背诵 赏析 注释 译文

 lán huā màn ·西  sòng chūn 

yuán dài liáng céng 

wèn huā huā   ,wèi shuí luò ,wèi shuí kāi 。suàn chūn  sān fēn ,bàn suí liú shuǐ ,bàn  chén āi 。rén shēng néng  huān xiào ,dàn xiāng féng 、zūn jiǔ  xiāng cuī 。qiān   tiān   , chūn cuì rào zhū wéi 。
cǎi yún huí shǒu àn gāo tái 。yān shù miǎo yín 怀huái 。pàn  zuì liú chūn ,liú chūn  zhù ,zuì  chūn guī 。西 lóu bàn lián xié  ,guài xián chūn 、yàn zi què fēi lái 。 zhěn qīng lóu hǎo mèng ,yòu jiào fēng  jīng huí 。

 wén  zhù shì 

 wén 
wèn huā huā  shuō huà ,wèi shuí líng luò wèi shuí ér kāi 。jiù suàn yǒu sān fēn chūn  , bàn  suí shuǐ liú  , bàn huà wéi chén āi 。rén shēng néng yǒu duō shǎo huān xiào , yǒu xiāng féng  bēi chàng yǐn què   tuī 。zhěng  chūn tiān cuì wéi 绿 rào ,fán huā  jǐn  tiān  zhē gài 。
huí shǒu gāo tái yān shù  duàn hūn àn  piàn 。 jiàn měi rén zōng yǐng lìng rén gèng shāng qíng 怀huái 。pàn mìng chàng yǐn wǎn liú chūn guāng què wǎn liú  zhù ,chéng zhe jiǔ zuì chūn tiān yòu tōu tōu  kāi 。西 lóu xié lián bàn juǎn  yáng yìng zhào , guài  shì yàn zi xián zhuó huā piàn 仿fǎng   chūn dài lái 。gāng gāng zài zhěn shàng zuò zhe huān   měi mèng ,què yòu ràng  qíng  fēng  shēng  huài 。

zhù shì 
 tiān   : tiān  wèi   ,  gāo kuàng    。
cuì rào zhū wéi :xíng róng háo huá ,yòu chēng zhū wéi cuì rào 。
gāo tái : gāo yáng tái 。
qīng lóu ,zhǐ   suǒ  zhī chù 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

    yuán nián (1297)—  sān nián (1299),zuò zhě dān rèn háng zhōu  zǒng guǎn ,  dàng zuò  zhè  shí  。

cān kǎo  liào :

1、  qiú .《 yuàn cóng tán 》.běi jīng :zhōng huá shū  ,2008:86
2、  shào mín .《xīn yuán shǐ ·juǎn    ——juǎn    》.cháng chūn : lín rén mín chū bǎn shè ,2005:2775
3、  lái míng .《zhōng guó wén xué biān nián shǐ ·yuán dài juǎn 》.cháng shā : nán rén mín chū bǎn shè ,2006:99

shǎng  

  liáng céng 《 lán huā màn ·西  sòng chūn 》 ,bìng méi yǒu yán  àn zhào shàng piàn xiě jǐng 、xià piàn shū qíng   shù lái xiě ,fǎn dào  jǐng shēng qíng ,qíng jǐng jiāo róng ,xiě chū le duì chūn jǐng   wǎn liú yòu   wǎn liú  qíng  biàn huà 。

  “wèn huā huā   ,wèi shuí luò ,wèi shuí kāi ?” wèn  kāi tóu ,  xiǎn huò 。kāi piān shì  wèn  dòng zuò ,hòu   shì wèn  nèi róng 。 shí zuò zhě xīn zhōng shì yǒu shù  。

  “huā kāi huā luò ”,“zǒng lài dōng jūn zhǔ ”。yǎn xià  qíng xíng shì ,shí fēn chūn  ,jǐn  sān fēn 。jiù shì zhè sān fēn chūn  , jiāng  bàn suí  ér shì , bàn huà zuò chén āi 。liáng chén měi jǐng ,  nán liú 。rén shì nán féng kāi kǒu xiào 。 dàn hǎo yǒu xiāng  ,gān cuì    bái ,jìn qíng xiǎng shòu zhè měi hǎo shí guāng hǎo le 。bái tiān  fáng  tiān  wèi   ,  tòng kuài ,gèng yǒu   quàn jiǔ ,chén zuì chūn fēng 。zuò zhě wèn huā   ,féng jiǔ  yǐn ,kàn  lái shí fēn fàng làng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

liáng céng 

(1242—1322)yuán yàn rén , gòng  。shǎo hào xué 。shì  shí , jiàn  zhōng shū zuǒ sān  huì shǐ 。lèi zhī nán yáng  ,使shǐ ān nán , jūn qiǎn  ài fèng biǎo cóng céng  xiàn fāng  。 huái ān  zǒng guǎn , 使shǐ ān nán ,hái ,jìn suǒ  chén  jùn wǎng   shì shū ,  yuè ,jiě   zhī 。rén zōng shí ,guān zhì  xián shì jiǎng xué shì ,guó yǒu  zhèng , mìng céng   zhī 。wǎn nián   huái nán ,  shū shǐ   。► 3piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

bái méi 

yuán dài wáng miǎn 

bīng xuě lín zhōng zhe  shēn , tóng táo  hùn fāng chén 。
 rán   qīng xiāng  ,sàn zuò qián kūn wàn  chūn 。

背诵 赏析 注释 译文

qīng píng  ·zhū yán jiàn lǎo 

yuán dài bái  

zhū yán jiàn lǎo ,bái  tiān duō shǎo ?táo  chūn fēng hún guò le ,liú  sāng  cán zhào 。
jiāng nán  jiǒng  chén ,lǎo   piàn xián yún 。liàn shā qīng shān   ,qīng shān wèi  liú rén 。
背诵 赏析 注释 译文

zhé guì lìng · chuāng qīng míng 

yuán dài qiáo  

fēng fēng    huā ,zhǎi suǒ lián lóng ,qiǎo xiǎo chuāng shā 。shén qíng  dēng qián , 怀huái zhěn pàn ,xīn shì tiān  。sān qiān zhàng qīng chóu bìn  , shí nián chūn mèng fán huá 。 jiàn rén jiā ,yáng liǔ fēn yān , shàng yán  。

 lán fēng jìng  guī shí ,wéi yǒu  jiāng míng yuè  liú  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽