背诵 赏析 注释 译文

nán xiāng  ·chóng jiǔ hán huī lóu chéng  jūn yóu 

 shì  sòng dài 〕

shuāng jiàng shuǐ hén shōu 。qiǎn  lín lín  yuǎn zhōu 。jiǔ  jiàn xiāo fēng  ruǎn ,sōu sōu 。 mào duō qíng què liàn tóu 。
jiā jié ruò wéi chóu 。dàn  qīng zūn duàn sòng qiū 。wàn shì dào tóu dōu shì mèng ,xiū xiū 。míng  huáng huā dié  chóu 。

 wén  zhù shì 

 wén 
shēn qiū shuāng jiàng shí jié ,shuǐ wèi xià jiàng ,yuǎn chù jiāng xīn  shā zhōu dōu lòu chū lái le 。jiǔ  jiǎn 退tuì le ,cái jué chá dào wēi fēng chuī guò ,ràng rén jué de liáng sōu sōu  。 mào què duō qíng liú liàn , kěn bèi fēng chuī luò 。
chóng yáng jié    guò ,zhǐ jiè jiǔ xiāo yōu ,  shí guāng ér  ,shì jiān wàn shì dōu shì zhuǎn yǎn chéng kōng  mèng jìng ,yīn ér  yào zài  wǎng shì 。chóng yáng jié hòu  huā  xiāng jūn huì  jiǎn ,lián  liàn  huā   dié , huì gǎn tàn  chóu le 。

zhù shì 
nán xiāng  :táng jiào fāng  míng ,hòu yòng wèi  pái 。yuán wèi dān diào ,yǒu èr shí   、èr shí   、sān shí    ,píng  huàn yùn 。dān diào shǐ  hòu shǔ ōu yáng jiǒng 。nán táng féng yán  shǐ zēng wèi shuāng diào 。féng  píng yùn  shí liù  ,shí  ,shàng xià piàn    yòng yùn 。lìng yǒu  shí    。yòu míng 《hǎo  xiāng 》、《jiāo  yuàn 》děng 。
chóng jiǔ :nóng  jiǔ yuè chū jiǔ chóng yáng jié 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhù shì 

   gōng yuán 1082nián (yuán fēng  nián )zài huáng zhōu zuò 。hán huī lóu :zài huáng gāng xiàn 西 nán 。sòng hán  《hán huī lóu 》shī :“lín jiāng sān  lóu ,   chéng shǒu 。shān guāng biàn xuān yíng , yǐng hàn chuāng yǒu 。”wèi dāng  míng shèng 。 shì 《zuì péng lái 》 yún :“ zhé  huáng zhōu ,sān jiàn chóng jiǔ ,měi suì  tài shǒu  jūn yóu huì  西 xiá lóu 。” jūn yóu :míng  shòu ,dāng shí huáng zhōu zhī zhōu 。
 mào  :《jìn shū ·mèng jiā chuán 》zài mèng jiā  jiǔ yuè jiǔ  dēng lóng shān shí mào zi wèi fēng chuī luò ér  jué ,hòu chéng chóng yáng dēng gāo diǎn  。  fān yòng  shì 。
ruò wéi chóu :zěn yàng yìng  guò  。
zūn :tóng “zūn ”,jiǔ bēi 。
míng   :táng zhèng  《shí    》:“jié  fēng dié  zhī ,xiǎo tíng hái rào zhé kōng zhī 。”  gèng jìn  céng ,wèi chóng yáng jié hòu  huā diāo wěi , fēng dié jūn chóu 。 shì 《jiǔ   yùn wáng gǒng 》:“xiāng féng  yòng máng guī  ,
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

    shàng piàn xiě lóu zhōng yuǎn tiào qíng jǐng 。shǒu  “shuāng jiàng shuǐ hén shōu ,qiǎn  lín lín  yuǎn zhōu ”,miáo huì  jiāng liǎng àn qíng qiū jǐng xiàng 。jiāng shàng shuǐ qiǎn ,shì shēn qiū shuāng jiàng  jié xiàn xiàng , “shuǐ hén shōu ”biǎo zhī 。“qiǎn  ”chéng shàng  jiāng shuǐ ,“lín lín ”shì shuǐ fàn wēi  ,shì  lín zhuàng :“ yuǎn zhōu ”,shuǐ wèi xià jiàng ,lòu chū jiāng xīn shā zhōu ,“yuǎn ”  xiàn  shì dēng lóu yáo wàng suǒ jiàn 。liǎng  shì  shí     zhī jǐng ,gōu  chū tiān gāo  qīng 、míng  xióng kuò  qiū jǐng 。

  “jiǔ  jiàn xiāo fēng  ruǎn ,sōu sōu , mào duō qíng què liàn tóu ”, sān  xiě jiǔ hòu gǎn shòu 。“jiǔ  jiàn xiāo ”,  mǐn gǎn , jué yǒu “fēng  ”。ér fēng běn shèn wēi , jué  “ ruǎn ”。fēng  suī “ruǎn ”,réng jué yǒu “sōu sōu ”liáng  。dàn fēng  zài ruǎn ,réng  zhì  luò mào 。 sān   “fēng  ”wèi zhóu xīn ,wéi rào  lái  huī 。jìn shí mèng jiā luò mào  lóng shān ,shì táng sòng shī  cháng yòng  diǎn  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu  shì  shì biǎn zhé huáng zhōu  jiān , yuán fēng  nián (1082nián )chóng yáng  jùn zhōng hán huī lóu yàn  shàng wèi huáng zhōu zhī zhōu  jūn yóu ér zuò 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 táng sòng  jiàn shǎng  diǎn 》(táng · dài ·běi sòng juǎn )shàng hǎi  shū chū bǎn shè ,1988nián bǎn , 654 
苏轼

 shì 

(1037nián 1yuè 8 -1101nián 8yuè 24 ) zi zhān 、 zhòng ,hào tiě guān dào rén 、dōng   shì ,shì chēng  dōng  、 xiān ,hàn  ,méi zhōu méi shān ( chuān shěng méi shān shì )rén ,   běi luán chéng ,běi sòng zhù míng wén xué jiā 、shū  jiā 、huà jiā , shǐ zhì shuǐ míng rén 。 shì shì běi sòng zhōng  wén tán lǐng xiù ,zài shī 、 、sǎn wén 、shū 、huà děng fāng miàn  de hěn gāo chéng jiù 。wén zòng héng   ;shī  cái 广guǎng kuò ,qīng xīn háo jiàn ,shàn yòng kuā zhāng   ,  fēng  , huáng tíng jiān bìng chēng “ huáng ”; kāi háo fàng  pài , xīn   tóng shì háo fàng pài dài biǎo ,bìng chēng “ xīn ”;sǎn wén zhù shù hóng  ,háo fàng   , ōu yáng xiū bìng chēng “ōu  ”,wèi “táng sòng   jiā ”zhī  。 shì shàn shū ,“sòng  jiā ”zhī  ;shàn cháng wén rén huà ,yóu shàn  zhú 、guài shí 、  děng 。zuò pǐn yǒu 《dōng    》《dōng   zhuàn 》《dōng  yuè  》《xiāo xiāng zhú shí  juàn 》《  guài shí  juàn 》děng 。► 3357piān shī wén  ► 3130tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

西  ·jīn líng 怀huái  

zhōu bāng yàn sòng dài 〕

jiā   。nán cháo shèng shì shuí  。shān wéi  guó rào qīng jiāng , huán duì  。 tāo     chéng ,fēng qiáng yáo  tiān  。
duàn  shù ,yóu dào  。 chóu tǐng zi céng  。kòng  jiù   cāng cāng , chén bàn lěi 。 shēn yuè guò  qiáng lái ,shāng xīn dōng wàng huái shuǐ 。
jiǔ    shén chù shì 。xiǎng   、wáng xiè lín  。yàn zi  zhī  shì 。 xún cháng 、xiàng  rén jiā ,xiāng duì  shuō xīng wáng ,xié yáng  。
背诵 赏析 注释 译文

tài shàng gǎn yìng piān 

 míng sòng dài 〕

  tài shàng yuē :huò   mén ,wéi rén  zhào 。shàn è zhī bào , yǐng suí xíng 。shì  tiān  yǒu  guò zhī shén 。 rén suǒ fàn qīng zhòng , duó rén suàn 。suàn jiǎn  pín hào ,duō féng yōu huàn ,rén jiē è zhī ,xíng huò suí zhī , qìng  zhī ,è xīng zāi zhī ,suàn jǐn   。yòu yǒu sān tái běi dǒu shén jūn ,zài rén tóu shàng , rén zuì è ,duó   suàn 。yòu yǒu sān shī shén ,zài rén shēn zhōng ,měi dào gēng shēn  ,zhé shàng  tiān cáo ,yán rén zuì guò 。yuè huì zhī  ,zào shén  rán 。fán rén yǒu guò ,  duó  ,xiǎo  duó suàn 。 guò  xiǎo ,yǒu shù bǎi shì , qiú cháng shēng zhě ,xiān   zhī 。shì dào  jìn ,fēi dào  退tuì 。  xié jìng ,  àn shì 。  lěi gōng , xīn   。zhōng xiào yǒu  ,zhèng  huà rén ,jīn   guǎ ,jìng lǎo 怀huái yòu 。kūn chóng cǎo  ,yóu   shāng 。 mǐn rén zhī xiōng , rén zhī shàn , rén zhī  ,jiù rén zhī wēi 。jiàn rén zhī  ,  zhī  。jiàn rén zhī shī ,  zhī shī 。 zhāng rén duǎn , xuàn  zhǎng 。è è yáng shàn ,tuī duō  shǎo 。shòu   yuàn ,shòu chǒng ruò jīng 。shī ēn  qiú bào , rén  zhuī huǐ 。suǒ wèi shàn rén ,rén jiē jìng zhī ,tiān dào yòu zhī ,  suí zhī 。zhòng xié yuǎn zhī ,shén líng wèi zhī ,suǒ zuò  chéng ,shén xiān   。

   qiú tiān xiān zhě ,dāng   qiān sān bǎi shàn , qiú  xiān zhě ,dāng  sān bǎi shàn ;gǒu huò fēi  ér dòng ,bèi  ér xíng 。 è wèi néng ,rěn zuò cán hài 。yīn zéi liáng shàn ,àn  jūn qīn 。màn  xiān shēng ,pàn  suǒ shì 。kuáng zhū  shí ,bàng zhū tóng xué 。  zhà wěi ,gōng jié zōng qīn 。gāng qiáng  rén ,hěn   yòng 。shì fēi  dàng ,xiàng bèi guāi  。nüè xià  gōng ,chǎn shàng  zhǐ 。shòu ēn  gǎn ,niàn yuàn  xiū 。qīng miè tiān mín ,rǎo luàn guó zhèng 。shǎng  fēi  ,xíng    。shā rén  cái ,qīng rén  wèi 。zhū jiàng   ,biǎn zhèng pái xián 。líng   guǎ ,  shòu  。 zhí wèi  ,  wèi zhí 。 qīng wéi zhòng ,jiàn shā jiā  。zhī guò  gǎi ,zhī shàn  wéi 。 zuì yǐn  ,yōng  fāng shù 。shàn bàng xián shèng ,qīn líng dào  。shè fēi zhú zǒu , zhé jīng  ,tián xué  cháo ,shāng tāi  luǎn 。yuàn rén yǒu shī ,huǐ rén chéng gōng 。wēi rén  ān ,jiǎn rén   。 è  hǎo ,  fèi gōng 。qiè rén zhī néng , rén zhī shàn 。xíng rén zhī chǒu ,jié rén zhī  。hào rén huò cái , rén  ròu 。qīn rén suǒ ài ,zhù rén wéi fēi ,chěng zhì zuò wēi , rén qiú shèng 。bài rén miáo jià , rén hūn yīn 。gǒu  ér jiāo ,gǒu miǎn  chǐ ,rèn ēn tuī guò 。jià huò mài è 。 mǎi   ,bāo zhù xiǎn xīn 。cuò rén suǒ zhǎng ,  suǒ duǎn 。chéng wēi  xié ,zòng bào shā shāng 。  jiǎn cái ,fēi  pēng zǎi 。sàn    ,láo rǎo zhòng shēng 。 rén zhī jiā 。  cái bǎo 。jué shuǐ fàng huǒ , hài mín  ,wěn luàn guī  , bài rén gōng ,sǔn rén   , qióng rén yòng 。jiàn  róng guì ,yuàn  liú biǎn 。jiàn   yǒu ,yuàn   sàn 。jiàn   měi , xīn  zhī 。  huò cái ,yuán  shēn  。gàn qiú  suí ,便biàn shēng zhòu hèn 。jiàn  shī 便biàn ,便biàn shuō  guò 。

  jiàn   xiāng   ér xiào zhī 。jiàn  cái néng  chēng ér  zhī 。mái  yàn rén ,yòng yào shā shù 。huì  shī  , chù  xiōng 。qiáng  qiǎng qiú ,hǎo qīn hǎo duó 。 lüè zhì  ,qiǎo zhà qiú qiān 。shǎng   píng ,  guò jié 。 nüè  xià ,kǒng    。yuàn tiān yóu rén ,ā fēng   。dòu  zhēng sòng ,wàng zhú péng dǎng 。yòng  qiè  ,wéi   xùn 。 xīn wàng  。kǒu shì xīn fēi ,tān mào  cái , wǎng  shàng 。zào zuò è  ,chán huǐ píng rén 。huǐ rén chēng zhí , shén chēng zhèng , shùn xiào  ,bèi qīn xiàng shū 。

  zhǐ tiān   zhèng  怀huái ,yǐn shén míng ér jiàn wěi shì 。shī  hòu huǐ ,jiǎ jiè  hái 。fèn wài yíng qiú , shàng shī shè 。yín  guò  ,xīn  mào  。huì shí něi rén ,zuǒ dào huò zhòng 。duǎn chǐ xiá  ,qīng chèng xiǎo shēng 。 wěi  zhēn ,cǎi  jiān  。 liáng wéi jiàn ,mán   rén ,tān lán  yàn ,zhòu  qiú zhí 。shì jiǔ bèi luàn , ròu 忿fèn zhēng 。nán  zhōng liáng ,  róu shùn 。   shì , jìng   。měi hǎo jīn kuā ,cháng xíng   。

   xíng    ,shī   jiù  ,qīng màn xiān líng ,wéi  shàng mìng 。zuò wéi   ,怀huái xié wài xīn 。 zhòu zhòu  ,piān zēng piān ài 。yuè jǐng yuè zào ,tiào shí tiào rén 。sǔn zi duò tāi ,xíng duō yǐn  。huì    ,shuò dàn hào  。

  duì běi  tuò   ,duì zào yín yǒng   。yòu  zào huō shāo xiāng ,huì chái zuò shí 。  luǒ  , jié xíng xíng 。tuò liú xīng ,zhǐ hóng  。zhé zhǐ sān guāng ,jiǔ shì  yuè ,chūn yuè liáo liè ,duì běi è  。  shā guī  shé , shì děng zuì , mìng suí  qīng zhòng ,duó   suàn 。suàn jǐn   , yǒu   ,nǎi yāng   sūn 。yòu zhū héng  rén cái zhě ,nǎi     jiā kǒu  dāng zhī ,jiàn zhì  sàng 。ruò   sàng , yǒu shuǐ huǒ dào zéi , wáng   , bìng kǒu shé zhū shì , dāng wàng  zhī zhí 。yòu wǎng shā rén zhě ,shì  dāo bīng ér xiāng shā  。

   fēi  zhī cái zhě ,  lòu  jiù  ,zhèn jiǔ zhǐ  ,fēi  zàn bǎo ,   zhī 。 xīn   shàn ,shàn suī wèi wèi ,ér  shén  suí zhī 。huò xīn   è ,è suī wèi wèi ,ér xiōng shén  suí zhī 。 yǒu céng xíng è shì ,hòu  gǎi huǐ ,zhū è  zuò ,zhòng shàn fèng xíng 。jiǔ jiǔ  huò  qìng ,suǒ wèi zhuǎn huò wéi   。  rén  shàn ,shì shàn ,xíng shàn 。  yǒu sān shàn ,sān nián tiān  jiàng zhī  。xiōng rén  è 、shì è 、xíng è ,  yǒu sān è ,sān nián tiān  jiàng zhī huò ,  miǎn ér xíng zhī 。

背诵 赏析 注释 译文

 hóng  ·diàn zhěn yāo liáng 

jiāng kuí sòng dài 〕

 xīng hào shuǐ jīng gōng , huā shèng  。chén jiǎn zhāi yún :“jīn nián   bào jūn ēn ,   huā xiāng sòng dào qīng dūn 。”  jiàn  。dīng wèi zhī xià , yóu qiān yán ,shù wǎng lái hóng xiāng zhōng ,    ,  shè gōng  zhī 。

diàn zhěn yāo liáng ,qín shū huàn  ,shuì    。  bīng quán ,bìng dāo  gān  。qiáng tóu huàn jiǔ ,shuí wèn xùn 、chéng nán shī  。cén  ,gāo liǔ wǎn chán ,shuō 西 fēng xiāo  。
hóng liáng shuǐ  , làng chuī xiāng ,hóng  bàn láng  。wéi zhōu shì wàng , guó miǎo tiān běi 。  zhǔ biān shā wài , gòng měi rén yóu  。wèn shén shí tóng  ,sān shí liù bēi qiū  ?

ài rén zhě  wèi  yān , rén zhě  wèi hòu yān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽