背诵 赏析 注释 译文

sòng rén dōng yóu 

wēn tíng yún  táng dài 〕

huāng shù luò huáng  ,hào rán   guān 。
gāo fēng hàn yáng  ,chū  yǐng mén shān 。
jiāng shàng  rén zài ,tiān   zhào hái 。
 dāng zhòng xiāng jiàn ,zūn jiǔ wèi  yán 。

 wén  zhù shì 

 wén 
huāng   yíng lěi shàng huáng  fēn fēn piāo luò , xīn 怀huái hào  、yuǎn zhì gào bié le  sāi xiǎn guān 。
hàn yáng  shuǐ  fēng gāo ,yǐng mén shān zhāo yáng zhī xià jǐng xiàng wàn qiān 。
jiāng dōng qīn yǒu yǒu  rén zhèng wàng yǎn  穿chuān ,děng hòu zhe    zhōu cóng tiān  huí huán 。
shén me shí hòu  men cái néng zài  xiāng jiàn , bēi chàng yǐn   wèi  rén  chóu yán 。

zhù shì 
huāng shù :huāng fèi  biān sài yíng lěi 。
hào rán :  chōng pèi 、háo mài jiān dìng  yàng zi ,zhǐ yuǎn yóu zhī zhì shén jiān 。《mèng  ·gōng sūn chǒu xià 》:“ rán hòu hào rán yǒu guī zhì 。”
hàn yáng  : běi hàn yáng  cháng jiāng  kǒu 。
yǐng mén shān :wèi  jīn  běi   xiàn 西 běi cháng jiāng nán àn , jīng mén shān 。
jiāng :zhǐ cháng jiāng 。 rén :yóu yán shuí rén 。
 zhào : zhōu 。zhào :yuán zhǐ huá chuán   zhǒng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

   shī xiě sòng bié ,“hào rán   guān ”  què  le shī   diào ,yóu   rén   áng yáng ,jiù 使shǐ de huáng  piāo líng 、tiān   zhào děng jǐng  xiǎn de bēi liáng ér   chén ,yīn ér kāng kǎi dòng rén 。shī  zuì hòu   tòu lòu chū    bié  qíng 怀huái ,suī shì zài qiū  sòng bié ,què  bēi qiū   chǔ 。quán shī  jìng xióng hún zhuàng kuò ,kāng kǎi bēi liáng ,yǒu qiū jǐng ér  shāng qiū zhī qíng , rén bié ér  zòng bēi qíng ,háo  zuò zhě “huā jiān  pài ”wǎn yuē xiān   wén fēng 。

  shī rén zài qiū fēng zhōng sòng bié yǒu rén ,bèi gǎn  liáng ,duì yǒu rén liú lòu chū guān qiè ,biǎo xiàn le liǎng rén shēn hòu  yǒu  。zhè shǒu shī  jìng bēi liáng xióng zhuàng ,qíng zhēn  qiè ,zhì piáo dòng rén 。

  guān   shī   duān ,qīng rén chén  qián yuē :“ diào zuì gāo 。”(《táng shī bié cái 》)àn shǒu  , diǎn  bàng huāng liáng lěng luò   bǎo ,shí lìng yòu zhí luò  xiāo xiāo  hán qiū , shí   sòng yǒu rén yuǎn xíng , bié 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shì  shǒu sòng bié shī ,suǒ sòng  rén  xiáng (huò wèi  xuán   yǒu 《sòng bié 》xiāng  )。kàn shī zhōng  míng dōu zài jīn  běi shěng , zhī zhè shì wēn tíng yún táng xuān zōng  zhōng shí sān nián (gōng yuán 859nián )biǎn suí xiàn wèi zhī hòu 、táng  zōng xián tōng sān nián (gōng yuán 862nián ) jiāng líng dōng xià zhī qián (yīng wèi xián tōng èr nián qiū ) zuò pǐn ,hěn  néng zuò  jiāng líng ,shī rén shí nián  shí zuǒ yòu 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、  jìng  děng .táng shī sòng  jiàn shǎng  quán  .běi jīng :huá wén chū bǎn shè ,2009:195
2、 xiāo  fēi  děng .táng shī jiàn shǎng  diǎn .shàng hǎi :shàng hǎi  shū chū bǎn shè ,1983:1122-1123
温庭筠

wēn tíng yún 

wēn tíng yún (yuē 812—866)táng dài shī rén 、 rén 。běn míng  , fēi qīng ,tài yuán  (jīn shān 西  xiàn dōng nán )rén 。 yǒu tiān cái ,wén  mǐn jié ,měi  shì , guān yùn , chā shǒu ér chéng  yùn ,suǒ   yǒu “wēn  chā ”zhī chēng 。rán shì cái   ,yòu hǎo   quán guì ,duō fàn  huì , zēng  shí ,   jìn shì   ,zhǎng bèi biǎn  ,zhōng shēng   zhì 。guān zhōng guó  zhù jiào 。jīng tōng yīn  。gōng shī ,  shāng yǐn  míng ,shí chēng “wēn  ”。 shī  zǎo huá  ,nóng yàn jīng zhì ,nèi róng duō xiě guī qíng 。   shù chéng jiù zài wǎn táng zhū  rén zhī shàng ,wèi “huā jiān pài ”shǒu yào  rén ,duì    zhǎn yǐng xiǎng jiào  。zài  shǐ shàng , wéi zhuāng  míng ,bìng chēng “wēn wéi ”。cún   shí  shǒu 。hòu rén  yǒu 《wēn fēi qīng  》 《jīn lián  》。► 426piān shī wén  ► 454tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

jiǎn jiǎn yín 

bái   táng dài 〕

 jiā xiǎo  míng jiǎn jiǎn , róng huā sāi liǔ  yǎn 。
shí   jìng xué diǎn zhuāng ,shí èr chōu zhēn néng xiù shang 。
shí sān xíng zuò shì diào pǐn , kěn  tóu bái  cáng 。
líng lóng yún  shēng huā yàng ,piāo yáo fēng xiù qiáng wēi xiāng 。
shū 姿  tài   zhuàng ,  zhuàn dòng  yǒu guāng 。
èr yuè fán shuāng shā táo  ,míng nián  jià jīn nián  。
zhàng rén ā   bēi  ,   shì fán   。
kǒng shì tiān xiān zhé rén shì ,zhǐ  rén jiān shí sān suì 。
  hǎo   jiān láo ,cǎi yún  sàn liú  cuì 。
背诵 赏析 注释 译文

jiāng tíng 

  táng dài 〕

tǎn  jiāng tíng nuǎn ,cháng yín  wàng shí 。
shuǐ liú xīn  jìng ,yún zài   chí 。
  chūn jiāng wǎn ,xīn xīn    。
jiāng dōng yóu  zhàn ,huí shǒu  pín méi 。
背诵 赏析 注释 译文

 宿 

  táng dài 〕

 guǎn  liáng bàn ,níng qíng  qiǎo rán 。
hán dēng  jiù shì ,duàn yàn jǐng chóu mián 。
yuǎn mèng guī qīn xiǎo ,jiā shū dào  nián 。
cāng jiāng hǎo yān yuè ,mén  diào  chuán 。

 cháng luàn zhī guó ,    zhī mín zhě 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽