背诵 赏析 注释 译文

mèng yóu tiān  yín liú bié  / mèng yóu tiān  shān bié dōng  zhū gōng 

 bái  táng dài 〕

hǎi  tán yíng zhōu ,yān tāo wēi máng xìn nán qiú ;
yuè rén  tiān  ,yún xiá míng miè huò   。
tiān  lián tiān xiàng tiān héng ,shì   yuè yǎn chì chéng 。
tiān tāi  wàn  qiān zhàng ,duì   dào dōng nán qīng 。

  yīn zhī mèng  yuè ,  fēi  jìng  yuè 。
 yuè zhào  yǐng ,sòng  zhì shàn  。
xiè gōng 宿 chù jīn shàng zài , shuǐ dàng yàng qīng yuán  。
jiǎo zhe xiè gōng  ,shēn dēng qīng yún  。
bàn  jiàn hǎi  ,kōng zhōng wén tiān  。
qiān yán wàn zhuǎn   dìng , huā  shí   míng 。
xióng páo lóng yín yīn yán quán , shēn lín  jīng céng diān 。
yún qīng qīng    ,shuǐ dàn dàn  shēng yān 。
liè quē   ,qiū luán bēng cuī 。
dòng tiān shí fēi ,hōng rán zhōng kāi 。
qīng míng hào dàng  jiàn  , yuè zhào 耀yào jīn yín tái 。
 wèi   fēng wèi  ,yún zhī jūn  fēn fēn ér lái xià 。
    luán huí chē ,xiān zhī rén  liè   。
 hún    dòng ,huǎng jīng  ér zhǎng jiē 。
wéi jué shí zhī zhěn  ,shī xiàng lái zhī yān xiá 。

shì jiān xíng     , lái wàn shì dōng liú shuǐ 。
bié jūn    shí hái ?qiě fàng bái 鹿 qīng  jiān , xíng   访fǎng míng shān 。
ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì ,使shǐ    kāi xīn yán ?

 wén  zhù shì 

 wén 
tīng hǎi wài lái  men tán  yíng zhōu ,zài yān  hào miǎo  yáo yuǎn  fāng ,shí zài nán  zhǎo dào 。
yuè zhōng lái rén shuō  tiān  shān ,zài yún xiá  míng miè yǎn yìng zhī jiān yǒu shí hou néng kàn jiàn 。
tiān  shān gāo sǒng  yún ,lián zhe tiān  ,héng xiàng tiān wài ;shān shì gāo jùn chāo guò  yuè ,zhē yǎn guò chì chéng shān 。
tiān  shān  wéi gāo jùn ,jiù lián  wàn  qiān zhàng gāo  tiān tāi shān ,miàn duì zhe  hǎo xiàng yào xiàng dōng nán qīng xié bài dǎo  yàng 。
 xiǎng gēn  yuè rén shuō  huà mèng yóu dào  yuè , tiān  wǎn fēi  guò míng yuè yìng zhào xià  jìng  。
jìng  shàng  yuè guāng zhào zhe   shēn yǐng , zhí sòng  dào shàn  。
xiè líng yùn zhù   fāng  jīn hái zài ,qīng chè   shuǐ dàng yàng ,yuán hóu qīng  。
 jiǎo shàng 穿chuān zhe xiè gōng dāng nián  zhì   xié ,pān dēng zhí shàng yún xiāo  shān  。
shàng dào bàn shān yāo jiù kàn jiàn le cóng hǎi 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè shì  shǒu  mèng shī , shì  shǒu yóu xiān shī 。 shī   mèng wèi yóu ,shū xiě le duì guāng míng 、 yóu   qiú ,duì hēi àn xiàn shí   mǎn ,biǎo xiàn le miè shì quán guì 、 bēi    pàn  jīng shén 。shī rén yùn yòng fēng     xiǎng xiàng   dǎn kuā zhāng  shǒu  , chéng      shí 、 huàn  zhēn  mèng yóu  。quán shī gòu  jīng  , jìng xióng wěi ,nèi róng fēng   zhé ,xíng xiàng huī huáng liú  ,gǎn kǎi shēn chén  liè , yǒu làng màn zhǔ   cǎi 。 zài xíng shì shàng  yán xiāng jiàn ,jiān yòng sāo  , shòu  shù , suí xīng zhì , zhì jiě fàng ,kān chēng jué shì míng zuò 。

  zhè shǒu shī     zuò 《bié dōng  zhū gōng 》。 shí  bái suī rán chū hàn lín  yǒu nián yuè le ,ér zhèng zhì shàng zāo shòu cuò zhé  fèn yuàn réng rán  jié  怀huái ,suǒ  zài shī  zuì hòu  chū  yàng  yuè   shēng 。

  “hǎi  tán yíng zhōu ,yān tāo wēi máng xìn nán qiú ;yuè rén  tiān  ,yún xiá míng miè huò 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

   shī zuò   bái chū hàn lín zhī hòu , zuò nián  shuō gōng yuán 745nián (tiān bǎo  zài ), shuō gōng yuán 746nián (tiān bǎo  zài )。gōng yuán 744nián (táng xuán zōng tiān bǎo sān zài ), bái zài cháng ān shòu dào quán guì  pái  ,bèi fàng chū jīng ,fǎn huí dōng  (zài jīn shān dōng )jiā yuán 。zhī hòu zài   shàng màn yóu    。zhè shǒu miáo huì mèng zhōng yóu  tiān  shān  shī , yuē zuò   bái  jiāng  kāi dōng  nán yóu  yuè zhī shí 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 zhāng guó  .táng shī jīng huá zhù  píng .cháng chūn :cháng chūn chū bǎn shè ,2010:163-165
2、 qiáo xiàng zhōng  děng .táng shī jiàn shǎng  diǎn .shàng hǎi :shàng hǎi  shū chū bǎn shè ,1983:296-298

 jiě 

zhè shì  shǒu  mèng shī , shì yóu xiān shī 。shī xiě mèng yóu xiān  míng shān ,zhuó    ,gòu  jīng  , jìng xióng wěi 。gǎn kǎi shēn chén  liè ,biàn huà chǎng huǎng      piāo miǎo  miáo shù zhōng ,  zhe shēng huó xiàn shí 。suī   ,dàn  zuò zuò 。nèi róng fēng   zhé ,xíng xiàng huī huáng liú  , yǒu làng màn zhǔ   cǎi 。 xíng shì shàng  yán xiāng jiàn ,jiān yòng sāo  , shòu  shù , zhì jiě fàng 。xìn shǒu xiě lái , suí xīng zhì ,shī cái héng  ,kān chēng jué shì míng zuò 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1184piān shī wén  ► 5528tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

shí háo  

  táng dài 〕

 tóu shí háo cūn ,yǒu   zhuō rén 。
lǎo wēng  qiáng zǒu ,lǎo  chū mén kàn 。(chū mén kàn   zuò :chū kān mén )
     !     !
tīng  qián zhì  :sān nán  chéng shù 。
 nán  shū zhì ,èr nán xīn zhàn  。
cún zhě qiě tōu shēng , zhě zhǎng   !
shì zhōng gèng  rén ,wéi yǒu  xià sūn 。
yǒu sūn  wèi  ,chū   wán qún 。
lǎo   suī shuāi ,qǐng cóng   guī 。
 yīng  yáng  ,yóu  bèi chén chuī 。
 jiǔ  shēng jué , wén  yōu  。
tiān míng dēng qián  ,  lǎo wēng bié 。
背诵 赏析 注释 译文

luò yáng  

 bái táng dài 〕

bái  shuí jiā láng ,huí chē  tiān jīn 。
kàn huā dōng  shàng ,jīng dòng luò yáng rén 。
背诵 赏析 注释 译文

ān dìng chéng lóu 

 shāng yǐn táng dài 〕

tiáo  gāo chéng bǎi chǐ lóu ,绿 yáng zhī wài jǐn tīng zhōu 。
jiǎ shēng nián shào  chuí lèi ,wáng càn chūn lái gèng yuǎn yóu 。(chuí lèi   zuò :chuí  )
yǒng  jiāng  guī bái  , huí tiān   piān zhōu 。
 zhī  shǔ chéng  wèi ,cāi  yuān chú jìng wèi xiū 。

míng fàn qiáng hàn zhě ,suī yuǎn  zhū 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽