背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·dōng yáng dào zhōng 

sòng dài xīn   

 miàn zhēng chén   yáo ,xiāng gōu jiàn jué shuǐ chén xiāo 。shān  chóng shù zhōu zāo  ,huā  zhī míng fèn wài jiāo 。
rén   , xiāo xiāo ,jīng  yòu guò xiǎo hóng qiáo 。chóu biān shèng yǒu xiāng   ,yáo duàn yín biān   shāo 。

 wén  zhù shì 

 wén 
xiāng lóng  rán shāo  shuǐ chén xiāng    yuè lái yuè dàn  le 。  yuǎn wàng ,zhēng chén  miàn ,  tiáo tiáo 。zhōu wéi shì shǔ  qīng  céng céng shān luán ,quán bèi  绿  shù    cǎo  gài zhe , páng shān  zhōng cháng mǎn le  zhǒng  yàng  zhī míng  huā ér , duǒ duǒ   wài jiāo yàn dòng rén 。
xíng jìn zài dào  shàng   xíng rén qīng   jiàn ,jùn  xiāo xiāo  míng ,wēi  xióng zhuàng   zhàng duì  jīng guò le qián miàn  xiǎo hóng qiáo 。mǎn 怀huái   chóu bié hèn , shí   dōu huà zuò xiāng   shī  , qīng shān 绿 shuǐ zhī jiān , biān yín shī , biān cuī  jiā biān  xiàng dōng yáng jìn  ,chà diǎn ér méi   biān    shāo tóu yáo duàn 。

zhù shì 
dōng yáng : jīn zhè jiāng dōng yáng xiàn 。kǎo chá zuò zhě zǎo nián huàn yóu zōng  , què qiè  zǎi lái guò   ,běn shì   kǎo 。  néng shì dài rén zhī zuò 。
zhēng chén :zhēng  shàng yáng   chén  。
xiāng gōu 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  shàng què xiě jǐng ,miáo huì chū   yǒu shù yǒu huā , cǎi xiān míng  shān  xíng jūn  。“ miàn zhēng chén   yáo ,xiāng gōu jiàn jué shuǐ chén xiāo ”,kāi piān jiāo dài zuò zhě  jīng  kāi lín ān xiàng dōng yáng chū  。“ miàn zhēng chén ”miáo xiě huán jìng  è liè , hòu gān zào ,ér qiě   yáo yáo 。“xiāng gōu ”shì  dài  xūn lóng ,“shuǐ chén ” chén xiāng 。lóng   xiāng liào  kuài shāo wán ,àn zhǐ  jīng xíng  hěn jiǔ , shuō míng   zhī yáo yuǎn 。tóng shí ,“xiāng gōu ”  , “jiàn jué xiāng gōu shuǐ chén xiāo ” dào zhuāng 。zhè yàng  biǎo  ,xiǎn shì chū  duì  wài chū xíng    shì yìng gǎn shòu 。jiē yùn  guāng yóu   zhù  zhuǎn ér xiàng wài níng shì 。zài   shí  guān wàng zhōng 。  duàn   wàng yǎn  zhòng chóng dié dié  qīng shān   zhī míng  jiāo yàn shān huā ,dōu biàn de  jiā chù  。xīn zhōng nán   shuō  chóu chàng ,cóng duì  fēng jǐng    shí níng shì zhōng   tòu chū 。shàng piàn  zhí xiě  qíng ér  qíng nóng    。
  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

     lái kàn ,gāi  shì zuò zhě zài rèn jīng  lín ān   shǎo qīng shí  , chún   nián (1178)yīn shì  dōng yáng  zhōng suǒ zuò  。cóng zuò pǐn  nèi róng  qíng diào lái kàn ,yáng  zhe  yuè huān chàng  qíng  ,zhè zài xīn  zhōng shì  duō jiàn  。yóu  kàn lái ,  shì xiě jǐng shū qíng zhī zuò , yǒu shī qíng huà  , cǎi bīn fēn 。

cān kǎo  liào :

1、 lín  .《sòng  jiàn shǎng  diǎn 》.běi jīng :cháng zhēng chū bǎn shè ,1999:1123
辛弃疾

xīn   

xīn   (1140-1207),nán sòng  rén 。yuán  tǎn  ,gǎi  yòu ān ,bié hào jià xuān ,hàn  , chéng (jīn shān dōng  nán )rén 。chū shēng shí ,zhōng yuán  wèi jīn bīng suǒ zhàn 。21suì cān jiā kàng jīn  jūn , jiǔ guī nán sòng 。 rèn  běi 、jiāng 西 、 nán 、 jiàn 、zhè dōng ān  使shǐ děng zhí 。 shēng  zhǔ kàng jīn 。céng shàng 《měi qín shí lùn 》 《jiǔ  》,tiáo chén zhàn shǒu zhī  。  shū xiě   huī  guó jiā tǒng   ài guó  qíng ,qīng  zhuàng zhì nán chóu  bēi fèn ,duì dāng shí zhí zhèng zhě    qiú   duō qiǎn  ; yǒu  shǎo yín yǒng  guó  shān  zuò pǐn 。 cái 广guǎng kuò yòu shàn huà yòng qián rén diǎn    ,fēng  chén xióng háo mài yòu     róu mèi zhī chù 。yóu  xīn    kàng jīn zhǔ zhāng  dāng zhèng  zhǔ  pài zhèng jiàn   ,hòu bèi tán  luò zhí ,退tuì yǐn jiāng 西 dài  。► 916piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

  zhē ·怀huái jiù 

sòng dài fàn zhòng yān 

 yún tiān ,huáng   ,qiū  lián  , shàng hán yān cuì 。shān yìng xié yáng tiān jiē shuǐ ,fāng cǎo  qíng ,gèng zài xié yáng wài 。
àn xiāng hún ,zhuī   ,  chú fēi ,hǎo mèng liú rén shuì 。míng yuè lóu gāo xiū   ,jiǔ  chóu cháng ,huà zuò xiāng  lèi 。(liú rén shuì   zuò :liú rén zuì )
背诵 赏析 注释 译文

dōng   shū shì zi  

sòng dài  yóu 

 rén xué wèn    ,shào zhuàng gōng  lǎo shǐ chéng 。
zhǐ shàng de lái zhōng jué qiǎn ,jué zhī  shì yào gōng xíng 。
背诵 赏析 注释 译文

xiǎo chí 

sòng dài yáng wàn  

quán yǎn  shēng   liú ,shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 。
xiǎo  cái  jiān jiān jiǎo ,zǎo yǒu qīng tíng  shàng tou 。

táo huā luò 。xián chí  。shān méng suī zài ,jǐn shū nán tuō 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽