背诵 赏析 注释 译文

chū jiàn sōng shān 

zhāng lěi  sòng dài 〕

nián lái ān  kùn chén āi ,lài yǒu qīng shān huō  怀huái 。
  běi fēng chuī   ,shù fēng qīng shòu chū yún lái 。

 wén  zhù shì 

译文
duō shào nián lái ,ān  láo dùn ,bèi kùn  chén āi zhī zhōng ,chén shì  zhuó ,    dōu yǒu xiē  chàng le 。hái hǎo yǒu qīng shān zài , wěn jiàn 、tǐng  、sǒng  ,   shēn qīng cuì ,yíng jiē qīng fēng   ,sòng zǒu wǎn xiá míng yuè 。qīng shān  huò  ,ràng   yǒu le chí chěng  xiōng 怀huái 。
tiān  jiàn wǎn ,běi fēng xiāo xiāo ,chuī zǒu  piàn yún  , shí ,qíng kōng   , zuò shān fēng jiù cóng yún hòu miàn zǒu chū lái le ,yuán lái  men shì  me  qīng shòu tǐng  、 rǎn   chén āi 。

注释
sōng shān :wèi   nán shěng dēng fēng shì 西 běi , yuè zhōng  zhōng yuè 。
ān  kùn :ān  láo dùn ,zhǐ xīn  bēn zǒu  dào  。
huō  怀huái :使shǐ  kāi 怀huái 。huō ,shū zhǎn 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 bǎi  bǎi  .chū jiàn sōng shān 

jiàn shǎng 

   shī biāo  zhōng “chū ”jiù shì guān jiàn  yǎn 。ér  èr  zhōng “huō ” shì shū qíng  yǎn ,yùn hán zhe shī rén   yuè zhī qíng 。zhè shì  shǒu xiě shān  shī ,què méi yǒu cǎi yòng cháng jiàn  “kāi mén jiàn shān ” xiě  ,ér shì wèi shān  chū chǎng xiān zuò xià le   liè   pái ,shī rén suǒ jiàn  duì xiàng ——sōng shān zhí dào   cái chū xiàn ,zēng tiān le sōng shān  shén  gǎn 。“shù fēng qīng shòu chū yún lái ”,shì  shī zuì jīng cǎi    ,dàn   zhè    qián ,ràng sōng shān  kāi shǐ jiù lòu miàn ,shī   wèi jiù huì biàn de suǒ rán 。shī rén qiǎo miào    le  zhě   xiāng jiàn   wàng ,使shǐ sōng shān zài qiān  wàn huàn zhōng yǐn xiàn ,ér   dàn chū chǎng ,quán shī 便biàn zài gāo cháo zhōng píng wěn jié shù ,liú gěi  zhě hěn   xiǎng xiàng kōng jiān 。

  shī rén shǒu èr   shì xiě sōng shān ,ér shì cóng zuò zhě shì  shī  luò  。“nián lái ān  kùn chén āi ,lài yǒu qīng shān huō  怀huái ”,zuò zhě bēn zǒu fēng chén ,zài kùn dùn   bèi zhōng ,quán lài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  sòng shén zōng yuán fēng èr nián (1079)xià qiū zhī jiāo ,shī rén zhāng lěi  rèn luò yáng 寿shòu ān xiàn wèi , zhōng zuò  shī 。shī rén yuán rèn lín huái zhǔ 簿 , 《lín huái zhǔ 簿 tīng  míng  》 zǎi ,rèn zhí  sān nián zhōng ,wén  láo xíng ,dān diào   ,wéi yǒu  jiā shān xiù shuǐ shí ,mèn 怀huái cái huò rán kāi lǎng 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 xiāo  fēi ,liú nǎi chāng .zhōng guó wén xué míng piān jiàn shǎng (shī juàn ). nán :shān dōng  xué chū bǎn shè ,2007:466
张耒

zhāng lěi 

zhāng lěi (1054—1114nián ), wén qián ,hào  shān , zhōu qiáo xiàn (jīn ān huī  zhōu shì )rén 。běi sòng shí   chén 、wén xué jiā ,rén chēng wǎn qiū xiān shēng 、zhāng yòu shǐ 。dài biǎo zuò yǒu 《shào nián yóu 》、《fēng liú  》děng 。《shào nián yóu 》xiě guī qíng   , jiāo xiū shào   qíng tài yuè rán zhǐ shàng ,ràng rén xiàn shā ài shā , fèn wēn qíng měi miào zhēn shì yǒu diǎn “nóng  huà  kāi ”。zhe yǒu 《 shān  》、《wǎn qiū  》。 yǒu 《 shān shī  》。liè wéi yuán yòu dǎng rén ,shù zāo biǎn zhé ,wǎn  chén zhōu 。► 2447piān shī wén  ► 105tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

guān cháo 

 shì sòng dài 〕

 shān yān  zhè jiāng cháo ,wèi zhì qiān bān hèn  xiāo 。
dào de hái lái bié  shì , shān yān  zhè jiāng cháo 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā · xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn 

yàn shū sòng dài 〕

 xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn ,děng xián  bié  xiāo hún ,jiǔ yán     pín 。
mǎn  shān  kōng niàn yuǎn ,luò huā fēng  gèng shāng chūn ,  lián  yǎn qián rén 。
背诵 赏析 注释 译文

qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu gǎn èr shǒu 

 yóu sòng dài 〕

tiáo tiáo tiān hàn 西 nán luò ,  lín   zài míng 。
zhuàng zhì bìng lái xiāo  jǐn ,chū mén sāo shǒu chuàng píng shēng 。

sān wàn   dōng  hǎi , qiān rèn yuè shàng  tiān 。
 mín lèi jǐn  chén  ,nán wàng wáng shī yòu  nián 。

shuāng yàn fēi lái , shàng xiàng féng fǒu ?liáo luàn chūn chóu  liǔ  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽