背诵 赏析 注释 译文

dié liàn huā ·cháng ài 西  chūn  zǎo 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

cháng ài 西  chūn  zǎo 。 xuě fāng xiāo , jiàn táo kāi xiǎo 。qǐng  guāng yīn dōu guò le , jīn 绿 àn hóng yīng shǎo 。
qiě chèn  huā móu  xiào 。kuàng yǒu shēng  ,yàn tài xiāng yíng rào 。lǎo  fēng qíng yīng  dào ,píng jūn shèng  fāng zūn dào 。

 wén  zhù shì 

 wén 
 céng ài 西   chūn tiān lái de zǎo 。dōng xuě cái xiāo ,xiǎo xiǎo  táo huā zhī tóu xiào 。zhuǎn shùn chūn guāng guò  le , jīn shì 绿  chéng yīn hóng huā shǎo 。
shèng xià  huā ér hái yāo ráo ,zhuā zhù shí  kàn  bǎo 。 kuàng yǒu měi  shēng  gōng  xiào 。zhǐ   lǎo lái  fēng qíng   cóng qián hǎo ,tīng  kāi 怀huái chàng yǐn rén zuì dào 。

zhù shì 
dié liàn huā :táng jiào fāng  míng 。běn míng 《què  zhī 》。yàn shū  gǎi jīn míng 。diào míng  liáng jiǎn wén  xiāo gāng shī  “fān jiē jiá dié liàn huā qíng ”zhōng  sān  。shuāng diào ,liù shí  ,shí  ,shàng xià piàn      yùn 。
cháng ài :céng jīng ài 。cháng :céng jīng 。西  : zhǐ yǐng zhōu (jīn ān huī  yáng )西  。
 xuě :dōng xuě 。fāng xiāo :gāng gāng róng huà jǐn 。
绿 àn hóng yīng shǎo :wèi hóng huā  duō  jīng diāo bài ,suǒ shèng   ,mǎn yǎn suǒ jiàn dōu shì 绿  。hóng yīng :hóng huā 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  shàng piàn xiě zuò zhě     zǎo chūn shí jié shǎng yóu 西   qíng jǐng 。西  zhī chūn lái de zǎo , de kuài ,yùn hán shí guāng  shì   hàn 。“cháng ài 西  chūn  zǎo ”zhí shū xiōng  , 西  zǎo chūn   chūn xiāng duì  ,biǎo míng duì 西  zǎo chūn   ài zhī qíng 。zǎo chūn suī shì “ xuě fāng xiāo ”,zhà nuǎn huán hán ,dàn “ jiàn táo kāi xiǎo ”, shì hǎo jǐng zài qián ,fēng guāng  xiàn 。ér  chūn què shì “qǐng  guāng yīn dōu guò le ”。“qīng  ” biǎo míng zài zuò zhě  gǎn shòu zhōng ,měi   chūn tiān  xià  jiù guò wán le ,hěn kuài jiù kàn dào  绿  cāng cuì chéng yīn 、hóng huā  shǎo diāo líng   chūn le 。zhè zhǒng gǎn shòu zhōng zuò zhě shāng gǎn   jǐn jǐn shì chūn tiān guò kuài  shì  , shāng gǎn  shì sháo huá  shēng mìng  zhè chūn guāng  yàng  qíng ér shì ,chōng mǎn le bēi chuàng  wèi dào 。zhǐ  “绿 àn hóng yīng shǎo ”,méi yǒu shén me   dài  le 。zhè tóng xià piàn “lǎo  ”gòu chéng duì yìng ,使shǐ rén míng bái  wèi shí me  ài zǎo chūn le 。shàng piàn zuò zhě miáo huì le   zǎo 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu  zuò   níng  nián (gōng yuán 1072nián ) chūn tiān ( shuō  níng  nián ), shí zuò zhě  jīng 退tuì  yǐng zhōu 。zhī qián céng duō  shǎng yóu 西  。  èr  yóu shǎng 西  chūn jǐng shì zài  èr nián wǎn chūn 。 zhōng “qǐng  guāng yīn dōu guò le , jīn 绿 àn hóng yīng shǎo ”yún yún ,zhǐ  jiù shì  èr  ,shí nián  shí  suì 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 liú yáng zhōng .ōu yáng xiū  :fèng huáng chū bǎn shè ,2014:124
欧阳修

ōu yáng xiū 

ōu yáng xiū (1007-1072), yǒng shū ,hào zuì wēng ,wǎn hào “liù   shì ”。hàn  , zhōu yǒng fēng (jīn jiāng 西 shěng yǒng fēng xiàn )rén ,yīn  zhōu yuán shǔ  líng jùn , “ líng ōu yáng xiū ”  。shì hào wén zhōng ,shì chēng ōu yáng wén zhōng gōng 。běi sòng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、shǐ xué jiā , hán  、liǔ zōng yuán 、wáng ān shí 、 xún 、 shì 、 zhé 、zēng gǒng  chēng “táng sòng   jiā ”。hòu rén yòu jiāng   hán  、liǔ zōng yuán   shì  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。► 1341piān shī wén  ► 1023tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

ruǎn láng guī ·lěi yáng dào zhōng wèi zhāng chù  tuī guān  

xīn   sòng dài 〕

shān qián dēng huǒ  huáng hūn ,shān tóu lái  yún 。zhè  shēng  shù jiā cūn ,xiāo xiāng féng  rén 。
huī  shàn ,zhěng guān jīn ,shào nián ān  chén 。 jīn qiáo cuì  zhāo hún , guān duō  shēn 。
背诵 赏析 注释 译文

běi bēi xìng huā 

wáng ān shí sòng dài 〕

 bēi chūn shuǐ rào huā shēn ,huā yǐng yāo ráo  zhàn chūn 。(huā yǐng   zuò :shēn yǐng )
zòng bèi chūn fēng chuī zuò xuě ,jué shèng nán  niǎn chéng chén 。
背诵 赏析 注释 译文

 líng chūn ·táo  fēng qián duō  mèi 

xīn   sòng dài 〕

táo  fēng qián duō  mèi ,yáng liǔ gèng wēn róu 。huàn  shēng  làn màn yóu 。qiě  guǎn xián chóu 。
hǎo chèn chūn qíng lián  shǎng , 便biàn  chūn xiū 。cǎo cǎo bēi pán  yào shōu 。cái xiǎo 便biàn  tóu 。

shí  jiàng  ,ér yóu jìn guàn ,    ,  láo  !

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽