背诵 赏析 注释 译文

cǎi sāng  · néng   fāng fēi jié 

 lán xìng   qīng dài 〕

 néng   fāng fēi jié , huà shēng píng 。  sān gēng 。 què bēi  lèi àn líng 。
 zhī qiū  chūn huā  ,diǎn bìn xīng xīng 。 jiǔ  qīng , wèn qiān qiū wàn suì míng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
huā cǎo xiāng měi  měi  shí jié ,rén zěn néng zài   zhōng  guò ne ?yīn ér  yǒu rén huà  le shēng píng  zhì sān gēng ,jīn  zhù tán chàng   ,bēi   yín qiǎn chàng ,jìng yǐn de qīng lèi àn liú 。
yào zhī dào chūn huā qiū  , jié gēng   cuī  shí guāng liú zhuǎn ,huǎng  jiān bìn jiǎo  tiān le bái  ,suǒ xìng jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì , zài  cāo xīn  shēn hòu   míng 。

zhù shì 
cǎi sāng  :yòu míng 《chǒu  ér 》《luó  mèi 》《luó  yàn  》děng 。shuāng diào  shí   ,shàng xià piàn    sān píng yùn 。lìng yǒu tiān   ,liǎng jié   tiān èr  ,liǎng píng yùn , dié yùn 。
fāng fēi jié :zhǐ chūn tiān 。
 què (què):  。líng : luò 。
qiū  chūn huā  :suì yuè cuī rén lǎo zhī  。 :duǎn  ,shí jiān jǐn 。
diǎn bìn (bìn)xīng xīng :bìn biān bái   shēng 。 chū zuǒ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  róng ruò  èr shí èr suì  ,便biàn dān rèn kāng  shì wèi , cóng luán jià nán xún běi zhēng 。 jīn yòu shì  nián    fāng fēi shí jié ,dàn shì  rén què yīn zhì   shēn 、shī   yóu ér zhōng  bēi fèn āi shāng   。zhí  chūn  , què    chéng mèi ,āi dào sān gēng shí fēn ,chóu qíng gèng nóng , shì bēi    ,xiě xià le zhè shǒu  。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 qīng ) lán xìng  zhe ;鸿hóng ēn zhǔ biān . lán   jiě xiáng   chāo zhí quán cǎi zhēn cáng bǎn :běi jīng lián  chū bǎn gōng  ,2014.10: 322 

shǎng  

  shàng piàn xiě chūn tiān ràng rén  liáo luò  ,qíng  yǒng  , shì kǎi rán gāo  ,àn  chuí lèi 。   wèn   kāi piān ,“ néng   fāng fēi jié , huà shēng píng ”。zài fāng fēi shí jié ,chà  yān hóng 、mǎn chéng chūn   shèng jǐng 。dàn shì  piān zhōng , rén  xīn qíng shì  jiā jǐng shén  xiāng   “  fāng fēi jié ”。 biān shì yīng  yàn  、bǎi huā shèng kāi ,—biān shì qióng rán  chǔ ,xíng yǐng xiāng diào ,liǎng xiāng  chèn zhī xià , rén  nèi xīn què shí shì   chóu chàng 。yīn  ,zài zhè  shí hòu ,“ huà shēng píng ” rán shì zài   néng le 。 rén  èr shí èr suì  ,便biàn dān rèn kāng  shì wèi , cóng luán jià nán xún běi zhēng 。shì wèi  zhí shí fēn xīn láo ,róng ruò “xìng nài láo  ”, jìn zhí shǒu dàn   xiè ,dàn shì ràng  rén tòng   bìng  shì xīn láo ,ér shì wéi bèi  xiǎng  běn xìng 。 zài  nián  guāng yīn zhōng ,shú liàn  gōng  zhǐ néng yòng  dān rèn jǐng wèi  fèng péi shòu liè ,jié chū  shī cái  zhǐ néng yòng   xiě nèi xiē yán  yóu zhōng de yìng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
纳兰性德

 lán xìng  

 lán xìng  (1655-1685),mǎn zhōu rén , róng ruò ,hào léng jiā shān rén ,qīng dài zuì zhù míng  rén zhī  。 shī  “ lán  ”zài qīng dài  zhì zhěng  zhōng guó  tán shàng dōu xiǎng yǒu hěn gāo  shēng  ,zài zhōng guó wén xué shǐ shàng  zhàn yǒu guāng cǎi duó     。 shēng huó  mǎn hàn róng  shí  , guì  jiā tíng xīng shuāi  yǒu guān lián  wáng cháo guó shì  diǎn xíng xìng 。suī shì cóng  wáng ,què xiàng wǎng jīng  píng dàn 。 shū  shēng huó huán jìng bèi jǐng ,jiā zhī  rén  chāo  cái huá ,使shǐ  shī  chuàng zuò chéng xiàn chū     xìng  xiān míng   shù fēng  。liú chuán zhì jīn  《 lán huā lìng ·  jué jué  》——“rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn ?děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。”   jìng ,shì  zhòng duō dài biǎo zuò zhī  。► 302piān shī wén  ► 1013tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

dīng zhōu 怀huái  

wáng  qīng dài 〕

 tǒng jīng bīng  shàng yóu ,jiā chuī xiān dùn jīng ruò ōu 。
yáng zhōu kōng  cán  耀yào ,yíng de zhōu zhōng   xiū 。
背诵 赏析 注释 译文

yǒng zhēn 

wén yìng jiāng qīng dài 〕

bǎi liàn qiān chuí  gēn zhēn , diān  dào  shàng xíng 。
yǎn qíng zhǎng zài   shàng ,zhǐ rèn  guān  rèn rén 。
背诵 赏析 注释 译文

  

gāo dǐng qīng dài 〕

  shēng zhōng  qiǎn shā ,zhú  shēn chù  yān duō 。
chuí tiáo cūn    shuō ,yàn zi jīn zhāo yòu zuò  。

zhòng niǎo gāo fēi jǐn , yún   xián 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽