背诵 赏析 注释 译文

qiāng cūn sān shǒu · sān 

táng dài   

qún  zhèng luàn jiào , zhì  dòu zhēng 。
  shàng shù  ,shǐ wén kòu chái jīng 。
 lǎo   rén ,wèn  jiǔ yuǎn xíng 。
shǒu zhōng  yǒu xié ,qīng  zhuó  qīng 。
  jiǔ wèi báo ,shǔ   rén gēng 。
bīng   wèi  ,ér tóng jǐn dōng zhēng 。
qǐng wèi  lǎo  :jiān nán kuì shēn qíng !
  yǎng tiān tàn , zuò lèi zòng héng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
chéng qún   zhèng zài luàn jiào , rén lái  shí hòu hái zài zhēng dòu 。
  gǎn dào  men    tíng shù shàng ,zhè cái tīng dào yǒu rén zài qiāo zhài mén 。
  wèi cūn zhōng  nián zhǎng zhě ,lái wèi wèn  yóu yuǎn  guī lái 。
měi ge rén shǒu  dōu dài zhe   ,cóng   wǎng wài dào jiǔ ,jiǔ yǒu  qīng ,yǒu  zhuó 。
 zài jiě shì ,jiǔ wèi zhī suǒ  dàn  ,shì yóu  tián  méi rén  gēng yún 。
zhàn zhēng shàng wèi píng  ,nián qīng rén quán dōu dōng zhēng  le 。
qǐng ràng  wèi  lǎo  chàng ,zài jiān nán   zi  , gǎn xiè  lǎo xié jiǔ wèi wèn  shēn qíng 。
 chàng wán   jīn yǎng tiān cháng tàn ,zài zuò   rén  dōu  lèi zòng héng  jué ,bēi shāng zhī zhì 。

zhù shì 
zhèng , zuò “ ”。dòu zhēng ,zhēng dòu ; dòu 。 zuò “zhèng shēng ”。
chái jīng ,yóu zhài mén ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè  sān shǒu , shù lín  xié jiǔ shēn qíng wèi wèn  shī rén zhì xiè  qíng jǐng 。tōng guò  lǎo men  huà ,fǎn yìng chū 广guǎng  rén mín  shēng huó 。

  qián   xiān ān pái le   yǒu     :“ zhì ” dàng ér ,tíng yuàn   shēng zhe  chǎng  dòu ,qún  luàn jiào , shì zhǔ rén   gǎn dào  men    tíng shù shàng 。yǎng  zhī  ,jīn   tóng ,nán běi   。《shī jīng 》shuō “   shí ”。hàn yuè  què shuō “ míng gāo shù diān ”,yòu shì   shù 。shí shēng hàn 《 mín yào shù jīn shì 》wèi “huáng  liú  yǎng  ,dào táng dài hái  zhí yǒu ràng  men   zài shù shàng  ,suǒ    shī zhōng hái yǒu ‘  shàng shù  ’  zi ”。  《 chéng dōng  mèng yún qīng  guī liú hào zhái 宿 yàn yǐn sàn yīn wèi zuì  》 yún “tíng shù  míng lèi  线xiàn ”, chéng zài tóng guān  jìn ,shǔ huáng  liú  ,shī zuò  jiāng xiǎo shí ,ér yún “tíng shù  míng ”,yóu  wèi zhèng 。  shàng shù ,děng  gǎn  huí  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  táng  zōng zhì  èr zài (757nián ) yuè ,gāng rèn zuǒ shí   jiǔ    yīn shàng shū yuán jiù bèi  xiāng  fáng guǎn ,chù   zōng ,rùn  yuè ,便biàn mìng   kāi fèng xiáng 。shī rén  xíng cóng fèng xiáng huí  zhōu qiāng cūn tàn wàng jiā xiǎo ,yóu  bīng huāng  luàn ,qíng kuàng  míng ,chuán shuō fēn yún ,  dāng shí  xīn qíng shí fēn jiāo  。 shì xiě xià le zhù míng   shī 《qiāng cūn 》sān shǒu 。

cān kǎo  liào :

1、 zhōu xiào tiān  děng .táng shī jiàn shǎng  diǎn .shàng hǎi :shàng hǎi  shū chū bǎn shè ,1983:463-465
2、 zhāng guó  .táng shī jīng huá zhù  píng .cháng chūn :cháng chūn chū bǎn shè ,2010:275-278

chuàng zuò bèi jǐng 

  gōng yuán 757nián (táng  zōng zhì  èr zài ) yuè ,gāng rèn zuǒ shí   jiǔ    yīn shàng shū yuán jiù zǎi xiàng fáng guǎn ,chù  táng  zōng ,xià  chá wèn 。rùn  yuè ,shī rén  kāi fèng xiáng huí  zhōu qiāng cūn tàn wàng jiā xiǎo , jìn jiān xiǎn ,zhōng  tuán  , shì lìng  gǎn kǎi wàn qiān , shì xiě xià le  shī 《qiāng cūn sān shǒu 》。zhè shì  zhōng   sān shǒu 。

cān kǎo  liào :

1、 xiāo  fēi  děng .táng shī jiàn shǎng  diǎn .shàng hǎi :shàng hǎi  shū chū bǎn shè ,1983:463-465
2、 zhāng guó  .táng shī jīng huá zhù  píng .cháng chūn :cháng chūn chū bǎn shè ,2010:275-278
杜甫

  

  (712-770), zi měi , hào shǎo líng  lǎo ,shì chēng “ gōng  ”、“ shǎo líng ”děng ,hàn  , nán  gǒng xiàn (jīn  nán shěng gǒng  shì )rén ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bèi shì rén zūn wèi “shī shèng ”, shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。    bái  chēng “  ”,wèi le gēn lìng wài liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié kāi lái ,    bái yòu  chēng “   ”。 yōu guó yōu mín ,rén  gāo shàng ,  yuē 1400 shǒu shī bèi bǎo liú le xià lái ,shī  jīng zhàn ,zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng bèi shòu tuī chóng ,yǐng xiǎng shēn yuǎn 。759-766nián jiān céng  chéng  ,hòu shì yǒu   cǎo táng  niàn 。► 1371piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

chūn xuě 

táng dài hán  

xīn nián dōu wèi yǒu fāng huá ,èr yuè chū jīng jiàn cǎo  。
bái xuě què xián chūn  wǎn , 穿chuān tíng shù zuò fēi huā 。
背诵 赏析 注释 译文

cháng hèn  

táng dài bái   

hàn huáng zhòng   qīng guó ,  duō nián qiú   。
yáng jiā yǒu  chū cháng chéng ,yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
tiān shēng  zhì nàn   , zhāo xuǎn zài jūn wáng  。
huí móu  xiào bǎi mèi shēng ,liù gōng fěn dài  yán  。
chūn hán   huá qīng chí ,wēn quán shuǐ huá  níng zhī 。
shì ér   jiāo   ,shǐ shì xīn chéng ēn  shí 。
yún bìn huā yán jīn  yáo , róng zhàng nuǎn  chūn xiāo 。
chūn xiāo  duǎn  gāo  ,cóng  jūn wáng  zǎo cháo 。
chéng huān shì yàn  xián xiá ,chūn cóng chūn yóu  zhuān  。
hòu gōng jiā  sān qiān rén ,sān qiān chǒng ài zài  shēn 。
jīn  zhuāng chéng jiāo shì  , lóu yàn  zuì  chūn 。
 mèi  xiōng jiē liè  , lián guāng cǎi shēng mén  。
suì lìng tiān xià   xīn , zhòng shēng nán zhòng shēng  。
 gōng gāo chù  qīng yún ,xiān  fēng piāo chǔ chù wén 。
huǎn  màn  níng  zhú ,jǐn  jūn wáng kàn   。

 yáng   dòng  lái ,jīng  《 cháng    》。
jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng ,qiān shèng wàn  西 nán xíng 。
cuì huá yáo yáo xíng  zhǐ ,西 chū dōu mén bǎi   。
liù jūn    nài  ,wǎn zhuǎn é méi  qián  。
huā diàn wěi   rén shōu ,cuì qiào jīn què  sāo tóu 。
jūn wáng yǎn miàn jiù   ,huí kàn xuè lèi xiāng  liú 。
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ ,yún zhàn yíng  dēng jiàn  。
é méi shān xià shǎo rén xíng ,jīng   guāng   báo 。
shǔ jiāng shuǐ  shǔ shān qīng ,shèng zhǔ zhāo zhāo   qíng 。
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn  ,  wén líng cháng duàn shēng 。
tiān xuán  zhuǎn huí lóng  ,dào  chóu chú  néng  。( zhuǎn   zuò : zhuàn )
 wéi  xià   zhōng , jiàn  yán kōng  chù 。
jūn chén xiāng  jǐn zhān  ,dōng wàng  mén xìn  guī 。
guī lái chí yuàn jiē  jiù ,tài   róng wèi yāng liǔ 。
 róng  miàn liǔ  méi ,duì     lèi chuí ?
chūn fēng táo  huā kāi  ,qiū   tóng  luò shí 。(huā kāi    zuò :huā kāi  )
西 gōng nán nèi duō qiū cǎo ,luò  mǎn jiē hóng  sǎo 。(nán nèi   zuò :nán yuàn )
 yuán   bái  xīn ,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
 殿diàn yíng fēi  qiǎo rán , dēng tiāo jǐn wèi chéng mián 。
chí chí zhōng  chū cháng  ,gěng gěng xīng   shǔ tiān 。
yuān yāng  lěng shuāng huá zhòng ,fěi cuì qīn hán shuí  gòng ?
yōu yōu shēng  bié jīng nián ,hún   céng lái  mèng 。

lín qióng dào shì 鸿hóng dōu  ,néng  jīng chéng zhì hún  。
wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn  ,suì jiào fāng shì yīn qín  。
pái kōng   bēn  diàn ,shēng tiān   qiú zhī biàn 。
shàng qióng   xià huáng quán ,liǎng chù máng máng jiē  jiàn 。
 wén hǎi shàng yǒu xiān shān ,shān zài   piāo miǎo jiān 。
lóu  líng lóng  yún  , zhōng chuò yuē duō xiān  。
zhōng yǒu  rén  tài zhēn ,xuě  huā mào cēn  shì 。
jīn quē 西 xiāng kòu  jiōng ,zhuǎn jiào xiǎo  bào shuāng chéng 。
wén dào hàn jiā tiān  使shǐ ,jiǔ huá zhàng  mèng hún jīng 。
lǎn  tuī zhěn  pái huái ,zhū  yín píng   kāi 。
yún bìn bàn piān xīn shuì jiào ,huā guān  zhěng xià táng lái 。

fēng chuī xiān mèi piāo yáo  ,yóu shì  cháng    。(piāo yáo   zuò :piāo piāo )
 róng   lèi lán gān , huā  zhī chūn dài  。(lán  tōng :lán )
hán qíng níng  xiè jūn wáng , bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
zhāo yáng 殿diàn  ēn ài jué ,péng lái gōng zhōng  yuè zhǎng 。
huí tóu xià wàng rén huán chù , jiàn cháng ān jiàn chén  。
wéi jiāng jiù  biǎo shēn qíng ,diàn  jīn chāi  jiāng  。
chāi liú     shàn ,chāi bāi huáng jīn  fēn diàn 。
dàn lìng xīn shì jīn diàn jiān ,tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。(dàn lìng   zuò :dàn jiào )

lín bié yīn qín zhòng   , zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
 yuè   cháng shēng 殿diàn , bàn  rén   shí 。
zài tiān yuàn zuò   niǎo ,zài  yuàn wèi lián  zhī 。
tiān cháng  jiǔ yǒu shí jǐn , hèn mián mián  jué  。

背诵 赏析 注释 译文

dēng guàn què lóu 

táng dài wáng zhī huàn 

bái   shān jǐn ,huáng   hǎi liú 。
 qióng qiān   ,gèng shàng  céng lóu 。

 àn     shuāng 。xīn bāo 绿  zhào lín guāng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽