背诵 赏析 注释 译文

qiū   怀huái 

táng dài  bái 

liáng fēng  qiū hǎi ,chuī  xiāng  fēi 。
lián shān    ,liú shuǐ  shí guī 。
   yún  ,xīn duàn míng yuè huī 。
fāng cǎo xiē róu yàn ,bái  cuī hán  。
mèng zhǎng yín hàn luò ,jué  tiān xīng  。
hán bēi xiǎng jiù guó , xià shuí néng huī 。

 wén  zhù shì 

 wén 
qiū tiān  liáng fēng  guò qiū hǎi ,chuī  le    xiāng zhī qíng 。
huí jiā   shàng lián shān dié zhàng yáo yuǎn   , shì   liú shuǐ  shí cái néng huí lái ne ?
tái yǎn wàng  ,kàn dào  yún huī àn ,míng yuè  hán huī lìng rén xīn duàn 。
fāng cǎo  zài róu yàn ,hán lěng  shuāng  cuī zhe kuài zhì hán  。
cháng cháng mèng dào yín  luò le xià lái ,xǐng lái hòu ,tiān shàng  xīng xīng  jīng  shǎo 。
hán zhe bēi shāng  niàn  xiāng ,  lián lián yǒu shuí néng huī  ne ?

zhù shì 
  :méi yǒu biān jiè 。
 yún :zhǐ piāo  zài tiān kōng zhōng  yún cǎi 。
míng yuè :zhǐ  kōng míng liàng  yuè liàng 。
hán  :zhǐ dōng tiān    , hán    , mián  、mián  děng 。
yín hàn : tiān  ﹐yín  。
tiān xīng :tiān shàng  xīng xīng 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

   bái  gōng yuán 726nián (táng xuán zōng kāi yuán shí  nián )jiù  jiǔ yuè shí    yáng zhōu  shè chuàng zuò 《jìng   》,shí nián 26suì 。《qiū   怀huái 》shī dāng wèi 《jìng   》  piān , wèi tóng shí tóng  suǒ zuò 。

cān kǎo  liào :

1、  bái . bái shī  (qīng huā diǎn cáng zhēn cáng bǎn )/guó xué diǎn cáng shū  : lín chū bǎn  tuán ,2010-12-01: 241 

shǎng  

    lián ,qiū tiān wàn  shuāi luò ,cǎo  diāo  ,běn lái jiù shì  chóu    jié 。ér shī rén  chǔ  xiāng ,qiū fēng chuī guò hǎi miàn dài lái  hán  gōu  le shī rén   xiāng zhī qíng 。chuī  xiāng  fēi ”zhōng  “chuī ”  jǐn chuī lái le qiū fēng , chuī  le shī rén  yōu chóu 。

   èr lián ,shī rén fàng  yuǎn  ,què zhǐ kàn dào le céng dié  shān luán ,méi yǒu jiā xiāng  yǐng zi ,liú shuǐ  tíng  xiàng yuǎn  liú  , zhī  shí cái néng guī lái ,jiù xiàng shī rén  zhī dào  shí néng guī jiā  yàng 。“lián shān    ,liú shuǐ  shí guī 。”jiè yòng “lián shān ” “liú shuǐ ”liǎng    nèi hán   xiàng , shī rén  chóu    huà 。

   sān lián ,shī rén tái yǎn wàng  ,zhǐ yǒu huī    yún ,hán lěng  yuè guāng ,shī rén   guāng yóu yuǎn  jìn ,yuè guāng gèng shì lìng zuò zhě xiǎng  le yuǎn fāng  qīn rén 。“yuè huī ” xíng róng le yuè guāng  jiǎo jié ,yòu biǎo  le  jié  hán lěng ,hái 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1178piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

chūn jiāng huā yuè  

táng dài zhāng ruò  

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。
yàn yàn suí  qiān wàn  , chǔ chūn jiāng  yuè míng !
jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē shì sǎn 。
kōng  liú shuāng  jué fēi ,tīng shàng bái shā kàn  jiàn 。
jiāng tiān    xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng  yuè lún 。
jiāng pàn  rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè  nián chū zhào rén ?
rén shēng dài dài  qióng  ,jiāng yuè nián nián wàng xiāng  。(wàng xiāng    zuò :zhǐ xiāng  )
 zhī jiāng yuè dài  rén ,dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ 。
bái yún  piàn  yōu yōu ,qīng fēng  shàng  shèng chóu 。
shuí jiā jīn  biǎn zhōu  ? chǔ xiāng  míng yuè lóu ?
 lián lóu shàng yuè péi huí ,yīng zhào  rén zhuāng jìng tái 。(péi huí   zuò :pái huái )
  lián zhōng juǎn   ,dǎo  zhēn shàng  hái lái 。
 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。
鸿hóng yàn zhǎng fēi guāng   , lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。
zuó  xián tán mèng luò huā , lián chūn bàn  huán jiā 。
jiāng shuǐ liú chūn   jǐn ,jiāng tán luò yuè  西 xié 。
xié yuè chén chén cáng hǎi  ,jié shí xiāo xiāng  xiàn  。
 zhī chéng yuè  rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。(luò yuè   zuò :luò huā )
背诵 赏析 注释 译文

qīng píng diào ·  

táng dài  bái 

yún xiǎng  shang huā xiǎng róng ,chūn fēng  kǎn  huá nóng 。
ruò fēi qún  shān tóu jiàn ,huì xiàng yáo tái yuè xià féng 。
背诵 赏析 注释 译文

dēng yuè yáng lóu 

táng dài   

 wén dòng tíng shuǐ ,jīn shàng yuè yáng lóu 。
 chǔ dōng nán chè ,qián kūn    。
qīn péng    ,lǎo bìng yǒu  zhōu 。
róng  guān shān běi ,píng xuān   liú 。

 xiāng gòng zhuó jīn huā jiǔ ,wàn  tóng bēi 鸿hóng yàn tiān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽