背诵 赏析 注释 译文

běi shān 

xiān qín  míng 

zhì  běi shān ,yán cǎi   。xié xié shì  ,zhāo  cóng shì 。wáng shì   ,yōu    。

 tiān zhī xià , fēi wáng  ;shuài  zhī bīn , fēi wáng chén 。dài   jūn , cóng shì  xián 。

  bāng bāng ,wáng shì bàng bàng 。jiā  wèi lǎo ,xiān  fāng jiāng 。  fāng gāng ,jīng yíng  fāng 。

huò yàn yàn   ,huò jìn cuì shì guó ;huò  yǎn zài chuáng ,huò    xíng 。

huò  zhī jiào hào ,huò cǎn cǎn  láo ;huò  chí yǎn yǎng ,huò wáng shì yāng zhǎng 。

huò zhàn  yǐn jiǔ ,huò cǎn cǎn wèi jiù ;huò chū  fēng  ,huò  shì  wéi 。

 wén  zhù shì 

 wén 
    dēng shàng gāo gāo  běi shān ,   cǎi xié zhe hóng hóng  gǒu  。xiàng  zhè yàng shēn qiáng  zhuàng  shì zi ,měi tiān  zǎo  wǎn máng   tíng  。guó jūn jiā  gōng shì  jìn yòu  xiū ,zuì yōu xīn  xián wèn hòu     !
 kàn 广guǎng bāo  yín   tiān zhī xià ,méi yǒu  chù  shì guó jūn  fēng  ; kàn  chù fēng   tiān biān jìn tóu ,méi yǒu  rén  shì guó jūn    ; tàn  dài  fēn pèi láo   gōng ,wéi  ràng  wèi guó shì   láo  !
  xióng zhuàng   ér bēn zǒu tāng tāng , wèi guó jūn gōng shì  tíng  bēn máng 。guó jūn máng  dié zàn  bǎo dāo wèi lǎo ,  chēng zàn  zhèng dāng nián   qiáng 。   gǎn jué  shì   zhèng zhuàng ,jìn xīn jìn   bēn  jīng yíng  fāng 。
dàn  kàn dào yǒu  rén jìng xiǎng ān  ,yǒu  rén  gōng jìn cuì cāo láo guó shì ;yǒu  rén ān shuì zài chuáng gāo    ,yǒu  rén bēn   tíng láo zuò  zhǐ ;
yǒu 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiàn shǎng 

  《xiǎo  ·běi shān 》zhè shǒu shī zhuó zhòng tōng guò duì láo   jūn  yuàn  ,jiē  le tǒng zhì jiē  shàng céng   xiǔ  xià céng  yuàn fèn ,shì yuàn  shī zhōng  chū  piān zhāng 。

  shī  qián sān zhāng chén shù shì  gōng zuò fán zhòng 、zhāo  qín láo 、 fāng bēn  , chū “dài   jūn , cóng shì  xián ” yuàn fèn 。“jiā  wèi lǎo ”sān  diǎn xíng  gōu huà le dài   使shǐ xià shǔ  shǒu wàn , yòu shì zàn yáng ,yòu shì kuā jiǎng ,huó xiàn le tǒng zhì zhě  xià  zuǐ liǎn 。

  hòu sān zhāng 广guǎng fàn yùn yòng duì  shǒu  ,shí èr  jiē lián  chén shí èr zhǒng xiàn xiàng ,měi liǎng zhǒng xiàn xiàng shì   duì  ,tōng guò liù ge duì  ,miáo xiě le dài   shì zhè liǎng  duì   xíng xiàng 。dài  chéng tiān ān xián shū shì ,zài jiā  gāo zhěn  yōu ,yǐn jiǔ xiǎng  shuì  jué ,shén me zhēng  hào zhào  wén  wèn ,chī bǎo shuì  xián   ,   gàn ,shuí gàn què  tiāo shuí  cuò ,shuō shuí  xián huà 。shì què bèi zhè yàng  dài  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhōu dài shè huì  zhèng quán shì àn yán   zōng  zhì   zhī  ,shì shǔ  zuì   jiē céng ,zài tǒng zhì jiē  nèi  chǔ  zuì shòu  使shǐ      wèi 。《shī jīng 》zhōng yǒu  shǎo shī piān miáo xiě zhè  jiē céng  xīn láo  tòng chǔ ,shū   men   mèn   mǎn ,cóng ér zài  guān shàng bào  le tǒng zhì jiē  nèi  shàng xià guān   shēn  máo dùn 。《xiǎo  ·běi shān 》 wéi  zhōng zhī  。

cān kǎo  liào :

1、 wáng xiù méi   zhù .shī jīng (xià ): sòng .běi jīng :zhōng huá shū  ,2015:487-490
cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

kuā  zhú  

xiān qín  míng 

  kuā    zhú zǒu ,  ; , de yǐn ,yǐn   、wèi ; 、wèi   ,běi yǐn   。wèi zhì ,dào  ér  。  zhàng ,huà wéi dèng lín 。

背诵 赏析 注释 译文

cǎi  

xiān qín  míng 

 cǎi   ,   jiàn , sān yuè  !
 cǎi xiāo  ,   jiàn , sān qiū  !
 cǎi ài  !   jiàn , sān suì  !
背诵 赏析 注释 译文

 sāo (jié xuǎn )

xiān qín  yuán 

 gāo yáng zhī miáo   ,zhèn huáng kǎo yuē  yōng 。
shè  zhēn  mèng zōu  ,wéi gēng yín   jiàng 。
huáng lǎn kuí  chū   ,zhào    jiā míng 。
míng  yuē zhèng   ,  yuē líng jūn 。
fēn   yǒu  nèi měi  ,yòu zhòng zhī  xiū néng 。
 jiāng    zhǐ  ,rèn qiū lán  wéi pèi 。
  ruò jiāng    ,kǒng nián suì zhī    。
cháo qiān  zhī  lán  , lǎn zhōu zhī 宿 mǎng 。
 yuè    yān  ,chūn  qiū  dài  。
wéi cǎo  zhī líng luò  ,kǒng měi rén zhī chí  。
  zhuàng ér  huì  ,  gǎi   ?(gǎi     zuò :gǎi    )
chéng    chí chěng  ,lái  dào  xiān  !

jiān   zhāo ,zhōng   biàn 。jiān zhě huò guó ,zhōng zhě huò shēn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽