背诵 赏析 注释 译文

 yuè shí   yuè èr shǒu 

   táng dài 〕

mǎn yuè fēi míng jìng ,guī xīn zhé  dāo 。
zhuǎn péng xíng  yuǎn ,pān guì yǎng tiān gāo 。
shuǐ   shuāng xuě ,lín  jiàn  máo 。
 shí zhān bái  ,zhí  shù qiū háo 。

shāo xià  shān xiá ,yóu xián bái  chéng 。
 chén quán  àn ,lún  bàn lóu míng 。
diāo dǒu jiē cuī xiǎo ,chán chú qiě  qīng 。
zhāng gōng  cán  ,  hàn jiā yíng 。

 wén 

chuāng wài shì mǎn yuè ,míng jìng   shì mǎn yuè , xiāng  qíng   tóng dāo zài xīn tóu luàn  !
zhǎn zhuǎn liú  ,jiā xiāng yuè lái yuè yuǎn ;xiǎng yào pān zhé yuè zhōng guì zhī , nài tiān kōng   yuǎn kuò !
guī  ba ! shàng  shuāng  xiàng xuě  yàng jié bái ,lín zhōng    xiǎo niǎo zhèng shū  zhe  máo 。
kàn zhe  yuè gōng zhōng   ér ,zhèng zài míng liàng  yuè guāng xià ,yōu xián  shù zhe xīn shēng bái máo 。

yuán yuè màn màn  xià  shān shēn xiá ,yóu  bèi bái  chéng xián guà zhe 。
jiāng shàng   chén chén ,jiāng  hūn àn ,dàn shì chē lún  yàng qīng xié  yuán yuè  rán  bàn zuò lóu zhào de tōng míng 。
bīng yíng  shì bīng  diāo dǒu qiāo xiǎng le cuī xiǎo  shēng yīn ,yuè gōng  chán chú   rán qīng xié 。
yuán yuè  tóng zhāng mǎn  gōng ,cāng bái  hún   jǐn jǐn zhào 耀yào hàn jiā yíng pán 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

píng  

  zhè shì shī rén  luàn shǔ zhōng zhī zuò 。  shī zhǔ diào yīng gāi shì bēi shāng cāng liáng  。  shǒu shī qián liǎng lián  yuè xìng gǎn ,yòng xiàng zhēng tuán yuán   yuè shí   yuè liàng fǎn chèn   piāo   xiāng    chóu  。“guī xīn zhé  dāo ”shuō  shì  gāng zài yuè gōng bèi  kǎn guì huā shù ,  cāi xiǎng , gāng   shì qíng yuàn kǎn shù , xīn xiǎng huí dào rén jiān lái 。guī  zhī xīn ,jìng rán zhé duàn le kǎn shù   dāo 。“péng ”,péng cǎo , fēng fēi zhuàn , jiào “fēi péng ”。zhè  shī rén yòng “zhuǎn péng ” fēng fēi zhuàn  xíng xiàng ,    piāo   dìng  shēng huó ,yǐn shì     piāo    wèi 。yóu jǐng  qíng ,zhuǎn péng xiàng zhēng piāo     qíng gǎn ,  kōng yǒu guī xīn zhǐ    chǔ huán xiāng   liáng 。“xíng  yuǎn ”zhǐ shī rén   dāng shí chǔ zài piān yuǎn  kuí zhōu 。shī rén jiè  biǎo  le fǎn duì zhàn luàn   xiǎng 。hòu liǎng lián miáo zhuàng zhōng qiū   ,“jiàn  máo ”、“shù qiū háo ”  xiě yuè liàng zhī liàng ,jìn   fǎn chèn    niàn yuǎn zhēng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
杜甫

  

  (712-770), zi měi , hào shǎo líng  lǎo ,shì chēng “ gōng  ”、“ shǎo líng ”děng ,hàn  , nán  gǒng xiàn (jīn  nán shěng gǒng  shì )rén ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bèi shì rén zūn wèi “shī shèng ”, shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。    bái  chēng “  ”,wèi le gēn lìng wài liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié kāi lái ,    bái yòu  chēng “   ”。 yōu guó yōu mín ,rén  gāo shàng ,  yuē 1400 shǒu shī bèi bǎo liú le xià lái ,shī  jīng zhàn ,zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng bèi shòu tuī chóng ,yǐng xiǎng shēn yuǎn 。759-766nián jiān céng  chéng  ,hòu shì yǒu   cǎo táng  niàn 。► 1378piān shī wén  ► 2060tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

 jiā bié 

  táng dài 〕

  tiān bǎo hòu ,yuán  dàn hāo  。  bǎi  jiā ,shì luàn  dōng 西 。
cún zhě  xiāo  , zhě wèi chén  。jiàn zi yīn zhèn bài ,guī lái xún jiù  。
jiǔ xíng jiàn kōng xiàng , shòu  cǎn  ,dàn duì    ,shù máo    。
 lín  suǒ yǒu , èr lǎo guǎ  。宿 niǎo liàn běn zhī ,ān  qiě qióng  。
fāng chūn   chú ,  hái guàn  。xiàn  zhī  zhì ,zhào lìng   bǐng 。
suī cóng běn zhōu  ,nèi   suǒ xié 。jìn xíng zhǐ  shēn ,yuǎn  zhōng zhuǎn  。
jiā xiāng  dàng jǐn ,yuǎn jìn    。yǒng tòng zhǎng bìng  , nián wěi gōu  。
shēng     ,zhōng shēn liǎng suān  。rén shēng  jiā bié ,  wéi zhēng  。
背诵 赏析 注释 译文

xiāo xiāng shén ·bān zhú zhī 

liú   táng dài 〕

bān zhú zhī ,bān zhú zhī ,lèi hén diǎn diǎn  xiāng  。chǔ   tīng yáo  yuàn ,xiāo xiāng shēn  yuè míng shí 。
背诵 赏析 注释 译文

wǎng chuān xián  zèng péi xiù cái  

wáng wéi táng dài 〕

hán shān zhuǎn cāng cuì ,qiū shuǐ  chán yuán 。
 zhàng zhài mén wài ,lín fēng tīng  chán 。
 tóu  luò  ,  shàng  yān 。(   zuò   )
 zhí jiē  zuì ,kuáng   liǔ qián 。

chóu  gāo  liáng  yín ,yóu  jīn  jiá shāng yīn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽