背诵 赏析 注释 译文

wǎn chūn guī shān   chuāng qián zhú  /  chūn guī  shān cǎo táng shī 

táng dài qián  

 kǒu chūn cán huáng niǎo  ,xīn  huā jǐn xìng huā fēi 。( kǒu   zuò : shàng )
shǐ lián yōu zhú shān chuāng xià , gǎi qīng yīn dài  guī 。

 wén  zhù shì 

 wén 
shān  kǒu  shì  chūn diāo cán ,huáng yīng ér  jiào shēng   tīng bu dào le ,yíng chūn huā zǎo  kāi guò ,zhǐ yǒu piàn piàn xìng huā fēi luò fāng chén 。
chūn  cōng cōng ,shān chuāng xià  xiū zhú shí zài yōu  , rén lián ài ;  jiù cāng jìng cōng lóng ,děng dài zhe   guī lái 。

zhù shì 
 shān :yīn shī rén jiǔ  lán tián  kǒu ,xīn zhōng  zhí jiāng   shì wéi  xiāng , chēng “ shān ”。cǎo táng :máo cǎo gài  táng  。
chūn cán : zuò “cán chūn ”。huáng niǎo : huáng  、huáng yīng ( shuō huáng què ),jiào shēng wǎn zhuǎn yuè ěr 。
xīn  : lán shù  huā , chēng   huā ,yòu chēng yíng chūn huā , xìng huā kāi  zǎo 。
lián : ài 。
qīng yīn :xíng róng cāng jìng cōng lóng  yàng zi 。
 shàng : zuò “ kǒu ”。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  《quán táng shī 》juǎn èr sān jiǔ  juǎn   〇jūn   shī ,zuò zhě  wèi qián  , wèi liú zhǎng qīng 。 bān xuǎn běn duō biān zài qián   xià 。

   shī kāi piān diǎn  。“ kǒu ”èr  ,àn shì le  zhōng “ shān cǎo táng ”zhī suǒ zài ;“chūn cán ”èr  ,kòu  zhōng “ chūn ”; xià   dōu shì “guī ”hòu  suǒ jiàn suǒ gǎn , zhì qīng  ér yán jǐn 。 kǒu  huán jìng shì yōu měi  ,shī rén céng shuō guò :“ kǒu hǎo quán shí , rén néng  chén 。niú yáng xià shān xiǎo ,yān huǒ  yún shēn 。 jìng    ,shù jiā lián zhú yīn 。cáng hóng  wǎn  ,jīng sǔn luò cán qín 。”(《  shān cūn sǒu   》)chūn dào  kǒu ,gèng shì bié   fān jǐng  。rán ér ,  guī lái què shì “chūn cán shí jié ”,yǎn qián  shì huáng niǎo  ,xīn  jǐn ,xìng huā fēi le 。 lán huā  xìng huā kāi  zǎo ,suǒ  shī shuō “xīn  huā jǐn xìng huā fēi ”。 “ ”、 “jǐn ”、 “fēi ”,hōng tuō chū chūn guāng shì  ,le 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
钱起

qián  

qián  (722?—780nián ), zhòng wén ,hàn  , xīng (jīn zhè jiāng  zhōu shì )rén ,táng dài shī rén 。zǎo nián shù   shì luò  ,táng tiān bǎo shí nián (751nián )jìn shì , shū  jiā 怀huái   shàng zhī shū 。chū wèi  shū shěng jiào shū láng 、lán tián xiàn wèi ,hòu rèn  xūn yuán wài láng 、kǎo gōng láng zhōng 、hàn lín xué shì děng 。céng rèn kǎo gōng láng zhōng , shì chēng “qián kǎo gōng ”。dài zōng   zhōng wèi hàn lín xué shì 。 shì   shí cái  zhī  , shì  zhōng jié chū zhě ,bèi  wéi “  shí cái  zhī guān ”。yòu  láng shì yuán  míng ,chēng “qián láng ”,dāng shí chēng wéi “qián yǒu chén sòng ,hòu yǒu qián láng 。”► 452piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

chì  

táng dài   

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
背诵 赏析 注释 译文

使shǐ zhì sāi shàng 

táng dài wáng wéi 

dān chē  wèn biān ,shǔ guó guò  yán 。
zhēng péng chū hàn sāi ,guī yàn   tiān 。
   yān zhí ,cháng  luò  yuán 。
xiāo guān féng hòu  ,  zài yàn rán 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè   /  yuè 

táng dài liú fāng píng 

gēng shēn yuè  bàn rén jiā ,běi dǒu lán gān nán dòu xié 。
jīn  piān zhī chūn  nuǎn ,chóng shēng xīn tòu 绿 chuāng shā 。

shān qiáng  qiàn  rán zài ,ruò  qiáng tūn jǐn  kōng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽