背诵 赏析 注释 译文

 xià zhēng  tíng 

táng dài  bái 

chuán xià 广guǎng líng  ,yuè míng zhēng  tíng 。
shān huā  xiù jiá ,jiāng huǒ shì liú yíng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
chuán shùn liú ér xià cháo 广guǎng líng shǐ  ,míng yuè zhào liàng le zhēng  tíng 。
yuǎn wàng shān huā  jiāo yàn shì xiù jiá ,jiāng shàng wàn jiā dēng huǒ ,xiàng  shù yíng huǒ chóng fēi lái fēi  。

zhù shì 
zhēng  tíng :dōng jìn shí zhēng  jiāng jūn xiè shí suǒ jiàn , zhǐ zài jīn jiāng  shěng nán jīng shì nán jiāo 。
广guǎng líng :jùn míng ,zài jīn jiāng  shěng yáng zhōu shì  dài 。
xiù jiá (jiá): guò yān zhī    miàn jiá ,  jǐn xiù ,yīn chēng xiù jiá 。 chēng “xiù miàn ”,huò “huā miàn ”。 shuō xiù jiá  wèi  jiá , dài shèng niǎo 。zhè  jiè  àn shàng shān huā  jiāo yàn 。
jiāng huǒ :jiāng shàng   huǒ 。jiāng ,xián běn 、 běn 、guō běn 、zhū běn  zuò ”hóng “。liú běn zhù yún :jiāng ,jīn běn zuò hóng ,jiāng  wèi shèng 。liú yíng :fēi dòng  yíng huǒ chóng 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  shī rén yùn yòng liú chàng   yán ,shēng dòng    ,zài shī zhōng xíng xiàng  miáo huì le cóng zhēng  tíng (zài jīn nán jīng )dào 广guǎng líng (jīn yáng zhōu ) dài  jiāng zhōng  jǐng ,biǎo  le shī rén duì  guó shān    ài  chū yóu   yuè zhī qíng 。quán shī  yán  huà , jìng  huà ,duì  guān jǐng  shén tài  miáo huì  zhēn chuán shén , xiàn le zuò zhě jià   yán  gāo chāo néng  。

  “chuán xià 广guǎng líng  ,yuè míng zhēng  tíng ”liǎng  xiě shī rén zuò zài xiǎo zhōu shàng huí shǒu yǎng wàng zhēng  tíng ,zhī jiàn  gāo gāo   tíng zài yuè guāng yìng zhào xià , wài lún kuò fēn míng 。

   sān  :“shān huā  xiù jiá 。”táng rén fēng  ,shào  zhuāng shì miàn jiá ,chēng “xiù jiá ”。bái   yǒu shī yún :“xiù miàn shuí jiā  , tóu  suì  。”liú    yǒu shī yún :“huā miàn  tou shí sān  ,chūn lái chuò yuē xiàng rén  。” bái shì  “xiù jiá ”dài chēng shào  , zhī xíng róng shān huā 。zhè  shī shì shuō , zhēng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

   《jiàn kāng zhì 》 zǎi ,zhēng  tíng zài shí tou  ,jiàn  dōng jìn ,shì jīn líng    míng shèng 。 tíng  shān lín jiāng ,fēng jǐng jiā  。 bái  gōng yuán 761nián (táng  zōng shàng yuán èr nián ) chūn yóu  dēng zhōu ,wǎng yóu 广guǎng líng , xìng xiě xià  shī 。

cān kǎo  liào :

1、  qìng shàn  děng  .táng shī jiàn shǎng  diǎn  .shàng hǎi  :shàng hǎi  shū chū bǎn shè  ,1983 :336 .
李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1178piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

cháo zhōng cuò ·xiān shēng qióng zhàng shì shēng  

sòng dài zhū dūn  

xiān shēng qióng zhàng shì shēng  ,tiāo yuè gèng dān huā 。 zhù dōu  zēng ài ,fàng xíng zǒng shì yān xiá 。
piāo rán xié  , tíng wèn jiǔ ,xiāo  xún chá 。qià  huáng   dìng , zhī fēi dào shuí jiā ?
背诵 赏析 注释 译文

 zhōng qíng ·  cái dòng wàn  suí 

sòng dài huáng tíng jiān 

róng zhōu dēng lín shèng jǐng ,wèi cháng     jiā fēng , xiè jiāng shān 。mén shēng qǐng wèn :xiān shēng jiā fēng   ?wèi  jīn huá dào rén zuò  zhāng 。

  cái dòng wàn  suí ,suō   gōu  。jīn lín zhèng zài shēn chù ,qiān chǐ   chuí 。
tūn yòu  ,xìn hái  ,shàng gōu chí 。shuǐ hán jiāng jìng ,mǎn  qīng shān ,zài yuè míng guī 。

背诵 赏析 注释 译文

shān zhōng 

táng dài wáng  

cháng jiāng bēi  zhì ,wàn  niàn jiāng guī 。
kuàng shǔ gāo fēng wǎn ,shān shān huáng  fēi 。

zhī  dōng běi fēng chén  ,piāo  西 nán tiān  jiān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽