背诵 赏析 注释 译文

guì lín 

 shāng yǐn  táng dài 〕

chéng zhǎi shān jiāng  ,jiāng kuān  gòng  。
dōng nán tōng jué  ,西 běi yǒu gāo lóu 。
shén  qīng fēng àn ,lóng  bái shí jiǎo 。
shū xiāng jìng  dǎo ,xiāo   céng xiū 。

 wén  zhù shì 

 wén 
guì lín chéng zhǎi  zhōu  shān hǎo xiàng yào  xià lái , jiāng jiāng miàn kāi kuò hǎo xiàng  zài  miàn  bān 。
dōng nán  jiāng tōng xiàng  yuǎn zhī  ,西 běi sǒng  zhe gāo gāo  xuě guān lóu 。
qīng fēng liǎng àn  shù  ,yǒu shén líng zài   yòu ;ér zài shēn suì  bái shí tán  ,hái yóu  zhe  lóng 。
lóng chuán shàng xiāo   shēng yīn cóng  tíng xiē , zhī dào  men yǒu shén me  qiú ne ?

zhù shì 
jiāng :zhǐ guì jiāng 、 jiāng 。
jué  : yuǎn zhī  。
gāo lóu :zhǐ xuě guān lóu ,jiàn 《guì hǎi  héng zhì 》。
bái shí jiǎo :zài guì lín chéng běi  shí  , míng bái shí tán 。
shū xiāng : xiāng ; xiāng 。
dǎo :qǐng qiú ,pàn wàng 。
xiāo  :xiāo   。fàn zhǐ  zòu 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  “chéng zhǎi shān jiāng  ,jiāng kuān  gòng  。dōng nán tōng jué  ,西 běi yǒu gāo lóu 。”chéng zhǎi bèi shān bāo wéi ,hěn   ,duān  jié zhǎng shuǐ , jiāng kuān kuò ,jiāng zhōng  zhōu zi   bèi shuǐ yān  jiù chǎn shēng shī zhōng  “jiāng kuān  gòng  ”xiàn xiàng ,zuò zhě xiě  shì jǐng ,duì guì lín  yìn xiàng 。 biǎo  le zuò zhě  xīn jìng 。dāng shí shī rén shòu cháo zhōng “niú (sēng  ) (  )dǎng zhēng ” qiān lěi ,bèi pái chì chū cháo ,suí hǎo yǒu guì guǎn guān chá 使shǐ zhèng  lái dào guì zhōu ,rèn zhǎng shū  xián zhí ,xīn tóu  yǒu  fān  wèi 。běi sòng shī rén huáng tíng jiān liú fàng  zhōu , guò guì lín , wèi xiù   guì lín shān shuǐ suǒ  yǐn 、suǒ táo zuì ,wàng què le     xìng ,xiě chū le 《dào guì zhōu 》:“guì lǐng huán chéng  yàn dàng ,píng  cāng   jué é 。 chéng  zài guō   ,nài  bǎi zhàng gàn fēng  !”shī zhōng suǒ  dào   chéng 、guō  jiē wèi zhù míng huà jiā 。

  “shū xiāng jìng  dǎo ,xiāo   céng xiū 。”zhè liǎng  zhōng “

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
李商隐

 shāng yǐn 

 shāng yǐn (yuē 813nián -yuē 858nián ),  shān ,hào   (谿 )shēng 、fán nán shēng ,táng dài zhù míng shī rén ,   nèi (jīn  nán shěng jiāo zuò shì )qìn yáng ,chū shēng  zhèng zhōu xíng yáng 。 shàn cháng shī  xiě zuò ,pián wén wén xué jià zhí  hěn gāo ,shì wǎn táng zuì chū   shī rén zhī  ,    chēng “xiǎo   ”, wēn tíng yún  chēng wéi “wēn  ”,yīn shī wén  tóng shí   duàn chéng shì 、wēn tíng yún fēng  xiāng jìn ,qiě sān rén dōu zài jiā   pái háng  shí liù , bìng chēng wéi “sān shí liù  ”。 shī gòu  xīn  ,fēng  nóng  ,yóu  shì  xiē ài qíng shī    shī xiě  chán mián fěi  ,yōu měi dòng rén ,广guǎng wéi chuán sòng 。dàn  fèn shī  guò  yǐn huì   ,nán  suǒ jiě ,zhì yǒu “shī jiā zǒng ài 西 kūn hǎo , hèn  rén zuò zhèng jiān ”zhī shuō 。yīn chǔ  niú  dǎng zhēng  jiā fèng zhī zhōng , shēng hěn   zhì 。 hòu zàng  jiā xiāng qìn yáng (jīn  nán jiāo zuò shì qìn yáng   ài xiàn jiāo jiè zhī chù )。zuò pǐn shōu  wèi 《  shān shī  》。► 597piān shī wén  ► 560tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

tóng  shí  zuì  yuán jiǔ 

bái   táng dài 〕

huā shí tóng zuì  chūn chóu ,zuì zhé huā zhī zuò jiǔ chóu 。
   rén tiān   , chéng jīn  dào liáng zhōu 。
背诵 赏析 注释 译文

dēng jīn líng fèng huáng tái 

 bái táng dài 〕

fèng huáng tái shàng fèng huáng yóu ,fèng  tái kōng jiāng  liú 。
 gōng huā cǎo mái yōu jìng ,jìn dài  guān chéng  qiū 。
sān shān bàn luò qīng tiān wài ,èr shuǐ zhōng fēn bái  zhōu 。(èr shuǐ   zuò : shuǐ )
zǒng wèi  yún néng   ,cháng ān  jiàn 使shǐ rén chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

lán qiáo 驿 jiàn yuán jiǔ shī 

bái   táng dài 〕

lán qiáo chūn xuě jūn guī  ,qín lǐng qiū fēng   shí 。
měi dào 驿 tíng xiān xià  ,xún qiáng rào zhù  jūn shī 。

è wáng fén shàng cǎo   ,qiū  huāng liáng shí shòu wēi 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽