背诵 赏析 注释 译文

wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu   

 bái  táng dài 〕

yáng huā luò jǐn  guī  ,wén dào lóng biāo guò   。
  chóu xīn  míng yuè ,suí jūn zhí dào  láng 西 。(suí jūn   zuò :suí fēng )

 wén  zhù shì 

 wén 
zài liǔ  luò wán , guī  míng zhī shí , tīng shuō nín bèi biǎn wèi lóng biāo wèi ,yào jīng guò   。
   yōu chóu  xīn   tuō gěi míng yuè , wàng néng suí zhe fēng  zhí péi zhe  dào  láng  西 。

zhù shì 
wáng chāng líng :táng dài shī rén ,tiān bǎo (táng xuán zōng nián hào ,742~756)nián jiān bèi biǎn wèi lóng biāo xiàn wèi 。
zuǒ qiān :biǎn zhé ,jiàng zhí 。 rén zūn yòu bēi zuǒ ,yīn   jiàng zhí chēng wéi zuǒ qiān 。
lóng biāo :  míng ,táng cháo zhì xiàn ,zài jīn  nán shěng 怀huái huà shì  dài 。
yáng huā :liǔ  。
 guī :  juān niǎo ,xiāng chuán   shēng āi wǎn  qiè 。
yáng huā luò jǐn : zuò “yáng zhōu huā luò ”。
lóng biāo :shī zhōng zhǐ wáng chāng líng , rén cháng yòng guān zhí huò rèn guān zhī   zhōu xiàn míng lái chēng   ge rén 。
  :shì   、

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu 《wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu   》 gài zuò  gōng yuán 753nián (táng xuán zōng tiān bǎo shí èr zài )。dāng shí wáng chāng líng cóng jiāng níng chéng bèi biǎn wèi lóng biāo xiàn (jīn  nán shěng qián yáng xiàn )wèi , bái zài yáng zhōu tīng dào hǎo yǒu bèi biǎn hòu xiě xià le zhè shǒu shī 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、  hǎi   děng  .táng shī jiàn shǎng  quán   .běi jīng  :zhōng guó huá qiáo chū bǎn shè  ,2010nián 12yuè bǎn  : 141-142  .

shǎng  

  《xīn táng shū .wén  chuán 》zài wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo wèi ( rén shàng yòu , chēng biǎn guān wèi zuǒ qiān ),shì yīn wèi “   xíng ”, jiù shì shuō ,   zuì biǎn guān ,bìng  shì yóu  shén me zhòng  wèn  ,ér zhǐ shì yóu  shēng huó xiǎo jié  gòu jiǎn diǎn 。zài 《 róng lóu sòng xīn jiàn 》zhōng ,wáng chāng líng  duì   hǎo yǒu shuō :“luò yáng qīn yǒu  xiāng wèn , piàn bīng xīn zài   。” 沿yán yòng bào zhào 《dài bái tóu yín 》zhōng “qīng    bīng ”   ,lái biǎo míng    chún jié   。 bái zài tīng dào   xìng  zāo   hòu ,xiě le zhè  shǒu chōng mǎn tóng qíng  guān qiè  shī piān ,cóng yuǎn dào  gěi  ,shì wán quán    jiě  。

  shǒu  xiě jǐng jiān diǎn shí lìng 。 jǐng    piāo   dìng  yáng huā 、jiào zhe “  guī  ”  guī , hán yǒu piāo líng zhī gǎn 、 bié zhī hèn zài nèi ,qiè  dāng shí qíng shì , jiù róng qíng  jǐng 。 yīn shǒu    jǐng zhōng jiàn qíng ,suǒ    便biàn zhí   shì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiàn shǎng 

  zhè shì  shǒu duǎn duǎn    shū qíng duǎn zhāng ,gǎn qíng  fèn liàng què xiāng dāng chén zhòng 。  kāi tóu 便biàn   liǎng zhǒng  yǒu  fāng  zhēng  shì  ,miáo huì chū nán guó   chūn jǐng xiàng ,hōng tuō chū  zhǒng āi shāng chóu    fēn 。yáng huā  liǔ  。 guī shì  juān niǎo  bié míng ,xiāng chuán zhè zhǒng niǎo shì shǔ wáng    jīng hún suǒ huà ,míng shēng  cháng  qiè dòng rén 。lóng biāo zài zhè  zhǐ wáng chāng líng , guān míng zuò wéi chēng  shì táng  lái wén rén zhōng   zhǒng fēng  。  wèi xiāng qián jiāo jiè chù  chén  、yǒu  、  、  、yuán  ;zài táng dài ,zhè  dài hái bèi kàn zuò huāng  biān yuǎn   máo zhī  , zhèng shì wáng chāng líng yào   biǎn suǒ 。 le zhè liǎng  shī , men  nán xiǎng xiàng chū : yóu zài wài  shī rén ,shí dāng nán guó   chūn sān yuè ,yǎn qián shì fēn fēn piāo zhuì  liǔ  ,ěr biān shì  shēng shēng  juān  bēi  。 qíng  jǐng , gòu liáo rén chóu   le , kuàng yòu chuán lái le hǎo yǒu yuǎn zhé   xìng xiāo  ?zhè  shǒu èr  kàn  píng dàn ,shí  què 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1185piān shī wén  ► 5394tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

xiè  zhēn zhū 

jiāng cǎi píng táng dài 〕

guì  shuāng méi jiǔ  miáo ,cán zhuāng  lèi  hóng xiāo 。
cháng mén jǐn   shū  ,  zhēn zhū wèi  liáo 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè xià  zhuó  shǒu ·  

 bái táng dài 〕

huā jiān   jiǔ , zhuó  xiāng qīn 。
 bēi yāo míng yuè ,duì yǐng chéng sān rén 。
yuè   jiě yǐn ,yǐng  suí  shēn 。
zàn bàn yuè jiāng yǐng ,xíng    chūn 。
  yuè pái huái ,  yǐng líng luàn 。
xǐng shí tóng jiāo huān ,zuì hòu  fēn sǎn 。(tóng jiāo huān   zuò :xiāng jiāo huān )
yǒng jié  qíng yóu ,xiāng  miǎo yún hàn 。
背诵 赏析 注释 译文

yáo  yuàn 

wēn tíng yún táng dài 〕

bīng diàn yín chuáng mèng  chéng , tiān  shuǐ  yún qīng 。
yàn shēng yuǎn guò xiāo xiāng  ,shí èr lóu zhōng yuè  míng 。

 huā  jiǔ guò qīng míng ,xìng wèi xiāo rán shì  sēng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽