背诵 赏析 注释 译文

西 cūn 

sòng dài  yóu 

luàn shān shēn chù xiǎo táo yuán ,wǎng suì qiú jiāng  kòu mén 。
gāo liǔ  qiáo chū zhuǎn  ,shù jiā lín shuǐ  chéng cūn 。
mào lín fēng sòng yōu qín  ,huài  tái qīn zuì  hén 。
 shǒu qīng shī  jīn  , yún xīn yuè gěng huáng hūn 。

 wén  zhù shì 

 wén 
zài qún shān shēn chù yǒu   měi    fāng ,wǎn  shì wài xiān xiāng ,wǎng nián  céng zài  li zhǎo shuǐ jiě  ,yīn  liú xià měi hǎo  yìn xiàng 。
kuà shàng  zhuǎn guò  dào shān liáng , zhū gāo liǔ huán rào zài qiáo páng ,bàng shān lín shuǐ   rén jiā ,便biàn shì   xiǎo xiǎo  cūn zhuāng 。
wēi fēng chuī guò mào   cóng lín ,sòng lái niǎo ér  huān chàng ,cán   qiáng  shàng qīng tái bān  ,jiàn jiàn  qīn shí liǎo dàng nián zuì hòu  xiě zài qiáng  shàng   hén 。
 yào xiě xià  shǒu qīng   xiǎo shī , zhù zhè nán wàng  shí guāng ,  wēi yún , gōu xīn yuè ,diǎn zhuì zhe shān  rén  mèng xiāng 。

zhù shì 
西 cūn :zhōu  《 lín jiù shì 》 zǎi :“西 líng qiáo yòu míng 西 líng qiáo ,yòu míng 西 cūn 。”dàn 西 líng qiáo zài  shān zhī hòu ,  shī shǒu  “luàn shān shēn chù ”zhī shuō   , shì shān yīn    xiǎo cūn zhuāng 。
táo yuán :shào xīng xiāng xià   

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè shǒu shī shǒu lián yóu 西 cūn  wǎng shì ;hàn lián xiě jìn shān shí  qíng kuàng ;jǐng lián xiě  西 cūn hòu suǒ jiàn suǒ wén ;wěi lián xiě kàn dào jǐng  hòu chù jǐng shēng qíng 。zhè shǒu shī chǎng jǐng miáo xiě  zhì , jìng yōu měi 。西 cūn shì shī rén jiù yóu zhī  。zhè   le duō shí jiù  chóng yóu ,  miǎn yǒu  zhǒng  shú  yòu  shēng  gǎn jué 。 guān shǎng zhe 沿yán  fēng guāng ,shí ér yǐn  duì wǎng shì  huí  。

  shǒu lián yóu 西 cūn  wǎng shì 。西 cūn qún shān huán rào ,仿fǎng  shì táo yuán shì jiè 。 huán qīng chǔ   dàng nián yóu shǎng shí qiāo mén qiú shuǐ jiě   qíng jǐng 。

  hàn lián xiě jìn shān shí  qíng kuàng :zǒu guò liǔ shù  yōng  xiǎo qiáo ,jiù yào  zhuǎn  tóu guǎi  wān ,qián miàn lín shuǐ shù  rén jiā 便biàn shì 西 cūn 。duì  bǎi tuō chén shì xuān xiāo  shān shuǐ shēn chù ,shī rén shì xīn xiàng wǎng zhī  。 lìng yǒu 《xiǎo zhōu yóu jìn cūn shè zhōu  guī 》jué  :“shù jiā máo  bái chéng cūn , duì shēng zhōng zhòu yǎn mén 。hán   chén cāng   ,rén 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  gōng yuán 1201nián (jiā tài yuán nián ), shí suì  shī rén zài 西 cūn xiāng  duō shí jiù  chóng yóu , rán  miǎn gǎn dào  shú  yòu  shēng , shì méng   shī  niàn yóu wán  niàn tou ,xiě xià le zhè shǒu shī 。

cān kǎo  liào :

1、 liú yáng zhōng . yóu shī  xuǎn píng :sān qín chū bǎn shè ,2008: 175 
陆游

 yóu 

 yóu (1125—1210),  guān ,hào fàng wēng 。hàn  ,yuè zhōu shān yīn (jīn zhè jiāng shào xīng )rén ,nán sòng zhù míng shī rén 。shǎo shí shòu jiā tíng ài guó  xiǎng xūn táo ,gāo zōng shí yīng   shì ,wèi qín huì suǒ chù 。xiào zōng shí  jìn shì chū shēn 。zhōng nián  shǔ ,tóu shēn jūn  shēng huó ,guān zhì bǎo zhāng  dài zhì 。wǎn nián 退tuì  jiā xiāng 。chuàng zuò shī  jīn cún jiǔ qiān duō shǒu ,nèi róng  wéi fēng  。zhe yǒu 《jiàn nán shī 稿gǎo 》、《wèi nán wén  》、《nán táng shū 》、《lǎo xué ān   》děng 。► 10456piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

 chéng tiān   yóu  /  chéng tiān  yóu 

sòng dài  shì 

  yuán fēng liù nián shí yuè shí èr   ,jiě   shuì ,yuè    ,xīn rán  xíng 。niàn   wéi  zhě ,suì zhì chéng tiān  xún zhāng 怀huái mín 。怀huái mín  wèi qǐn ,xiāng    zhōng tíng 。tíng xià   shuǐ kōng míng ,shuǐ zhōng zǎo 、xìng jiāo héng ,gài zhú bǎi yǐng  。   yuè ? chǔ  zhú bǎi ?dàn shǎo xián rén   liǎng rén zhě ěr 。

背诵 赏析 注释 译文

宿 xīn shì  gōng diàn 

sòng dài yáng wàn  

 luò shū shū  jìng shēn ,shù tóu xīn 绿 wèi chéng yīn 。(xīn 绿   zuò :huā luò )
ér tóng  zǒu zhuī huáng dié ,fēi  cài huā  chǔ xún 。
背诵 赏析 注释 译文

guān shū yǒu gǎn ·  

sòng dài zhū  

bàn  fāng táng  jiàn kāi ,tiān guāng yún yǐng gòng pái huái 。
wèn   de qīng   ?wèi yǒu yuán tóu huó shuǐ lái 。(  tōng : )

rèn bǎo lián chén mǎn , shàng lián gōu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽