背诵 赏析 注释 译文

 zhōng hǎo · shǒu 西 fēng lèi  gàn 

 lán xìng   qīng dài 〕

 shǒu 西 fēng lèi  gàn ,nián lái duō zài bié  jiàn 。yáo zhī  tīng dēng qián  ,zhuǎn  tóng kàn xuě hòu shān 。
píng   ,quàn jiā cān 。guì huā shí jié yuē zhòng hái 。fēn míng xiǎo xiàng chén xiāng  , piàn shāng xīn  huà nán 。

 wén  zhù shì 

 wén 
zài qiū fēng zhōng zhí shǒu sòng  zhēn guān nán guī ,liàn liàn  shě ,xiǎng dào  nián lái  hǎo yǒu duō  fēn bié , yóu de lèi liú mǎn miàn 。zhè  nián lái  men jīng cháng fēn  。yáo xiǎng  zài jiā xiāng  zuò dēng qián ,tīng zhe chuāng wài    qiū  , rén   xiāng bàn ;zhuǎn niàn  xiǎng ,  céng jīng tóng zài xuě hòu kàn shān ,  shāo jiě bié hòu  chǔ      。
píng jiè “ ” yīn qín huà  , yào   jiā cān fàn ,bié ràng shēn  shòu sǔn 。zán men yuē dìng ,děng dào míng nián guì huā kāi fàng  shí hòu  yào zài huí lái 。  huà xiàng zài chén xiāng    qīng yān zhōng qīng   jiàn ,dàn shì  nèi xīn  bēi shāng shì  lùn      miáo huà chū lái  。

zhù shì 
 zhōng hǎo : pái míng 。shuāng diào , shí   , píng shēng yùn 。 shì  pái míng 。nán  xiān  gōng 、běi   shí diào dōu yǒu 。    dōu   pái xiāng tóng 。běi  yòng zuò xiǎo lìng ,huò yòng  tào  。nán  liè wéi “

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  kāng  èr shí nián (1681), zhēn guān zhèng zài jīng chéng ,féng  sāng  nán guī   。róng ruò  liú   ,gèng xiǎng dào   zhēn guān suī rán xīn xīn xiāng yìn ,què  shǎo  duō , fān yòu jiāng zhǎng bié ,  nán shè 。shí zhí qiū  , lán wèi hǎo yǒu xiě le shī  xiāng zèng 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 zhāng bǐng  zhe , lán  jiān zhù ,běi jīng chū bǎn shè ,2007.02, 224 

shǎng  

  “ shǒu 西 fēng lèi  gàn ”, tóu 便biàn shì  pài    bié jǐng xiàng ,diàn dìng le quán   gǎn qíng  diào 。 shǒu 、西 fēng 、lèi  gàn ,měi   dōu dài zhe xiāo    jìng ,  zài   便biàn yíng zào chū le  qiáng  gǎn rǎn  。zhè   “ shǒu ” shì 西 fāng   jié ,ér shì  bié shí zhēn qíng liú   dòng zuò ,tóng    shì “zhí shǒu ”。

   guǒ shuō “ shǒu 西 fēng lèi  gàn ”tōng guò miáo xiě sòng bié  huà miàn ,diàn dìng le zhè shǒu    diào , me “nián lái duō zài bié  jiàn ”  jiù shì tōng guò  lán róng ruò  yuàn hèn ,lái jìn   jiā shēn le zhè zhǒng āi shāng 。měi ge rén dōu huì jīng   bié ,ǒu ěr  fēn bié shàng  jiē shòu ,dàn shì “nián lái duō zài bié  jiàn ”,zhī xīn zhī rén nán   shǒu 。

  “yáo zhī  tīng dēng qián  ,zhuǎn  tóng kàn xuě hòu shān 。”zhè liǎng  miáo huì chū le liǎng  jiǒng rán  tóng  huà miàn —— bié hòu ,zài fēng  zhī   néng chéng mián , zuò 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
纳兰性德

 lán xìng  

 lán xìng  (1655-1685),mǎn zhōu rén , róng ruò ,hào léng jiā shān rén ,qīng dài zuì zhù míng  rén zhī  。 shī  “ lán  ”zài qīng dài  zhì zhěng  zhōng guó  tán shàng dōu xiǎng yǒu hěn gāo  shēng  ,zài zhōng guó wén xué shǐ shàng  zhàn yǒu guāng cǎi duó     。 shēng huó  mǎn hàn róng  shí  , guì  jiā tíng xīng shuāi  yǒu guān lián  wáng cháo guó shì  diǎn xíng xìng 。suī shì cóng  wáng ,què xiàng wǎng jīng  píng dàn 。 shū  shēng huó huán jìng bèi jǐng ,jiā zhī  rén  chāo  cái huá ,使shǐ  shī  chuàng zuò chéng xiàn chū     xìng  xiān míng   shù fēng  。liú chuán zhì jīn  《 lán huā lìng ·  jué jué  》——“rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn ?děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。”   jìng ,shì  zhòng duō dài biǎo zuò zhī  。► 302piān shī wén  ► 1013tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

xuē bǎo chāi yǒng bái hǎi táng 

cáo xuě qín qīng dài 〕

zhēn zhòng fāng 姿 zhòu yǎn mén , xié shǒu wèng guàn tái pén 。
yān zhī  chū qiū jiē yǐng ,bīng xuě zhāo lái   hún 。
dàn  shǐ zhī huā gèng yàn ,chóu duō yān    hén 。
 cháng bái   qīng jié ,  tíng tíng  yòu hūn 。
背诵 赏析 注释 译文

shēng zhā  ·dōng fēng  jiě chóu 

 lán xìng  qīng dài 〕

dōng fēng  jiě chóu ,tōu zhǎn xiāng qún chǎ 。  bèi shā lóng ,yǐng zhe xiān yāo huà 。
ruò jǐn shuǐ chén yān ,  yuān yāng  。huā  lěng  xiāng ,xiǎo  yīng táo xià 。
背诵 赏析 注释 译文

cǎi sāng  · dēng shū jǐn hóng jiān  

 lán xìng  qīng dài 〕

 dēng shū jǐn hóng jiān  , jiù  liáo 。 lòu tiáo tiáo ,mèng  hán huā   xiāo 。
 竿gān xiū zhú sān gēng  ,  xiāo xiāo 。fēn  qiū cháo ,  shuāng  dào xiè qiáo 。

 zhōng wén zhé liǔ ,chūn  wèi zēng kàn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽