背诵 赏析 注释 译文

xiǎo chóng shān ·chūn dào cháng mén chūn cǎo qīng 

 qīng zhào  sòng dài 〕

chūn dào cháng mén chūn cǎo qīng ,jiāng méi xiē   ,wèi kāi yún 。
 yún lóng niǎn  chéng chén ,liú xiǎo mèng ,jīng   ōu chūn 。
huā yǐng  zhòng mén ,shū lián  dàn yuè ,hǎo huáng hūn 。
èr nián sān   dōng jūn ,guī lái  ,zhe  guò jīn chūn 。

 wén  zhù shì 

 wén 
chūn tiān  dào cháng mén gōng ,chūn cǎo qīng qīng ,méi huā cái zhàn kāi , diǎn diǎn ,wèi kāi yún 。
 chū lóng zhōng  yún chá ,niǎn suì   r   yàng jīng yíng ,xiǎng liú zhù chén xiǎo chūn guāng  hǎo mèng ,  kǒu ,jīng  le  bēi  绿  chūn jǐng 。
céng céng huā yǐng yǎn yìng zhe chóng chóng mén ,shū shū lián  tòu jìn dàn dàn yuè yǐng ,duō me hǎo  huáng hūn 。
liǎng nián  sān    le chūn shén ,guī lái ba ,shuō shí   yāo hǎo hǎo pǐn wèi jīn chūn  wēn xīn 。

zhù shì 
cháng mén :cháng mén gōng ,hàn dài gōng míng 。hàn    chén huáng hòu yīn  shī chǒng ,  cháng mén gōng 。zhè   “cháng mén ” zhǐ  zhǔ rén gōng lěng     zhù suǒ 。
xiē  :shǎo  。 :zhàn kāi 、 yàn 。
 yún :zhǐ chá tuán 。sòng dài  chá    zhì chéng tuán zhuàng ,yǐn yòng shí yào niǎn suì zài zhǔ 。 :xíng róng chá  yán  。lóng niǎn :liǎng zhǒng niǎn chá yòng  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu   xiě zuò bèi jǐng ,yǒu  tóng  shuō  。 shuō ,  shì  rén  qīng zhào  zhī zhàng  jiāng yào huí jiā shí suǒ zuò 。 shuō ,chóng níng èr nián (1103),cháo tíng xià zhào jìn zhǐ yuán yòu dǎng rén    jīng , qīng zhào yīn  bié  huí yuán  。zhì chóng níng  nián chūn ,cháo tíng jiě chú dǎng rén zhī jìn , qīng zhào de  huí jīng 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 zhào xiǎo huī  .zhōng guó  diǎn shī  jīng pǐn shǎng    qīng zhào  .běi jīng shì  : zhōu chuán  chū bǎn shè  ,2005nián  :23-26  .

shǎng  

  zhè shǒu  ,  chūn wèi shū qíng 线xiàn suǒ 。 qíng  jǐng ,jiè jǐng shū qíng , zào le   gǎn qíng fēng  ér zhuān zhù   zhǔ rén gōng xíng xiàng 。

  zuò pǐn  kāi tóu miáo huì chū chū chūn hǎo jǐng xiàng :“chūn dào cháng mén chūn cǎo qīng ,jiāng méi xiē   ,wèi kāi yún 。” rén liáo liáo shù  ,jiù gōu  chū  pài xīn chūn jǐng xiàng ,xiǎn shì le chūn tiān    shēng  ,wèi quán  dìng xià le  diào 。

  kāi tóu    nài rén xún wèi :  ,shǒu  shì jiè yòng  dài xuē zhāo yùn 《xiǎo chóng shān 》 zhī   chéng  , tóu chuán chū le chūn  xiāo  。cháng mén ,yuán hàn gōng míng 。 shì hàn   chén huáng hòu ā jiāo shī chǒng hòu  zhù   fāng ,hòu lái duō   dài zhǐ “lěng gōng ”。 qīng zhào  “cháng mén ”  , bāo hán yǒu liǎng céng   。 shì àn shì   yǒu  zhǒng nán yán  yōu shāng ,jiè yòng shàng shù xuē zhāo yùn gōng yuàn    jìng ,wéi xià wén biǎo  zhè zhǒng yōu shāng zuò le qíng  shàng   diàn 。èr shì shēng dòng  biǎo xiàn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
李清照

 qīng zhào 

 qīng zhào (1084nián 3yuè 13 ~1155nián 5yuè 12 )hào  ān  shì ,hàn  ,shān dōng shěng  nán zhāng qiū rén 。sòng dài (nán běi sòng zhī jiāo )  rén ,wǎn yuē  pài dài biǎo ,yǒu “qiān    cái  ”zhī chēng 。suǒ zuò  ,qián  duō xiě  yōu xián shēng huó ,hòu  duō bēi tàn shēn shì ,qíng diào gǎn shāng 。xíng shì shàng shàn yòng bái miáo shǒu  ,   jìng , yán qīng  。lùn  qiáng tiáo xié  ,chóng shàng diǎn  , chū  “bié shì  jiā ”zhī shuō ,fǎn duì  zuò shī wén zhī  zuò  。néng shī ,liú cún  duō , fèn piān zhāng gǎn shí yǒng shǐ ,qíng  kāng kǎi ,   fēng  tóng 。yǒu 《 ān  shì wén  》《 ān  》, sàn  。hòu rén yǒu 《shù   》 běn 。jīn yǒu 《 qīng zhào  jiào zhù 》。► 101piān shī wén  ► 538tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

 chuán guā zhōu 

wáng ān shí sòng dài 〕

jīng kǒu guā zhōu  shuǐ jiān ,zhōng shān zhǐ  shù chóng shān 。
chūn fēng yòu 绿 jiāng nán àn ,míng yuè  shí zhào  hái 。

背诵 赏析 注释 译文

 suàn  ·  shàng céng lóu 

chéng gāi sòng dài 〕

  shàng céng lóu ,lóu wài qīng shān yuǎn 。wàng  xié yáng  jǐn shí , jiàn 西 fēi yàn 。
  xià céng lóu ,lóu xià qióng shēng yuàn 。dài dào huáng hūn yuè shàng shí , jiù róu cháng duàn 。
背诵 赏析 注释 译文

cǎi sāng  ·shí nián qián shì zūn qián  

ōu yáng xiū sòng dài 〕

shí nián qián shì zūn qián  ,yuè bái fēng qīng ,yōu huàn diāo líng 。lǎo  guāng yīn   jīng 。
bìn huá suī gǎi xīn  gǎi ,shì  jīn gōng 。jiù  zhòng tīng 。yóu shì dāng nián zuì  shēng 。

tiān xià suī ān ,wàng zhàn  wēi 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽