背诵 赏析 注释 译文

jiāng nán chūn 

   táng dài 〕

qiān  yīng  绿 yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ  fēng 。
nán cháo  bǎi  shí  ,duō shǎo lóu tái yān  zhōng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
liáo kuò  jiāng nán dào chù yīng  yàn  绿 shù hóng huā xiāng yìng ,shuǐ biān cūn zhài shān  chéng guō chǔ chù jiǔ  piāo dòng 。
nán cháo  liú xià   duō zuò   ,  jīn yǒu duō shǎo lǒng zhào zài zhè méng lóng yān  zhī zhōng 。

zhù shì 
yīng  : yīng  yàn  。
guō :wài chéng 。 chù zhǐ chéng zhèn 。
jiǔ  : zhǒng guà zài mén qián  zuò wéi jiǔ diàn biāo   xiǎo  。
nán cháo :zhǐ xiān hòu  běi cháo duì zhì  sòng 、 、liáng 、chén zhèng quán 。
 bǎi  shí  :nán cháo huáng    guān liáo hǎo  ,zài jīng chéng (jīn nán jīng shì ) jiàn   。zhè  shuō  bǎi  shí  ,shì  shù 。
lóu tái :lóu  tíng tái 。 chù zhǐ  yuàn jiàn zhù 。
yān  :  méng méng , yān   。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 wén  zhù shì èr 

yùn  
liáo kuò  qiān  jiāng nán chūn jǐng měi  huà ,yīng  yàn  绿  yìng chèn xiān yàn hóng huā 。
shuǐ cūn shān guō jiǔ  zài chūn fēng zhòng zhāo zhǎn ,nán cháo   yǒu duō shǎo lǒng zhào yān  xià ?

sàn  
qiān  jiāng nán ,dào chù yīng  yàn  ,yǒu xiāng  yìng chèn  绿 shù hóng huā 。
yǒu lín shuǐ  cūn zhuāng ,yǒu  shān  chéng guō ,dào chù dōu yǒu yíng fēng zhāo zhǎn  jiǔ  。  dào chù shì xiāng yān liáo rào  shēn suì   miào , jīn tíng tái lóu  dōu cāng sāng chù  zài méng lóng  yān  zhī zhōng 。

zhù shì 
yīng  : yīng  yàn  。
guō :wài chéng 。 chù zhǐ chéng zhèn 。jiǔ  : zhǒng guà zài mén qián  zuò wéi jiǔ diàn biāo   xiǎo  。
nán cháo :zhǐ xiān hòu  běi cháo duì zhì  sòng 、 、liáng 、chén zhèng quán 。 bǎi  shí  :nán cháo huáng    guān liáo hǎo  ,zài jīng chéng (jīn nán jīng shì ) jiàn   。 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè shǒu 《jiāng nán chūn 》,qiān bǎi nián lái   shèng  。shī zhōng  jǐn miáo huì le míng mèi  jiāng nán chūn guāng ,ér qiě hái zài xiàn le jiāng nán yān  méng méng  lóu tái jǐng  ,使shǐ jiāng nán fēng guāng gèng jiā shén    ,bié yǒu  fān qíng  。 rén  jiāng nán ,jīng guò shī rén shēng huā miào   diǎn rǎn ,xiǎn de gèng jiā lìng rén xīn jīng yáo dàng le 。zhè shǒu shī   jūn wèi jǐng  ,yǒu zhòng duō  xiàng  jǐng  ,yǒu zhí  yǒu dòng  ,yǒu shēng yǒu  ,jǐng   yǒu yuǎn jìn zhī fēn ,dòng jìng jié  ,    。quán shī  qīng kuài  wén  ,  gài kuò xìng   yán miáo huì le   shēng dòng xíng xiàng 、fēng  duō cǎi ér yòu yǒu    jiāng nán chūn huà juàn ,chéng xiàn chū  zhǒng shēn suì yōu měi   jìng ,biǎo  chū    hán  shēn yùn  qíng  ,qiān bǎi nián lái   shèng  。 

  shǒu  “qiān  yīng  绿 yìng hóng ”。shī  kāi tóu ,shī rén fàng kāi shì  ,yóu yǎn qián chūn jǐng ér xiǎng xiàng dào zhěng  jiāng nán   。qiān  jiāng nán ,dào chù yīng  yàn  ,táo hóng liǔ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shì  shǒu   shèng   xiě jǐng shī 。xiǎo xiǎo  piān  ,miáo huì le 广guǎng kuò  huà miàn 。  shì        fāng wèi duì xiàng ,ér shì zhuó yǎn  zhěng  jiāng nán  yǒu  jǐng  ,  wèi 《jiāng nán chūn 》。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

杜牧

  

  (gōng yuán 803-yuē 852nián ),  zhī ,hào fán chuān  shì ,hàn  ,jīng zhào wàn nián (jīn shǎn 西 西 ān )rén ,táng dài shī rén 。  rén chēng “xiǎo  ”, bié    。  shāng yǐn bìng chēng “xiǎo   ”。yīn wǎn nián  cháng ān nán fán chuān bié shù , hòu shì chēng “ fán chuān ”,zhe yǒu 《fán chuān wén  》。► 529piān shī wén  ► 266tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

shān zhōng  péi xiù cái  shū 

wáng wéi táng dài 〕

  jìn  yuè xià ,jǐng   chàng , shān shū  guò 。 xià fāng wēn jīng ,wěi  gǎn xiāng fán ,zhé 便biàn wǎng shān zhōng , gǎn pèi  , shān sēng fàn  ér  。

  běi shè xuán  ,qīng yuè yìng guō 。 dēng huá zi gāng ,wǎng shuǐ lún lián , yuè shàng xià 。hán shān yuǎn huǒ ,míng miè lín wài 。shēn xiàng hán quǎn ,fèi shēng  bào 。cūn   chōng ,  shū zhōng xiāng jiàn 。 shí  zuò ,tóng  jìng  ,duō  nǎng  ,xié shǒu  shī ,  jìng ,lín qīng liú  。

  dāng dài chūn zhōng ,cǎo  màn  ,chūn shān  wàng ,qīng tiáo chū shuǐ ,bái ōu jiǎo  , 湿shī qīng gāo ,mài lǒng cháo gòu , zhī  yuǎn ,tǎng néng cóng  yóu  ?fēi zi tiān  qīng miào zhě , néng     zhī  xiāng yāo 。rán shì zhōng yǒu shēn   !  。yīn tuó huáng  rén wǎng ,  ,shān zhōng rén wáng wéi bái 。

背诵 赏析 注释 译文

 yuè shí    pén tíng wàng yuè 

bái   táng dài 〕

 nián  yuè shí   , jiāng chí pàn xìng yuán biān 。
jīn nián  yuè shí   ,pén  shā tóu shuǐ guǎn qián 。
西 běi wàng xiāng  chǔ shì ,dōng nán jiàn yuè  huí yuán 。
zuó fēng  chuī  rén huì ,jīn  qīng guāng shì wǎng nián 。
背诵 赏析 注释 译文

nán yuán shí sān shǒu 

  táng dài 〕

huā zhī cǎo màn yǎn zhōng kāi ,xiǎo bái cháng hóng yuè  sāi 。
 lián   yān xiāng luò ,jià  chūn fēng  yòng méi 。(  )

gōng běi tián chéng xiǎo  hān ,huáng sāng yǐn   gōng lián 。
zhǎng yāo jiàn  tōu pān zhé ,jiāng wèi  wáng  jiǎn cán 。( èr )

zhú  qiāo  tiāo wǎng chē ,qīng chán  zào  guāng xié 。
táo jiāo yíng xià xiāng   ,  yuè yōng néng zhòng guā 。( sān )

sān shí wèi yǒu èr shí  ,bái  zhǎng  xiǎo jiǎ shū 。
qiáo tóu zhǎng lǎo xiāng āi niàn ,yīn  róng tāo  juàn shū 。(  )

nán ér   dài  gōu ,shōu  guān shān  shí zhōu 。
qǐng jūn zàn shàng líng yān  ,ruò  shū shēng wàn  hòu ?(  )

xún zhāng zhāi  lǎo diāo chóng ,xiǎo yuè dāng lián guà  gōng 。
 jiàn nián nián liáo hǎi shàng ,wén zhāng  chǔ  qiū fēng ?( liù )

zhǎng qīng láo luò bēi kōng shě ,màn qiàn huī xié   róng 。
jiàn mǎi ruò   shuǐ jiàn ,míng cháo guī  shì yuán gōng 。(  )

chūn shuǐ chū shēng  yàn fēi ,huáng fēng xiǎo wěi  huā guī 。
chuāng hán yuǎn  tōng shū huǎng , yōng xiāng gōu jìn shí  。(  )

quán shā ruǎn  yuān yāng nuǎn , àn huí gāo  měng chí 。
xiè jiǔ  lán jiāo  gài ,bìng róng   zhǒng líng  。( jiǔ )

biān ràng jīn zhāo  cài yōng , xīn cái   chūn fēng 。
shě nán yǒu zhú kān shū  ,lǎo   tóu zuò diào wēng 。( shí )

zhǎng luán  kǒu   jiā ,bái zhòu qiān fēng lǎo cuì huá 。
  téng xié shōu shí  ,shǒu qiān tái  zhǎng chún huā 。( shí  )

sōng  hēi shuǐ xīn lóng luǎn ,guì dòng shēng xiāo jiù   。
shuí qiǎn  qīng cái dào pèi ,qīng xiāo   rǎn zhāo xiá 。( shí èr )

xiǎo shù kāi cháo jìng ,zhǎng rōng 湿shī  yān 。
liǔ huā jīng xuě  ,mài  zhǎng  tián 。
 chà shū zhōng  ,yáo lán  yuè xuán 。
shā tóu qiāo shí huǒ ,shāo zhú zhào  chuán 。( shí sān )

lóu tóu  zi miǎo qiū hòu , luò jūn shān yuán  zhōng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽