ( lán xìng  ) guǐ  chú  ǒu chéng (huáng jǐng rén ) zàn lín dài  (cáo xuě qín )  měi rén ·cán dēng fēng miè  yān ( lán xìng  ) wèn  (cáo xuě qín ) dié liàn huā ·yòu dào 绿 yáng céng zhé ( lán xìng  ) shàng yuán zhú zhī  ( céng ) qīng píng  ·chí shàng  liáng (xiàng 鸿hóng zuò )   mán ·xiāo xiāo   fēng jiān ( lán xìng  ) shān xíng (shī rùn zhāng )  guò jiè yuán jiàn zhǔ rén zuò yuè xià (yuán méi ) qìn yuán chūn ·dīng  chóng yáng qián ( lán xìng  ) shuǐ diào  tóu · 西 shān qiū shuǎng ( lán xìng  )  huā (shí tāo )   mán ·xīn hán zhōng jiǔ qiāo chuāng ( lán xìng  )  lián tái (  jūn ) xuē bǎo chāi yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín ) cán  (cáo xuě qín ) zuì luò tuò ·yǒng yīng (chén wéi sōng )  róng  ér lěi (cáo xuě qín )  zhōng hǎo · shǒu 西 fēng lèi  ( lán xìng  )  yóu xiá  (zhèng xiè ) zhè  tiān · hèn ( lán xìng  ) huàn  shā · bàn cán yáng xià xiǎo ( lán xìng  ) yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín )  hài  shī · èr shí  (gōng  zhēn )  měi yín ·西 shī (cáo xuě qín )  mèi wén (yuán méi )  xīng  shī (ruǎn yuán ) jiǎn   lán huā ·ǒu jiǎn cóng zhǐ (gōng  zhēn ) zèng liáng rèn   tóng nián  / (huáng zūn xiàn ) chuán shì lóu  (wāng wǎn )  yuán  shān  (zhào  )  suō xíng ·yuè huá  shuǐ ( lán xìng  ) dōng fēng  zhuó  ·diàn  liú guāng ( lán xìng  ) jīn   ·guǐ yǒu qiū chū dōu shù (gōng  zhēn ) nán xiāng  · chǔ cuì  gōu ( lán xìng  ) mài huā shēng · huā tái (zhū  zūn )  luò suǒ ·guò jǐn yáo shān  huà ( lán xìng  ) yǒng hóng méi huā  “hóng ” (cáo xuě qín ) 西 jiāng yuè · bǎo  èr shǒu (cáo xuě qín )  zhèn ( sōng líng ) gāo shān liú shuǐ ·   qīng fēng ( tài qīng )  sān shí  xiǎo xiàng ( qìng chí ) lín jiāng xiān ·zuó   rén céng yǒu ( lán xìng  ) xiāng líng yǒng yuè · sān (cáo xuě qín ) wèn shuō (liú kāi ) cǎi sāng  ·táo huā xiū zuò  qíng ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·hǎi tiān shuí fàng bīng lún ( lán xìng  ) fēi niǎo  tóu lín (cáo xuě qín )    jué (cáo xuě qín )  líng 怀huái  ( lán xìng  ) qīng shān 湿shī ·dào wáng ( lán xìng  ) shān xíng ·  fēi fēi quàn zǎo gēng (yáo nài ) yǎn ér mèi ·yǒng méi ( lán xìng  )   bēi ·zhī   rén shuí shì ( lán xìng  ) lín zhōng shī ( 鸿hóng zhāng ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·chóng lái duì jiǔ ( lán xìng  ) gǎn jiù  shǒu (huáng jǐng rén ) yǎn ér mèi · cùn héng   chūn ( è )  chūn (wēng  ) 访fǎng miào   hóng méi (cáo xuě qín ) hóng chuāng yuè ·yàn guī huā xiè ( lán xìng  ) jiǔ quán zi ·xiè què   ( lán xìng  ) xiāng jiàn huān ·wēi yún   yáo fēng ( lán xìng  ) wéi xiàn shǔ zhōng  shè     (zhèng xiè ) yín jiàn (hóng xiù quán )  xiù fēng (yuán méi ) páng xiè yǒng (cáo xuě qín ) qíng shī  shí èr (cāng yāng jiā cuò ) nán xiāng  ·lèi yàn què  shēng ( lán xìng  )  jīn mén ·fēng  niǎo ( lán xìng  )  měi rén ·chóu hén mǎn   rén ( lán xìng  ) jiě pèi lìng ·    (zhū  zūn ) huàn  shā ·shí  nián lái duò shì ( lán xìng  ) xuě wàng (hóng shēng ) huàn  shā · xiē  tóng lèi zhà ( lán xìng  ) xià  (zhì shēng )  měi yín ·míng fēi (cáo xuě qín )

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo 

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽