背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù yóu 

sòng dài  wén yīng 

mén  huā shēn mèng jiù yóu 。 yáng   yàn guī chóu 。 xiān xiāng dòng xiǎo lián gōu 。
luò   shēng chūn duò lèi ,xíng yún yǒu yǐng yuè hán xiū 。dōng fēng lín  lěng  qiū 。

 wén  zhù shì 

 wén 
  mèng hún zǒng shì zài jiù mèng zhōng xún yóu ,mèng jìng zhōng  yòu lái dào dāng nián  tíng yuàn ,shēn shēn  huā cóng  yuàn mén zhē yǎn zhù le 。xié yáng    yán  jiàn jiàn xiàng 西 biān chén xià  ,guī lái  yàn zi  chén   yán ,仿fǎng  dài zhe wàn bān yōu chóu 。  yōu xiāng  dòng ,  shuāng dài yǒu xiāng wèi  bái   xiān xiān  zhǐ ,qīng qīng   kāi le xiǎo xiǎo   lián 。
yōu yōu  liǔ   shēng zhuì luò , shi lǎo tiān  wéi rén shì jiān  shēng   bié  xià  xíng xíng  lèi 。yuè guāng bèi  yún qīng qīng  zhē yǎn zhù , shi yīn wèi hán xiū ér dǎng zhù le lèi yǎn ,liào qiào  chūn fēng chuī  liǎn miàn , liáng lěng qīng  shì tóu jiǎn zhí jiù xiàng qiū tiān  yàng 。

zhù shì 
mén  huā shēn : jiù yóu zhī  ,yǒu “shì ěr rén yuǎn ” 。mèng hún qiān rào què  “ ” gēng shēn  céng 。
 yáng :lián “yàn ”,yòng liú   “  xiàng kǒu  yáng xié ”shī  。yàn zi guī lái ,wèi  zhī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè shǒu 怀huái rén gǎn mèng   ,jiè mèng xiě qíng ,gèng jiàn qíng chī ,xiě     tào 。 

  “mén  huā shēn ”,zhǐ suǒ mèng jiù yóu zhī  。dāng shí huā jìng tōng yōu ,chūn  àng rán 。 rén shuō : liào   xún 访fǎng  shí ,běn  huān  ,què chéng huà bié 。wèi shí me yào  bié , zhōng méi yǒu shuō míng 。“yàn guī chóu ”,仿fǎng  tóng qíng rén men  bié ,àn rán   。 xiě rén  shāng bié ,ér xiě cǎn dàn  qíng jìng ,zhèng shì hōng yún tuō yuè  miào  。qián jié “ xiān xiāng dòng xiǎo lián yuē ,”  shì  jiāng fēn shǒu  qíng jǐng le 。 rén qiàn shǒu fēn lián ,èr rén xiāng xié chū  ,  liú lián , rěn fēn  。“zào fēn xié ér xián  ,gǎn   ér shāng shén ”(jiāng yān 《bié  》)。xià piàn shì shēn   huà zhè zhǒng  bié  tòng  。  

  xià piàn shì xìng 、 bìng yòng   shù shǒu  。“luò   shēng chūn duò lèi ”,jiān yǒu liǎng  fāng miàn  xíng xiàng , shì xiě rén ,“zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
吴文英

 wén yīng 

 wén yīng (yuē 1200~1260), jūn  ,hào mèng chuāng ,wǎn nián yòu hào jué wēng , míng (jīn zhè jiāng níng  )rén 。yuán chū wēng xìng ,hòu chū   shì 。 jiǎ  dào yǒu shàn 。yǒu 《mèng chuāng   》  ,cún  sān bǎi  shí  shǒu ,fēn  juǎn běn   juàn běn 。  zuò shù liàng fēng  ,fēng   zhì ,duō chóu  、shāng shí   dào zhī zuò ,hào “ zhōng  shāng yǐn ”。ér hòu shì pǐn píng què shén yǒu zhēng lùn 。► 404piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

chūn  

sòng dài zhū  

shèng  xún fāng  shuǐ bīn , biān guāng jǐng  shí xīn 。
děng xián shí de dōng fēng miàn ,wàn  qiān hóng zǒng shì chūn 。
背诵 赏析 注释 译文

 shū suǒ jiàn 

sòng dài  shào wēng 

xiāo xiāo   sòng hán shēng ,jiāng shàng qiū fēng dòng  qíng 。
zhī yǒu ér tóng tiāo  zhī , shēn  luò  dēng míng 。
背诵 赏析 注释 译文

dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng   

sòng dài liǔ yǒng 

zhù  wēi lóu fēng   ,wàng  chūn chóu ,àn àn shēng tiān  。cǎo  yān guāng cán zhào  , yán shuí huì píng lán  。(lán  tōng  lán )
  shū kuáng   zuì ,duì jiǔ dāng  ,qiáng  hái  wèi 。 dài jiàn kuān zhōng  huǐ ,wèi  xiāo de rén qiáo cuì 。

shǔ tiān cháng   ,jiāng kǎn  cháo qíng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽