背诵 赏析 注释 译文

hóng chuāng yuè ·yàn guī huā xiè 

 lán xìng   qīng dài 〕

yàn guī huā xiè ,zǎo yīn xún 、yòu guò qīng míng 。shì  bān fēng jǐng ,liǎng yàng xīn qíng 。yóu   táo yǐng  、shì sān shēng 。
  lán zhǐ jiāo hóng zhuàn ,  chūn xīng 。dào xiū   yuē ,jiàn  shēn méng 。    xiāng  、湿shī yín píng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
huā ér diāo xiè ,yàn zi guī lái ,zūn xún jié lìng yòu guò le qīng míng 。fēng jǐng shì  yàng  ,dàn xīn  què shì liǎng yàng  chóu qíng ,dōu zài  niàn zhe duì fāng 。hǎo xiàng hái  de   zài huí láng  xiāng féng , men  xiāng  shì yào xiāng ài sān shēng ,yǒng  fēn  。
 men zài  juàn shàng xiě jiù  xiān hóng  zhuàn wén ,hǎo xiàng  tiān shàng  xīng xīng  yàng qīng   jiàn 。shuō dào        yuē ,zhè  juàn shàng  shēn méng   wèi píng 。shuō   shì shēn  ,  qīng dàn   zhū 湿shī le yín   píng fēng 。

zhù shì 
yīn xún :běn wèi dào jiā  , wèi shùn yìng  rán 。 chù  hán yǒu    shùn yìng  rán    。
sān shēng : jiā  ,zhǐ qián shēng 、jīn shēng 、lái shēng 。
  lán zhǐ :zhǐ shàng xià    zhī chéng lán , jiān yòng zhū  jiè xíng  juàn  ,hòu  zhǐ yǒu  线xiàn  zi  jiān zhǐ 。
  :   qīng  fēn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè shǒu    quán shì shū  duì wǎng  liàn qíng  huí  , shuāng ài liàn  rén liǎng qíng xiāng  、zhèng zhòng méng yuē  qíng jìng ,shēn zhì dòng rén 。 rén duì dāng shí jǐng xiàng  wǎn rán zhuī  ,jìn tòu le  bié  suān chǔ 。

    shàng piàn zhǔ yào shì xiě jǐng  zhuī  wǎng  。“yàn guī huā xiè ,zǎo yīn xún 、yòu guò qīng míng ”,yàn zi guī lái ,qún huā diāo xiè ,yòu guò le qīng míng shí jié ,shǒu  jiāo dài le shí lìng ,  chūn shí jié 。 rén yòng “yàn guī ”lái àn zhǐ shì jiān  qiè  jiù , shì   suǒ ài zhī rén què  néng zài huí lái ,suǒ  cái huì “shì  bān fēng jǐng ,liǎng yàng xīn qíng ”。

   dào xià piàn . lán    rén , chū le jiù qíng nán zài   nài kǎi tàn 。“  lán zhǐ jiāo hóng zhuàn ,  chūn xīng ”,zài  juàn shàng xiě jiù  xiān hóng zhuàn wén , jīn xiǎng lái ,jiù hǎo xiàng  tiān shàng qīng   míng xīng  yàng 。“dào xiū   yuē ,jiàn  shēn méng ”, juàn shàng xiě  shì dāng chū èr rén  hǎi shì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu  xiě   shí shàng dài kǎo jiū , xiě  shì  qíng ,zhè shǒu  shì  shǒu dào wáng  , dào niàn wáng  huò zhě shì  biǎo mèi  duàn yǒu yuán  fèn  gǎn qíng 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 niè xiǎo qíng ,quán líng  biān . lán róng ruò  chuán :zhōng guó huá qiáo chū bǎn shè ,2015.05: 267 
纳兰性德

 lán xìng  

 lán xìng  (1655-1685),mǎn zhōu rén , róng ruò ,hào léng jiā shān rén ,qīng dài zuì zhù míng  rén zhī  。 shī  “ lán  ”zài qīng dài  zhì zhěng  zhōng guó  tán shàng dōu xiǎng yǒu hěn gāo  shēng  ,zài zhōng guó wén xué shǐ shàng  zhàn yǒu guāng cǎi duó     。 shēng huó  mǎn hàn róng  shí  , guì  jiā tíng xīng shuāi  yǒu guān lián  wáng cháo guó shì  diǎn xíng xìng 。suī shì cóng  wáng ,què xiàng wǎng jīng  píng dàn 。 shū  shēng huó huán jìng bèi jǐng ,jiā zhī  rén  chāo  cái huá ,使shǐ  shī  chuàng zuò chéng xiàn chū     xìng  xiān míng   shù fēng  。liú chuán zhì jīn  《 lán huā lìng ·  jué jué  》——“rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn ?děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。”   jìng ,shì  zhòng duō dài biǎo zuò zhī  。► 302piān shī wén  ► 1013tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

zhú zhī  

zhèng xiè qīng dài 〕

shuǐ liú   shù chóng chóng ,shù  chūn shān  liǎng fēng 。
máo  shēn zàng rén  jiàn ,shù shēng  quǎn  yáng zhōng 。
背诵 赏析 注释 译文

fēng liú  ·qiū jiāo  shì 

 lán xìng  qīng dài 〕

píng yuán cǎo   ,chóng yáng hòu 、huáng  shù sāo sāo 。   qīng  ,luò huā shí jié ,céng féng shí cuì , tīng chuī xiāo 。jīn lái shì 、shāo hén cán  jǐn ,shuāng yǐng luàn hóng diāo 。qiū shuǐ yìng kōng ,hán yān  zhī ,zào diāo fēi chù ,tiān cǎn yún gāo 。
rén shēng  xíng  ,jūn zhī fǒu ?róng  liǎng bìn xiāo xiāo 。  dōng jūn zuò bié ,chǎn   liáo 。suàn gōng míng   , shēn  de ,duǎn  shè  , jiǔ 西 jiāo 。便biàn xiàng  yáng yǐng  ,  huī háo 。
背诵 赏析 注释 译文

  

zhào  qīng dài 〕

qiào hán cuī huàn  mián qiú , zhàng jiāo yuán zuò jìn yóu 。
zuì shì qiū fēng guǎn xián shì ,hóng  fēng  bái rén tóu 。

jīn  lái  , xuě zài  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽