背诵 赏析 注释 译文

  ér ·hǎi táng 

sòng dài liú  zhuāng 

shén chūn lái 、lěng yān   ,zhāo zhāo chí le fāng xìn 。 rán zuò nuǎn qíng sān  ,yòu jué wàn shū jiāo kùn 。shuāng diǎn bìn 。pān lìng lǎo ,nián nián  dài kàn huā fēn 。cái qíng jiǎn jǐn 。chàng   fēi xiān ,shí  jué  ,  zhè fēng yùn 。
qīng chéng  ,ào nǎo jiā rén  mìng 。qiáng tóu cén  shuí wèn ?dōng fēng    liáo lài ,chuī  yān zhī chéng fěn 。jūn  rèn 。huā gòng jiǔ , lái èr shì tiān yóu lìn 。nián guāng  xùn 。màn 绿  chéng yīn ,qīng tái mǎn  ,zuò   shí hèn 。

 wén  zhù shì 

 wén 
 rén chūn hòu ,jiù  zhí yīn  mián mián ,hán  wèi jǐn ,dǎo zhì hǎi táng dào le huā  hái chí chí méi yǒu zhàn fàng ;děng dào qián xiē shí hòu tiān   rán qíng lǎng  lái ,chū kāi fàng  jiāo nèn huā duǒ què yòu yīn nán  chéng shòu  lián sān tiān   shài ér yān yān  shuì ,仿fǎng   wèi wèi yōng lǎn  shuì  xiǎo měi rén 。 liǎng bìn  yǒu xīng xīng bái  ,yóu  shuāng huá diǎn zhuì 。 huò gāi  shì yóu   jiàn shuāi lǎo ,yīn ér  zài yǒu shǎng huā  yuán fèn le ba ?rén dāng lǎo  ,cái  ruì jiǎn ,qíng 怀huái      nián zhī jiàn ,hèn    cǎi    yǒng hǎi táng  fēng cǎi  zhì ,kuì duì míng huā 。
gèng 使shǐ  ào nǎo  shì ,hǎi táng huā   nèi xiē  mìng  shū  yàng ,kōng yǒu qīng guó qīng chéng  róng mào ,què   zháo ài shǎng 、wèi   men  rén 。 men    cóng yuàn qiáng bèi hòu tàn chū tóu lái ,xiù  bàn  , shì yòu jiàn shuí lái guān 怀huái  men ?zhǐ yǒu  dōng fēng zài  yáng 西 xià zhī shí ,bǎi  liáo lài zhī  ,chuī  le  men liǎn shàng  yān zhī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  jiā dìng nián jiān (gōng yuán 1208-1224), rén rèn jiàn yáng (jīn shǔ  jiàn )lìng shí , le  shǒu 《luò méi 》shī ,yīn shī zhōng yǒu “dōng fēng miù zhǎng huā quán bǐng ,què   gāo  zhǔ zhāng ”shī  ,bèi rén zhǐ kòng wèi “shàn bàng dāng guó ”, zài bèi chù ,zuò fèi shí nián ,  “luò méi ”shī àn 。zhè shǒu 《hǎi táng 》 dàng shì zhè  shí   zuò pǐn 。zài  zhōng , rén  hǎi táng  chí kāi 、bèi lěng luò  zuì hòu  diāo líng  kuàng ,bìng yòng pān yuè  shì fàn chéng  sān wèi  shǐ rén  zuò  ,biǎo  le   duì yīn shī bèi biǎn   mǎn , liú lòu chū zhēn  guāng yīn  shí xíng   xiāo  qíng  。

cān kǎo  liào :

1、  qīng  .jué miào hǎo  :chūn fēng wén  chū bǎn shè ,1995nián : 214 

shǎng  

   rén zài  zhōng duì huā shū 怀huái ,jiè huā yán zhì ,yùn yòng diǎn   jīng zhì     yán jiāng    rén shēng    hǎi táng  mìng yùn xiāng jié  ,  shēn yuǎn ,gǎn qíng zhēn zhì 。

    shàng piàn kāi piān  xiě hǎi táng  mìng yùn duō chuǎn 。“shén chūn lái 、lěng yān   ”  ,jiù yǒu duì   “zuò lěng  huā ” zào  zhǔ  xiàn chēn guài zhī  。  “zhāo zhāo chí le fāng xìn ”,xià “zhāo zhāo ”èr  ,gèng huó huà huā    , rén tiān tiān qiáo shǒu qiā zhǐ xiāng pàn   zhī jiāo  。 shàng èr  ,shì  rén ài huā  huā  hǎi táng wèi huā zhī qián 。 yún “ rán zuò nuǎn qíng sān  ,yòu jué wàn shū jiāo kùn ”,duì  chū kāi zhī huā  téng  ,  duì   chuáng ruò  zhī xiǎo nān 。 yún “qīng chéng  ,ào nǎo jiā rén  mìng ,qiáng tóu cén  shuí wèn ”,duì  shèng kāi zhī huā  ài lián ,yǎn rán xiàng shì zài wèi dài  wèi jià  xiāng lín jiāo  ér tàn  。“shuāng diǎn bìn 。” rén zhuǎn xiě   ,gǎn tàn suì yuè  qíng ,rén shēng  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
刘克庄

liú  zhuāng 

liú  zhuāng (1187~1269) nán sòng shī rén 、 rén 、shī lùn jiā 。 qián  ,hào hòu cūn 。 jiàn  tián rén 。sòng  wén tán lǐng xiù ,xīn pài  rén  zhòng yào dài biǎo , fēng háo mài kāng kǎi 。zài jiāng  shī rén zhōng nián 寿shòu zuì zhǎng ,guān wèi zuì gāo ,chéng jiù  zuì  。wǎn nián zhì     chuàng zuò , chū le  duō  xīn  lùn 。► 5453piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   shēng 

sòng dài  shì 

sān yuè   ,shā  dào zhōng   ,  xiān  ,tóng háng jiē láng bèi ,   jué 。 ér suì qíng , zuò   。

 tīng 穿chuān lín   shēng , fáng yín xiào qiě  xíng 。zhú zhàng máng xié qīng shèng  ,shuí  ? suō yān  rèn píng shēng 。
liào qiào chūn fēng chuī jiǔ xǐng ,wēi lěng ,shān tóu xié zhào què xiāng yíng 。huí shǒu xiàng lái xiāo  chù ,guī  ,  fēng    qíng 。

背诵 赏析 注释 译文

yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái  

sòng dài xīn   

qiān  jiāng shān ,yīng xióng   sūn zhòng móu chù 。 xiè  tái ,fēng liú zǒng bèi ,  fēng chuī  。xié yáng cǎo shù ,xún cháng xiàng  ,rén dào   céng zhù 。xiǎng dāng nián ,jīn  tiě  , tūn wàn    。
yuán jiā cǎo cǎo ,fēng láng   ,yíng de cāng huáng běi  。 shí sān nián ,wàng zhōng yóu  ,fēng huǒ yáng zhōu  。 kān huí shǒu ,   xià , piàn shén  shè  。píng shuí wèn :lián  lǎo  ,shàng néng fàn fǒu ?
背诵 赏析 注释 译文

 mèng lìng ·cháng   tíng   

sòng dài  qīng zhào 

cháng   tíng   ,chén zuì  zhī guī  。xìng jìn wǎn huí zhōu ,  ǒu huā shēn chù 。zhēng  ,zhēng  ,jīng   tān ōu  。

qióng xiàng duō guài , xué duō biàn 。 zhě zhī xiào ,zhì zhě āi yān ;kuáng  zhī  ,xián zhě sàng yān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽